Міського господарства г. В. Ковалевський методичні вказівки icon

Міського господарства г. В. Ковалевський методичні вказівки
Скачати 294.37 Kb.
НазваМіського господарства г. В. Ковалевський методичні вказівки
Дата23.06.2012
Розмір294.37 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Г. В. Ковалевський


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


З РОЗРОБКИ КУРСОВОЇ

І РОЗРАХУНКОВО–ГРАФІЧНОЇ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ СТАТИСТИКА


«СУЧАСНІ МЕТОДИ


ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ»


(для студентів денної і заочної форм навчання

за спеціальністю 6.030601 – „Менеджмент організацій”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки розроблені на основі:


 • навчальної програми нормативної дисципліни „Статистика” (затверджена Міністерством освіти і науки України в 2002р.);

 • програми курсу „Статистика” Київського державного економічного університету (затверджена Міністерством освіти і науки України, 1993 р.);

 • типових програм Московського державного університету економіки, статистики і інформатики – МЕСІ (затверджені Міністерством загальної і професійної освіти РФ, 1997 р.);

 • рекомендацій Держкомітету статистики України і Статистичного бюро ООН (1993-2005 рр.);

 • власних наукових праць автора цих методичних вказівок.Укладач: Ковалевський Георгій Валентинович, д.е.н., проф. кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві ХНАМГ, проф. кафедри статистики, обліку та аудиту ХНУ ім. В.Н. Каразіна.


Затверджено: на засіданні кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві ХНАМГ, протокол №5 від 27 жовтня 2007 р.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Слово „статистика” має три значення:

- сукупність цифр, показників;

- галузь практичної господарської діяльності з виробництва та збуту особливої продукції-масових (статистичних) показників;

- наука і навчальна дисципліна, що досліджує проблеми побудови, одержання та використання масових показників (розробки теорій, формул, методів аналізу, тощо).


Службовці державних та місцевих (муніципальних) установ, організацій і підприємств постійно, кожний робочий день використовують статистичну інформацію, роблять статистичні підрахунки. Значення статистики та її методів особливо зростає в умовах ринкової та змішаної економіки. Знання статистики вкрай потрібне не тільки економістам і менеджерам, а й широким колам спеціалістів, керівникам підприємств і організацій, працівникам торгівлі, соціальних служб тощо.

Міжнародний досвід свідчить, що статистика має велике майбутнє. Понад 190 країн світу мають спеціальні статистичні служби, використовують інформаційно-аналітичні можливості статистики, її стандарти, методи та моделі. Відомо, що Україна проводить радикальну економічну реформу. Ця реформа повинна передбачати застосування принципів, стандартів та методів статистики в господарському обліку й фінансуванні, в бізнес-плануванні й прогнозуванні, в менеджменті й маркетингу, в аналізі найважливіших економічних показників підприємств, фірм, організацій, установ. Статистика дає змогу створити інформаційну базу для вивчення реальних процесів, що відбуваються в ринковій економіці, зокрема розвитку виробництва, масштабів і темпів інфляції, безробіття, приватизації, рівня доходів і витрат та ін.

Курсовий проект та РГР з дисципліни статистика складається з двох частин – теоретичної і практичної. Загальна оцінка проекту виставляється виходячи з оцінок кожної складової частини.

Для виконання курсового проекту та РГР треба використати ці методичні вказівки та відповідні розділи підручників і навчальних посібників (див. до кожної теми розд. „Література”). До курсового проекту та РГР треба додати список використаної літератури.

Проект та РГР містить розробку однієї чи двох теоретичних тем та виконання трьох практичних завдань. Наприклад, якщо остання цифра номеру залікової книжки студента є „5”, то це значить ,що згідно з табл. 1 треба розробити стислий реферат з теми 5 (до 10 сторінок ) і виконати завдання 5,15,25.


Таблиця 1 – Перелік тем і завдань

^ Остання цифра номеру залікової книжки студента

Теоретична частина (номери тем)

Практичні завдання

(номери завдань)

1

1;11

1

11

21

2

2;

2

12

22

3

3;12

3

13

23

4

4

4

14

24

5

5

5

15

25

6

6

6

16

26

7

7

7

17

27

8

8

8

18

28

9

9

9

19

1

0

10

10

20

2^ ТЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ІСТОРІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ СТАТИСТИКИ. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ


Предмет статистики. Система методів статистики і статистичні показники. Завдання статистики в умовах економічної реформи в Україні. Короткі відомості з історії статистики. Класифікація статистичних дисциплін. Організація державної, відомчої, регіональної, муніципальної та біржової статистики в Україні. Статистичне спостереження. План статистичного спостереження. Форми, види і засоби статистичних спостережень.

^ ТЕМА 2. АБСОЛЮТНІ Й ВІДНОСНІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ. ГРАФІЧНИЙ МЕТОД ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Абсолютні й відносні статистичні показники. Поняття, види і одиниці вимірювання абсолютних величин. Поняття і одиниці вимірювання відносних величин. Види відносних величин. Графічний метод зображення статистичних даних. Поняття та значення графічного методу в статистиці. Основні види графіків. Правила їх побудови.


^ ТЕМА 3. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ


Цілі й завдання статистичного зведення. Поняття про зведення, його організацію та види. Поняття, завдання та види групувань. Групові ознаки – якісні (атрибутивні) та кількісні. Вибір інтервалів при кількісних ознаках. Вторинні групування – інтервальні і часткові. Статистичні таблиці, їх види, правила побудови та аналізу. Ряди розподілу, їх суть, види, графічне зображення.


^ ТЕМА 4. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ


Призначення, умови використання і основні особливості середніх величин. Варіанти і вага. Основні види середніх величин (основна, вихідна формула середніх величин, середня арифметична, середня геометрична, середня квадратична, середня гармонійна, середня хронологічна). Середня арифметична та її властивості. Порядкові середні (мода, медіана)


^ ТЕМА 5. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАРІАЦІЇ І ФОРМИ РОЗПОДІЛУ


Суть варіації, її роль у вивченні економічних явищ.

Показники варіації і способи їх розрахунку. Абсолютні і відносні показники варіації: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації. Методи обчислення дисперсії. Характеристики форми розподілу.


^ ТЕМА 6. ВИБІРКОВИЙ МЕТОД


Поняття статистичної вибірки, її переваги й недоліки в порівнянні з суцільним спостереженням. Види вибіркового обстеження. Схеми відбору. Визначення середніх і граничних помилок при різних схемах відбору. Визначення обсягу вибірки. Способи поширення вибіркових даних на генеральну сукупність.


^ ТЕМА 7. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКІВ


Види і форми взаємозв’язку між явищами. Методи та прийоми вивчення взаємозв’язку. Метод паралельних даних. Метод аналітичного групування. Основи кореляційно-регресійного аналізу. Множинна регресія. Дисперсійний аналіз.


^ ТЕМА 8. ІНДЕКСИ


Поняття, значення і кваліфікація індексів. Основні напрямки використання індексного методу. Основні форми індексів. Побудова загальних індексів. Загальна (основна) формула для побудови індексів порівняння рівня статистичних показників і індексів впливу факторів. Індекси агрегатні, середньоарифметичні й середньо- гармонійні. Індекси змінного й постійного складу. Індекси структури. Взаємозв’язок індексів. Системи індексів. Використання індексів при аналізі впливу факторів. Територіальні індекси. Індекси-індикатори. Індекси у прогнозуванні. Індексація в умовах інфляції (прибутків, заробітної плати, тощо).


^ ТЕМА 9. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ


Поняття про ряди динаміки. Види й типи динамічних рядів. Характеристики динамічних рядів і способи їх розрахунку. Основні прийоми обробки динамічних рядів. Метод змикання рядів динаміки. Проведення динамічних рядів до єдиної основи. Основні прийоми аналізу рядів динаміки (методи визначення, основні тенденції розвитку). Метод збільшення інтервалів. Метод плинних середніх. Метод аналітичного вирівнювання. Метод сезонних коливань. Індекс сезонності.


^ ТЕМА 10. СТАТИСТИКА РИНКУ


Система статистичних індикаторів економічної кон’юнктури. Статистика бірж, фондів та інших ринкових установ. Індекси вартості акцій. Індекси Доу-Джонса, Ніккей, ДАХ та ін. Методи економіко-статистичного аналізу ринку.

^ ТЕМА 11. НАЙВАЖЛИВІШІ ДЖЕРЕЛА СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.


Основні напрямки використання статистичної інформації. Періодичні статистичні видання в Україні й за кордоном: офіційні щорічники, статистичні збірники, журнали та ін. Статистична звітність. Статистичний моніторинг. Статистична інформація в INTERNET.


^ ТЕМА 12. МІЖНАРОДНА СТАТИСТИКА.


Основні напрямки використання міжнародної статистики. Організація статистики в економічно розвинутих країнах. Міжнародні статистичні стандарти.

Система національних рахунків. Міжнародні статистичні організації. Перспективи розвитку міжнародної статистики.


^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


ЗАВДАННЯ 1.

Скласти групування за стажем роботи для 15 працівників. Визначити залежність оплати праці від стажу роботи, виділивши для цього три групи з рівними інтервалами. Навести отримані дані у вигляді таблиць та відповідного графіка залежності оплати праці від стажу роботи (лінійного графіка з осями абсцис і ординат).


Вихідні дані:

^ Номер працівника

Показники

Номер працівника

Показники

^ Стаж роботи, років

Середня місячна заробітна плата робітника, грн.

Стаж роботи, років

Середня місячна заробітна плата, грн.

1.

8

200

9.

12

320

2.

6

190

10.

8

200

3.

4

170

11.

9

300

4.

7

210

12.

7

260

5.

10

280

13.

6

180

6.

4

150

14.

4

180

7.

5

140

15.

0,5

140

8.

6

200ЗАВДАННЯ 2.

Скласти групування студентів за успішністю (в балах). Визначити залежність іспитової оцінки від витрат часу на вивчання курсу, виділивши для цього три групи з рівними інтервалами. Навести отримані дані у вигляді таблиць та відповідного графіка залежності іспитової оцінки (в балах) від витрат часу на вивчення курсу (лінійного графіка з осями абсцис і ординат). Вихідні дані:


^ Номер студента

Показники

Номер студента

Показники

^ Витрати часу на вивчення курсу, годин

Іспитова оцінка, бали

Витрати часу на вивчення курсу, годин

Іспитова оцінка, бали

1.

120

5

9.

30

2

2.

100

4

10.

40

3

3.

80

4

11.

70

3

4.

70

5

12.

50

3

5.

90

5

13.

120

5

6.

60

4

14.

100

4

7.

50

3

15.

110

5

8.

110

5


ЗАВДАННЯ 3.

Проаналізувати шляхом порівняння формули середньої арифметичної зваженої і середньої арифметичної незваженої. Визначити середню місячну заробітну плату працівників фірми, використовуючи такі дані:


^ Місячна зарплата, дол.

Чисельність робітників фірми

300-400

401-500

501-600

20

30

50

Разом

100


ЗАВДАННЯ 4.

Визначити середній виробіток продукції на одного працівника. Вихідні дані: виробіток одного працівника на перший зміні – 220 шт. стандартних виробів, на другій – 200 шт. Чисельність працівників на перший зміні – 150 чол., на другій – 50 чол.


ЗАВДАННЯ 5.

Охарактеризувати спрощений спосіб вирахування середньої арифметичної, зваженої величини шляхом зменшення варіантів (спосіб умовних моментів). Визначити цим способом середню ціну продукції підприємства, якщо відомо:


^ Ціна за одиницю (шт.) продукції, тис. грн.

Кількість проданої продукції в різних регіонах, шт.

5

4

3

402

398

200


ЗАВДАННЯ 6.

Навести формулу й охарактеризувати основні особливості середньої гармонійної незваженої. Визначити середню швидкість автомобіля, якщо його швидкість складала на підйомі (на гору) – 30 км/год., на спуску (з гори) – 60 км/год.


ЗАВДАННЯ 7.

Навести формулу й охарактеризувати основні особливості середньої гармонійної зваженої. Визначити середні витрати часу на виготовлення одиниці типової продукції фірми, якщо відомо: витрати часу кожним з працівників на виробництво одиниці продукції становлять у перший зміні 40 хв., у другій – 60 хв., чисельність працівників у перший зміні – 20 чол., у другій – 10 чол.


ЗАВДАННЯ 8.

Визначити середні витрати часу на виготовлення одиниці (шт.) типової продукції фірми, якщо відомо: витрати часу кожним робітником на виготовлення одиниці (шт.) продукції становили в перший бригаді робітників – 50 хв., у другій – 40 хв., чисельність робітників першої бригади – 10 чол., другої – 12 чол. Прокоментуйте отриманий результат.


ЗАВДАННЯ 9.

Навести формули й охарактеризувати основні особливості середньої геометричної (простої і зваженої). Визначити середньорічний темп зростання обсягу продажів продукції фірми, якщо відомо: у 1995 р. обсяг продажів продукції фірми становив 400 тис. грн., у 1996 р. – 640 тис. грн., у 1997 р. – 1600 тис. грн.


ЗАВДАННЯ 10.

Навести формули й охарактеризувати основні особливості середньої хронологічної. Визначити середню спискову чисельність робітників підприємства за перший квартал, якщо на початок місяця чисельність робітників за списком становила: на 1 січня – 600 чол., на 1 лютого – 660 чол., на 1 березня – 680 чол., на 1 квітня – 920 чол.


ЗАВДАННЯ 11.

Навести формули й охарактеризувати основні особливості розмаху варіації та середнього лінійного відхилення. Визначити ці величини для віку студентів (у роках), якщо відомо: вік слухачів становив: 29 років – 20 чол., 30 років – 60 чол., 31 рік – 20 чол.


ЗАВДАННЯ 12.

Визначити:

середній місячний доход персоналу фірми (грн.);

розмах варіації у доходах;

середнє лінійне й середнє квадратичне відхилення. Вихідні дані: персонал фірми отримав за місяць доход: 500 грн. – 10 чол., 400 грн. – 35 чол., 200 грн. – 55 чол. Прокоментуйте отримані результати.

ЗАВДАННЯ 13.

Навести формули й охарактеризувати основні особливості коефіцієнтів варіації, що розраховуються за допомогою середнього лінійного й середнього квадратичного відхилення. Визначити ці коефіцієнти для характеристики варіації у рівні знань слухачів (у балах). Вихідні дані: „5” балів отримали 42 студента, „4” – 24 студента, „3” – 29 студентів, „2” – 5 студентів.


ЗАВДАННЯ 14.

Визначити із заданою імовірністю та граничною помилкою такі показники: 1) чисельність працівників підприємств, яких треба обстежити для визначення середнього стажу роботи за спеціальністю; 2) середню помилку отриманих результатів.

Вихідні дані: чисельність працівників підприємств – 6000 чол., задана імовірність – 0,997, середнє квадратичне відхилення стажу роботи за спеціальністю (дані минулих обстежень) – 6, гранична помилка вибіркової середньої (кількість років) – 1.


ЗАВДАННЯ 15.

Навести формули й охарактеризувати основні особливості зваженого агрегатного індексу фізичного обсягу продукції. Визначити, як змінився фізичний обсяг

продукції фірми, якщо відповідний індекс склав 0,85. Яка відповідь правильна:

ціни збільшились на 1,85 %;

збільшились на 15 %;

зменшились на 15 %;

збільшились на 0,85 %;

зменшились на 0,15 %.


ЗАВДАННЯ 16.

Навести формули й охарактеризувати основні особливості агрегатних індексів цін. Визначити, як змінились ціни на продукцію фірми, якщо індекс цін склав 0,9. Яка відповідь правильна:

ціни збільшились на 0,9 %;

збільшились на 90 %;

зменшились на 0,1 %;

зменшились на 10 %;

збільшились на 10 %.


ЗАВДАННЯ 17.

Навести формули й охарактеризувати основні особливості середньоарифметичних індексів цін (зваженого і незваженого). Які методи з наведеного переліку треба використовувати для визначення динаміки (змінювання у %) найважливіших статистичних показників підприємств та організацій (прибутку, цін тощо):

метод анкетного опитування;

метод побудови дерева цілей;

індексний метод;

балансовий метод;

метод використання середніх величин.


ЗАВДАННЯ 18.

Охарактеризувати значення та основні особливості індексних систем (систем взаємозв’язаних індексів). Побудуйте індексну систему, якщо загальний індекс цін продукції фірми склав 1,1, а загальний індекс її фізичного обсягу 1,2.


ЗАВДАННЯ 19.

Навести формулу й охарактеризувати основні особливості зваженого, середньоарифметичного індексу фізичного обсягу продукції. Визначити зростання чи зменшення у відсотках (%) вартості продукції, якщо кількість (фізичний обсяг) продукції збільшилась на 50 %, а ціна знизилась на 10 %.


ЗАВДАННЯ 20.

Визначити:

індекс фізичного обсягу продукції фірми;

індекс цін за одиницю продукції;

індекс вартості продукції;

розмір збільшення (чи зменшення) вартості продукції фірми за рахунок зміни величини кожного з двох факторів: кількості (фізичного обсягу) проданої продукції і цін на цю продукцію.

Вихідні дані: за минулий рік фірма продала 10 тис. шт. стандартних виробів, а за звітний рік – 12 тис. шт. У минулому році ціна одиниці (шт.) продукції склала 100 грн., а у звітному – 110 грн. Прокоментуйте отримані результати.

ЗАВДАННЯ 21.

Визначити найбільш використовувані в усіх країнах світу індекси:

загальний (зведений) індекс обсягу продукції (індекс змінювання за рік фізичного обсягу всієї продукції);

загальні індекси цін і сукупної вартості двох видів продукції, обчислені індекси запишіть у їх систему взаємозв’язку (індексну систему).

Вихідні дані:


^ Види продукції

Фізичний обсяг продукції, шт.

Ціни за одиницю продукції, шт.

Минулий

рік

Звітний рік

Минулий рік

Звітний

рік

Продукція №1

5000

5500

200,0

211,6

Продукція №2

10000

12000

100,0

110,0


ЗАВДАННЯ 22.

Визначити, на скільки зросла за рік загальна вартість двох видів товарів за рахунок двох факторів комерційного успіху:

росту фізичного обсягу (кількості) проданих товарів;

змінювання цін на товари.

Вихідні дані:


^ Види товарів

Фізичний обсяг проданих товарів

Ціни за одиницю товарів, шт.

минулий рік

звітний рік

минулий рік

звітний рік

А

100

150

4

6

Б

120

180

5

5


Прокоментуйте отримані результати.


ЗАВДАННЯ 23.

Охарактеризувати метод індексації грошових показників в умовах інфляції (індексації заробітної плати тощо). Визначити нову (скориговану) величину середньої заробітної плати робітників, якщо ця заробітна плата до початку інфляційного періоду становила 400 грн., а індекс інфляційного зростання цін на цей період 1,05, чи 105 %.

ЗАВДАННЯ 24.

Охарактеризувати використання індексів у прогнозуванні (індекси-індикатори, „економічні барометри” тощо) Якими методами треба визначити конкретний розмір (у гривнях, доларах і т. і.) впливу найважливіших факторів роботи фірми на величину її прибутку:

методом групування даних;

балансовим методом;

методом анкетного опитування;

індексним методом.


ЗАВДАННЯ 25.

Визначити систему показників, що характеризують ряд динаміки:

абсолютні прирости (базисні й ланцюгові);

відносні прирости у відсотках (базисні й ланцюгові);

абсолютні значення 1 % приросту (базисні й ланцюгові);

середній темп зростання прибутку (середньорічний темп зростання прибутку фірми за 1995 – 1997 рр.)

Вихідні дані: прибуток фірми становив у 1995 р. – 200 тис. грн., у 1996 р.- 320 тис. грн.; у 1997 р. – 800 тис. грн.


ЗАВДАННЯ 26.

Охарактеризувати загальну тенденцію ряду динаміки за допомогою способу збільшення інтервалів. Визначити цим способом загальну тенденцію зростання чи зниження цін на товар, якщо ціни на товар за кожний місяць становили (грн.): І місяць – 40, ІІ місяць – 36, ІІІ місяць – 34, ІV місяць – 30, V місяць – 35, VІ місяць – 34, VІІ місяць – 36, VІІІ місяць – 30, ІХ місяць- 28, Х місяць – 32.


ЗАВДАННЯ 27.

Охарактеризувати загальну тенденцію ряду динаміки за допомогою способу ковзної середньої. Визначити цим способом загальну тенденцію зростання чи зниження цін на товар, якщо ціни на товар за кожний місяць становили (грн.): І місяць – 28, ІІ місяць – 32, ІІІ місяць – 33, ІV місяць – 27, V місяць – 30, VІ місяць – 28, VІІ місяць – 30, VІІІ місяць – 25, ІХ – 23, Х – 24.


ЗАВДАННЯ 28.

Проаналізувати склад і призначення основних джерел статистичної інформації в Україні: статистичних періодичних видань, статистичної звітності, статистичного моніторингу тощо.

^ ОСНОВНІ СТАТИСТИЧНІ ФОРМУЛИ


Розмір рівних інтервалів для групувань

,

де , - максимальне і мінімальне значення ознаки;

- кількість груп.

Середня арифметична

проста (незважена)

, де - варіанти, - кількість варіант.

Середня арифметична

зважена (для згрупованих даних)

,

Середня гармонічна проста (для не згрупованих даних)

,

зважена (для згрупованих даних)

.

Середня квадратична проста (для не згрупованих даних)зважена (для згрупованих даних)Середнє лінійне відхилення

просте (для незгрупованих даних)

,

зважена (для згрупованих даних)

.

Середнє квадратичне відхилення

просте (для незгрупованих даних)

,

зважена (для згрупованих даних)

.

Коефіцієнт кореляції одночинниковий

,

двочинниковий

.

Індекс кореляції (одночинниковий і багаточинниковий)

.

Коефіцієнт стійкості зв`язку

.

Індекси загальні фізичного обсягу

,

цін

або ,

питомих витрат сировини

,

собівартості

,

продуктивності праці

.

Територіальний індекс цін

для території а

.

Середній арифметичний індекс фізичного обсягу

.

Середній гармонічний індекс цін

.

Індекс середньої величини

, або .


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


До кожної теми наведена значна кількість видань. В умовах сучасного дефіциту професійної літератури це дає змогу висвітлювати проблеми статистики за допомогою саме того видання, яке є в наявності.

Основна

 1. Закон України про державну статистику, 17 вересня 1992 р.// Відомості Верховної Ради України. №43, с. 1358-1362.

 2. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 368с.

 3. Загальна теорія статистики / Головач А.В., Еріна А.М. та інші / Київський державний економічний університет. – К.: Вища школа, 1993. – 623 с. / Основний рекомендований підручник /.

 4. Кильдишев Г.С., Овсиенко В.Е., Рабинович П.М., Рябушкін Т.В. Общая теория статистики. – М., Статистика, 1980.-423с.

 5. Кулинич О.І. Теорія статистики. – К.: Вища школа, 1992. – 135с.

 6. Общая теория статистики / Под ред. Гольдберга А.М. и Козлова В.С.- М.: Финанси и статистика, 1985. – 367с.

 7. Общая теория статистики / Под ред. Боярского А.Я. и Громыко. 2-е изд.- М.: МГУ, 1985. -376с.

 8. Статистический словарь. 3-є изд. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 642с.

 9. Статистика: Навч.- метод. посібник для самостійного вивчання дисципліни. /.А.М. Єріна, Р.М. Моторин, А.В. Головач та інші. – К.: КНЕЦ, 2002. – 448с.

 10. Статистика. Підручник / С.С. Герасименко, А.В.Головач, А.М. Єріна та ін. – К.: КНЕЦ, 2000. – 467с.

 11. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика. Навч. посібник. – К. : Вікар, 2003. – 623с.


Додаткова

Тема 1.

 1. Дружинин Н.К. Развитие основных идей статистической науки. – М.: Статистика, 1979.-269с.

 2. Злупко С.М., Михайло Туган-Барановский. УкраЇнський економіст світової слави. – Львів: Каменяр, 1993.-192с.

 3. Ковалевський Г.В., Милькин И.В. Системный анализ резервов в строительных организациях // Экономика строительства - 1992 -№ 11. -С.14-15.

 4. Плошко Б.Г., Елисеева И.И. История статистики. – М.: Финансы и статистика, 1990.-296 с.

 5. Рябушкин Т.В., Симчера В.М., Машихин Е.А. Теоретические концепции в отечественной статистике. – М.: Наука, 1986. – 311с.


Тема 2.

 1. Герчук Я.П. Графические методы в статистике. – М.: Статистика, 1968.

 2. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – М.: Республика, 1992. – С. 29-35.

 3. Общая теория статистики / Под ред. Боярского А.Я., Громыко Г.Л. – М.: МГУ, 1985, Гл. 2,10.


Тема 3.

 1. Группировка и корреляция в экономико-статистических исследованиях: Сб. статей. - М.: Наука. – 1982.

 2. Плошко Б.Г. Группировка и система статистических показателей. - М.: Статистика, 1971.

 3. Раузов Н.Н. Общая теория статистики. -М.: Финансы и статистика.-1984. – С. 38-64.

 4. Рожков В.С., Косарев В.П. Машинная обработка экономической инфораций. - М.:Статистика, 1979.

 5. Радионов И.И. Основные характеристики рынка информационных услуг развитых капиталистических стран.-М.: МЦНТИ, 1990.-228 с.


Тема 4.

 1. Джини К. Средние величины.- М.: Статистика, 1970. Гл.4.

 2. Пасхавер И.С. Средние величины в статистике. М.: Статистика, 1979. Гл. 2, 3.


Тема 5, 6, 7

 1. Айвазян С.А. ,Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. – М: Финансы и статистика, 1983. – 471с.

 2. Венецкий И.Г., Венецкая В.И. Основные математико-статистические понятия и формы в экономическом анализе: Справочник.-М.: Статистика, 1979.

 3. Кэндэл Л. Ранговые корреляции.-М.: Статистика, 1975.

 4. Кокрен У. Методы выборочного исследования.-М.: Статистика, 1976.

 5. Мостеллер Ф., Тьюик Дж. Анализ данных и регрессия: В 2-х вып.-М.: Финансы и статистика, 1982.

 6. Справочник по прикладной статистике. В 2-х томах.-М.:Финансы и статистика.

 7. Вероятности в статистике /Хампель Ф., Рончетти Э. и др. - М.: Мир, 1989. Гл. 1 и 6.

 8. Чупуров А.А. Основные проблемы теории корреляции. -М.: Госстройиздат, 1960.

 9. Шварц Г. Выборочный метод.-М.: Статистика, 1978.


Тема 8.

 1. Адамов В.Е. Факторный индексный анализ. - М.: Статистика, 1997. Гл.1.

 2. Аллер Р. Экономические индексы. – М.: Статистика, 1980. С. 5-8, 11-19.

 3. Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике. – М.: Финансы и статистика, 1989. - 239 с.

 4. Ковалевский Г.В. Системный анализ использования резервов строительных организаций.-М.: Стройиздат,1989.-167 с.

 5. Ковалевский Г.В. Три этапа в развитии индексного метода // Вестник статистики. – 1984. - №6. - С. 50-57.


Тема 9.

 1. Казинец Л.С. Темпы роста и абсолютные приросты. -М.: Статистика,1975.

 2. Кендел М. Временные ряды. -М.: Финансы и статистика,1981.

 3. Немчинов В.С. Экономико-математические методы и модели. -М.: Наука,1965.


Тема 10.

 1. Белявский Д.И. Статистика рынков товаров и услуг. -М.: Финансы и статистика. 1993.


Тема 11,12.

 1. Матвеева А. Организация статистики в США// Вестник статистики. - 1992. - №5 - С. 32-36.

 2. Матвеева А. Организация статистики в Германии// Вестник статистики. - 1991. - №3 - С. 55-57.

 3. Матвеева А. Организация статистики во Франции// Вестник статистики. - 1992. - №9. - С. 36-46.

 4. Моторин Р.М. Міжнародна статистика.- К.: Вища школа, 1993. –203с.

 5. Рябушкин Т.В., Симчера В.М. Очерки международной статистики. –М.: Наука, 1981. – 416 с.

 6. Система национальных счетов – инструмент микроэкономического анализа / Ю.Н. Иванов и др. – М.: Финстатформ., 1996. –М.: Мир,1989.


ДОДАТОК


^ 5. СЛОВНИК НАЙВАЖЛИВІШИХ ТЕРМІНІВ

СТАТИСТИКИ (МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ).


БАЛАНС – равновесие (равенство) двух взаимосвязанных сумм показателей; например, актив равен пассиву, расходы равны доходам, израсходованные ресурсы равны располагаемым ресурсам и т.п. Балансовый метод широко используется в статистике.

БЕЗРАБОТИЦА – отсутствие работы для части трудоспособного населения, ищущего работу и не имеющего возможности жить на собственные средства.

БИЗНЕС - 1) дело, деятельность, приносящая доход или другую выгоду; 2) предпринимательская или коммерческая деятельность.

ВАРИАНТЫ – числа, из которых вычисляется средняя величина.

ВАРИАЦИЯ – колебание, изменение величины признака в совокупности.

ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП, англ. GDP) – обобщающий денежный показатель стоимости всех конечных товаров (продуктов) и услуг, произведенных на территории данной страны за год.

ВАЛОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП, англ. GNP)- обобщающий денежный показатель стоимости всех конечных товаров (продуктов) и услуг, произведенных национальными субъектами (предприятиями, организациями и физическими лицами) за год, независимо от их территориального расположения.

Объем ВНП – один из важнейших показателей экономического роста и мощи страны, а ВЕП на душу населения – качества жизни.

ВЕСА – числа, показывающие сколько раз повторяется тот или иной вариант.

ГРУППИРОВКА – расчленение единиц совокупности на однородные единства по одному или нескольким группировочным признакам. Последние могут быть выражены в виде чисел (количественные признаки) и словами определениями (качественные, атрибутивные признаки).

ДОХОД – 1) средства в денежной или натуральной форме, получаемые в результате предпринимательской или иной деятельности (прибыль, дивиденды, ссудный процент, заработная плата, плата за ресурсы и т.п.); 2) добавленная стоимость (напр. национальный доход как сумма добавленной стоимости, созданной во всех секторах экономики).

ИНДЕКС – относительная величина, характеризующая отношения двух уровней одного и того же показателя – текущего к базисному (эталонному). База сравнения принимается равной 100 %, 1 или определенному числу пунктов. Соответственно, индексы выражаются в процентах (%), коэффициентах или пунктах. Например, если индекс цен равен 105 %, то это означает, что цены возросли на 5 %. Почти все экономические показатели имеют свои индексы.

ИНДЕКСАЦИЯ – метод компенсации денежных потерь из-за инфляции при помощи подвижной шкалы индексов потребительских цен, корректирующих (увеличивающих) величину текущей денежной оценки важнейших экономических показателей – доходов, сбережений, капитала, стоимости ценных бумаг и т.п.

ИНДЕКСЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ – обобщающие показатели, оценивающие экономическую конъюнктуру. К наиболее известным относятся индексы стоимости акций: американский индекс Доу-Джонса (Dow Jones), японский – индекс Никкей (Токио), британские - агентства Рейтер, и газеты «Финансовые времена» (FTSE-100, FTSE-250), немецкие – индексы ФАЦ (FAZ) и ДАКС (DAX), Франкфурт, французский – САС – 40 (Париж), итальянский Mib (Милан) и др.

ИНТЕРНЕТ (Internet) – всемирная универсальная компьютерно-кибернетическая сеть, объединяющая десятки миллионов компьютеров и сотни миллионов пользователей во всех странах мира.

КОНЪЮНКТУРА – 1) ситуация, положение в какой-либо области общественной жизни (напр. в экономике – экономическая конъюнктура, в политике – политическая и т.п.); 2) совокупность показателей и признаков, характеризующих состояние экономики страны, рынка и т.п.

ПОКАЗАТЕЛЬ СТАТИСТИЧЕСКИЙ – знаковая модель массовых явлений и процессов, имеющая количественную сторону (число, цифра) и (наименование показателя, его пространственную и временную принадлежность, единицу измерения, алгоритм вычисления и т.п.)

РЫНОК – (англ. Market, немецк. der Markt, франц. Marche) – 1) система товарно-денежных отношений, а также соответствующая инфраструктура в сфере движения и обмена товаров (продуктов), услуг и идей, связанная с куплей-продажей; 2) место купли-продажи, заключения сделок (базар, биржа и т.п.); группа потребителей, объединенных географическим положением и потребностями, порождающими спрос (например, европейский рынок, японский и т.п.).

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ (СНС) – система счетов (балансов) важнейших макроэкономических и социальных показателей, характеризующих страну. В СНС применяются международные стандартные определения важнейших статистических показателей, а также методов их построения, анализа и использования.

СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА – величина, обобщающая изучаемую совокупность единиц, которая находится между наибольшим и наименьшим вариантами (или равна последним). Средняя величина характеризует совокупность по определенному признаку, но относится к единице совокупности.

СТАТИСТИКА - см. с. 3

ЦЕННЫЕ БУМАГИ – бумажные (электронные) и иные документы, удостоверяющие право их держателей на определенное имущество, на получение денежных сумм, дохода или других выгод.

ЗМІСТ


Загальні положення…………………………………………………....3

Теми теоретичної частини ……………………………………………4

Практичні завдання (практична частина проекту)…………….….....8

Основні статистичні формули…………………………………...…..15

Література………………………………………………………….….18

Додаток. Словник найважливіших термінів статистики…………..21


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


З РОЗРОБКИ КУРСОВОЇ

І РОЗРАХУНКОВО–ГРАФІЧНОЇ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ СТАТИСТИКА


^ «СУЧАСНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ»


(для студентів денної і заочної форм навчання

за спеціальністю 6.030601 – „Менеджмент організацій”)


Укладач: Георгій Валентинович Ковалевський, д.е.н., проф. кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві ХНАМГ, проф. кафедри статистики, обліку та аудиту ХНУ ім. В.Н. Каразіна.


Редактор: М.З Аляб’єв


План 2008, поз. 136 М


Підп. до друку 25.09.08 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк арк.1,4 Обл.-вид.арк 1,7

Тираж 100 прим. Зам. №

61002, м. Харків, ХНАМГ вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Міського господарства г. В. Ковалевський методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” (для студентів...
Міського господарства г. В. Ковалевський методичні вказівки iconГ. В. Ковалевський, Т. М. Колесник Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «статистика»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з курсу «статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності...
Міського господарства г. В. Ковалевський методичні вказівки iconМіського господарства н. О. Кондратенко
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “організація виробництва на підприємствах міського господарства”
Міського господарства г. В. Ковалевський методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Колесников Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсовоїї роботи з дисципліни “Маркетинг готельного І ресторанного господарства” для студентів 4...
Міського господарства г. В. Ковалевський методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства а. І. Усіна, І. С. Баландіна Методичні вказівки
Методичні вказівки до виробничої практики в закладах ресторанногоо господарства для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму...
Міського господарства г. В. Ковалевський методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторного заняття “Підготовка залів підприємств ресторанного господарства готельних, курортних І туристських...
Міського господарства г. В. Ковалевський методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи
Методичні вказівки до виконаня контрольньної роботи з дисципліни «Охорона праці» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Міського господарства г. В. Ковалевський методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Колесников Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Маркетинг готельного І ресторанного господарства” для...
Міського господарства г. В. Ковалевський методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства І. Б. Андренко, І. Л. Полчанінова Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання ргр з дисципліни “Організація готельного господарства” для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Міського господарства г. В. Ковалевський методичні вказівки iconЄ. М. Кайлюк В. А. Бардаков, Г. В. Ковалевський, В. О. Лелюк методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (для студентів спеціальності 050201 – «Менеджмент організацій») / Харк нац...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи