Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств"
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств"
Сторінка4/4
Дата23.06.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4


Таблиця 2.12. - Фінансовий план /баланс доходів та видатків/, тис. грн.Показники

Номер

рядка

Сума, тис.грн.

1

2

3


^ Доходи та надходження коштів


Прибуток – всього


01
у тому числі:- прибуток від основного виробництва

02


- прибуток від реалізації основних фондів,

нематеріальних активів і матеріальних цінностей


03

- прибуток /збиток/ від підсобного виробництва


04

- прибуток /збиток/ від позареалізаційних

операцій (від здачі окремого майна в оренду, штрафи, пені, неустойка та інші види санкцій)


05

Амортизаційні відрахування на повне

відтворення основних засобів


06
Залишки фондів економічного стимулювання на початок року – всього

07

у тому числі:- фонд нагромадження

08
- фонд споживання

09
- резервний фонд

10
Довгостроковi кредити банку

11
Надлишки власних обігових коштів на

початок року

12
Мобілізація внутрішніх ресурсів у новому

будівництві

13
Скорочення нормативу власних обігових

коштів

14
Приріст сталих пасивів

15
Асигнування з бюджету – всього

у тому числі:

16
- фінансування державних капітальних вкладень

17
- фінансування науково-дослідних робіт

18

^ Всього доходів і надходжень19
Продовження табл. 2.12

1

2

3


^ Видатки та відрахування коштів

Капітальні вкладення

20
Погашення довгострокового кредиту на капiтальне будівництво

21
Приріст нормативу власних оборотних коштів

22
Відрахування на створення фондів підприємства – всього

23
у тому числі:- у фонд споживання

24
- резервний фонд

25
- у фонд нагромадження

26
з них:- від прибутку

27
- від амортизаційних відрахувань

28
- інших доходів

29
Витрати на науково-дослідні роботи

30
Платежі до бюджету – всього

31
у тому числі:- податок на прибуток

32
Всього видатків і відрахувань

33

Рядок 07 табл. 2.11 визначають як суму рядків 03, 04, 05, 06 цієї таблиці.

Амортизаційні відрахування /рядок 06 табл. 2.12/ визначають з розрахунків розділу 2.4 "Розрахунок амортизаційних відрахувань" курсової роботи .

Залишки фондів економічного стимулювання на початок року – всього /рядок 07/ є сумою рядків 08, 09 та 10, які за варіантами курсової роботи наведені нижче /тис. грн./

Показники

Остання цифра шифру залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Фонд

нагромадження

117

113

115

116

114

119

118

112

113

119

Фонд

споживання


73

82

81

72

83

84

75

82

81

73

Резервний

фонд


40

55

44

52

43

57

67

56

46

58

Довгострокові кредити банків /рядок 10/ та витрати на їх погашення /ряд­ок 11 / при необхідності залучення кредиту встановлюють у розділі курсової роботи 2.7 " План технiчного i органiзацiйного розвитку пiдприємства".

Надлишки власних оборотних коштів на початок року, мобілізацію внутрішніх ресурсів у новому будівництві та приріст сталих пасивів (рядки 12, 13. 15) табл 2.12 визначають за варіантами курсової роботи за даними таблиці, наведеної нижче.


Показники

Остання цифра шифру залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Надлишки власних оборотних коштів на початок року, тис. грн /12/

53

72

61

72

53

62

61

72

63

61

Мобілізація внутрішніх ресурсів у новому будівництві, тис. грн /13/

12

14

13

12

11

13

12

11

12

13

Приріст сталих пасивів, тис. грн /15/

41

33

42

33

42

41

33

33

41

42


Скорочення нормативу власних оборотних коштів завданням не передбачено.

Асигнування з бюджету – всього / рядок 16 / є сумою рядків 17 та 18.

Умовні суми рядків 17 i 18 по варіанта курсової роботи наведено нижче, /тис. грн./

Показники

Остання цифра шифру залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Фінансування державних капіталовкладень /17/

1150

1175

1125

1200

1250

1275

1280

1190

1160

1165

Фінансування науково-дослідних робіт /18/


115

116

117

114

113

115

117

118

115

117


Обчисливши рядок 19 "Всього доходів і надходжень", ми таким чином визначили "Джерела фінансування". Далі треба визначити направлення коштів за статтями видатків. Тепер, на наш погляд, доцільно працювати з двома таблицями /2.12 та 2.13/ одночасно. Спочатку до таблиці 2.13 в останній рядок ("Всього") перенесіть з табл. 2.12 всі "Джерела фінансування" за статтями доходів, а потім обчислюйте направлення коштів за статтями, проставляючи суми в колонку 13 табл. 2.13 по відповідному рядку. Одночасно цю суму треба занести у табл. 2.12.

Кожна стаття видатків може мати одне або декілька джерел фінансування, тому сума колонки 13 є підсумком обраних джерел фінансування для цієї статті. Сьогоднi діє безнормативний розподіл дже­рел фінансування, окрім платежів до бюджету. Саме тому визначення видатків підприємства треба розпочинати з розрахунку податку на прибуток, що станом на 01.01.2006р. складає 25% від загального прибутку.

Джерелами фінансування капітальних вкладень можуть бути:

- асигнування з бюджету ;

- мобілізація внутрішніх ресурсів у новому будівництві ;

- частина амортизаційних відрахувань ;

- частина фонду виробничого й соціального розвитку;

- частина прибутку ;

- кредити банків.

Розмір капіталовкладень складається з трьох частин: капітало­вкладень, обчислених у розділі 2.7 (див. табл. 2.8), довгострокових державних капіталовкладень (див. рядок 17 табл. 2.12) i мобілізації внутрішніх ресурсів у новому будівництві ( див. рядок 13 табл. 2.12.),.

Суми видатків за статтями "Приріст нормативу власних оборотних коштів" та "Витрати на науково-дослідні роботи" за варіантами курсової роботи наведено нижче /тис. грн./:


Показники

Остання цифра шифру залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Приріст нормативу власних оборотних коштів

133

137

129

131

127

141

135

143

139

145

Витрати на науково-дослідні роботи

115

116

117

114

113

115

117

118

115

117


Джерелами фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів можуть бути:

- надлишки власних оборотних коштів на початок року;

- приріст сталих пасивів ;

- частка прибутку.

Суми відрахувань на створення фондів економічного стимулювання складаються з двох частин: залишків фондів економічного стимулюван­ня на початок року /рядки 07 – 09/ i відрахувань від доходів /прибутку, амортизаційних відрахувань/ планового року. Визначити суми відрахувань у фонди економічного стимулювання від доходів планового року можна за допомогою табл. 2.12. Загальна сума відраху­вань у фонди економічного стимулювання від прибутку та амортиза­ційних відрахувань визначається як різниця між сумою відповідного джерела та його направленнями на видатки, зазначеними у табл. 2.12. Розподіл загальної суми відрахувань /від прибутків/ у кожен з фондів економічного стимулювання довільний.

Фінансовий план /баланс доходів та видатків/ складено правильно, якщо сума "Доходів та надходження коштів" дорівнює сумі "Видатків та відрахувань" табл. 2.12, а у табл. 2.13 сума складових колонки 13 /по горизонталі/ дорівнює сумі складових останнього рядка таблиці /по вертикалі/.

Лiтература  1. Бардаков В.А. Економiка водопостачання та водовiдведення. Харкiв: ХНАМГ, 2005.

2. Економіка міського господарства (Навч. посiбник) / За ред. Юр’євої Т.П./ Харків: ХДАМГ, 2002.

3. Юр’єва Т.П. Фiнанси підприємств мiського господарства: (Навч. посiбник).- Харкiв: ХНАМГ, 2003.


Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу "Планування діяльності підприємств" (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050107 - "Економіка підприємства").


Укладачі: Княжеченко Валерій Вікторович,

Юр’єва Тамара Петрівна,

Тюріна Валентина Миколаївна


Відповідальний за випуск: В.О.Костюк


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2006, поз. 547

___________________________________________________________________

Підп. до друку 04.04.06 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 2,2 Ум.-друк. арк. 2,4

Тираж 200 прим. Зам. №

___________________________________________________________________


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconВ. В. Княжеченко, В. М. Тюріна, Т. П. Юр’єва Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства»
Особливості планування діяльності підприємств міського господарства" (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050100 "Економіка...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація І планування діяльності підприємств в сфері послуг І торгівлі"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та планування діяльності підприємств в сфері послуг та...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconВ. В. Княжеченко Методичні вказівки
Планування І контроль на підприємстві на тему: «Планування І контроль діяльності на підприємствах водопровідного господарства»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу І практичних занять з дисципліни «Особливостi планування діяльності підприємств...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до курсового проекту з курсу "Планування діяльності підприємств"
Укладачіпо рядники В. В. Княжеченко. Т. П. Юр’єва, В. М. Тюріна. – Харків хдамг, 20012000, – 2836 С
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон наук, доц. В. Г. Боронос,...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет»
«Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» (для студентів 4,5 курсів денної І заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" icon„Бізнес-план підприємства” з курсу „Планування”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Бізнес-план підприємства” з курсу „Бізнес-планування” (для студентів 4 курсу заочної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconМетодичні вказівки до курсового проекту з курсу "Планування діяльності підприємств" для студентів денної І заочної форм навчання спеціальності
Укладачіпо рядники В. В. Княжеченко. Т. П. Юр’єва, В. М. Тюріна. – Харків хдамг, 20012000, – 2836 С
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування діяльності підприємств водопровідного господарства» з курсу \"Планування діяльності підприємств\" iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи