Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського гос­подарства методичні вказівки з подання системної інформації icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського гос­подарства методичні вказівки з подання системної інформації
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського гос­подарства методичні вказівки з подання системної інформації
Сторінка1/4
Дата23.06.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО


ГОС­ПОДАРСТВА


Методичні вказівки з подання системної

інформації


(Для науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів усіх спе­ціальностей академії)


Харків – ХНАМГ - 2006


Методичні вказівки з подання системної інформації.

(Для науково-педагогічних працівників, аспірантів

і студен­тів усіх спеціальностей академії)

Уклад. В.М. Клочко - Харків: ХНАМГ, 2006. - 56 с.
^

Укладач: доц., канд. техн. наук Клочко В. М.


Рецензент: доц., канд. техн. наук Д’яков Є. Д.

Рекомендовано кафедрою фізичного виховання і спорту,

протокол № 9 від 1 липня 2005 р.


Зміст
С.

Передмова

….

4

Вступ

….

6

1

Загальні вимоги до порядку викладу матеріалів системи звіту

….

7

2

Структура системи звіту

….

7

2.1

Вступна частина

….

8

2.2

Основна частина

….

9

2.3

Додатки

….

9

2.4

Матеріали наприкінці системи звіту

….

9

3

Вказівки до складання структурних елементів вступної частини звіту


….


10

3.1

Титульний аркуш

….

10

3.2

Список авторів

….

12

3.3

Реферат

….

13

3.4

Зміст

….

16

3.5

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів


….


17

3.6

Передмова

….

18

4

Вказівки до складання основної частини звіту

….

19

4.1

Вступ

….

19

4.2

Суть звіту

….

19

4.3

Висновки

….

20

4.4

Рекомендації

….

21

4.5

Перелік посилань

….

21

5

Вказівки до складання додатків системи звіту

….

22

5.1

Призначення додатків

….

22

5.2

Вказівки за типами додатків

….

22

6

Вказівки до складання матеріалу наприкінці звіту

….

23

7

Вказівки до правил оформлення системи звіту

….

23

7.1

Загальні вказівки

….

23

7.2

Нумерація томів і частин звіту

….

25

7.3

Нумерація сторінок звіту

….

25

7.4

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів

….

26

7.5

Виконання ілюстрацій

….

26

7.6

Виконання таблиць

….

27

7.7

Виконання переліків

….

28

7.8

Виконання приміток

….

28

7.9

Виконання виносок

….

29

7.10

Виконання математичних формул і рівнянь

….

29

7.11

Виконання посилань

….

30

7.12

Виконання титульного аркуша

….

31

7.13

Виконання списку авторів та вступної частини звіту

….

34

7.14

Виконання скорочень слів у бібліографічному описі

….

36

7.15

Виконання бібліографічних описів

….

37

Перелік посилань

….

37

Додаток А. Особливі випадки скорочень слів, що часто

трапляються у бібліографічному описі


….


38Передмова


В своїй роботі КФВіС здійснює комплекс навчальних, соціальних та медичних заходів на досягнення головної мети – зміцнення здоров’я кожного студента та науково-педагогічного працівника, громадян України і нації в цілому. КФВіС, як складна система, постійно взаємодіє з навколишнім середовищем і постійно пристосовується до різних змін з ціллю продовження свого якісного функціювання. З позицій системного аналізу (СА) такі системи називають відкритими. Системи, як часткові аспекти системного світу, мають такі ґрунтовні властивості: цілісність і членимість; структурованість; взаємозв'язок елементів і підсистем; алгоритмічність функціювання, як визначену послідовність подання ін­формації; емерджентність, як одержання нової якості системи, якої не мають її елементи і підсистеми.

Управління процесом функціювання КФВіС – це операційне впровадження процесів планування, ор­ганізації, мотивації та контролю, необхідних для формулювання, виконання та досягнення мети організації. До числа головних функцій управління відносять функції збору, обробки, аналізу і подання цілеспрямованої інформації, направленої на досягнення часткової мети, підпорядкованої загальній меті управління; функції операційного прийняття керованих рішень; функції документування інформації та інші аналі­тично-обробні функції інформації.

Управління – це вища форма інтелектуальної діяльності людини. Резуль­татом інтелектуальної діяльності є зведення, що виділяють як освідомчу (де­скрипторну) так і приписуючу (прескриптивну) інформацію. Відображення зве­день про що-небудь, роз'яснення, виклад, повідомлення про стан справ, розпорядження або наказ – це ін­формація (лат. - informatio). Будь-яка документація, звіти про роботу, наукові дослідження, розробки, розпорядження або накази являють собою логічно завершені системи інформації, які можуть бути представлені на твердих (паперових), електронних та магніт­них носіях.

З метою реалізації методології системного підходу для побудови систем інформації у світових управлінських системах розробляються різні кодекси законів - стандарти ISO, ДСТ, PFB та ін. Основна мета управлінських стандартів – єдина форма на­дання системної інформації як заключного етапу інтелектуальної діяльності.

Заключним етапом будь-якого виду інтелектуальної діяльності фахівця є оформлення необхідної документації, звіту, реферату, наказу або розпорядження. У міжнародній прак­тиці цей етап здійснюється на базі міжнародного стандарту ISO 5966;1982 “Documentation – Presentation of scientific and technical reports”, який використовують у своїй роботі фахівці найбільш передових і розвинених країн, як США, Японія, Франція, ФРН, Канада, Нідерланди, Бельгія та ін. У практиці України оформлення необхідної документації виконується на базі ДСТУ 3008-95 “Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”, ДСТУ 3582-97 “Державний стандарт України. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.1-84 “Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”[1,2,3]. Ці нор­мативні документи діють для управлінських систем України на цей час.

Методичні вказівки з подання системної інформації відповідають Державним стандартам України ДСТУ 3008-95, ДСТУ 3582-97 та ГОСТ 7.1-84. Ключовим документом є ДСТУ 3008-95 (надалі – стандарт). Стандарт затверджений наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 р. Ста­ндарт гармонізований з Міжнародним стандартом ISO 5966;1982. Він дозволяє виконувати формаліза­цію документів, звітів, рефератів та ін. відповідно до вимог інформаційних тех­нологій. У методичних вказівках наведені вимоги стандартів до побудови, структури, взаємозв'язків структурних елементів системи подання інформації, визначенні послідовності надання інформації, одержання (чи неодержання) нової якості – нових знань, нових технологій, нової інтелектуальної управлінської інформації.

На території України стандарт ДСТУ 3008-95 введений з 01 січня 1996 р. Стандарт ДСТУ 3582-97 затверджено наказом Держстандарту України № 391 від 4 липня 1997 р., яким і продовжена дія ГОСТ 7.1-84. Стандарти гармонізовані з міжнародними стандартами ISO 4:1984 “Документація. Правила скорочення слів у назвах та найменувань публікацій” та ISO 832:1994 ”Інформація та документація. Бібліографічний опис та посилання. Правила скорочення бібліографічних термінів“. Стандарти ДСТУ 3008-95, ДСТУ 3582-97 та ГОСТ 7.1-84 є обов'язковим для виконання на всій території України. Виконання стандартів спрощує створення документації, усуває різноманіття діючих в Україні форм документації, підвищує якість та інформативність звітів, рефератів, упорядковує їх формалізацію і передачу, що в підсумку підвищує ефективність управлінської інтелектуальної діяльності. Професійне володіння стандартами ДСТУ 3008-95, ДСТУ 3582-97 та ГОСТ 7.1-84 є необхідною умовою якісної підготовки фахівців в академії, як майбутніх суб’єктів управління на шляху удосконалення процесів управління.


Вступ

Одним з напрямків підвищення якості підготовки фахівців у вищій школі є удосконалення навчально-методичної літератури. Дія стандартів України ДСТУ 3008-95, ДСТУ 3582-97 та ГОСТ 7.1-84 поширюється на різноманітну документацію: звіти про дослідження, наукові розробки чи окремі етапи роботи; дипломи, дисертації та курсові роботи; аналітичні огляди, реферати, лабораторні та контрольні роботи та інші види документації. Стандарти встановлюють загальні вимоги до побудови, викладу й оформлення документації, використовуються для таких документів, як річні звіти, посібники, конспекти лекцій, пояснювальні записки і т.п. Мета цих методичних вказівок – допомогти викладачам, аспірантам та студентам в організації навчально-методичного процесу шляхом складання усіх видів звітних документів академії згідно діючих стандартів України. У методичних вказівках викладені загальні вимоги до порядку подання матеріалів звітної документації, структурних елементів системи звітів. Викладені загальні вимоги до правил оформлення звітних матеріалів, виконання нумерації елементів звіту (частин, розділів, ілюстрацій, таблиць, формул і т.п.). Також наведені приклади оформлення титульних аркушів, складання реферату на звіт, змісту та інших елементів структури системи звітів і рефератів. В “Додаток А” приведені особливі випадки скорочень слів, умови застосування скорочених слів, які часто трапляються у тексті.  1. ^ Загальні вимоги до порядку викладу матеріалів системи звіту


Загальні вимоги до порядку викладу матеріалів системи звіту:

- текст матеріалів звіту може бути написаний від руки, надрукований на машинці або набраний на комп’ютері через 1,5 інтервали стандартного машинописного тексту до 40 рядків на одній сторінці стандартного аркуша формату А4 ( 297х210 мм );

- допускається виконувати матеріали звітів на аркушах формату А3

( 297х420 мм );

- при друкуванні тексту звітних матеріалів на принтері ЕОМ необхідно використовувати стандартний машинописний шрифт “Times New Roman”, висота букв – кегль 14. При оформленні таблиць, діаграм, рисунків і т.п. допускається застосовувати шрифти з меншою висотою букв;

- розміри сторінки виконують в такій формі: поля ліворуч – 25 мм; поля праворуч – 15 мм; поля зверху і знизу – 20 мм. Обводити поля рамкою або роздруковувати поля на ЕОМ не дозволяється;

- розміри сторінки від краю до верхнього та нижнього колонтитулів виконують до 12,7 мм;

- написання текстової частини звіту виконують від першої особи («аналізую…», «представляю…», «припускаю..»), але можна використовувати і невизначену форму дієслова («аналізується…», «представляється…», «передбачається..»).


^ 2 Структура системи звіту


Систему звіту умовно розділяють на такі структурні підсистеми:

вступна частина; основна частина; додатки; матеріали наприкінці звіту.

Структурна схема розділів системи звіту і додатків подана на рисунку 2.1.

Обкладинка

Титульний аркуш

Список авторів

Вступна Реферат

частина Зміст

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів Передмова

Вступ Розділ Підрозділ Пункт Підпункт

Основна Суть звіту 1. 1.1. 1.1.1.

частина Висновки 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1.

Рекомендації Ілюстрації , таблиці 2.1.1.2.

Перелік посилань Рисунок 2.1.

Рисунок 2.2.

Рисунок 2.3.

^ Таблиця 2.1.

Таблиця 2.2.

Додатки


Матеріали в кінці звіту


Рисунок 2.1 - Структурна схема розділів системи звіту

Аналогічно структурній схемі вступної та основної частин системи звіту виконують побудову підсистем додатків та матеріалів у кінці звіту.


    1. ^ Вступна частина


Вступна частина системи звіту містить структурні елементи:

обкладинку (сторінки 1 і 2 обкладинки); титульний аркуш; список авторів; реферат; зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; передмову.

Вимоги до структурних елементів вступної частини звіту наведені в розділі 3 “Вказівки до складання структурних елементів вступної частини звіту” цих методичних вказівок. Структурні елементи системи звіту "Титульний аркуш", "Реферат", "Зміст", “Передмова”, виділені в п.2.1 жирним шрифтом, є обов'язковими для подання в системі звітної інформації при її виконанні.


^ 2.2 Основна частина


Основна частина системи звіту містить структурні .елементи:

вступ; суть звіту; висновки; рекомендації; перелік посилань.

Вимоги та вказівки до виконання структурних елементів основної частини системи звіту наведені в розділі 4 “Вказівки до складання структурних елементів основної частини звіту” цих методичних вказівок. Структурні елементи звіту "Вступ", "Суть звіту", "Висновки", "Перелік посилань", виділені в п.2.2 жирним шрифтом, є обов'язковими для подання в системі звітної інформації.


    1. Додатки


Додатки розміщують після основної частини системи звіту. Вимоги та вказівки до виконання додатків наведені в розділі 5 ”Вказівки до складання додатків системи звіту” цих методичних вказівок.


    1. ^ Матеріали наприкінці системи звіту


Матеріали наприкінці системи звіту містять структурні елементи "Обкладинка {сторінки 3 і 4 обкладинки)". Вимоги до обкладинки (сторінки 3 і 4 обкладинки) подані в розділі 6 “Вказівки до складання матеріалів наприкінці звіту” цих методичних вказівок. Структурні елементи "Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)", "Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)" приводять у звіті на випадок друкарського видання. Оформляють обкладинки відповідно до стандарту з бібліотечної і видавничої справи «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи»[3].


3 Вказівки до складання структурних елементів вступної частини

системи звіту


^ 3.1 Титульний аркуш


Титульний аркуш є першою сторінкою звіту і служить основним джерелом бібліографічної інформації, необхідної для обробки і пошуку документа. Він містить дані, які треба розміщувати у такій послідовності:

а) обмеження щодо поширення або гриф таємності, якщо це потрібно;

б) ідентифікатори звіту;

в) міжнародний стандартний книжковий номер (ІSВN) чи міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN) - приводять для звітів, які видаються;

г) дані про виконавця роботи - юридичну особу (організацію) чи фізичну особу;

д) грифи про затвердження або узгодження (якщо це необхідно);

ж) повне найменування документа;

к) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

л) рік складання (затвердження) звіту;

м) дата пріоритету автора (якщо це необхідно);

н) спеціальні дані (про зв'язок звіту з іншими роботами; про контакти, доповіді або назву конференції, де була подана робота та ін., якщо це необхідно).

Приклад титульного аркуша першої частини звіту про НДР:

* * * * * *


УДК 927.7.065.45.22:567.29 : 001.333

^ КП ХХХХХХ

№ держреєстрації 0123456789

Інв. № 63-27

Міністерство освіти і науки України

Харківська Національна Академія Міського Господарства

(ХНАМГ)

61002, Україна, м. Харків, вул., Революції, 12; тел.(0572) 7073265;

факс (0572) 412634

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор ХНАМГ з наукової

роботи, проф.

(підпис)_______(Семенов В.Т.)

2004.12.21


ЗВІТ

^ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ


Методи кібернетики у фізичному вихованні й спорті

(КФВйС)


ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ЦИКЛІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ВИТРИВАЛОСТІ ЗА ТЕСТОВИМИ НОРМАТИВАМИ

(проміжний)

Частина 1


Декан факультету

канд. техн. наук, доцент (підпис, дата) Поліщук В.М.


Керівник НДР

зав. КФВйС

канд. техн. наук, доцент (підпис, дата) Клочко В.М.


2005

Рукопис закінчено 25 листопаду 2005 р.

* * * * * *

Титульний аркуш реферату студента:

* * * * * *

ББК 53.54 У91 Інв. №

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

(ХНАМГ)
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського гос­подарства методичні вказівки з подання системної інформації iconМіського господарства методичні вказівки з подання системної інформації
Методичні вказівки з подання системної інформації (для науково-педагогічних працівників, аспірантів І студентів усіх спеціальностей...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського гос­подарства методичні вказівки з подання системної інформації iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського гос­подарства методичні вказівки з подання системної інформації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського гос­подарства методичні вказівки з подання системної інформації iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського гос­подарства методичні вказівки з подання системної інформації iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського гос­подарства методичні вказівки з подання системної інформації iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського гос­подарства методичні вказівки з подання системної інформації iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського гос­подарства методичні вказівки з подання системної інформації iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського гос­подарства методичні вказівки з подання системної інформації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки, практичні заняття, розрахунково графічні та самостійні роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського гос­подарства методичні вказівки з подання системної інформації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства к. Ю. Кононова І. Т. Карпалюк
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Математичні моделі соціально-економічних процесів» (для студентів 6 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи