Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств"
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств"
Сторінка2/4
Дата23.06.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

^ 2.3. План із праці та заробітної плати

План із праці та заробітної плати розробляють з метою визначення потрібної чисельності робітників, витрат на оплату праці, забезпечення співвідношень між темпами зростання заробiтної плати i продуктивностi працi, ефективного використання режимного фонду часу.

Iснує декiлька методiв визначення планової чисельностi i планового фонду оплати працi. У курсовiй роботi передбачено визначати цi показники методом коригування базової (поточного року) чисельності i базового фонду оплати працi. При цьому можна скористатися наступними формулами:

Чобл. пл. = Чобл.баз +?ЧЕі = (2.8.)


ФОПпл =ФОПбаз*Iоп + ?ЧЕі * СЗПр = (2.9.)

де Чобл.баз. (Чобл пл)— базова (планова) облiкова чисельність

персоналу , чол.;

ФОП пл (ФОПбаз) – плановий (базовий) фонд оплати працi

працiвникiв підприємства , тис. грн;

?ЧЕі —зміна чисельності за факторами впливу основних техніко-

економічних чинників, чол.;

СЗПр — середня заробітна плата одного працівника за даним

фактором впливу в плановому періоді, тис.грн / рiк;

Iоп – iндекс зростання середньої заробiтної плати .

У курсовiй роботi приймаємо, що:

- єдиним чинником, що впливає на змiну чисельностi працiвникiв, є реалiзацiя першого заходу плану технiчного i органiзацiйного розвитку пiдприємства (див. завдання);

- iндекс зростання заробiтної плати в плановому роцi порiвняно з поточним роком обумовлений змiною мiнiмальної заробітної плати на рiвнi держави (див. завдання).


Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв у поточному роцi (табл. 2.4., рядок 1) в курсовій роботi визначають за формулою


Чоб.баз = Ов / В =


де В — виробiток на одного працiвника (див. завдання), тис. м3.


Отриманий результат округлюють до цілого числа. Чисельність за списком на підставі структури робітників, що наведена в завданні, розподіляють між категоріями працівників. (На практиці планування чисельності працюючих ведуть, виходячи з нормативів чисельності і норм обслуговування при погодинній оплаті праці, норм часу і норм виробітку – при відрядній. Чисельність керiвникiв, службовцiв i спеціалістів планують на основі типових штатних розкладів).

На пiдставi даних про чисельнicть робiтникiв за категорiями (Чi) i даних про їх середньомiсячну заробiтну плату (CЗПм), що наведена в завданнi, визначають рiчний фонд оплати працi у поточному роцi за наступною формулою


n

ФОПбаз = ? CЗПміі*12, (2.10.)

і=1

де n – кількість категорії робітників;

і – конкретна категорія /керівники, робітники та ін./;

12 – кiлькiсть мiсяцiв у розрахунковому перiодi.

При цьому вважають, що до СЗПм i CЗПр входять усі виплати робітникам, які відносять відповідно з діючим законодавством на собівартість продукції. ( На практицi фонд оплати праці на підприємствах планують, виходячи з очікуваної чисельності працівників за категоріями, їх тарифних ставок (посадових окладів) і діючої системи матеріального заохочення, що дозволяє враховувати очікуваний розмір премій і доплат, передбачених діючим законодавством, з урахуванням специфіки роботи підприємств і структури професійного складу кадрів. Для працівників, які знаходяться на відрядній формі оплати праці, розмір тарифного фонду зарплати визначають за сумарною величиною витрат на оплату планового обсягу робіт за діючими розцінками.) Дані зводять до табл. 2.4.

Таблиця 2.4. - Розрахунок рiчного фонду оплати праці .

Показники

Номер рядка

Од. виміру

Кількість


Загальна чисельність у поточному роцi - всього

1

чол.
У тому числі:


- робітників

2

чол.
- керівників

3

чол.
- спеціалістів

4

чол.
- службовців

5

чол.
Середній розмір оплати працівника за поточний рік

6

тис. грн.
У тому числі:


- робітників

7

тис. грн.
- керівників

8

тис. грн.
- спеціалістів

9

тис. грн.
- службовців

10

тис. грн.
Рiчний фонд оплати праці у поточному роцi -всього

11

тис. грн.
У тому числі:- робітників


12

тис. грн.
- керівників


13

тис. грн.
- спеціалістів


14

тис. грн.
- службовців


15

тис. грн.
Планова чисельнicть

16

чол
Плановий ФОП

17

тис. грн.

^ 2.4. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Розрахунок амортизаційних відрахувань складається з розрахунку:

  • балансової вартості всіх основних фондів;

- вартості груп основних фондів на початок кожного кварталу у плановому періоді;

  • загальної суми амортизаційних відрахувань.

Балансову вартість основних фондів водопровідного підприємства знаходять за формулою


Б= ( Ов * У) / Т= (2.11.)

де Б – балансова вартість, тис. грн.;

Ов – загальний обсяг водоспоживання /реалізація води споживачам/, тис.м3;

У – питомі капітальні вкладення, тис. грн. /1000 м3 добової подачі споживачам / встановлюють за даними завдання/;

Т– кількість днів у плановому році.

Всі основні фонди поділяються на чотири групи, що мають відповідну квартальну норму амортизаційних відрахувань - 2%, 10%, 6% і 15%.

У курсовій роботі умовно приймаємо, що основні фонди мають таку структуру:

  • 1 група ( будинки, споруди, передавальнi пристрої, вартiсть капiтального покращення землi) – 80%;

  • 2 група (автомобiльний транспорт; меблi; побутовi електроннi, електромеханiчнi i оптичнi прилади та iнструменти; iнше офiсне обладнання) – 5%;

  • 3 група ( iншi основнi фонди, не включенi до перелiку основних фондiв груп 1, 2 i 4) – 12%;

  • 4 група ( ЕОМ, iншi машини для обробки iнформації, їх програмне забезпечення, телефони, рації i т.iн., вартiсть яких перевищує вартiсть малоцiнних предметiв) – 3 %.

Виходячи iз структури основних фондів та їх загальної вартості визначають вартість основних фондів на початок першого кварталу. Результати розрахунків заносять до табл.. 2.5 (частина А).

Далі визначають амортизацію за перший квартал. При цьому в курсовiй роботi умовно приймають, що усi основнi фонди введенi в експлуатацiю пiсля 01.01.2004 року. Результати розрахунків заносять до табл.. 2.5 (частина Б).

Вартість основних фондів у другому кварталі визначають шляхом зменшення вартості основних фондів на початок першого кварталу на розмір нарахованих за даною групою основних фондів у першому кварталі амортизаційних відрахувань. Аналогічно визначають вартість основних фондів по інших кварталах.

Амортизаційні відрахування за квартал встановлюють як добуток балансової вартості кожної групи основних фондів на початок даного кварталу на відповідні квартальні норми амортизаційних відрахувань.

Таблиця 2.5- Розрахунок величини амортизаційних відрахувань.

А) Розрахунок вартості основних фондів на початок кварталу

Групи

ОФ

Вартість ОФ на початок кварталу, тис. грн

1-й квартал

2–й квартал

3-й квартал

4 –й квартал

1

2

3

4

Всього

Б)Розрахунок амортизації

Група ОФ

Квартальна

норма

амортизації,

%

Квартальні амортизаційні відрахування, тис.грн.

1-й

квартал

2–й

квартал

3-й

квартал

4 –й

квартал

1
2
3


Всього

до заходiв
Всього

пiсля заходiв

Розмiр амортизаційних відрахувань пiсля заходiв встановлюють шляхом коригування визначеної суми амортизацiйних вiдрахувань у зв’язку з необхiднiстю здiйснення додаткових капiталовкладеннями, що пов’язанi з реалiзацією заходiв плану технiчного i органiзацiйного розвитку пiдприємства (див. завдання).


^ 2.5. Планування витрат на матеріали для технологiчних потреб.


У курсовiй роботi передбачається наявнiсть у підприємства артезіанського і річного водозабору. Розподiл пiдйому води, що здiйснюється власними силами, мiж артезіанським і річним водозабором встановлений завданням.

Кiлькiсть матеріалiв, що необхiднi для технологiчних потреб, у курсовiй роботi знаходять методом прямого розрахунку, виходячи з обсягу води, що потребує очищення, і відповідних норм витрат за видами реагентів на очищення одиницi об’єму води.

Вартість основних реагентiв i додаткових матеріалiв у цьому випадку може бути визначена за формулою

Мj = К *  Оп * ( Уij* ПВi / 100) * Цj ,

де Оп – підйом води власними силами, тис. м3;

ПBj – питома вага i-го виду водозабору в підйомi води , %;

Уij – питома норма витрати j-го реагенту на i-му видi водозабору, кг/тис. м3 ;

Цj– ціна j-го виду реагенту, грн./т;

К – коефiцiєнт, що враховує витрати на додаткрвi матерiали (див. завдання)

Усі дані, використані в розрахунках плану матеріально-техніч­ного постачання записують у табл. 2.6.

Таблиця 2.6. - Розрахунок потреби і вартості матеріалів

Види водозаборiв i матерiалiв

Номер рядка

Підьом води, тис.м3

Питомі витрати матеріа­лів, кг/тис. м3

Потреба в матеріалах, т

Ціна за 1 т ре­агентів, грн.

Витрати на матеріали для виробничих потреб, тис. грн.

Річний водозабiр

- хлор

- коагулянт

1

2
Артезіанскiй водозабiр

- хлор

3

Iнші матеріали

4

х

х

х

х
Всього до

заходiв

5

х

х

х

х
Всього пiсля

заходiв

6

х

х

х

х

^ 2.6. Розрахунок витрат на електроенергію для технологiчних цiлей


Розрахунок витрат на електроенергію передбачає визначення плати за спожиту електроенергію, яку використовують на технологiчнi потреби. Цю плату знаходять за формулою /в тис. грн./

n

Ет.п. = ? (Опi * Т * Уi),=

і=1


де Опi – обсяг пiднятої води за видами джерел надходження

/артезіанській водозабір, річний водозабір, ”куплена” вода /, тис.м3;

Т – тариф за 1кВт-год. споживаної електричної енергії, грн.;

Уi – питомі витрати електроенергії при постачаннi води з і-го джерела надходження води, кВт-год/м3;

n – кількість джерел водопостачання.

Розрахунки заносять до табл. 2.7.

Таблиця 2.7. - Розрахунок витрат на електроенергію для технологічних потреб

Показники

Номер рядка

Одиниця виміру

Кількість

1

2

3

4

Підйом води по артезiанському водопроводу

1

тис.м3
Підйом води по рiчному водопроводу

2

тис.м3
Придбано води у стороннiх організацій

3

тис.м3
Питомі витрати електроенергії по:


- річному водопроводу

4

кВт.-год/м3
- артезіанському водопроводу

5

кВт.год/м3
- "купленій воді"

6

кВт.год/м3
Витрати електроенергії :


- по річному водопроводу

7

млн. кВт.год
- по артезіанському водопроводу

8

млн. кВт.год
- по покупній воді

9

млн. кВт.год
Вcього витрат електроенергії

10

млн. кВт.год
Тариф за 1 кВт.-год. електроенергії

11

грн.
Сума за споживану електроенергію до заходiв

12

тис.грн.
Сума за споживану електроенергію пiсля заходiв

13

тис.грн.

У курсовій роботі приймають, що витрати на оплату електроенергії для нетехнологічних потреб врахо­вуються у загальновиробничих i адмiнiстративних витратах.

1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconВ. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства»
Особливості планування діяльності підприємств міського господарства" (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050100 "Економіка...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація І планування діяльності підприємств в сфері послуг І торгівлі"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та планування діяльності підприємств в сфері послуг та...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconВ. В. Княжеченко Методичні вказівки
Планування І контроль на підприємстві на тему: «Планування І контроль діяльності на підприємствах водопровідного господарства»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу І практичних занять з дисципліни «Особливостi планування діяльності підприємств...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до курсового проекту з курсу "Планування діяльності підприємств"
Укладачіпо рядники В. В. Княжеченко. Т. П. Юр’єва, В. М. Тюріна. – Харків хдамг, 20012000, – 2836 С
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет»
«Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» (для студентів 4,5 курсів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" icon„Бізнес-план підприємства” з курсу „Планування”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Бізнес-план підприємства” з курсу „Бізнес-планування” (для студентів 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до курсового проекту з курсу "Планування діяльності підприємств" для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності
Укладачіпо рядники В. В. Княжеченко. Т. П. Юр’єва, В. М. Тюріна. – Харків хдамг, 20012000, – 2836 С
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи