Питання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства” icon

Питання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства”
Скачати 62.85 Kb.
НазваПитання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства”
Дата27.07.2012
Розмір62.85 Kb.
ТипДокументи

Питання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

за напрямом підготовки „Економіка підприємства”


«Економіка підприємства»


1. Значення підприємства як базової складової розвитку економіки держави. Підприємство: поняття, мета, завдання, функції підприємства, принципи і критерії класифікації підприємств.

2. Організаційно-економічні умови створення підприємства. Формування та зміст статутних документів підприємства.

3. Організаційно-правові форми господарювання, економічні особливості за видами ведення господарювання.

4. Підприємництво як ініціативна діяльність. Основні принципи підприємництва. Види підприємництва.

5. Підприємницьке середовище: внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства. Характеристика факторів зовнішнього мікросередовища і макросередовища підприємства.

6. Місце галузі зв'язку в економіці країни та її роль в інформатизації суспільства. Особливості продукції підприємств галузі зв'язку.

7. Сутність і значення управління підприємством. Принципи і функції управління. Організаційна структура управління підприємством: поняття і види.

8. Економічна характеристика продукції підприємств галузі зв'язку. Види вимірників продукції зв'язку. Номенклатура послуг: принципи формування і область застосування.

9. Планування обсягу продукції на підприємстві зв'язку. Фактори, що враховуються при плануванні обсягу продукції зв'язку. Прогнозування попиту на послуги зв'язку.

10. Виробничі фонди зв'язку, їх економічна характеристика, склад, структура.

11. Основні виробничі фонди підприємства зв'язку: класифікація, облік в натуральній і вартісній формах. Види вартісних оцінок основних фондів.

12. Економічна сутність зношуваності основних виробничих фондів. Види зносу і його кількісна оцінка. Амортизація основних виробничих фондів: сутність, значення, методи нарахування амортизації.

13. Просте і розширене відтворення основних фондів. Заходи, пов'язані з простим і розширеним відтворенням. Ремонт: сутність, види ремонту. Технічне переозброєння, модернізація, реконструкція і розширення підприємства.

14. Система показників використання основних фондів на підприємстві. Шляхи поліпшення використання основних фондів.

15. Оборотні засоби підприємства: особливості складу і структури оборотних засобів на підприємствах зв'язку; цикл обігу; класифікація; показники використання.

16. Склад і структура працівників зв'язку, облік їх чисельності на підприємстві. Планування чисельності працівників на підприємстві зв'язку. Показники використання трудових ресурсів.

17. Сутність і значення продуктивності праці. Резерви зростання продуктивності праці на підприємстві.

18. Оплата праці на підприємствах: форми і системи; шляхи вдосконалення. Формування фонду оплати праці на підприємстві.

19. Сутність собівартості і значення її зниження. Склад і класифікація витрат. Структура і калькуляція собівартості.

20. Доходи підприємств зв'язку: сутність, формування, структура. Чисті доходи. Значення підвищення доходності продукції.

21. Тариф. Характеристика методів тарифоутворення. Універсальна послуга.

22. Формування та використання прибутку на підприємстві. Сутність і функції прибутку. Фактори, що впливають на величину прибутку. Рентабельність.

23. Податкова система України. Основні принципи побудови податкової системи. Податок: види, ознаки та функції.

24. Характеристика якості роботи підприємства зв'язку і значення її поліпшення. Шляхи підвищення якості роботи підприємств зв'язку.

25. Інвестиційна діяльність на підприємстві. Класифікація інвестицій. Склад і напрямки використання капітальних вкладень.

26. Фінансові ресурси підприємства: економічна характеристика, склад, особливості формування в сучасних умовах.

27. Сутність, принципи, оцінка економічної ефективності виробництва. Система показників порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень і нової техніки.

28. Інноваційна діяльність підприємства. Фактори, що обумовлюють необхідність інноваційного розвитку підприємства. Сутність та класифікація інновацій.

29. Забезпечення економічної безпеки діяльності підприємства. Банкрутство як результат розвитку кризових явищ на підприємстві.

30. Конкурентоспроможність підприємства. Фактори, що визначають конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність послуги.


«Менеджмент» 1. Характеристика класичних теорій менеджменту: школа наукового управління, класична школа управління, школа людських відносин.

 2. Розкрийте сутність терміна «менеджмент» і вкажіть його відмінність від терміна «управління». Наведіть класифікацію менеджменту за ознакою напрямів реалізації та охарактеризуйте кожен із видів менеджменту.

 3. Які основні функції менеджерів та підприємців? Охарактеризуйте їх. Сформуйте портрет сучасного менеджера: риси, якості, функції, ролі.

 4. Поясніть дію законів, закономірностей та принципів менеджменту на прикладі конкретної організації.

 5. У чому полягає необхідність поділу управлінської праці? Що зумовлює вертикальний та горизонтальний поділи?

 6. Сутність та класифікація методів менеджменту: економічні, адміністративні та соціально-психологічні методи менеджменту.

 7. Організація як соціум. Основні види організацій: формальна й неформальна організація. Класифікація організацій за ознаками.

 8. Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень.

 9. Поняття функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту.

 10. Сутність організаційної структури управління та їх роль у досягненні мети. Види організаційних структур управління.

 11. Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії.

 12. Характеристика внутрішнього середовища організації.

 13. Взаємозв’язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

 14. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід, системний підхід, ситуаційний підхід.

 15. Формування якостей ефективного менеджера.

 16. Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності.

 17. Характеристика класичних теорій школа людських відносин, школа поведінських наук, емпірична школа.

 18. Роль керівників низової, середньої та вищої ланки.

 19. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Організація комунікаційного процесу.

 20. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.

 21. Поняття мотивування. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівників у процесі мотивації.

 22. Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання.

 23. Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок.

 24. Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

 25. Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації.

 26. Цілі та завдання менеджменту. Підвищення ролі та значення менеджменту в сучасних умовах.

 27. Змістові та процесуальні теорії мотивації.

 28. Делегування діяльності: лінійні та функціональні повноваження.

29. Методи дослідження внутрішнього середовища організації: аналітичні методи, діагностування, внутрішній моніторинг.

30. Методи дослідження зовнішнього середовища: зовнішнє спостереження, цільове спостереження, неформальний пошук, формальний пошук.


«Фінанси підприємства»


1.Основи і принципи організації фінансів підприємства.
2. Які відносини включає в себе сфера фінансових відносин підприємства.
3. Фінансова робота на підприємстві та організація управління фінансовими ресурсами.
4. Суть і функції фінансів підприємств.
5.Содержаніе і завдання управління фінансами підприємств.
6. Сутність грошових розрахунків підприємства.
7.Состав грошових надходжень підприємства.
8.Доходи підприємства від фінансово-інвестиційної діяльності.
9. Сутність інвестиційної політики підприємства.
10.Поняття і види планів підприємства.
11. Планування фінансової діяльності підприємства.
12.Особенності і структура бізнес-плану підприємства.
13.Методіка планування показників господарсько-фінансової діяльності.
14.Долгосрочние фінансові інвестиції підприємства: поняття, класифікація.
15.Сущность і класифікація грошових активів підприємства та їх еквівалентів.
16. Фінансові ресурси підприємства: сутність, склад, джерела формування.
17. Особливості формування фінансових ресурсів.
18. Власний ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація.
19. Позикові ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація.
20. Фінансові резерви підприємства: призначення та основні риси.
21. Поняття, види і класифікація фінансових результатів діяльності підприємства.
22. Поняття та методи оцінки фінансового стану підприємства.
23. Завдання оцінки фінансового стану підприємства.
24. Прийоми і методи аналізу фінансового стану підприємства.
25. Інформаційна база для оцінки фінансового стану підприємства.
26. Сутність і показники платоспроможності та ліквідності підприємства.
27. Сутність і показники оцінки фінансової стійкості підприємства.
28. Формування і розподіл прибутку підприємства.
29. Основні джерела формування оборотних коштів підприємства.
30. Джерела фінансування ремонту та оновлення основних виробничих фондів підприємства

Схожі:

Питання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства” iconПитання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Економіка підприємства”
Значення підприємства як базової складової розвитку економіки держави. Підприємство: поняття, мета, завдання, функції підприємства,...
Питання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства” iconВступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на базі здобутого окр молодшого спеціаліста з напряму
Прийом абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку 050101 – “Комп’ютерні науки ” проводиться за...
Питання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства” iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності
Вони відбуватимуться у формі усного екзамену, який містить питання з дисциплін циклу професійної підготовки
Питання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства” iconПитання до вступних випробувань з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки „Менеджмент”
Менеджери та підприємці ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем
Питання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства” iconДля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Питання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства” iconЗатверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Питання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства” iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Питання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства” iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста спеціальності
Вони відбуватимуться у формі усного екзамену, який містить питання з дисциплін циклу професійної підготовки
Питання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства” iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Питання до вступних випробувань з фахових з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки „Економіка підприємства” iconФахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 03050801 “ Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи