Методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу icon

Методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу
НазваМетодичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу
Сторінка1/4
Дата28.07.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКIВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ

МIСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

"ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК "

(ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА МОДУЛЮ)

(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання

бакалаврів за спеціальністю

6.050 100 “Економіка підприємства” та 6.050 100 “Облік і аудит” )


Харків – ХНАМГ - 2005

Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу “Економічний ризик” (теоретична частина модулю) (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 6.050 100 “Економіка підприємства” та 6.050 100 “Облік і аудит”). Укл.: Світлична Т.І. – Харків: ХНАМГ, 2005. - с.
Укладач: Т.І.Світлична


Рецензент: д.т.н., проф. В.І.Торкатюк


Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол № 2 від 30. 09. 2005 року


ВСТУП


Дiяльнiсть пiдприємств в умовах ринкових вiдносин нерозривно зв'язана з економічним ризиком, а звідси, виникає неяснiсть в одержаннi очiкуваного кiнцевого результату, небезпека невдачi, непередбачених втрат.

Подiбна обстановка складна i незвична для нашого господарника.

Ринок - це передусiм економiчна свобода. Над пiдприємствами можуть пiдноситися тiльки закон i обмеження, що встановлюються ним. За економiчну свободу треба платити. Адже свободу одного господарника водночас супроводжує i свобода iнших, які вiльнi купувати або не купувати його продукцiю, пропонувати за неї свої цiни, продавати йому за певними цiнами, диктувати свої умови угод.

Отже, господарську дiяльнiсть необхідно здiйснювати в умовах невизначеностi, пiдвищеного ризику. Завдання господарника нового типу полягає не в тому, щоб шукати справу із заздалегідь передбаченим результатом, справу без ризику. При такому пiдходi в ринковiй економiцi взагалi можна виявитися поза справою i без неї. Треба не уникати неминучого ризику, а вмiти його рoзпiзнавати, оцiнювати його ступiнь i не переступати за допустимi межi.

Теорiя господарського ризику тільки частково склалася в нашiй економiцi. Вивчення курсу "Економічний ризик" спрямоване на оволодiння студентами термiнологiєю теорiї ризикiв, засобiв оцiнки ризикiв i захисту вiд них. Курс "Економічний ризик" пов'язаний з такими дисциплiнами, як математика, статистика, теорiя імовiрностей, економiка пiдприємства, планування, аналiз господарської дiяльностi, фiнансовий менеджмент та iн. Предметом вивчення курсу є господарська дiяльнiсть пiдприємств в умовах причин i факторiв, що викликають ризик.

3

^ ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ МОДУЛЮ


ТЕМА 1. Неминучість ризику в господарській діяльності підприємств в умовах ринкових відносин


Витоки появи економічного ризику. Підприємництво і ризик. Людина і ризик. Управлінська діяльність в умовах економічного ризику.

Предмет і завдання курсу. Термінологічна база теорії ризиків. Зв’язок курсу з іншими дисциплінами. Міжнародні дослідження з проблем економічного ризику.


ТЕМА 2. Сутність і класифікація економічних ризиків


Зміст поняття “економічний ризик“. Зв’язок понять “економічний ризик”, “господарський ризик” та “підприємницький ризик” Види втрат від ризику; абсолютний і відносний виміри втрат.

Показники ризику: зони ризику, крива розподілу імовірностей втрат. Функції економічного ризику. Фактори, що впливають на рівень економічного ризику.

Класифікаційні ознаки. Класифікація економічних ризиків.


ТЕМА 3. Ризики у виробничій діяльності


Природа виробничих ризиків. Класифікація виробничих ризиків. Ризики незатребуваності виробленої продукції. Ризики невиконання господарських контрактів. Ризики підсилення конкуренції. Ризики виникнення непередбачених затрат і зниження доходів. Ризики втрати майна.


ТЕМА 4. Фінансові ризики


Природа фінансових ризиків. Класифікація фінансових ризиків. Фінансові ризики, пов’язані з купівельною спроможністю грошей. Інвестиційні ризики.


ТЕМА 5. Банківські ризики


Природа банківських ризиків. Внутрішні банківські ризики. Зовнішні банківські ризики.


ТЕМА 6. Оцінка економічних ризиків


Управлiння економічними ризиками: етапи, змiст. Кiлькiсна оцiнка як етап управлiння ризиками. Методи кiлькiсної оцiнки ризикiв. Вiдносна оцiнка ризику на основi аналiзу фiнансового стану. Статистичний метод оцiнки ризикiв. Методи експертної оцiнки ризикiв.


ТЕМА 7. Ризик-менеджмент – частина фінансового менеджменту


Сутнiсть i змiст ризик-менеджменту. Органiзацiя ризик-менеджменту. Стратегiя ризик-менеджменту. Прийоми управлiння економічними ризиками.


^ КОРОТКИЙ ВИКЛАД ТЕРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

ТЕМА 1. Неминучiсть ризику в господарськiй дiяльностi пiдприємств в умовах ринкових вiдносин


ВИВЧИВШИ ЦЮ ТЕМУ, ВИ ЗРОЗУМIЄТЕ:

  • на якому етапi розвитку економiчних вiдносин в дiяльностi пiдприємств виникає економічний ризик;

  • як пов'язанi мiж собою поняття "пiдприємництво" i "ризик";

  • хто такий "ризик-тейкер" i якi його головнi риси;

  • який зв'язок мiж ризиком i невизначеністю в господарській дiяльностi пiдприємства;

  • яке значення мають знання з теорiї економічних ризикiв в управлiнськiй дiяльностi;

  • на якому етапi становлення знаходиться теорiя економічних ризикiв;

  • хто i в яких країнах займається проблемами цiєї теорiї;

  • що вивчає теорiя економічних ризикiв i з якими науками вона зв'язана;

  • що входить до термiнологiчної бази теорiї ризикiв;

  • якi завдання ставляться при вивченнi курсу "Економічний ризик “.


Ключовi поняття:

відносна економiчна свобода; принципи державного регулювання ринкових вiдносин; фактори виробництва; пiдприємництво; ризик-тейкер.


Поняття ризику в господарськiй дiяльностi iснує давно i пов'язане з невпевненiстю щодо результату тiєї чи iншої дiї або рiшення.

Першi спроби облiку ризикiв вживалися ще в II в. до н.e. в Індії при видачi позичок на торговельнi операцiї.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconМiського господарства методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу
Методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу "Економічний ризик та методи його вимiрювання" / для студентiв усiх форм навчання...
Методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconМетодичнi вказiвки до виконаня лабораторних робiт з навчальної дисципліни «мікробіологія»
Методичнi вказiвки до виконаня лабораторних робiт з навчальної дисципліни "Мiкробiологiя" для студентiв 4, 5 курсів заочної форми...
Методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconЯ. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу "охорона працi" в диплом
Методичнi вказiвки до роздiлу «Охорона праці» в дипломних проектах (для студентiв-дипломникiв спец. 090603 – «Електротехнічні системи...
Методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconМетодичнi вказiвки до курсового проекту з дисципліни: «Моделювання та прогнозування стану довкілля»
Методичнi вказiвки до курсового проекту з дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» (для студентiв спецiальностi 0708...
Методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconМетодичнi вказiвки
Гордієнко С. М., Чепурна С. М. Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання курсового проекту з дисципліни «Міський транспорт»...
Методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconМетодичнi вказiвки
Гордієнко С. М., Чепурна С. М. Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахунково-графічної роботи та практичних завдань...
Методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconМетодичнi вказiвки
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахунково-графічного та практичних завдань “Утримання міської забудови” (для...
Методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconДля самостійного вивчення та виконання ргз
Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання ргз з курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної форми...
Методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconДля самостійного вивчення та виконання ргз
Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання ргз з курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної та заочної...
Методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу iconДля самостійного вивчення та виконання ргз
Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання ргз з курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи