І методичні вказівки до виконання контрольної работи icon

І методичні вказівки до виконання контрольної работи
Скачати 125.59 Kb.
НазваІ методичні вказівки до виконання контрольної работи
Дата23.06.2012
Розмір125.59 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


Програма курсу «Організація праці менеджера»

і методичні вказівки до виконання контрольної работи


(для студентів і слухачів заочної форми навчання ФПОтаЗН)


Харків – ХНАМГ - 2006


Програма курсу «Організація праці менеджера» і методичні вказівки до виконання контрольної работи (для студентів і слухачів заочної форми навчання ФПОтаЗН) /

Сост.: Т.Є. Одаренко – Харків: ХНАМГ, 2006. – 10 с.


Укладач: Т.Є. Одаренко


Рецензент: А.Є. Ачкасов


Рекомендовано кафедрой ЕУіМГ, протокол №1 від 07.09.05 р.


1. Загальні вказівки


Вивчення дисципліни „Організація праці менеджера” передбачається освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом 0502 „Менеджмент”.

Програма дисципліни „Організація праці менеджера” виходить з необхідності підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють новими підходами до вирішення проблем управління в умовах ринкової економіки.

Мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів умінь організувати особисту працю і працю підлеглих, складати основні види управлінської документації.

Предмет дисципліни: загальні закономірності і методи організації управлінської праці та процесу руху документів.

Задачами курсу є набуття наступних теоретичних знань:

 • організація управлінської праці менеджерів різних рівнів управління та формування її складових;

 • застосування сучасних принципів та напрямків наукової організації праці;

 • використання часу як ресурсу;

 • організація процесу документування в управлінні, вимог до складання та оформлення документів, а також практичних умінь;

 • планувати та організувати особисту працю менеджера;

 • організовувати робочі місця менеджера;

 • застосовувати технології роботи з текстовими матеріалами;

 • організовувати та проводити наради і збори;

 • здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, переговорів;

 • управляти потоком відвідувачів;

 • раціоналізувати телефонні контакти;

 • взаємодіяти з секретарем;

 • використовувати технічні засоби управління;

 • складати та оформлювати документи;

 • формувати потоки документів, організовувати порядок проходження і використання документів;

 • використовувати процеси автоматизації діловодства.

Курс „Організація праці менеджера” тісно пов’язаний з іншими курсами: „Основи менеджменту”, „Менеджмент підприємства”, „Менеджмент персоналу”, „Економіка підприємства”, „Основи психології та педагогіки”.

З курсу „Організація праці менеджера” виконується контрольна робота, яка складається з теоретичного питання, номер варіанта якого відповідає сумі двох останніх цифр номера залікової книжки. Обсяг контрольної роботи складає 15-20 сторінок формату А4. Написання контрольної роботи повинно відповідати ДСТУ 3008-95. Контрольна робота повинна бути виконана в термін, призначений навчальним графіком. В кінці роботи повинен додаватися список літератури, який студент використав для розкриття даної теми.

На титульному листі виконаної контрольної роботи необхідно чітко написати найменування курсу, варіант завдання, прізвище, ім’я та по батькові, вказати курс, спеціальність, факультет.

Програма курсу передбачає наступні форми контролю знань студентів:

 • перевірку контрольної роботи;

 • проведення заліку за допомогою завдань та тестів.
 1. Програма курсу, теми та їх зміст
Тема 1. Особливості управлінської праці, її складові

Управлінська праця як складова управлінської діяльності. Функціональний аналіз діяльності менеджера. Управлінські ролі менеджера. Вимоги, які пред’являються до сучасного менеджера.


Тема 2. Сутність, принципи та напрямки наукової організації управлінської праці

Сутність та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. Основні принципи наукової організації праці. Напрямки наукової організації.


Тема 3. Час як ресурс

Нормування управлінської праці. Облік та аналіз робочого часу менеджера.


Тема 4. Планування особистої праці менеджера

Роль та значення планування особистої праці менеджера. Особливості планування особистої праці менеджера. Вибір пріоритетних справ менеджера. Делегування повноважень в діяльності менеджера.


Тема 4.1. Організація робочого місця менеджера

Сутність організації робочого місця менеджера. Обладнання робочого місця. Планування робочого місця менеджера.


Тема 5. Робота з текстовими матеріалами

Організація діловодства у підприємстві. Робота з документами, що надходять у підприємство. Робота з документами власного архіву керівника. Контроль за станом документаційного забезпечення управління.


Тема 6. Організація та проведення нарад і зборів

Види ділових нарад. Технологія проведення ділової наради. Особливості проведення нарад різних видів.


Тема 7. Ділові зустрічі, переговори

Ділові контакти в діяльності менеджера. Проведення ділових переговорів. Проведення ділових зустрічей в діяльності менеджера.


Тема 8. Техніка прийому відвідувачів

Рекомендації менеджеру при прийомі відвідувачів.


Тема 9. Раціоналізація телефонних контактів

Мистецтво ведення телефонних розмов. Етикет телефонного спілкування.


Тема 10. Основи взаємодії керівника і секретаря

Типи секретарської діяльності. Діловодне обслуговування апарату управління. Основні функції секретаря. Робота секретаря з документами, які надходять керівнику. Організація прийому відвідувачів.Тема 11. Використання технічних засобів управління

Засоби для складання і копіювання текстових документів, виконання креслярських робіт, зберігання і пошуку документів, обробки документів, адміністративного зв'язку і сигналізації, відображення аудіовізуальної інформації, засоби обчислювальної техніки, інші технічні засоби і пристрої. Засоби складання і копіювання текстових документів: ПЕОМ, диктофони. Автоматизоване робоче місце менеджера.


Тема 12. Документи, їх функції та різновиди

Класифікація документів., їх функції. Уніфікація документів.


Тема 13. Вимоги до складання та оформлення документів, реквізити та бланки

Види бланків. 31 реквізит. Поля бланків.


Тема 14. Складання і оформлення організаційно-розпорядчих документів

Види і різновиди організаційно-розпорядчих документів., їх правила складання та оформлення.


Тема 15. Оформлення документації з особового складу

Основні документи, які утворюються в процесі роботи з кадрами: накази по особовому складу, особові картки, довідки, анкети, заяви, особисті документи громадян - дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва та ін. Документи керівників і спеціалістів формують в особові справи. Уніфікована система первинної облікової документації, до складу якої входять документи з обліку особового складу, їх типові міжвідомчі форми.
 1. ^ Контрольні завдання та вказівки щодо їх виконанняНомер варіанта контрольного завдання відповідає сумі двох останніх цифр номера залікової книжки. Обсяг контрольної роботи складає 15-20 сторінок формату А4.


Контрольні завдання 1. Управлінська праця як складова частина управлінської діяльності (Управленческий труд как составная часть управленческой деятельности).

 2. Принципи та напрямки наукової організації праці (Принципы и направления научной организации труда).

 3. Облік та аналіз робочого місця менеджера (Учет и анализ рабочего времени менеджера).

 4. Організація робочого місця менеджера, умови його праці (Организация рабочего места менеджера, условия его труда).

 5. Організація діловодства на підприємстві (Организация делопроизводства на предприятии).

 6. Організація та проведення нарад і зборів (Организация и проведение совещаний и собраний).

 7. Ділові контакти в діяльності менеджера (Деловые контакты в деятельности менеджера).

 8. Техніка ведення менеджером прийому відвідувачів (Техника ведения менеджером приема посетителей).

 9. Організація роботи з документами (Организация работы с документами).

 10. Взаємовідношення керівника і секретаря-референта (Взаимоотношения руководителя и секретаря-референта).

 11. Вимоги щодо складання і оформлення документів, реквізити та бланки (Требования к составлению и оформлению документов, реквизиты и бланки).

 12. Складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів (Составление и оформление организационно-распорядительных документов).

 13. Оформлення документів з особового складу (Оформление документов по личному составу).

 14. Організація роботи менеджера з підлеглими (Организация работы менеджера с подчиненными).

 15. Використання технічних засобів управління (Использование технических средств управления).

 16. Вимоги, які ставляться до сучасного менеджера (Требования, предъявляемые к современному менеджеру).

 17. Етикет телефонного спілкування (Этикет телефонного общения).

 18. Планування робочого часу менеджера (Планирование рабочего времени менеджера).^ 4. Контрольні запитання: 1. У чому полягає сутність управлінської праці як складової управлінської діяльності?

 2. Охарактеризуйте особливості управлінської праці.

 3. Назвіть основні категорії менеджерів та розкрийте специфіку їх праці.

 4. У чому полягає зміст діяльності менеджера?

 5. Висвітліть управлінські ролі менеджера.

 6. Дайте характеристику вимогам, які пред’являються до сучасного менеджера.

 7. Розкрийте сутність наукової організації праці на сучасному етапі.

 8. Висвітлить основні принципи наукової організації праці.

 9. Визначте і охарактеризуйте напрямки наукової організації праці.

 10. Охарактеризуйте значення обліку та аналізу робочого часу менеджера.

 11. Назвіть принципи обліку робочого часу менеджера.

 12. Охарактеризуйте методи аналізу робочого часу менеджера.

 13. Назвіть основні причини втрат часу в діяльності менеджера.

 14. У чому полягає практичне значення планування особистої праці менеджера?

 15. Яким вимогам повинні відповідати цілі менеджера?

 16. За якими етапами слід здійснювати процес розробки плану особистої праці менеджера?

 17. Висвітліть правила планування робочого дня менеджера.

 18. Розкрийте сутність та значення пріоритетності справ менеджера.

 19. Розкрийте сутність поняття „делегування”. Визначте переваги та недоліки методу делегування з точки зору керівника організації.

 20. У чому полягає сутність організації робочого місця менеджера?

 21. Назвіть та охарактеризуйте вимоги, що пред’являються до робочого місця менеджера.

 22. Що входить до обладнання робочого місця менеджера?

 23. Розкрити сутність поняття „діловодство”, його форми.

 24. Розкрийте основні напрямки удосконалення діловодства і документообігу у підприємствах.

 25. У чому полягає зміст роботи з документами, що надходять у підприємство?

 26. Розкрийте сутність таких форм колективної роботи, як нарада, засідання, збори.

 27. Висвітліть технологію проведення ділових переговорів.

 28. Розкрийте особливості проведення ділових бесід в діяльності м менеджера.

 29. Яким чином менеджер повинен здійснювати процедуру прийому відвідувачів?

 30. Розкрити суть раціоналізації телефонних контактів.

 31. Розкрийте основні напрямки взаємодії керівника і секретаря.

 32. За якими напрямками можуть використовуватися технічні засоби управління в організації?

 33. Види документів, їх функції.

 34. Які пред’являються вимоги до складання та оформлення документів?

 35. Бланки документів, їх реквізити?

 36. Розкрийте особливості організаційно-розпорядчих документів. Які документи входять до даної групи?

 37. Які існують правила оформлення організаційно-розпорядчих документів?

 38. Назвіть основні види і різновиди організаційно-розпорядчих документів.

 39. Назвіть документи з особового складу.

 40. Розкрийте правила оформлення документів з особового складу.


Список літератури


 1. Балабанова Л.В.Організація праці менеджера: Навч. пос. - К., 2004.

 2. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.:ИНФРА-М, 1999.

 3. Весни В.Р. Технология работы с персоналом и деловыми партнерами. – М.: ТД Элит - 2000, 2003.

 4. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера: Навч. пос. - К., 2003.

 5. Гупалов В.К. Управление рабочим временем. – 2-е изд. Пере раб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 1998.

 6. Десслер Г. Управление персоналом(Пер. с англ.). – М.: БИНОМ, 1997.

 7. ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. К., 1997.

 8. ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. – К., 1996.

 9. ДСТУ 300-95 Система организационно-распорядительной документации: Требования к оформлениюд окументов, 1995.

 10. ДСТУ 3239-95 Документація у сфері зовнішньої торгівлі. Формуляр зразок. – К., 1996.

 11. Журавлев, Карташев, Маусов, Одегов Технология управления персоналом. Настольная книга менеджера. – М.: Экзамен,1999.

 12. Закон Украины «О защите прав потребителей» от 01.10.91// Правда Украины. – 1991. – 26 ноября.

 13. Зудина Л.Н. Организация управленческого труда. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 14. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: Уч. пос. – Москва-Новосибирск, 1999.

 15. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. пос. – К.:КНЕУ, 1998.

 16. Курочки А.С. Управление предприятием. – К.: МАУП, 1998.

 17. Мошек Г.Є. Організація праці менеджера. – К.: КДТЕУ, 1995.

 18. Основы менеджмента: Учебное пособие для вузов. – М.: 1998.

 19. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1995.

 20. Экономика для менеджеров: десять важных инструментов для руководителей. Пер. с англ. – М.: Дело, 1996.

 21. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика/ Бондарь Н.П., Васюхин О.В., Голубев А.А., Подлесных В.И. – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1999.


З М І С Т


1. Загальні вказівки

3

2. Програма курсу, теми та їх зміст

4

Тема 1. Особливості управлінської праці, її складові

4

Тема 2. Сутність, принципи та напрямки наукової організації управлінської праці

4

Тема 3. Час як ресурс

4

Тема 4. Планування особистої праці менеджера

4

Тема 4.1. Організація робочого місця менеджера

4

Тема 5. Робота з текстовими матеріалами

4

Тема 6. Організація та проведення нарад і зборів

4

Тема 7. Ділові зустрічі, переговори

4

Тема 8. Техніка прийому відвідувачів

4

Тема 9. Раціоналізація телефонних контактів

4

Тема 10. Основи взаємодії керівника і секретаря

4

Тема 11. Використання технічних засобів управління

5

Тема 12. Документи, їх функції та різновиди

5

Тема 13. Вимоги до складання та оформлення документів, реквізити та бланки

5

Тема 14. Складання і оформлення організаційно-розпорядчих документів

5

Тема 15. Оформлення документації з особового складу

5

3. Контрольні завдання та вказівки щодо їх виконання

5

4. Контрольні запитання

6

Список літератури

8


Навчальне видання


Програма курсу «Організація праці менеджера» і методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів і слухачів заочної форми навчання ФПОтаЗН)


Укладач: Тетяна Євгеніївна Одаренко


Редактор : М.З. Аляб’євПлан 2006, поз. 71Підп. до друку

Формат 60х84 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Обл. вид. арк. 1,8

Ціна договірна

Тираж 60 прим.

Зак. №
61002, Харків, ХНАМГ, вул.. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії при ВЦ ХНАМГ


Схожі:

І методичні вказівки до виконання контрольної работи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
І методичні вказівки до виконання контрольної работи iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік у галузях народного господарства» підготували
І методичні вказівки до виконання контрольної работи iconМетодичні вказівки до виконання розділів домашньої контрольної роботи 7 1 Загальні положення 7
Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи за темою «Використання ос windows та прикладних програм ms office» з...
І методичні вказівки до виконання контрольної работи iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
І методичні вказівки до виконання контрольної работи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання фпо І зн...
І методичні вказівки до виконання контрольної работи iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інвестування» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання бакалаврів...
І методичні вказівки до виконання контрольної работи iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
І методичні вказівки до виконання контрольної работи iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
І методичні вказівки до виконання контрольної работи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „комерційна діяльніссть в будівництві”
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Комерційна робота в будівництві” для студентів 6 курсу заочної форми...
І методичні вказівки до виконання контрольної работи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 3 дисципліни "теорія програмування" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи