Харківська національна академія icon

Харківська національна академія
НазваХарківська національна академія
Дата23.06.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипЗадача


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи з дисципліни


Стратегічний аналіз”

(для студентів 5 курсу денної форми навчання спец.

8.050106 “Облік і аудит”)


Харків – ХНАМГ – 2005


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 8.050106 “Облік і аудит”). Укл. Мамонов К.А. – Харків: ХНАМГ, 2005. - 16 с.


Укладач: К.А. Мамонов

Рецензент: Н.І. Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 2 від 21.09.2004 р.


ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………..................……

4

1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ “СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ”………….....

5

1.1. Мета вивчення дисципліни………………………………………..

5

1.2. Теми і основні питання курсу……………………………………..

5

1.3. Перелік тем лекцій та семінарів, їх обсяг в годинах…………….

7

1.4. Характеристика контрольної роботи……………………………

7

2. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...........

8

Задача 1……………………………………………………………….…

8

Задача 2……………………………………………………………….…

8

Задача 3………………………………………………………………….

10

Задача 4………………………………………………………………….

11

Задача 5………………………………………………………………….

13

3. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ….................................................…............

14


ВСТУП


Дисципліну «Стратегічний аналіз» вивчають студенти-магістри спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» для придбання теоретичних знань та практичних навичок розробки і прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

Стратегічний аналіз – це аналіз, в якому досліджуються позитивні й негативні фактори, що впливають на економічне становище підприємства у перспективі, а також шляхи досягнення стратегічних цілей підприємства.

Вивчення цієї дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами на таких курсах, як політекономія, мікроекономіка, статистика, бухгалтерський облік, аудит, економічний аналіз і аналіз господарської діяльності, планування і прогнозування. Тому важливого значення набуває знання студентом економічних категорій, понять, методів і моделей, що вивчаються у названих курсах.

Ринкова економіка формує нові вимоги до спеціалістів у сфері обліку і аудиту. Вони обумовлюються не тільки високою конкуренцією на ринку, але й необхідністю своєчасного реагування на зміни ринкової ситуації і створення передумов для розвитку підприємств у майбутньому. В зв’язку з цим в сучасних економічних умовах студентові поряд з вивченням таких базових дисциплін, як бухгалтерський та податковий облік, аудит і ревізія треба знати стратегічний аналіз як інструментарій, потрібний підприємству для виходу на новий якісний рівень розвитку. 1. ^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ “СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ”
  1. Мета вивчення дисципліни

Метою вивчення дисципліни “Стратегічний аналіз” є засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок оцінки чинників зовнішнього середовища, дослідження їх можливого впливу на розвиток підприємства, визначення оптимального шляху досягнення цільових орієнтирів з урахуванням необхідності: а) адаптації до зовнішнього середовища; б) впливу на зовнішнє середовище за рахунок внутрішніх сторін підприємства. У процесі вивчення дисципліни в студентів формуються такі знання та навички:

Студент повинен знати:

 • місце та роль стратегічного аналізу в системі управління;

 • сфери використання стратегічного аналізу;

 • основні методологічні підходи до стратегічного аналізу;

 • особливості використання стратегічного аналізу на підприємствах різних форм власності;

 • практичні результати застосування стратегічного аналізу в організаціях України.

Студент повинен оволодіти:

 • методами стратегічного аналізу;

 • навичками побудови місії, цілей, стратегій та “стратегічного набору”;

 • основами формування стратегічних планів різного рівня в організаціях;

 • навичками побудови ефективно діючого організаційного, фінансово-економічного, соціально-психологічного та інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного аналізу.
  1. Теми і основні питання курсу
Тема 1. Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства

  1. Зміст і призначення стратегії підприємства в сучасних економічних умовах.

  2. Різновиди стратегій та їх характеристика.

  3. Стратегічний план діяльності підприємства.

  4. Стратегічне управління: сутність і передумови виникнення.

  5. Зміст, завдання і організація стратегічного аналізу.

  6. Методологія стратегічного аналізу.

  7. Стратегічний аналіз в умовах невизначеності.


Тема 2. Оцінка результативності бізнесу в системі стратегічного аналізу

2.1. Роль систем стратегічного вимірювання в управлінні бізнесом.

2.2. Забалансова система показників (Balanced Scorecard – BSC).

2.3. Система показників відповідності (Accountability Scorecard – ASC).

2.4. Модель ділової переваги (ВЕМ) і піраміда результативності МакНейра.

^

Тема 3. Визначення конкурентоспроможності підприємства


3.1. Сутність категорії “конкурентоспроможність”.

3.2. Конкурентоспроможність продукту.

3.3. Конкурентоспроможність підприємства.

3.4. Стратегія групи.

^

Тема 4. Методи прогнозування у стратегічному аналізі


4.1. Прогнозування в системі стратегічного управління.

4.2. Якісні (експертні) методи прогнозування.

4.3. Кількісні (статистичні) методи прогнозування.

4.4. Методи прогнозування банкрутства підприємства.


Тема 5. Бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз)

5.1. Зміст, види та генерації бенчмаркінгу.

5.2. Етапи реалізації бенчмаркінгового проекту.

5.3. Стратегічний бенчмаркінг.

^

Тема 6. Методи групування у стратегічному аналізі


6.1. Групування факторів конкурентоздатності підприємства.

6.2. Дискримінантний аналіз.

6.3. Кластерний аналіз.


Тема 7. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища: SWOT-аналіз

7.1. Характеристика методики SWOT-аналізу.

7.2. Ідентифікація та аналіз зовнішніх можливостей і загроз.

7.3. Аналіз сильних і слабких сторін підприємства.

^

Тема 8. Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства


8.1. Матриця “Зростання галузі / Частка ринку” (модель ВСG).

8.2. Матриця “Привабливості галузі / Позиція в конкуренції” (модель GE/McKinsey).

  1. Матриця спрямованої політики (модель Shell/DPM).


Тема 9. Стратегічний аналіз життєвого циклу бізнесу

9.1. Загальна характеристика моделі ADL/LC.

9.2. Методика аналізу життєвого циклу з допомогою RONA-графів.


Тема 10. Особливості стратегічної діагностики та оцінки підприємств середнього і малого бізнесу

10.1. Методика стратегічної оцінки підприємства (СОП).

10.2. Визначення вектора рекомендованої стратегії в системі координат SPACE.

10.3. Особливості методу SPACE з використанням довірчих інтервалів.


Тема 11. Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства

11.1. Методика аналізу на основі проектованих фінансових звітів.

11.2. Аналіз статей проектованого звіту про фінансові результати.

11.3. Аналіз статей проектованого балансу.

^
Тема 12. Стратегічний аналіз інвестицій

12.1. Методика аналізу грошових потоків у довгостроковому періоді.

12.2. Оцінка інвестиційних проектів з допомогою показника економічної вартості (EVA).

12.3. Стратегічний аналіз доцільності інвестицій у розвиток підприємства.


Тема 13. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень

13.1. Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських рішень.

13.2. Прийняття стратегічних рішень в умовах визначеності.

13.3. Прийняття стратегічних рішень в умовах обмеженої інформації та невизначеності.  1. Перелік тем лекцій та семінарів, їх обсяг в годинах

Номер теми

Найменування теми та її зміст

Обсяг в годинах

лекції

практичні заняття

1

Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства

1

1

2

Оцінка результативності бізнесу в системі стратегічного аналізу

2

2

3

Визначення конкурентоспроможності підприємства

2

2

4
^

Методи прогнозування у стратегічному аналізі


2

2

5

Бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз)

2

2

6
^

Методи групування у стратегічному аналізі


4

1

7

Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища: SWOT-аналіз

4

2

8

Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства

4

2

9

Стратегічний аналіз життєвого циклу бізнесу

2

2

10

Особливості стратегічної діагностики та оцінки підприємств середнього і малого бізнесу

3

2

11

Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства

3

2

12
^
Стратегічний аналіз інвестицій

3

2

13

Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень

4

2

Всього

36

24^ 1.4. Характеристика контрольної роботи

Виконання контрольної роботи необхідно для закріплення теоретичних знань та практичних навичок, методів і моделей стратегічного аналізу. Студенту потрібно: 1) провести дискримінантний та кластерний аналіз підприємства; 2) провести SWOT-аналіз для підприємства; 3) проаналізувати позиції господарських підрозділів фірми, використовуючи моделі BCG, GE/McKinsey, Shell/DPM; 4) проаналізувати статті проектованого звіту про фінансові результати і балансу; 5) виконати аналіз доцільності інвестицій у діяльність підприємства.

Вибір варіанта для виконання контрольної роботи здійснюється за останньою цифрою залікової книжки. Наприклад, якщо номер залікової книжки закінчується на 1, то студент виконує завдання варіанта 1. 1. ^ ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Задача 1. Для реалізації бенчмаркінгового проекту фірми “Лотос” необхідно провести кластерний і дискримінантний аналіз шляхом виділення трьох кластерів за ступенем фінансової стійкості. Розрахунок здійснюють на основі розрахованої матриці (табл. 1.1) відстаней між оцінками фінансової стійкості окремих господарських підрозділів.

^

Таблиця 1.1 - Матриця оцінок фінансової стійкості окремих господарських підрозділів


Господарський підрозділ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

2

5

6

9

10

1

2

9

1

6

4

8

8

0

1

3

8

5

2

7

8

7

8

10

4

2

3

4

3

3

0

7

7

8

1

8

7

9

4

6

6

8

9

4

6

1

4

5

5

9

1

4

8

9

4

4

8

10

6

3

2

8

10

7

8

6

8

7

7

10

5

7

2

4

0

2

3

1

8

0

4

6

7

5

0

4

6

7


Задача 2. Необхідно провести SWOT-аналіз для компанії “Піраміда”, яка спеціалізується на виробництві продуктів харчування. Перелік зовнішніх можливостей і загроз включає п’ять пар факторів:

 1. зростання / зниження ділової активності у країні;

 2. зниження / зростання податкового тиску;

 3. послабнення / посилення конкуренції;

 4. зменшення / збільшення впливу реклами;

 5. зменшення / збільшення вартості матеріальних ресурсів.

Визначте оцінки (за 10-бальною шкалою) та імовірності вказаних факторів за зразком, наведеним у табл. 1.2. Розрахуйте загальні значення оцінок можливостей і загроз.

^

Таблиця 1.2 - Оцінка показників діяльності компанії “Піраміда”


№ за/п

Показники

Оцінка

Ск1

Ск2

Ск3

Ск4

Ток

Сі

Сі - мах Скіj

1

Прибутковість: Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 0

8

6

7

4

6

8

7

6

5

9

7

8

6

7

5

8

9

4

6

8

8

6

5

7

6

8

7

5

6

4

7

7

6

5

6

4

9

6

7

5

7

8

7

6

7

8

9

6

8

7
2

Репутація: Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 0

7

6

8

9

10

5

6

7

8

8

6

8

7

8

9

7

6

5

8

7

8

6

8

9

10

5

6

8

8

7

7

8

9

9

8

5

6

8

9

6

8

8

8

6

7

9

6

8

8

7
3

Продуктивність:Варіант1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 0

8

7

8

8

6

7

8

9

7

6

7

7

8

9

9

8

7

6

7

8

8

7

7

7

6

7

5

6

7

8

8

6

8

9

8

7

9

10

7

7

7

6

8

8

7

6

5

8

9

7
4

Продукція: Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 0

6

7

6

8

9

7

6

8

9

7

7

7

8

9

9

8

7

6

7

8

8

7

7

7

6

7

5

6

7

8

8

6

8

9

8

7

9

10

7

7

7

6

8

8

7

6

5

8

9

7
5

Фінансові ресурси:

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 0


7

7

6

9

8

7

6

5

7

7


6

4

8

9

10

8

7

6

8

8


8

7

6

5

8

9

7

6

6

8


7

8

6

8

7

6

9

8

6

9


8

7

8

6

5

8

9

7

6

8
6

Виробничі потужності:

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 0


5

8

7

6

8

5

6

9

7

7


8

8

7

6

8

9

7

6

8

7


6

7

6

7

6

8

7

8

7

6


7

8

7

8

6

4

6

5

7

8


9

6

7

8

7

8

9

7

6

8
7

Дослідження і впровадження новинок:

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 0
5

8

8

9

8

7

6

6

8

68

7

8

7

7

8

7

7

8

67

6

5

6

8

9

9

8

6

76

7

6

8

7

9

8

7

7

87

8

7

7

6

7

7

6

6

7
8

Організація фірми:

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 0


8

6

7

8

9

7

6

7

7

8


6

4

6

7

8

7

8

9

6

7


7

8

7

8

6

8

7

6

7

8


7

9

8

7

6

8

7

8

7

6


8

7

6

7

9

8

7

6

7

8
9

Трудові ресурси:

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 0


7

6

9

8

7

9

8

9

8

8


8

8

8

7

9

8

7

8

7

8


7

7

7

5

8

6

6

6

8

7


6

7

8

6

7

8

8

8

7

7


7

6

6

8

6

7

7

6

6

8
10

Соціальна відповідальність:

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 0


6

8

7

6

8

7

6

8

7

8


7

8

6

7

9

6

7

8

7

6


6

7

8

9

6

8

9

9

7

8


9

6

7

8

9

8

9

9

7

8


7

6

8

7

6

6

7

7

8

9
Конкурентна сила:
Проаналізуйте звичайну і абсолютну конкурентну силу компанії “Піраміда”.


Задача 3. Компанія “Лотос” володіє господарським портфелем з чотирьох секторів бізнесу, що належать до різних галузей:

 1. підрозділ «М» (машинобудування);

 2. підрозділ «Е» (електротехнічне обладнання);

 3. підрозділ «К» (комплектуючі до комп’ютерів);

 4. підрозділ «З» (послуги зв’язку).

Показники, що характеризують зростання ринків у відповідних галузях, і частки підрозділів компанії наведені в табл. 1.3.

Треба побудувати матрицю BSG, визначити позиції секторів бізнесу компанії „Лотос” і розробити оптимальну стратегію розвитку компанії, враховуючи як перспективи кожного підрозділу, так і необхідність оптимізації господарського портфеля. За допомогою моделі GE/McKinsey визначити максимальний бал для кожного з факторів підрозділів. Відповідно до позиції компанії у моделі GE/McKinsey визначити рекомендовану стратегію за Shell / DPM.


Таблиця 1.3 - Темпи зростання ринків галузей

Сектор бізнесу

Обсяг продажу, тис. грн.

Річні темпи зростання ринку, %

Найбільші конкуренти

Обсяг продажу галузі, тис. грн.

Відносна частка на відповідному ринку

Підрозділ «М»:

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 0


400

600

600

800

200

50

100

400

700

300


8

6

12

10

10

4

6

8

8

6


АТ «Тяжмаш»

АТ «Тяжмаш»

АТ «Тяжмаш»

АТ «Тяжмаш»

АТ «Тяжмаш»

АТ «Тяжмаш»

АТ «Тяжмаш»

АТ «Тяжмаш»

АТ «Тяжмаш»

АТ «Тяжмаш»


800

500

300

400

200

300

500

600

400

800


?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Підрозділ «Е»:

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 0


200

400

300

500

400

600

800

700

200

100


12

16

14

18

17

18

11

8

6

4


АТ «Прилад»

АТ «Прилад»

АТ «Прилад»

АТ «Прилад»

АТ «Прилад»

АТ «Прилад»

АТ «Прилад»

АТ «Прилад»

АТ «Прилад»

АТ «Прилад»


650

700

850

750

610

710

820

510

420

240


?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Підрозділ «К»:

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 0


500

600

700

810

720

340

800

500

550

820


6

4

8

10

12

10

8

6

12

6


СП «Інфотек»

СП «Інфотек»

СП «Інфотек»

СП «Інфотек»

СП «Інфотек»

СП «Інфотек»

СП «Інфотек»

СП «Інфотек»

СП «Інфотек»

СП «Інфотек»


300

400

500

200

300

200

400

800

600

200


?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Підрозділ «З»

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 0


200

100

50

80

250

350

400

800

500

600


10

12

14

18

8

6

6

8

9

12


АТ «МТФ»

АТ «МТФ»

АТ «МТФ»

АТ «МТФ»

АТ «МТФ»

АТ «МТФ»

АТ «МТФ»

АТ «МТФ»

АТ «МТФ»

АТ «МТФ»


120

100

80

220

300

360

450

750

800

700


?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


Задача 4. Результати діяльності і фінансовий стан компанії “Орфей” подано у звіті про фінансові результати за 2004 р. (табл. 1.4) та балансі станом на 1.01.05 р. (табл. 1.5). Аналітики компанії під час підготовки проектованих фінансових звітів вирішили застосувати метод процента від продажу (5%). Регульованими статтями визначено: статутний капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Розглянуті статті змінюються пропорційно зміні доходу від реалізації. Для розподілу фінансового результату можуть використовуватися такі статті: статутний капітал, довгострокові кредити банку, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в пропорції 60%, 20%, 20%.

Необхідно скласти проектований звіт про фінансові результати на 2005 р. та проектований баланс станом на 1.01.2006 р., використовуючи перераховані вище припущення. Визначити додатково необхідні фонди, розподілити їх між балансуючими статтями. Проаналізувати можливі зміни фінансового результату та структури балансу відповідно до розробленого прогнозу.

^

Таблиця 1.4 - Звіт про фінансові результати компанії “Орфей” за 2004 р., млн. грн.


Статті

2004 р.

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10
Дохід від реалізації продукції

300

310

280

290

320

340

360

350

370

380

(-) ПДВ

50

51,7

46,7

48,3

53,3

56,7

60,0

58,3

61,7

63,3

Чистий дохід від реалізації продукції

250

258,3

233,3

241,7

266,7

283,3

300

291,7

308,3

316,7

(-) Собівартість реалізованої продукції

210

196,3

188,3

194,7

208,7

218,3

256

242,7

276,3

264,7

Валовий прибуток (збиток)

40

62

45

47

58

65

44

49

32

52

(-) Адміністративні витрати

26

34

21

22

32

31

20

19

18

22

(-) Витрати на збут

4

4

6

2

4

8

7

4

4

2

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

10

24

18

23

22

26

17

26

10

28

(+) Фінансові доходи

5

4

3

4

2

4

5

6

4

8

(-) Фінансові витрати

2

6

4

5

3

8

7

5

2

11

Прибуток (збиток) до оподаткування

13

22

17

22

21

22

15

27

12

25

(-) Податок на прибуток (25%)

3,25

5,5

4,25

5,5

5,25

5,5

3,75

6,75

3

6,25

Чистий прибуток (збиток)

9,75

16,5

12,75

16,5

15,75

16,5

11,25

20,25

9

18,75


Таблиця 1.5 - Баланс компанії “Орфей” на 1.01.2005 р., млн. грн.

Статті

На 1.01.05 р.

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Основні засоби

120

140

110

105

125

130

140

150

145

160

Довгострокові фінансові інвестиції

20

24

22

21

25

28

27

29

28

30

Запаси

41

40

44

46

42

43

46

44

43

41

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

36

38

37

32

34

33

34

37

38

39

Дебіторська заборгованість по розрахунках

22

26

24

26

28

27

27

22

29

31

Грошові кошти в національній валюті

14

12

18

16

17

19

13

12

11

10

^ Всього активів

253

280

255

246

271

280

287

294

294

311

Статутний капітал

120

135

80

76

84

88

130

125

144

154

Резервний капітал

80

65

76

80

70

72

24

35

42

31

Нерозподілений прибуток

2

2,5

6

8

4

3

5

4

2

4

Довгострокові кредити банків

1

4

6

7

2

3

6

8

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

26

47,5

63

53

90

90

96

100

78

86

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці

24

26

24

22

21

24

26

22

21

28

Всього пасивів

253

280

255

246

271

280

287

294

294

311


Проаналізуйте, які зміни відбудуться у проектованих фінансових звітах компанії “Орфей” за умови, що процент зростання продажу представлено у вигляді детермінованого числа (5%).

Задача 5. Фірма “Аверс” збирається відкрити підрозділ з виробництва пластикових труб. Доцільність інвестицій, які керівництво планує здійснювати протягом 2005-2006 рр., вирішено перевірити за допомогою показника ЕVA. Менеджерам нового підрозділу було повідомлено, що результати їх роботи оцінюватимуться за величиною ЕVA. Якщо у 2006 р. ЕVA становитиме не менше 1 млн. грн., менеджери отримують премію в розмірі 10% від величини ЕVA; якщо значення ЕVA буде більше 100 млн. грн. – менеджери отримують 5%, а якщо менше 100 млн. грн. – жодна винагорода виплачена не буде і декого з них буде звільнено.

Згідно з прогнозами фінансової служби компанії, підготовленими разом з менеджерами нового підрозділу, в 2006 р. очікуються такі значення показників, необхідних для розрахунку ЕVA: витрати на маркетингові дослідження у 2004 р. склали 0,3 млн. грн., в 2005 р. – 0,9 млн. грн. Для розрахунку ЕVA ці витрати повинні бути капіталізовані й амортизовані, виходячи з 3-річного терміну життєвого циклу.

Необхідно:

 1. розрахувати прогноз ЕVA на 2006 р.;

 2. з’ясувати, яку винагороду отримають менеджери (або не отримають взагалі);

 3. відповісти на запитання, чи зацікавлені менеджери нарощувати інвестиції в маркетингові та інші дослідження і розробки, коли результати їх роботи оцінюються залежно від величини ЕVA.

Вихідні дані подані в табл. 1.6.


Таблиця 1.6 - Вихідні дані для аналізу

Показники

Млн. грн.

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

Вартість активів підрозділів

22

21

23

21

26

27

25

24

29

22

Поточні зобов'язання, за якими не передбачається сплата відсотків

9

7

4

6

8

2

9

10

7

8

Чистий дохід від реалізації продукції

34

32

36

31

39

38

35

33

41

31

Чистий прибуток

4,8

4,7

4,2

4,4

4,9

4,6

4,3

4,9

5,1

4,2

Проценти за користування кредитом

12

13

15

18

12

14

17

12

15

16

Процент оподаткування, %

37,5

38,2

41,2

37,5

37,5

39,0

41,2

38,5

39,1

37,8

Середньозважена вартість капіталу, %

35,1

34,2

34,7

35,2

37,6

35,4

32,5

36,4

38,2

39,5

 1. ^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ стратегия и практика. – М.: Е&М, 1996.

 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СП.: Питер, 1999.

 3. Байс, Майкл Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Уч. пособие для вузов / Пер. с англ. А. М. Никитина. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 743 с.

 4. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: Уч. пособие. – М.: Финансы и статитстика, 2000. – 525 с.

 5. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «ИТЕМ» ЛТД, СП «АДЕФ-Україна», 1996.

 6. Боумэн Клифф. Основы стратегического менеджмента / Пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. – 176 с.

 7. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент., Т. 1 / Пер с англ. под ред. В. В. Ковалева. – СПб.: Экономическая школа, 1998. - 497 с.

 8. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Пер с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 799 с.

 9. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 160 с.

 10. Виханский О. Стратегическое управление: Учебник для студ. по спец. и направлению «Менеджмент». – М.: Гардарики, 2000. – 292 с.

 11. Володькина М. Стратегический менеджмент: Уч. пособие. – К.: Знання-Прес, 2002. – 149 с.

 12. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством: Графічне моделювання: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.

 13. Гериявская Г., Романовская М. Стратегический анализ предприятия. – Варшава: PWE, 1995.

 14. Глинский В.В., Ионин В.Г. Стратегический анализ: Уч. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Информ.-изд. дом «Филинъ», 1998.

 15. Градов А. П. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. – СПб.: Специальная литература, 1996. – 510 с.

 16. Гэлловэй, Лес. Операционный менеджмент: Принципы и практика /Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 319 с.

 17. Дойль, Питер. Менеджмент: стратегия и тактика / Пер. с англ. под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 1999. – 559 с.

 18. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Уч. пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 414 с.

 19. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. – М.: Прогресс, 1982. – 399 с.

 20. Лихота У. П. Фінансова стратегія управління підприємством // Фінанси України. – 2001. - № 2. – С. 86-88.

 21. Люкшинов А. Н. Стратегический менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 375 с.

 22. Минцберг, Генри и др. Школы стратегий: Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента / Пер. с англ. Д. Раевской, Л. Царук. – СПб.: Питер, 2000. – 334 с.

 23. Наливайко А. Еволюція теорії стратегії підприємства // Экономика Украины. - 2002. - №1. – С. 24-30.

 24. Наливайко А. Теорія стратегії підприємства: Сучасний стан та напрямки розвитку. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.

 25. Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством. – Харків: Основа, 1994. – 620 с.

 26. Портер, Майкл, Э. Конкуренция / Пер. с англ.: Уч. пособие – М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. – 495 с.

 27. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене. – Львів: «Новий світ - 2000», 2003. – 272 с.

 28. Стратегічні цілі і моделі ефективної діяльності підприємства. Навч. посібник / Сіроштан Н. А., Потапов В. І., Білявцев Н. І. та ін.: За ред. С. У. Олійника. – Харків: ОКО, 1999. – 203 с.

 29. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации / Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, 1998. – 576 с.

 30. Шершньова З.Є., Оборська С.В., Ратушний Ю.М. Стратегічне управління: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 232 с.^

Навчальне виданняМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спец. 8.050106 “Облік і аудит”).


Укладач: Костянтин Анатолійович Мамонов


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2005, поз. 317

____________________________________________________________________

Підп. до друку 13.04.05 Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. Облік – вид. арк. 1,2

Тираж 100 прим. Зам. № Ціна договірна

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господаства жван В. Д., Помазан М. Д., Жван О. В. До друку дозволяю Проректор з інформаційних та інноваційних технологій
Михайлович (Державний навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»), Торкатюк Володимир Іванович...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства в. В. Бізюк, Л. М. Александрова, О. Ф. Грєвцова збірник задач з алгебри
Харківська національна академія міського господ.; уклад.: Бізюк В. В., Александрова Л. М., Грєвцова О. Ф. Х: Хнамг, 2012
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи