Харківська національна академія міського господарства організація податкового контролю навчальний посібник icon

Харківська національна академія міського господарства організація податкового контролю навчальний посібник
НазваХарківська національна академія міського господарства організація податкового контролю навчальний посібник
Сторінка1/6
Дата23.06.2012
Розмір1.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

Навчальний посібник

(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання

спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»)

Харків – ХНАМГ – 2006

Організація податкового контролю: Навчальний посібник (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»). Укл.: Кизилова Л.О., Кизилов Г.І. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 163 с.

Укладачі: к.е.н., доц. Л.О. Кизилова, к.е.н., доц. Г.І. Кизилов

Рецензент: к.е.н., проф. Н.І. Гордієнко

Друкується як навчальний посібник для студентів спеціальності «Облік і аудит» за рішенням Вченої ради ХНАМГ, протокол № 7 від 10.03.06 р.

Рекомендовано кафедрою «Облік і аудит»

Протокол № 8 від 10.01.2006 р.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 5

Розділ 1. Теоретичні й нормативні основи податкового контролю 9

Тема 1. Податковий контроль у системі державного регулювання економіки 9

1.1. Сутність і форми податкового контролю в Україні 9

1.2. Система органів податкового контролю 14

1.3. Система органів державної податкової служби,
їх завдання і функції 16

1.4. Обов’язки і права платників податків 25

1.5. Повноваження посадових осіб державних податкових органів 28

1.6. Нормативні основи організації і завдання інших органів
податкового контролю 33

Запитання для самоконтролю 38

Розділ 2. Форми податкового контролю. 40

Тема 2. Організація обліку платників податків. 40

2.1. Система обліку суб’єктів підприємницької діяльності 40

2.2. Порядок взяття на облік платників податків – юридичних осіб
та їх відокремлених підрозділів 46

2.3. Особливості обліку платників податків – суб'єктів малого підприємництва 54

2.4. Порядок взяття на облік фізичних осіб – платників податків 57

2.5. Порядок внесення змін до облікової справи і зняття
з обліку платника податків 64

2.6. Облік платників окремих податків 71

Запитання для самоконтролю 75

Тема 3. Облік податкових платежів до бюджетів. 77

3.1. Значення та етапи обліку податкових платежів 77

3.2. Особові рахунки платників 79

3.3. Облік податкових зобов’язань 85

3.4. Заходи примусового стягнення податкового боргу 96

Запитання для самоконтролю 111

Тема 4. Організація податкових перевірок
фінансово-господарської діяльності 112

4.1. Види податкових перевірок та умови їх проведення 112

4.2. Порядок відбору суб’єктів господарювання для
проведення виїзних планових перевірок 117

4.3. Узагальнення та реалізація результатів перевірки 126

Запитання для самоконтролю 139

Тема 5. Відповідальність платників податків за порушення норм податкового законодавства 141

5.1. Підстави і види відповідальності за порушення податкового законодавства 141

5.2. Адміністративна відповідальність 143

5.3. Кримінальна відповідальність 149

5.4. Фінансові санкції 152

5.5. Пеня 157

Запитання для самоконтролю 159

Список літератури 161ПЕРЕДМОВА


Практика країн з розвинутою ринковою економікою свідчить, що не всі функції, необхідні для динамічного розвитку економіки, її стійкого функціонування і забезпечення повноцінного життя суспільства, реалізуються автоматично за допомогою ринкових відносин. У жодній країні реальна ринкова економіка не обходиться без втручання держави. Державне регулювання спостерігається практично у всіх сферах фінансово-господарської діяльності як суб’єктів підприємництва, так і громадян, і охоплює досить широке коло економічних питань.

Державне регулювання пов’язане із здійсненням властивих державі економічних функцій, найважливішими з яких є:

 • забезпечення законодавчої бази і суспільної атмосфери, що сприяє ефективному функціонуванню економіки;

 • забезпечення конкурентноздатності економіки і захист національного виробництва;

 • забезпечення процесу соціально справедливого перерозподілу доходу і національного багатства;

 • оптимізація структури національної економіки за допомогою перерозподілу ресурсів згідно з цілями, визначеними у довгостроковій стратегії розвитку;

 • стимулювання економічного росту.

Функції держави відображаються і в податковій політиці, яка реалізується владою за допомогою системи цілеспрямованих заходів, що проводяться у сфері оподаткування.

Методи державного регулювання поділяються на прямі й непрямі. Прямі ґрунтуються на владно-розпорядницьких відносинах, а непрямі, до яких належить і політика у сфері оподаткування, передбачають створення економічної зацікавленості або незацікавленості у певних діях. Непрямі методи регулювання найбільш органічно вписуються в існуючу реальність, і тому в рамках ринкової системи вони одержали широке розповсюдження.

Завдання податкової політики зводиться, головним чином, до забезпечення держави фінансовими ресурсами, створення умов для регулювання господарства країни в цілому, згладжування в рівнях доходів населення у процесі подальшого розвитку ринкових відносин.

Сутність податкової політики кожної країни визначається різними факторами, такими як загальнонаціональні цілі держави, співвідношення між різними формами власності, політичний лад тощо.

Одне з основних завдань державної податкової політики на сучасному етапі полягає у створенні сприятливих умов для активної фінансово – господарської діяльності суб’єктів економіки і стимулюванні економічного росту за допомогою досягнення оптимального сполучення особистих і суспільних інтересів, тобто оптимального співвідношення між коштами, що залишаються в розпорядженні платника податків, і коштами, що перерозподіляються через податковий і бюджетний механізми.

Розглядаючи оподаткування в системі державного регулювання, необхідно визначити деякі його особливості, а саме:

 • тісний зв’язок податків з державною владою, для якої вони є найважливішим джерелом доходів;

 • примусовий, законодавчо встановлений характер платежів;

 • вплив податків на економічні процеси.

Аналізуючи процес формування бюджету в Україні та більшості економічно розвинутих країн, слід відзначити той факт, що сьогодні на частку податків припадає від 70 до 90 відсотків усіх бюджетних надходжень. Таким чином, світова практика доводить, що головним джерелом мобілізації коштів та формування фінансових ресурсів держави є саме податки. Звичайно, держава може використовувати для покриття витрат і інші джерела, але вони мають обмежений характер.

Примусовий, законодавчо встановлений характер оподаткування, обумовлений самою природою податкових відносин і являє собою примусове вилучення частини доходів чи інших активів платників податків з метою забезпечення суспільно-необхідних витрат і реалізації політики перерозподілу національного доходу.

З давніх часів існує проблема негативного сприйняття податків. Вона обумовлена, перш за все, протиборством мотивів корисливого інтересу як властивого людині матеріального інстинкту, що сягає біологічних глибин самозбереження, і громадського обов’язку як набутої суспільним вихованням соціально значущої доблесті.

Західні дослідники впевнені, що самі податки як форма примусу впливають на вибір між сплатою і ухилянням від сплати. Для декого ухиляння стає азартною ризикованою грою, учасник якої зважує шанси одержати більший дохід перед загрозою можливого викриття. Такий платник зіставляє рівень винагороди з рівнем покарання у разі невдачі. Проте більшість людей порушує прийняті моральні норми та чинні закони тільки тоді, коли вони відчувають, що можуть зробити це безкарно.

Американські спеціалісти зазначають, що ступінь вірогідності декларацій залежить від охоплення контролем, тобто імовірність проби ухиляння є функцією ймовірності розкриття цієї спроби.

Ймовірність виявлення ухиляння, в свою чергу, залежить від двох факторів: величини ресурсів, вкладених з метою здійснення контролю, і зусиль, що забезпечують виконання податкового законодавства: ведення бухгалтерського обліку та заповнення декларацій самими платниками. По суті, обов’язок вести належний облік доходів є додатковим податком на платника і включається в загальний підрахунок вартості системи контролю для суспільства.

За висловлюванням Адама Сміта, контроль повинен приносити значно більше коштів, ніж витрачається на його проведення.

Система податкового контролю в Україні постійно розвивається, адаптуючись до трансформаційних процесів, що відбуваються в сучасних умовах.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • сутність податкового контролю, форми, методи й нормативні основи його організації;

 • систему органів податкового контролю в Україні, їх функції та повноваження;

 • права та обов’язки платників податків;

 • організацію обліку платників податків і платежів до бюджетів;

 • організацію податкових перевірок;

 • відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства організація податкового контролю навчальний посібник iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства навчальний посібник з дисципліни «Організація обліку»
Навчальний посібник з дисципліни “Організація обліку ” (для студентів напряму 0501 «Економіка підприємництва» спец. 050100, 050100...
Харківська національна академія міського господарства організація податкового контролю навчальний посібник iconН. Ф. Чечетова, Г.І. Кизилов, Л. О. Кизилова організація податкового контролю навчальний посібник
Організація податкового контролю: Навчальний посібник (для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності 050106...
Харківська національна академія міського господарства організація податкового контролю навчальний посібник iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Удк конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: хнамг, 2007. – 164 с
Харківська національна академія міського господарства організація податкового контролю навчальний посібник iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства організація податкового контролю навчальний посібник iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства організація податкового контролю навчальний посібник iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Гордієнко Н.І. Фінансовий облік: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). – Харків: хнамг, 2005. — 289с
Харківська національна академія міського господарства організація податкового контролю навчальний посібник iconХарківська національна академія міського господарства т. Д. Рищенко будівельне матеріалознавство
...
Харківська національна академія міського господарства організація податкового контролю навчальний посібник iconХарківська національна академія міського господарства журавель В. В., Поспелов О. В., Родченко В. Б. Регіональна економіка навчальний посібник
Регіональна економіка: Навчальний посібник (для студентів усіх форм навчання спеціальностей напрямків економіки та менеджменту) Автори:...
Харківська національна академія міського господарства організація податкового контролю навчальний посібник iconХарківська національна академія міського господаства жван В. Д., Помазан М. Д., Жван О. В. До друку дозволяю Проректор з інформаційних та інноваційних технологій
Михайлович (Державний навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»), Торкатюк Володимир Іванович...
Харківська національна академія міського господарства організація податкового контролю навчальний посібник iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Тренінг-курс з мікроекономіки Навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 030504 „Економіка підприємства”
Навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 030504 „Економіка підприємства” та 030509 „Облік І аудит”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи