Для студентів 5 курсу спеціальності 050106 „Облік І аудит” Харків хнамг 2005 icon

Для студентів 5 курсу спеціальності 050106 „Облік І аудит” Харків хнамг 2005
НазваДля студентів 5 курсу спеціальності 050106 „Облік І аудит” Харків хнамг 2005
Сторінка1/4
Дата28.07.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни „ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ”


(для студентів 5 курсу спеціальності

7.050106 „Облік і аудит”)


Харків - ХНАМГ - 2005


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз” (для студентів 5 курсу спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”). Укл.

Лелюк Н.Є. – Харків: ХНАМГ, 2005. - 28с.


Укладач: Н.Є.Лелюк


Рецензент Л.О.Кизилова


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту протокол № 2 від 21.09.2004 р.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Курсову роботу з дисципліни „Фінансовий аналіз” виконують студенти 5 курсу факультету „Економіка і підприємництва” за спеціальністю 7.050106 „Облік і аудит”.

Виконання студентом курсової роботи є однією з форм вивчення дисципліни „Фінансовий аналіз”, мета якої – узагальнення, поглиблення та закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок з фінансового аналізу і оцінки фінансового стану підприємства, виявлення резервів і розробки пропозицій щодо підвищення його ефективності.

Курсова робота складається зі вступу, двох взаємозв’язаних розділів, висновку та списку використаної літератури, а також додатків. Вона має бути надрукована на персональному комп’ютері або написана від руки. Обсяг курсової роботи визначається потребами повного відображення проведеного студентом дослідження. Рекомендований обсяг курсової роботи становить не менше 40 сторінок формату А4.

У вступі студент мусить визначити актуальність роботи, сутність і значення фінансового аналізу. Крім того, вступ має містити визначення предмета й об’єкта аналізу, мету проведення аналізу в курсовій роботі та завдання, які ставить перед собою студент.

У першому і другому розділах передбачається практичне здійснення аналізу об’єкта дослідження відповідно до цих методичних вказівок.

На основі матеріалів проведеного в курсовій роботі розрахунків студент формулює висновок, в якому відображає основні результати роботи, дає оцінку результатів аналізу.

Додатки повинні містити форми фінансової звітності, на основі яких були зроблені розрахунки в курсовій роботі.

Курсову роботу виконують з використанням даних фінансової звітності підприємства, на якому студент проходив літню практику.


Зміст курсової роботи

Вступ.

 1. Загальна оцінка фінансового стану підприємства.

  1. Аналіз майна підприємства.

  2. Аналіз джерел формування капіталу підприємства.

 2. Комплексний фінансовий аналіз.

  1. Аналіз ліквідності й платоспроможності підприємства.

  2. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

  3. Аналіз ділової активності.

  4. Аналіз прибутковості й рентабельності підприємства.

  5. Прогнозування банкрутства підприємства.

Висновки.

Список літератури

Додатки.

Курсову роботу виконують згідно з типовим календарним графіком протягом 6 тижнів. Під час виконання курсової роботи студент звертається до керівника з питань, що виникли у процесі виконання роботи. Завершену курсову роботу подають належним чином оформленою керівникові для перевірки.

До захисту допускаються роботи, виконані студентами згідно з вимогами цих методичних вказівок. Якщо робота не відповідає поставленим вимогам, то вона має бути перероблена згідно із зауваженнями керівника і подана для перевірки вдруге.

Оцінювання курсової роботи здійснюється на основі 4-бальної системи оцінки в два етапи. На основі поданої на кафедру курсової роботи керівник попередньо оцінює якість виконання курсової роботи та її відповідність вимогам і приймає рішення про допуск (не допуск) роботи до захисту. При захисті студент повинен розкрити сутність роботи, обґрунтувати виконані розрахунки, проаналізувати отримані результати, зробити висновки й відповісти на запитання керівника. Підсумкова оцінка виставляється за результатами захисту курсової роботи з урахуванням попередньої оцінки.


^ 1. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Аналіз майна підприємства.

Майно, що належить підприємству і відображено в балансі, називається його активами. Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від доцільності та правильності вкладення фінансових ресурсів в активи. У процесі функціонування підприємства величина активів і їх структура постійно змінюються. Для характеристики якісних змін у структурі майна та його джерел треба провести вертикальний та горизонтальний аналізи балансу. Їх треба виконати на основі аналітичної табл. 1.1 і дати висновки.

Після загальної оцінки динаміки обсягу й структури майна необхідно детально оцінити стан, рух і причини зміни кожного виду майна підприємства. Виконати оцінку необоротні активи за допомогою табл. 1.2. Для аналізу руху основних засобів складають табл. 1.3.

Показники майнового стану підприємства характеризують стан і структуру активів підприємства у сукупності з джерелами їх покриття (пасивами). Ці показники можна умовно поділити на дві групи: показники, що визначають стан основних засобів, і показники, що визначають стан оборотних коштів. Якісну характеристику основних засобів оцінюють за допомогою таких показників:

- індексу постійного активу;

- коефіцієнта накопичення зносу;

- коефіцієнта реальної вартості майна;

- коефіцієнта зносу;

- коефіцієнта придатності;

- коефіцієнта оновлення;

- коефіцієнта вибуття;

- фондовіддача;

- фондомісткість.

Ці показники характеризують майновий стан підприємства з різних боків.

Таблиця 1.1 - СТРУКТУРА МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА І ДЖЕРЕЛ ЙОГО ФОРМУВАННЯ
Показники

Значення показника

Відхилення

на початок року, тис грн

% до валюти балансу

на кінець року, тис грн

% до валюти балансу

абсолютні, тис.грн

відносні, %%

1

2

3

4

5

6

7

АктивНеоборотні активиПоточні активи, всьогоз них запасиу тому числі:

- виробничі запаси- готова продукція- іншіЛіквідні активи, всьогоу тому числі:

- векселі одержані- дебіторська заборгованість- поточні фінансові інвестиції- грошові кошти та їх еквівалентиІнші оборотні активиВитрати майбутніх періодівПасивВласний капіталПозикові кошти, всьогоз них - довгострокові зобов’язання- короткострокові зобов’язання - всьогоу тому числі: кредити банкурозрахунки з кредиторамиінші короткострокові зобов’язання^ ВАЛЮТА БАЛАНСУ

Таблиця 1.2. - ОЦІНКА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВАктив

На початок

звітного року

На кінець звітного року

Відхилення
тис.грн

питома вага,%

тис.грн

питома вага,%

абсолют.

тис.грн

віднос.

%%

^ I. Необоротні активиНематеріальні активи:залишкова вартістьпервісна вартістьзносНезавершене будівництвоОсновні засоби:залишкова вартістьпервісна вартістьзносДовгострокові фінансові інвестиції:Довгострокова дебіторська заборгованістьВідстрочені податкові активиІнші необоротні активиУсього за розділом I

Таблиця 1.3 - РУХ І ТЕХНІЧНИЙ СТАН ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА


Показники

Залишок на початок року

Введено

Вибуло

Залишок на кінець року

Темп зміни, %

Первісна вартість основних засобів, тис. грн.
У тому числі активна частина, тис.грн.
Залишкова вартість основних засобів, тис.грн.
Частка активної частини основних засобів, %
Коефіцієнт придатності, %
-

-Коефіцієнт зносу, %
-

-Коефіцієнт оновлення, %

-

-

-Коефіцієнт вибуття, %

-

-

-


  1   2   3   4

Схожі:

Для студентів 5 курсу спеціальності 050106 „Облік І аудит” Харків хнамг 2005 iconМоделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” (для студентів спеціальності 050106 „Облік І аудит”) Харків – хнамг 2005
Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” (для...
Для студентів 5 курсу спеціальності 050106 „Облік І аудит” Харків хнамг 2005 iconМіського господарства
Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”)....
Для студентів 5 курсу спеціальності 050106 „Облік І аудит” Харків хнамг 2005 iconКонспект лекцій
Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік” (для студентів спец. 050106 “Облік та аудит”) / Укл.: О.Є. Власова: хнамг, – Харків:...
Для студентів 5 курсу спеціальності 050106 „Облік І аудит” Харків хнамг 2005 iconДля студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання студентів спеціальності 050106 «Облік І аудит» Харків 2009 Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів»
Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання студентів спеціальності...
Для студентів 5 курсу спеціальності 050106 „Облік І аудит” Харків хнамг 2005 iconМіністерство освіти І науки україни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Для студентів 5 курсу спеціальності 050106 „Облік І аудит” Харків хнамг 2005 iconМіністерство освіти І науки україни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни ««Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Для студентів 5 курсу спеціальності 050106 „Облік І аудит” Харків хнамг 2005 iconХарківська національна академія
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Для студентів 5 курсу спеціальності 050106 „Облік І аудит” Харків хнамг 2005 iconМетодичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю»
«Організація податкового контролю» (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форми навчання спеціалістів за напрямом 050106...
Для студентів 5 курсу спеціальності 050106 „Облік І аудит” Харків хнамг 2005 iconМіського господарства
Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу...
Для студентів 5 курсу спеціальності 050106 „Облік І аудит” Харків хнамг 2005 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік”
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спец....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи