Протокол №1 від 10 грудня 2010 р. Положення про раду ректорів icon

Протокол №1 від 10 грудня 2010 р. Положення про раду ректорів
Скачати 70.93 Kb.
НазваПротокол №1 від 10 грудня 2010 р. Положення про раду ректорів
Дата23.06.2012
Розмір70.93 Kb.
ТипПротокол

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами

Ради ректорів вищих

навчальних закладів

Донецької області

Протокол № 1

від 10 грудня 2010 р.


П О Л О Ж Е Н Н Я


ПРО РАДУ РЕКТОРІВ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Рада ректорів вищих навчальних закладів Донецької області (надалі - „Рада”) – громадська організація, що створена в результаті вільного волевиявлення ректорів вищих навчальних закладів Донецької області для задоволення та захисту очолюваних ними навчальних закладів, законних наукових, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів. У своїй діяльності Рада не переслідує політичних цілей.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про об’єднання громадян”, чинним законодавством України та цим Положенням.

1.3. Рада організує свою роботу на принципах демократії, гласності, рівноправності та самоврядування.

1.4. Рада поширює свою діяльність на територію Донецької області.

1.5. Рада не має статусу юридичної особи.

1.6. Для досягнення мети та завдань, визначених у Положенні, Рада має право встановлювати зв’язки з національними і міжнародними громадськими та іншими організаціями, установами, навчальними закладами, іншими юридичними особами та окремими громадянами, розробляти програми, проекти, брати участь у різних спільних заходах, вступати в міжнародні та інші об’єднання, мета яких не суперечить законодавству України.

1.9. Рада щорічно публікує інформацію про свою діяльність у засобах масової інформації, періодичних виданнях навчальних закладів, розміщує її на сайті Ради.

1.10. Юридична адреса Ради: України, м. Донецьк, вул. Артема, 58, Державний вищий навчальний заклад „Донецький національний технічний університет”.

^ 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ


2.1. Рада створена та діє для сприяння поліпшенню підготовки фахівців з вищою освітою, забезпечення автономії вищих навчальних закладів, розвитку та координації зв’язків ректорів вищих навчальних закладів України в навчальній, науковій, економічній, юридичній, гуманітарній та інших сферах діяльності, а також підвищення ролі вищих навчальних закладів у суспільному житті країни.

2.2. Основними завданнями діяльності Ради є:

- сприяння реалізації пріоритетів освіти, науки і культури як визначальних чинників соціально-економічного і духовного розвитку держави та всього суспільства;

- сприяння розвитку матеріально-технічної бази вищої школи;

- реалізація і захист соціально-економічних, професійних прав і свобод членів Ради.


2.3. Рада відповідно до порядку, встановленого законодавством:

- одержує від органів державної влади, управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх завдань і мети;

- вносить пропозиції до органів влади і управління з питань, що становлять інтереси Ради;

- розповсюджує інформацію про свою діяльність, пропагує свої ідеї та цілі;

- готує рекомендації для рішень з питань вищої освіти та відстоює їх перед органами влади;

- забезпечує інформацією членів Ради про досягнення в галузі вищої освіти;

- вивчає, аналізує та поширює досвід діяльності вищих навчальних закладів Донецької області.


^ 3. ЧЛЕНСТВО В РАДІ


3.1. Членство в Раді є індивідуальним.

3.2. Членами Ради можуть бути ректори акредитованих вищих навчальних закладів Донецької області незалежно від відомчої підпорядкованості навчального закладу і профілю підготовки спеціалістів, які внесли вступні внески і сплачують членські внески.

Керівники недержавних акредитованих вищих закладів освіти можуть брати участь у роботі Ради з правом дорадчого голосу.

До складу Ради можуть входити, за згодою, представники студентських організацій, управлінь освіти місцевих органів державної виконавчої влади, обласних комітетів профспілки працівників освіти і науки, а також інших установ, організацій і підприємств, діяльність яких пов’язана з наданням освітянських послуг. х у роботі Ради з правом дорадчр

3.3. Рішення про прийняття до членів Ради розглядається і ухвалюється її Президією. Рішення Президії Ради щодо прийняття до членів Ради затверджується на Загальних зборах Ради.

3.4. Членство в Раді будь-якого члена може бути припинено рішенням Президії в разі порушення цього Положення.

3.5. Члени Ради мають право:

- обирати і бути обраними в керівні органи Ради;

- вносити на розгляд керівних органів Ради зауваження, пропозиції і запити з питань, пов’язаних з їх діяльністю, та брати участь у їх обговоренні;

- брати участь у всіх заходах, які проводяться Радою;

- користуватися у своїй практичній діяльності всією інформацією, набутою Радою, представляти Раду і виступати від її імені на підставі довіреності;

- брати участь у розробці та реалізації програм з основних напрямів діяльності Ради;

- користуватися всіма програмними і науковими продуктами, інформаційною базою, методологічними розробками Ради із дотриманням прав інтелектуальної власності.

3.6. Член Ради зобов’язаний:

- дотримуватися цього Положення і брати участь у реалізації рішень Загальних зборів членів Ради, її Президії;

- брати активну участь у виконанні завдань Ради, сприяти росту її авторитету і компетентності;

- своєчасно виконувати доручення керівних органів Ради, виявляти особисту ініціативу та активність щодо постановки перед ними конструктивних пропозицій, які потребують розв’язання органами влади;

- своєчасно сплачувати вступні та поточні членські внески.

3.7. За порушення цього Положення до члена Ради можуть бути застосовані такі заходи впливу, як попередження, призупинення членства та виключення із Ради.

3.8. Члени Ради можуть за власним бажанням у будь-який час вийти з неї шляхом подання письмової заяви.

3.9. Член Ради, який систематично не виконує вимог Положення та рішень керівних органів, може бути виключений з неї за рішенням Загальних зборів.

^ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РАДИ І ЇЇ КЕРІВНИ ОРГАНИ


4.1. Раду очолює Голова. Голова Ради та його два заступники обираються на Загальних зборах Ради строком на 5 років.

4.2. Керівними органами Ради є: Загальні збори Ради (по тексту – Загальні збори), Президія Ради, Голова Ради.

4.3. Вищим керівним органом Ради є Загальні збори Ради, які скликаються Президією Ради не рідше одного разу на квартал.

4.4. Загальні збори Ради:

- визначають основні напрями та програми діяльності Ради на найближчий час і на перспективу;

- приймають Положення, вносять зміни і доповнення до нього;

- обирають строком на 5 років Президію Ради, Голову;

- заслуховують і затверджують звіт Президії Ради;

- приймають рішення про припинення діяльності Ради, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень та затверджують її склад.

4.5. Загальні збори вважаються правомочними за наявності на них більше Ѕ членів Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів, крім питань виключення членів Ради, її ліквідації або реорганізації, внесення змін та доповнень до цього Положення, які приймаються 2/3 голосів від присутніх членів Ради відкритим голосуванням.

4.6. Для керівництва діяльністю Ради в період між засіданнями Загальних зборів призначається Президія в складі Голови, його заступників та ректорів національних вищих навчальних закладів строком на 5 років.

4.7. Президія скликається Головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Члени Президії письмово повідомляються про скликання засідання.

4.8. Президія Ради:

- здійснює керівництво Радою в період між засіданнями Загальних зборів;

- розглядає найважливіші питання діяльності Ради, виконання рішень Загальних зборів, розробляє і подає на затвердження Загальним зборам Ради програму її діяльності, перспективні та поточні плани роботи;

- приймає рішення про скликання Загальних зборів Ради;

- створює ініціативні і творчі групи для розробки та реалізації проектів;

- попередньо визначає і розглядає питання, які виносяться на засідання Загальних зборів;

- затверджує порядок внесення вступних та членських внесків, визначає їх розмір;

- щорічно звітує перед Загальними зборами.

4.9. Голова Ради:

- керує поточною роботою Ради.

- головує на засіданнях Президії та Загальних зборах і підписує їх протоколи;

- організовує виконання рішень Загальних зборів, Президії Ради;

- вирішує питання про скликання засідань Президії і Загальних зборів;

- розподіляє обов’язки між членами Президії;

- діє від імені Ради і Президії, представляє їх інтереси перед органами влади.

4.10. Для ведення поточної роботи Голова формує апарат, який виконує організаційні, інформативно-довідникові, договірно-правові, фінансові та інші функції.

Чисельність штатного апарату визначається Президією Ради.

4.11. Для забезпечення організаційно-аналітичної роботи та діловодства Голова Ради призначає вченого секретаря Ради з числа досвідчених науково-педагогічних працівників.


^ 5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ


5.1. Зміни і доповнення до Положення про Ради вносяться Загальними зборами, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 членів Ради присутніх на Загальних зборах.

5.2. Про зміни у Положенні про Раду повідомляється всім членам у встановленому порядку.


^ 6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ


6.1. Припинення діяльності Ради здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації. Реорганізація Ради відбувається за рішенням Загальних зборів Ради у порядку, передбаченому законодавством та цим Положенням. При реорганізації Ради вся сукупність її прав та обов’язків переходить до її правонаступників. Реєстрація новоутвореного об’єднання здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

6.2. Ліквідація Ради проводиться за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду. При ліквідації Ради призначається ліквідаційна комісія.

6.3. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Ради.

Схожі:

Протокол №1 від 10 грудня 2010 р. Положення про раду ректорів iconПротокол №1 від 10 грудня 2010 р. Положення про раду ректорів
move to 0-4428981
Протокол №1 від 10 грудня 2010 р. Положення про раду ректорів iconПоложення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Загальні положення Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
Вченою радою кнеу протокол №9 від 30. 03. 2006р., ухвали Вченої Ради Київського національного економічного університету «Про нову...
Протокол №1 від 10 грудня 2010 р. Положення про раду ректорів iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Протокол №1 від 10 грудня 2010 р. Положення про раду ректорів iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Протокол №1 від 10 грудня 2010 р. Положення про раду ректорів iconРішення протокол №3/1 від 06 листопада 2012 року Про стан організації дослідно експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», від 20. 02. 2002 р. №114 «Про затвердження Положення про експериментальний...
Протокол №1 від 10 грудня 2010 р. Положення про раду ректорів iconПротокол №1 від „02 квітня 2009 р. О. М.Івасюк положення про Вчену раду Чернівецького обласного інституту
Вчена рада є колегіальним органом Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі Інститут), що функціонує...
Протокол №1 від 10 грудня 2010 р. Положення про раду ректорів iconПоложення про науково-методичну раду факультету (інституту) з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказую
Затвердити “Положення про науково-методичну раду факультету (інституту)”(додаток 1)
Протокол №1 від 10 грудня 2010 р. Положення про раду ректорів iconПоложення про комітет з конкурсних торгів Вінницького національного технічного університету Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів
Це Положення розроблено відповідно до Закону України від 01. 06. 2010 р. №2289-vi «Про здійснення державних закупівель» та наказу...
Протокол №1 від 10 грудня 2010 р. Положення про раду ректорів iconПоложення «Про організацію навчального процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти», затвердженого наказом гуон від 10 грудня 2010 року №131, згідно з наказом
Чернівецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, затвердженого наказом гуон від 10 грудня 2010 року №131, згідно...
Протокол №1 від 10 грудня 2010 р. Положення про раду ректорів iconПротокол №1 д е. н., професор від 29 серпня 2012 р. В. В. Прядко " " 2012 р. Положення
Кабінету Міністрів України від 14. 06. 2000 р. №960, 27. 08. 2004 р. №1124, 02. 03. 2010 р. №254, 28. 07. 2010 р. №642, 12. 09. 2011...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи