Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни icon

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни
НазваХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни
Сторінка1/4
Дата23.06.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для самостійного вивчення дисципліни

та виконання РГЗ з дисципліни


ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ”


(для студентів 6 курсу заочної форми навчання

спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”)


Харків – ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання РГЗ з дисципліни „Фінансовий аналіз” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”). Укл. Лелюк Н.Є. – Харків: ХНАМГ, 2007, - 43с.


Укладач: Н.Є.Лелюк


Рецензент Л.О.Кизилова


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 4 від 29. 11 2007р.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Фінансовий аналіз у ринковій економіці є однією з найважливіших функцій управління. Він дає можливість визначати конкурентоспроможність суб'єкта господарювання, здійснювати контроль за його ліквідністю, платоспроможністю, фінансовою та ринковою стійкістю, розробляти заходи щодо запобігання банкрутству.

Курс «Фінансовий аналіз» є провідною дисципліною і опановується студентами, які навчаються зі спеціалізації «Облік і аудит».

Мета курсу - вироблення у студентів уміння та навиків кваліфіковано провадити фінансовий аналіз діяльності господарських суб'єктів, робити обґрунтовані висновки і знаходити шляхи поліпшення їхнього фінансового стану.

Завдання вивчення дисципліни - засвоєння змісту і способів використання вихідних даних для аналізу, методики аналітичного опрацювання інформації, організаційних форм проведення фінансового аналізу і використання отриманих даних в управлінні підприємствами.

Вивчення дисципліни базується на чинних законодавчих актах, нормативно-правових документах, вказівках і методичних рекомендаціях, передбачає ознайомлення зі світовим досвідом здійснення фінансового аналізу.

У процесі вивчення курсу студенти повинні отримати глибокі знання з фінансового аналізу діяльності суб'єктів господарювання та вміти використовувати набуті знання у своїй практичній діяльності, виходячи з умов їхньої діяльності в період переходу України до ринкової економіки.


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу

Сутність фінансового аналізу, його історія та роль у сучасних умовах господарювання.

Фінансовий аналіз у ринковій економіці як найважливіша функція управління, за допомогою якої визначається конкурентоспроможність суб'єкта господарювання; спосіб нагромадження, трансформації та використання інформації фінансового характеру з метою забезпечення життєдіяльності підприємств в умовах ринку.

Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання як економічна категорія, що відображає фінансові відносини суб'єкта ринку і його здатність фінансувати свою діяльність за станом на визначену дату; характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їхнього розміщення та ефективністю використання.

Напрями фінансового аналізу:

• оцінка поточного та перспективного фінансового стану підприємства,

• оцінка можливих і доцільних темпів розвитку суб'єкта господарювання з позиції його фінансового забезпечення;

• виявлення додаткових джерел коштів і оцінка можливості їхньої мобілізації;

• прогнозування стану підприємства на ринку капіталів.

Предмет і завдання фінансового аналізу.

Метод фінансового аналізу.

Класифікація методів фінансового аналізу.

Основні типи моделей, що використовуються у фінансовому аналізі:

• дескриптивні;

• предикативні;

• нормативні.

Види фінансового аналізу та його користувачі. Зовнішній та внутрішній фінансовий аналіз.

Інформаційна база фінансового аналізу: «Баланс» (ф. № 1), «Звіт про фінансові результати» (ф. № 2), «Звіт про рух грошових коштів» (ф. № 3), «Звіт про власний капітал» (ф. № 4), примітки до фінансових звітів, статистична звітність, дані бухгалтерського обліку, що стосуються фінансового аналізу.

Категорійний апарат фінансового аналізу.

^ Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства

Бухгалтерський баланс як найважливіша форма фінансової звітності, що відображає стан засобів підприємства та джерел їхнього фінансування у грошовій оцінці, кінцевий результат виробничо-господарської діяльності підприємства на визначену дату.

Характеристика складу і структури балансу.

Поняття валюти балансу.

Аналіз валюти балансу.

Поняття капіталу. Дві основні концепції капіталу:

• фінансова природа капіталу (Г. Свіней);

• предметно-речова природа капіталу (У. Патон).

Загальний капітал як підсумок балансу, що показує загальну суму коштів, якими володіє підприємство (актив), та їхні джерела (пасив).

Основний та оборотний капітал Перманентний (постійний) та змінний капітал. Власний та позиковий капітал.

Горизонтальний та вертикальний аналіз.

Аналіз джерел формування капіталу (аналіз пасивів балансу):

• аналіз джерел власних коштів;

• аналіз джерел позикових коштів;

• аналіз кредиторської заборгованості.

Аналіз активів балансу:

• аналіз складу і структури загального капіталу;

• аналіз основного капіталу;

• аналіз оборотного капіталу;

• аналіз дебіторської заборгованості (аналіз складу і структури дебіторської заборгованості, аналіз її якості й ліквідності, оборотність дебіторської заборгованості).

^ Тема 3. Аналіз фінансової стійкості

Поняття внутрішньої, загальної та фінансової стійкості. Значення фінансової стійкості. Фінансова стійкість як відображення певного стану фінансових ресурсів, за якого підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їхнього використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також зменшити витрати для його розширення та оновлення.

Визначення меж фінансової стійкості підприємства. Визначення абсолютних показників фінансової стійкості та їхній аналіз (наявність власних оборотних коштів).

Аналіз відносних показників фінансової та ринкової стійкості:

• коефіцієнта незалежності (автономії) - відношення суми власних джерел фінансування до всіх джерел;

• коефіцієнта фінансової залежності (структури капіталу) - відношення суми залучених джерел фінансування до сукупності всіх джерел;

• стабільності структури оборотних коштів - відношення власних оборотних коштів до всієї сукупності оборотних коштів;

• коефіцієнта довгострокового залучення коштів - відношення суми довгострокового залученого капіталу до довгострокового капіталу;

• коефіцієнта маневрування власного капіталу - відношення розміру власних оборотних коштів до суми власного капіталу;

• коефіцієнта нагромадження амортизації - відношення суми амортизації (зносу) до первісної вартості основних та нематеріальних активів, що амортизуються;

• коефіцієнта реальної вартості основних засобів - відношення суми залишкової вартості основних засобів до сукупності всіх активів підприємства;

• коефіцієнта фінансового ризику (плече фінансового важеля) - відношення позикового капіталу до власного.

Типи фінансової стійкості:

• абсолютна стійкість фінансового стану підприємства;

• нормальна стійкість фінансового стану, за якої гарантується платоспроможність;

• нестійкий (передкризовий) фінансовий стан, за якого порушується платіжний баланс, але зберігається можливість відновлення рівноваги платіжних коштів і платіжних зобов'язань;

• кризова фінансова стійкість (підприємство на межі банкрутства).

Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності) підприємства.

Визначення показників, за допомогою яких аналізується запас фінансової стійкості:

- виручка від реалізації;

• постійні та змінні витрати;

• маржинальний дохід;

• поріг рентабельності;

• зона фінансової стійкості (різниця між виручкою від реалізації і порогом рентабельності).

^ Тема 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності

Сутність платоспроможності та ліквідності підприємства.

Платоспроможність як здатність підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно здійснювати платежі за своїми строковими зобов'язаннями. Поточна і перспективна платоспроможність. Склад платіжних засобів та строкових зобов'язань.

Ліквідність як здатність цінностей легко перетворюватися в гроші, тобто в абсолютно ліквідні засоби.

Розгляд ліквідності у двох аспектах:

• як часу, необхідного для продажу активу;

• як суми, одержаної від продажу активу.

Класифікація активів підприємства залежно від ступеня ліквідності:

• найбільш ліквідні активи (А1), їхній зміст і аналіз;

• активи, що швидко реалізуються (А2), їхній зміст і аналіз;

• активи, що повільно реалізуються (АЗ), їхній зміст і аналіз;

• активи, що важко реалізуються (А4), їхній склад і зміст.

Групування пасиву балансу за ступенем зростання термінів погашення зобов'язань:

• найбільш строкові зобов'язання (ПІ), їхній склад і аналіз;

• короткострокові пасиви (П2), їхній зміст і аналіз;

• довгострокові пасиви (ПЗ), їхній склад і зміст;

• постійні пасиви (П4), їхній склад і зміст.

Аналіз ліквідності балансу як можливості підприємства обернути свої активи в наявні кошти і погасити свої платіжні зобов'язання; як ступеня покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші відповідає терміну погашення зобов'язань.

Аналіз показників ліквідності. Методика розрахунку та аналіз коефіцієнта абсолютної ліквідності. Методика розрахунку та критичне значення коефіцієнта проміжної (швидкої) ліквідності. Методика розрахунку та критичне значення загального коефіцієнта ліквідності (коефіцієнта покриття).

Методика аналізу поточної платоспроможності.

Методика аналізу перспективної платоспроможності.


^ Тема 5. Аналіз грошових потоків

Сутність грошового потоку та необхідність його аналізу. Роль аналізу грошових потоків при визначенні можливостей внутрішнього фінансування. Зв'язок наявності грошових коштів з прибутком і рухом оборотного капіталу, Попередній, послідовний (ретроспективний) і перспективний (прогнозний) аналізи грошових потоків.

Аналіз руху грошових коштів прямим методом. Основні канали надходження грошових коштів і платежів за напрямами діяльності підприємства (операційна, інвестиційна, фінансова); джерела інформації при використанні прямого методу.

Аналіз руху грошових коштів непрямим методом. Сутність і особливості методики аналізу грошових потоків непрямим методом.

Методика розрахунку необхідної фінансової потреби.

^ Тема 6. Аналіз ефективності використання капіталу

Аналіз прибутковості. Показники ефективності використання капіталу, поняття прибутковості та взаємозв'язок показників віддачі капіталу й обіговості капіталу. Рентабельність продажу і коефіцієнт оборотності капіталу. Факторний аналіз рентабельності капіталу.

Аналіз оборотності капіталу: Показники швидкості оборотності капіталу (коефіцієнт оборотності та тривалість одного обороту). Аналіз тривалості обігу капіталу. Факторний аналіз тривалості знаходження капіталу в оборотних активах. Шляхи прискорення оборотності, економічний ефекту результаті прискорення оборотності.

Методика розрахунку суми коштів, вивільнених з обігу у зв'язку з прискоренням оборотності, або суми додатково залучених коштів у обіг за умови уповільнення оборотності капіталу.

Методика розрахунку суми додаткового отримання прибутку в результаті прискорення оборотності капіталу або суми недоотримання прибутку у зв'язку з уповільненням оборотності.

Ефект фінансового важеля. Методика розрахунку показників для оцінки ефективності використання позикового капіталу. Сутність ефекту фінансового важеля. Два компоненти ефекту фінансового важеля. Позитивний та негативний ефекти фінансового важеля. Ефект фінансового важеля у випадку обліку фінансових витрат. Ефект фінансового важеля в умовах інфляції.

Методика розрахунку та факторний аналіз ефекту фінансового важеля.

^ Тема 7. Аналіз кредитоспроможності підприємства

Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінки. Кредитоспроможність позичальника як наявність передумов для отримання кредиту і здатність повністю та в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями.

Значення кредитоспроможності клієнта у світовій банківській практиці.

Основні завдання оцінки кредитоспроможності:

• вивчення фінансового стану;

• попередження втрат кредитних ресурсів унаслідок неефективної роботи позичальника;

• стимулювання суб'єктів господарювання для підвищення ефективності їхньої роботи.

Аналіз кредитоспроможності підприємства. Чинна практика банків України при оцінці кредитоспроможності клієнта. Досвід зарубіжних комерційних банків в оцінці кредитоспроможності позичальника.

Світова практика аналізу кредитоспроможності клієнта - юридичної та фізичної особи.

^ Тема 8. Оцінка виробничо-фінансового лівериджу у фінансовому аналізі

Поняття, сутність та значення лівериджу в оцінці ефективності інвестиційної політики підприємства та ступеня виробничого і фінансового ризику.

Ліверидж у фінансовому аналізі як процес оптимізації структури активів і пасивів підприємства з метою збільшення прибутку.

Поняття лівериджу як важеля, за умови посилення якого є можливість істотно змінити результати виробничо-фінансової діяльності підприємства. Факторна модель чистого прибутку.

Рівень виробничого лівериджу як відношення темпів приросту валового прибутку (до сплати відсотків і податків) до темпів приросту обсягу продажу в натуральних або умовно-натуральних одиницях.

Фінансовий ліверидж як взаємозв'язок між прибутком і співвідношенням власного і позикового капіталу.

Взаємозв'язок фінансового лівериджу і фінансового ризику.

Поняття виробничо-фінансового лівериджу.

Аналіз рівнів виробничого, фінансового та виробничо-фінансового лівериджу.

^ Тема 9. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства

Сутність ділової активності підприємства та показники, що її характеризують (коефіцієнти загальної оборотності капіталу, оборотності мобільних засобів, оборотності матеріальних оборотних коштів, оборотності готової продукції, оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості; середній строк обороту дебіторської та кредиторської заборгованості, фондовіддача основних засобів та інших позаоборотних активів; коефіцієнт оборотності власного капіталу).

Послідовність аналізу основних показників ділової активності підприємства. Вплив оборотності активів на показники ефективності діяльності підприємства.

Поняття інвестиційної привабливості та показники, що її характеризують.


^ Тема 10. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства

Сутність короткострокового прогнозу фінансового стану. Складання короткострокового прогнозу фінансового стану.

Прогнозування фінансового стану по грошових коштах як найбільш ліквідній частині активів.

Прогноз обсягу реалізації як найважливішої бази прогнозу грошових коштів.

Прогноз отримання дебіторської заборгованості. Розрахунок надходження грошових коштів за реалізовану продукцію.

Прогноз витрат. Розрахунок вартості придбаних матеріалів. Прогноз необхідних грошових коштів для оплати придбаних матеріалів.

Узагальнений прогноз грошових коштів на основі складеної інформації про залишки грошових коштів, їхнє отримання і платежі.

Складання прогнозних балансу та звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів.

^ Тема 11. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств та оцінка потенційного банкрутства

Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств (аналіз фінансового стану та аналіз виробничо-господарської діяльності).

Умови прийняття рішення про визнання структури балансу задовільною (незадовільною), а підприємства — платоспроможним (неплатоспроможним) та подання пропозиції до Кабінету Міністрів України відносно доцільності внесення цього підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств,

Джерела інформації для проведення аналізу.

Аналіз фінансового стану підприємства:

• аналіз динаміки валюти балансу та його структури;

• аналіз джерел власних коштів;

• аналіз структури кредиторської заборгованості;

• аналіз структури активів підприємства;

• аналіз витрат на виробництво;

• аналіз прибутковості підприємства;

• аналіз використання прибутку.

Аналіз виробничо-господарської діяльності:

• загальна характеристика виробництва;

• аналіз стану та використання основних фондів;

• аналіз використання трудових ресурсів;

• аналіз об'єктів соцкультпобуту.

Конкурентне середовище та маркетинг.

Шляхи поліпшення структури балансу та його платоспроможності.

^ Тема 12. Аналіз фінансового ризику та шляхи його зниження

Сутність фінансового ризику та необхідність його аналізу.

Організація і методика аналізу фінансових ризиків (визначення мети, збір інформації офіційної та неофіційної, з'ясування ризику, оцінка ризику, вибір методів аналізу).

Шляхи зниження фінансового ризику.

Опрацювання отриманих результатів аналізу фінансового ризику, розробка та впровадження можливих заходів щодо його зниження.

^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ТЕОРІЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Фінансовий аналіз» вивчається самостійно. Студенти повинні опрацювати такі теоретичні питання.

1. Сутність та зміст фінансового аналізу, його історія та роль сучасних умовах господарювання.

2. Предмет і завдання фінансового аналізу.

3. Метод фінансового аналізу.

4. Моделювання у фінансовому аналізі.

5. Види фінансового аналізу та його користувачі.

6. Інформаційна база фінансового аналізу.

7. Аналіз валюти балансу.

8. Оцінка структури джерел фінансових ресурсів.

9. Аналіз джерел власних коштів.

10. Аналіз джерел позикових коштів.

11. Аналіз кредиторської заборгованості.

12. Аналіз складу і структури загального капіталу.

13. Аналіз основного капіталу.

14. Аналіз оборотного капіталу.

15. Аналіз дебіторської заборгованості.

16. Значення фінансової стійкості.

17. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості.

18. Аналіз відносних показників фінансової стійкості.

19. Визначення типу фінансової стійкості,

20. Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності) підприємства.

21. Сутність платоспроможності та ліквідності.

22. Аналіз ліквідності балансу.

23. Аналіз показників ліквідності.

24. Сутність грошового потоку та необхідність його аналізу.

25. Аналіз руху грошових коштів прямим методом.

26. Аналіз руху грошових коштів непрямим методом.

27. Методика розрахунку необхідної фінансової потреби.

28. Аналіз прибутковості.

29. Аналіз показників оборотності.

30. Ефект фінансового важеля.

31. Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінки.

32. Оцінка кредитоспроможності позичальника.

33. Сутність лівериджу, його значення та види.

34. Аналіз рівнів виробничого, фінансового та виробничо-фінансового лівериджу.

35. Сутність ділової активності підприємства та показники, що її характеризують.

36. Послідовність аналізу основних показників ділової активності.

37. Аналіз ефективності та інвестиційної привабливості підприємства.

38. Сутність короткострокового прогнозу фінансового стану та необхідність його складання.

39. Методика складання короткострокового прогнозу фінансового стану суб'єкта господарювання.

40. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств.

41. Шляхи поліпшення структури балансу та платоспроможності підприємства

42. Сутність фінансового ризику. Класифікація фінансових ризиків.

43. Методи аналізу фінансового ризику.

44. Шляхи зниження фінансового ризику.

45. Детермінальні моделі у фінансовому аналізі.

46. Стохастичні моделі у фінансовому аналізі.

47. Порівняння та групування у фінансовому аналізі.

48. Абсолютні, відносні та середні величини у фінансовому аналізі.

49. Ряди динаміки у фінансовому аналізі.

50. Індексний метод у фінансовому аналізі.

51. Спосіб перерахування показників та балансовий метод у фінансовому аналізі.

52. Способи елімінування у фінансовому аналізі.

53. Спосіб ланцюгових підстановок у фінансовому аналізі.

54. Спосіб абсолютних різниць у фінансовому аналізі.

55. Форма № 1 «Баланс» як джерело Інформації для проведення фінансового аналізу.

56. Форма № 2 «Звіт про фінансові результати» як джерело інформації для проведення фінансового аналізу.

57 Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» як джерело інформації для проведення фінансового аналізу.

58 Форма № 4 «Звіт про власний капітал» як джерело інформації для проведення фінансового аналізу.

59. Форма № 5 «Припинення річного фінансового звіту» як джерело інформації для проведення фінансового аналізу.

60. Сутність фінансового ризику. Класифікація фінансових ризиків.

61. Аналіз рентабельності відносно реалізації.

62. Аналіз рентабельності відносно активів.

63. Шляхи поліпшення структури балансу та підвищення платоспроможності підприємства.

64. Критична оцінка «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування втрат за кредитними операціями банків», затвердженого постановою Правління НБУ № 279 від 6 липня 2000 р.

65. Аналіз фінансового лівериджу.

66. Сутність грошового потоку та необхідність його аналізу.

67. Сутність кредитоспроможності та необхідність його аналізу.

68. Сутність ділової активності підприємства та показників, що її характеризують.

69. Сутність, зміст і значення фінансового аналізу.

70. Методика розрахунку власних оборотних коштів.

71. Кореляційно-регресійний аналізу фінансовому аналізі.

72. Анкетне (рактируване) опитування у фінансовому аналізі.

73 Прийом парної кореляції у фінансовому аналізі.

74. Прийом множинної кореляції у фінансовому аналізі.

75. Шляхи запобігання банкрутству підприємства.

76. Схема взаємозв'язку політичної економії та фінансового аналізу.

77. Фінансовий аналіз у системі економічних наук.

78. Міжнародний досвід аналізу фінансової звітності.

79. Міжнародний досвід аналізу показників ліквідності (платоспроможності).

80. Міжнародний досвід аналізу показників заборгованості.

81. Міжнародний досвід аналізу показників рентабельності.

82. Міжнародний досвід аналізу показників оборотності.

  1   2   3   4

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни iconМіністерство освіти І науки? Молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять І виконання контрольних робіт з дисципліни
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг”
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни „Маркетинг” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 50100 „Облік...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення І виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка технічної експлуатації будівель”...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «гідротехнічні споруди»
Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Гідротехнічні споруди» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Бізнес-планування в умовах ринку ” та виконання практичних завдань для студентів...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства о. В. Харламова методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни
...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни „Біржова діяльність” (для студентів заочної...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства єсіна В. О. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни „Потенціал І розвиток підприємства” для студентів...
Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни iconХарківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання ргз з дисципліни “Матеріально-технічна база готелів” для студентів 1 курсу денної та заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи