Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств"
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств"
Сторінка3/4
Дата23.06.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

^ 2.7. План технiчного i органiзацiйного розвитку пiдприємства

Оскільки сьогодні метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутків, то в процесі розробки планів треба врахову­вати можливості одержання додаткових прибутків і зниження існуючих витрат. З цією метою на підприємствах розробляють пропозиції з підвищення рентабельності, які оформляють або у вигляді бізнес–планів, або техніко–економічних обґрунтувань /ТЕО/. Для інвестицій, пов’язаних з виходом підприємства на нові для нього сфери діяльності або забезпечення розширення обсягів виробництва /надання послуг/ в традиційній для підприємства області доцільно розробляти бізнес-план, що знижує можливість неефективних вкладень капіталу. Для інвестицій у проекти, що припускають одержання прибутку за рахунок зменшення витрат /використання нових матеріалів, технологій, автоматизація і механізація трудомістких процесів і т.п./, можна обмежитися ТЕО.

Оскільки розробка бізнес-плану виходить за рамки завдань цiєї роботи, для набуття навичок обґрунтування доцiльностi впровадження заходiв, що ставлять на метi зниження собiвартостi, студентам у курсовiй роботi пропонується визначити доцiльнiсть впровадження двох заходiв (див. завдання) i їх вплив на змiну поточних витрат.

При ТЕО заходів треба визначитись з джерелом фінансування інвестицій – кредит або прибуток пiдприємства. Недостатні кошти можна одержати у вигляді банківського кредиту на таких умовах:

- строк погашення кредиту 6 місяців;

- відсоток сплачується одночасно на рівні ставки НБУ на час роз­рахунку.

При використаннi кредиту сума відсоткiв враховується при визначенні строку окупності.

Після проведення усіх розрахунків треба зробити висновки про доцільність здійснення даних заходів, і, якщо рішення буде позитивним, внести зміни в ті розділи плану, що змінюються у зв'язку з впровадженням даного заходу. Для наочностi i спрощення цього в курсовiй роботi у вiдповiдних таблицях передбачена можливiсть вiдображення планових показникiв з урахуванням заходiв. Розрахунки (обґрунтування) змiни поточних витрат обов’язково наводять у пояснювальнiй записцi. У разi використання при оформленнi курсової роботи копії методичних вказiвок до неї додаються додатковi аркуші.

Результати розрахункiв заносять до табл. 2.8.


Таблиця 2.8. - Розрахунок впливу заходiв на поточнi витратиСтаттi калькуляції, що змiнюються№ рядка

у табл. 2.9

Зміна поточних витрат вiд заходiв ("+" – економія;

"-"– додаткові витрати)

№1

№2
061

Загальна економiяТермiн окупності заходiв

№ 1

№ 2


^ 2.8. Планування операцiйних витрат

План із собівартості реалізації води передбачає планування за елементами витрат /матеріальні витрати; кошти на оплату праці, кошти на соціальні заходи, амортизація та інші витрати/, а також калькулювання витрат з урахуванням місця їх виникнення. Калькуляційною одиницею на підприємствах водопостачання є 1 м3 реалізованої води. Розрахунки зводять до табл. 2.9.

Спочатку складають калькуляцію реалізації води, а потім визначають витрати за елементами. У даний час обов’язковою є звітність підприємства за елементами витрат. Але для отримання планової величини витрат за елементами проводять розрахунки по підрозділах /технологічних ланках/. Отримані планові дані використовують для контролю за ходом господарської діяльності як "нормативна база", за якою звіряють отримані результати.

Таблиця 2.9. - Планова собівартість відпущеної води

1. Групування витрат за економічними елементами

Показники

Номер рядка

Витрати,

тис. грн.

Матеріальні витрати

010
Кошти на оплату праці

020
Кошти на соціальні заходи

030
Амортизація

040
Інші витрати

050  1. Калькуляція витрат

Показники

Номер рядка

Витрати

Всього

тис. грн

Питомі,

коп. /м3

1

2

3

4

Витрати на підйом води всього

060
в тому числі :


- електроенергія на технологічні потреби

061- амортизація

062- оплата праці виробничих робітників

063- загальновиробничі витрати

064- відрахування на соціальні заходи

065


Продовження табл. 2.9

1

2

3

4

2. Витрати на очищення води всього

070в тому числі :


- сировина та матеріали

071- амортизація

072- оплата праці

073- загальновиробничі витрати

074- відрахування на соціальні заходи

0753. Витрати на транспортування води всього

080в тому числі :


- прямі матеріальні витрати на ремонт і утримання водопровідної мережі

081- амортизація

082- оплата праці

083- загальновиробничі витрати

084- відрахування на соціальні заходи

0854. Вода для використання з технологічною метою

0905. Покупні ресурси

1006. Адміністративні витрати

1107. Витрати на збут

1208 Iншi операцiйнi витрати

1309. Всього за повною собівартістю


140
У рядку 061 відбивають загальну суму витрат на електроенер­гію /див. табл. 2.7/.

Усі статті калькуляції витрат, що складаються тiльки з витрат на амортизацією (витрати за рядками 062, 072 i 082 табл. 2.9) в курсовiй роботi визначають на підставі даних табл. 2.5 i 2.10.

Усі статті калькуляції витрат, що складаються тiльки з витрат на оплату працi (витрати за рядками 063, 073 i 083 табл. 2.9) в курсовiй роботi визначають на підставі даних табл. 2.4 i 2.10

Статтi калькуляції витрат, до складу яких водночас входять витрати на оплату працi i амортизація (витрати за рядками 064, 074, 084, 110 i 120 табл. 2.9) в курсовiй роботi визначають на підставі даних табл. 2.4, 2.5,2.10 i формули 2.12. До цих витрат відносять значний перелік витрат (заробітна плата цехового чи адміністративного персоналу, амортизація цехових основних фондів, витрати на утримання будівель, споруд і т.п., витрати на ремонт і т.д.). На практицi їх визначають або методом прямого розрахунку по кожній із статей, або у вiдсотках до прямих витрат.

Ві = (Аі + ФОПі) * Кі, (2.12)

де Вi – витрати за i-м рядком у табл. 2.9;

Аі – амортизаційні відрахування по і-му рядку таблиці 2.9;

ФОПі – фонд оплати праці по і-му рядку таблиці 2.9.

Кі – коригуючий коефіцієнт для і-го рядку

У курсовiй роботi Кі прийняти:

для 064 рядка табл. 2.9 – 1,6;

074 рядка табл. 2.9 – 1,4,

084 рядка табл. 2.9 – 1,5,

110 рядка табл. 2.9 – 1,8,

120 рядка табл. 2.9 –1,7.

Витрати на соціальні заходи ( за рядками 065, 075, i 085 табл 2.9) визначають у відсотках від суми виплат робітникам з фонду оплати праці за статтями “Витрати на підйом води”, “Витрати на очищення води” i «Витрати на транспортування води» вiдповiдно за встановленим діючим законодавством розмiром (див. завдання).

Таблиця 2.10. - Розподіл амортизаційних відрахувань і виплат з фонду оплати праці

Витрати

Рядки калькуляції витрат

062

063

064

072

073

074

082

083

084

110

Всього

Амортизація,

%

225

--

33

77

--

11

550

--

44

110


100

Амортизація, тис. грн.ФОП, %

--

228

110

--

110

66

--

-20

66

210


100

ФОП,

тис. грн.Витрати за рядком 081 у курсовiй роботi визначають на рівні 10% від витрат за рядком 082.

Витрати на оплату за статтею калькуляції “Вода для використання з технологічною метою” (рядок 90) планують як добуток з суми питомих витрат на підйом, очищення та транспортування у розрахунку на 1 м3 реалiзованої води на кількості води, що витрачається на власні потреби (див. табл. 2.3).

Витрати за статтею калькуляції “Покупнi ресурси” (куплена вода) планують як добуток обсягiв покупної води, що встановлюється виходячи з даних виробничої програми /див. табл. 2.3/ і вартості купівлі 1 м3 води у стороннiх органiзації /див. завдання/.

“Інші операційні витрати” у курсовiй роботi встановлюють у відсотках від суми попереднiх витрат (див завдання).

Елемент “Матерiальнi витрати” (рядок 010) визначають як суму всіх матеріальних витрат. У курсовiй роботi до них відносяться насамперед витрати за рядками 061, 071, 081, 90, 100 табл. 2.8. Крім того, умовно приймають, що 20% від загальновиробничіх, адміністративних та збутових витрат також відносяться до матерiальних.

Статтю” Кошти на оплату праці” (рядок 020) встановлюють за даними табл. 2.4;

статтю “Кошти на соціальні заходи” (рядок 030) розраховують у відсотках від статті 020 (див. завдання);

статтю “Амортизація” (рядок 040) визначають за даними табл. 2.5;

стаття “Інші витрати” (рядок 050) включає всі витрати, що не ввiйшли до попереднiх статей.


^ 2.9. Планування прибутку й рентабельностi

Прибутки /тис. грн./ встановлюють як різницю між сумою доходів і витрат на реалізацію води:

П=Д-С, (2.13)

де П – прибуток, тис. грн.;

Д – доходи водопроводу, тис. грн.;

С – повна собівартість реалізованої води, тис. грн.

Рівень рентабельності /у процентах/ водопровідного підприємства визначають як відношення прибутків до витрат:
^ 2.10. Розробка фiнансового плану (балансу доходiв й видаткiв)

У фінплані синтезують і відображають у вартісній формі результа­ти всіх попередніх планових розрахунків.

Розробка фінансо­вого плану в курсовiй роботi має на метi складання балансу доходів i видат­ків /див. табл. 2.11, 2.12 i 2.13/.

Розрахунки розпочинають з визначення сум за статтями розділу балансу "Доходи та надходження коштів" /табл.2.12/.

Для визначення суми балансового прибутку /рядок 01/ доцільно скласти допоміжну табл. 2.11.

Таблиця 2.11. - Розрахунок прибутку

Показники

Код

рядка

Сума,

тис. грн.

1

2

3

Доходи від реалізації води споживачам

01
Собівартість реалізованої води

02
Прибуток від основного виробництва

03
Прибуток від реалізації основних фондів

04
Прибуток /збиток/ від підсобного

виробництва

05
Прибуток /збиток/ від позареалізаційних

операцій

06
Всього загальний прибуток /+/, /-/

07

Рядки 01, 02, 03 табл. 2.11 визначають з попере­днiх розрахунків:

  • доходи від реалізації води споживачам - див. роздiли 2.1;

  • собівартість реалізованої води – див. роздiл 2.8;

  • прибуток від основного виробництва – див. роздiл 2.9.

Рядки 04, 05, 06 табл. 2.11 за варіантами курсової роботи наведені нижче:


Показники

Остання цифра шифру залікової книжки

тис. грн.

11

22

33

44

55

66

77

88

99

00

Прибуток від реалізації основних фондів /04/

147

159

161

173

149

151

153

191

171

189

Прибуток /збиток/ від підсобного виробництва /05/


203


197


213


21521 217


205


209199187196

Прибуток /збиток/ від позареалізацій-них операцій /06/


117


119


118


116


121


124


128


127129


131
1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconВ. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства»
Особливості планування діяльності підприємств міського господарства" (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050100 "Економіка...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація І планування діяльності підприємств в сфері послуг І торгівлі"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та планування діяльності підприємств в сфері послуг та...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconВ. В. Княжеченко Методичні вказівки
Планування І контроль на підприємстві на тему: «Планування І контроль діяльності на підприємствах водопровідного господарства»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу І практичних занять з дисципліни «Особливостi планування діяльності підприємств...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до курсового проекту з курсу "Планування діяльності підприємств"
Укладачіпо рядники В. В. Княжеченко. Т. П. Юр’єва, В. М. Тюріна. – Харків хдамг, 20012000, – 2836 С
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет»
«Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» (для студентів 4,5 курсів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" icon„Бізнес-план підприємства” з курсу „Планування”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Бізнес-план підприємства” з курсу „Бізнес-планування” (для студентів 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до курсового проекту з курсу "Планування діяльності підприємств" для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності
Укладачіпо рядники В. В. Княжеченко. Т. П. Юр’єва, В. М. Тюріна. – Харків хдамг, 20012000, – 2836 С
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи