Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 246.12 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата28.07.2012
Розмір246.12 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

проф._____________М.Ю.Коломоєць

_____“ _____________2007 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з психології особистості та індивідуальних відмінностей

на 2007-2008 навчальний рік
Факультет - медичний

Спеціальність - медична психологія

Освітньо-кваліфікаційний

рівень - спеціаліст

Кваліфікація -лікар-психолог

Кафедра - психології та соціології

Курс - 2

Семестр - ІV

Лекції - 18 год.

Практичні заняття - 18 год.

Самостійна робота студентів - 18 год.

Залік - ІV сем.

Всього - 54 години


2007 рік
Робоча навчальна програма з психології особистості та індивідуальних відмінностей складена на основі програми з дисципліни „Психологія особистості та індивідуальних відмінностей” (для студентів медико-психологічних факультетів вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації, спеціальність 7.110110 – „Медична психологія”). (Київ, 2001рік).Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р., протокол № 18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І.Зорій


Робоча програма схвалена предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров'я 20 червня 2007 р., протокол № 8.


Голова предметної

методичної комісії, доц. Н.І.Зорій


^ Основна мета викладання дисципліни “Психологія особистості та індивідуальних відмінностей”


Мета дисципліни полягає у всебічному вивченні психології особистості як цілісної системи та індивідуально-психологічних відмінностей. Передбачається, що основні структурні компоненти особистості розглядатимуться з точки зору різних теорій особистості, що забезпечить цілісне й критичне розуміння людської природи. Індивідуальні відмінності розглядаються на різних рівнях – від індивідуально-психологічних до расово-етнічних.

Теоретичні знання і практичні вміння, засвоєні в процесі вивчення психології особистості та індивідуальних відмінностей, дозволять лікарю-психологу ефективно застосовувати в своїй професійній діяльності індивідуальний підхід, об’єктивно оцінювати особистість пацієнта та враховувати її властивості у виборі комунікативних та лікувальних стратегій.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні визначення особистості, її структурні компоненти,

 • методи досліджень і оцінювання в психології особистості,

 • напрямки теорії особистості,

 • основні поняття диференційної психології, загальні принципи диференційно-психологічного аналізу,

 • індивідуальну специфіку психічних, емоційних і регулятивних процесів, параметри індивідуальності людини, компоненти індивідуального стилю діяльності,

 • особистісні відмінності, статеві й гендерні відмінності, соціоекономічні, соціокультурні, расові та етнічні відмінності,

 • типології та класифікації індивідуальних відмінностей.^ Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення психології особистості та індивідуальних відмінностей

Назва дисципліни


Зміст дисципліни

Християнська етика


Ранньоісторичні форми релігії.

Структура релігії та особливості її функціонування в сучасному суспільстві.

Характерні риси християнства як світової релігії.

Хрещення Русі.

Сучасна релігійна ситуація в Україні. Стан релігійності на Буковині.

Валеологія


Проблема побудови теорії здоровя. Поняття фізичного здоровя та хвороби. Види та рівні здоровя.

Здоровий спосіб життя та його соціологічні чинники.
^

Особа і суспільство


Соціально-біологічна природа людини. Основні фактори розвитку особистості (біологічна спадковість, фізичне оточення, культура, груповий досвід, унікальний індивідуальний досвід).

Духовні та моральні цінності суспільства, їх роль у забезпеченні культурного прогресу.

^

Зарубіжна література та всесвітня історія


Античність та її роль у світовій історії та культурі.

Поширення християнської культури та її вплив на світогляд східних словян.

Українська культура XIV-XVII століття.

Ідеї Просвітництва в Європі XVIII століття.

Основні тенденції розвитку культури другої половини XIX – початку XX століття.

Наука, освіта, література, мистецтво, релігія в сучасному світі.
^

Основи безпеки життєдіяльності


Екологія і виробництво. Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення.

Людина як єдність біологічного, соціального.^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Розділ І. Поняття особистості в психології. Методологічні та теоретичні принципи дослідження особистості. Принципи системності, цілісності, детермінізму й розвитку. Феноменологія й динаміка особистості. Основні положення щодо природи людини: свобода-детермінізм, раціональність-ірраціональність, холізм-елементалізм, змінність-незмінність, суб’єктивність-об’єктивність. Поняття особистості в загальній та соціальній психології, соціології, психіатрії. Багатомірна цілісна модель особистості. Методи досліджень і оцінювання в психології особистості. Анамнестичний метод (біографічний), спостереження, експериментальний метод, тестування, інтерв′ю, бесіда, аналіз продуктів діяльності, контент-аналіз, кореляційний метод.

^ Розділ ІІ. Психодинамічний напрямок у теорії особистості. З.Фрейд. психосексуальні стадії розвитку особистості. Основні положення ортодоксального психоаналізу щодо природи людини. Перегляд псходинамічної теорії в індивідуальній психології А.Адлера та аналітичній психології К.Юнга. Его-психологія та пов’язані з нею напрямки в теорії особистості. Теорія Е. Еріксона. Его-психологія як результат розвитку психоаналізу. Епігенетичний принцип. Психосоціальні стадії розвитку особистості. Радикально-гуманістичний психоаналіз та теорія особистості Е.Фромма, основні концепції й принципи. Соціокультурний підхід К.Хорні.

^ Розділ ІІІ. Поведінковий та необіхевіористський напрямки у теорії особистості. Теорія оперантного научіння Б.Скіннера. Респондентна й оперантна поведінка. Основні положення Скіннера щодо природи людини. Соціально-когнітивний напрямок у теорії особистості. Основні принципи соціально-когнітивної теорії А.Бандури. Научіння через моделювання. Підкріплення в научінні через спостереження. Теорія соціального научіння Дж.Роттера, основні концепції та принципи. Диспозиціональний та когнітивний напрямки у теорії особистості. Структурна теорія рис особистості Р.Кеттела. Г.Айзенк і концепція типів особистості. Г.Олпорт і концепція рис особистості, основні положення щодо природи людської особистості. Дж.Келлі й когнітивна теорія особистості. Типи конструктів. Формальні властивості конструктів. Зміни особистісних конструктів.

^ Розділ ІV. Гуманістично-феноменологічний напрямок у теорії особистості. Персонологічний напрямок А.Маслоу про ієрархію потреб і мотивацію. Дефіцитарна мотивація й мотивація зростання. Основні положення гуманістичної психології щодо природи людини. Феноменологічний напрямок у теорії особистості. Позиція К.Роджерса. Керівний мотив і тенденція до актуалізації. “Я”-концепція. Проблема повноцінно функціонуючої особистості. Точка зору Роджерса на природу людини. Нові перспективи у розвитку персонології.

^ Розділ V. Модель психологічної структури особистості. Проблема компонентів і основних параметрів аналізу структури особистості. Спрямованість як системоутворюючий чинник структури особистості. Ідеали, цінності, ціннісні орієнтації, атитюди, соціальні установки, інтереси. Соціальні ролі та статус особистості. Особистісний сенс. Роль мотивів у регуляції поведінки особистості. Стійкість особистості й проблема адаптації. Потреба в самоствердженні, самовизначенні та самоактуалізації. Творча активність особистості. Основні компоненти та система властивостей особистості. Провідні концепції структури особистості. Риси та диспозиції. Свідомість як синтез смислових, когнітивних і емоційно-вольових утворень особистості. Проблема самосвідомості, “Я”-концепції, образу “Я” та “Я”-центру. Життєва позиція особистості.

^ Розділ VІ. Психологія індивідуальних відмінностей. Феноменологія людських відмінностей. Основні поняття диференційної психології. Передумови розвитку вчення про відмінності між людьми. Універсальні дихотомії людинознавства у диференційній психології. Ієрархічна структура суб’єкта взаємодії зі світом: організм-індивід-особистість-індивідуальність. Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу. Традиції формального підходу. Формоутворюючі компоненти структури індивідуальності. Елементи гештальта і їх інтеграція в цілісну структуру. Інтраіндивідуальні та інтеріндивідуальні відмінності. Ендофактори та екзофактори індивідуальної варіативності. Психодіагностичні вимірювання людських відмінностей. Статистична оцінка вимірюваних явищ.

^ Розділ VIІ. Індивідуальна специфіка психічних, емоційних та регулятивних процесів. Ментальна реальність: відчуття, сприймання, увага, пам’ять, мислення, уява. Сенсомоторні стратегії: психомоторні стилі. Індивідуальні параметри сприймання: перцептивні контролі та стилі. Відмінності в образній сфері. Диференційні характеристики мислення. Емоційні реакції й стилі. Індивідуальні особливості регуляції та саморегуляції. Стильові особливості свідомості. Особистісні відмінності та параметри індивідуальності людини. Темперамент і характер у структурі індивідуальних властивостей. Темперамент і стиль. Здібності та інтелект. Стиль людини як спосіб взаємодії зі світом. Сфера стильових проявів: перцепція, когніція, особистість. Компоненти індивідуального стилю діяльності. Типологія стилів людини. Структура характеру. “Я”-концепція; самооцінка, саморегуляція, базові орієнтації.

Теорії особистісних факторів. Ієрархічна організація особистості. Функціонування особистості: постійність-мінливість. Інтра- та інтеріндивідуальний статус особистості. Особистість та індивідуальність. Структура індивідуальності людини. Метапараметри функціонування індивідуальності. Системний аналіз ієрархії індивідуальних відмінностей.

^ Розділ VIIІ. Соціо-економічні, соціокультурні, расові та етнічні відмінності. Статеві та гендерні відмінності. Статус, якість життя, середовище і індивідуальні відмінності. Соціокультурна координата індивідуальності. Виховання в контексті культури. Етнічна самосвідомість, національний характер. Статеві відмінності й статево-рольова поведінка. Деякі аспекти статевої диференціації, статева ідентифікація. Стать і психіка (інтелект, здібності, реакції на стрес, особистісні змінні). Соціальні стереотипи щодо статі.

^ Розділ ІX. Типології та класифікації індивідуальних відмінностей. Поняття типу в психології. Критерії класифікацій та типологій. Конституціональні типології. Сучасні типології темпераменту. Особистісні типи. Функціональна типологія: поведінкові стратегії індивідуальності. Людина й ситуація. Особливості реагування на стрес. Стиль життєсприйняття і життєтворчості.


Тематичний план лекцій з психології особистості

та індивідуальних відмінностей

(медичний факультет, спеціальність “Медична психологія”, 2курс)п/п

ТЕМА

Кількість

годин

1.

Поняття особистості в психології

2

2.

Психодинамічний напрямок у теорії особистості

2

3.

Поведінковий та необіхевіористський напрямки у теорії особистості

2

4.

Гуманістично-феноменологічний напрямок у теорії особистості

2

5.

Модель психологічної структури особистості

2

6.

Психологія індивідуальних відмінностей

2

7.

Індивідуальна специфіка психічних, емоційних та регулятивних процесів.

2

8.

Соціо-економічні, соціокультурні, расові та етнічні відмінності. Статеві та гендерні відмінності.

2

9.

Типології та класифікації індивідуальних відмінностей

2

Всього: 18

^
Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І. Зорій


Тематичний план практичних занять з психології особистості

та індивідуальних відмінностей

(медичний факультет, спеціальність “Медична психологія”, 2 курс)п/п

ТЕМА

Кількість годин

1.

Поняття особистості в психології

2

2.

Психодинамічний напрямок у теорії особистості

2

3.

Поведінковий та необіхевіористський напрямки у теорії особистості

2

4.

Гуманістично-феноменологічний напрямок у теорії особистості

2

5.

Модель психологічної структури особистості

2

6.

Психологія індивідуальних відмінностей

2

7.

Індивідуальна специфіка психічних, емоційних та регулятивних процесів.

2

8.

Соціо-економічні, соціокультурні, расові та етнічні відмінності. Статеві та гендерні відмінності.

2

9.

Типології та класифікації індивідуальних відмінностей

2

Всього: 18

^
Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І. Зорій

Перелік тем, які виділені для самостійного вивчення з психології особистості та індивідуальних відмінностей

(медичний факультет, спеціальність “Медична психологія”, 2 курс)
п/п

ТЕМА

Кількість годин

1.

Методи дослідження і оцінювання в психології особистості

4

2.

Особистісні відмінності та параметри індивідуальності людини. Стиль людини як спосіб взаємодії зі світом

4

3.

Виховання в контексті культури. Етнічна самосвідомість, національний характер.

4

4.

Статеві та гендерні відмінності.

4

5.

Сучасні типології особистості.

2

Всього: 18

^
Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І. Зорій


Засоби

для проведення початкового, поточного, проміжного та підсумкового контролю знань студентів


В процесі вивчення дисципліни “Психологія особистості та індивідуальних відмінностей” використовуються такі види контролю:

Початковий – здійснюється під час проведення практичних занять і включає перевірку теоретичного матеріалу, який набувається студентами в процесі вивчення інших дисциплін (українська та зарубіжна культура, загальна психологія, історія психології та ін.), що проводиться методом фронтального усного опитування або написанням контрольної роботи.

Поточний – здійснюється на практичних заняттях. За змістом він включає два аспекти: якість засвоєння матеріалу, який охоплюється темою практичного заняття та сумлінність студента.

Проміжний – здійснюється на практичних заняттях і має дві цільові функції: перевірку засвоєння студентами системотворчих моментів лекцій, які читаються з курсу, і стимулювання поглибленого вивчення певного обсягу матеріалу. Такий контроль здійснюється методом написання контрольних робіт, проведення індивідуальних консультацій та відробіток, виконання тестових завдань.

Підсумковий – здійснюється у формі заліку після закінчення вивчення всієї дисципліни «Психологія особистості та індивідуальних відмінностей».


Перелік практичних навичок, які повинен опанувати студент і які підлягають контролю до, або під час проведення заліку


^ На основі вивчення дисципліни студенти повинні:


Вміти:

 • оперувати понятійно-категоріальним апаратом психології особистості та диференційної психології;

 • визначати основні структурні компоненти особистості та індивідуальні відмінності, особливості перебігу психічних процесів, темперамент, характер та їх індивідуальні прояви;

 • визначати стильові особливості діяльності; види і рівні особистісних відмінностей.


Навчитися:

 • визначати основні структурні компоненти особистості, внутрішні та зовнішні детермінанти розвитку і поведінки,

 • діагностувати й враховувати індивідуальні відмінності особистості,

 • використовувати психодіагностичні методики для дослідження особистості.^
Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І. Зорій
Білетна програма з психології особистості та індивідуальних відмінностей

(медичний факультет, спеціальність “Медична психологія”, 2 курс)


 1. Предмет і завдання психології особистості.

 2. Методологічні й теоретичні принципи дослідження особистості. Принципи системності, цілісності, детермінізму і розвитку.

 3. Феноменологія та динаміка особистості. Основні положення щодо природи людини: свобода – детермінізм, раціональність – ірраціональність, холізм – елементалізм, змінність – незмінність, суб’єктивність – об’єктивність.

 4. Поняття особистості в загальній, соціальній психології, соціології, психіатрії. Особистість як об’єкт досліджень персонології.

 5. Багатомірна цілісна модель особистості.

 6. Методи досліджень та оцінювання в психології особистості. Анамнестичний (біографічний) метод, спостереження, експериментальний метод, тестування, інтерв’ю, бесіда, аналіз продуктів діяльності, контент-аналіз, кореляційний метод.

 7. Психодинамічний напрямок у теорії особистості. З. Фройд, теорія психосексуального розвитку особистості. Основні положення ортодоксального психоаналізу щодо природи людини.

 8. Перегляд психодинамічної теорії З. Фройда в індивідуальній психології А. Адлера.

 9. Особистість в аналітичній психології К.Г. Юнга.

 10. Его-психологія та пов’язані з нею напрямки в теорії особистості.

 11. Психосоціальні стадії розвитку особистості.

 12. Радикально-гуманістичний психоаналіз Е. Фромма, основні положення і принципи.

 13. Соціокультурний підхід до вивчення особистості К. Хорні.

 14. Поведінковий напрямок у теорії особистості.

 15. Теорія оперантного научіння Б. Скіннера. Респондентна та оперантна поведінка. Основні положення Скіннера щодо природи людини.

 16. Основні принципи соціально-когнітивної теорії А. Бандури. Научіння через моделювання. Підкріплення в научінні через спостереження.

 17. Теорія соціального научіння Дж. Роттера, основні концепції та принципи.

 18. Диспозиціональний та когнітивний напрямки у теорії особистості.

 19. Структурна теорія особистості Р. Кеттела.

 20. Г. Айзенк і концепція типів особистості.

 21. Г. Олпорт і концепція рис особистості, основні положення щодо природи людської особистості.

 22. Дж. Келлі й когнітивна теорія особистості. Типи конструктів. Формальні властивості конструктів. Зміни особистісних конструктів.

 23. Гуманістично-феноменологічний напрямок у теорії особистості.

 24. Поняття про ієрархію потреб і мотивацію у А. Маслоу. Дефіцитарна мотивація і мотивація зростання. Основні положення гуманістичної психології щодо природи людини.

 25. Феноменологічний напрямок у теорії особистості. Позиція К. Роджерса.

 26. Поняття про керівний мотив і тенденцію до актуалізації в концепції К. Роджерса. «Я»-концепція. Проблема повноцінно функціонуючої особистості. Точка зору Роджерса на природу людини.

 27. Проблема компонентів і основних параметрів аналізу структури особистості.

 28. Спрямованість як системоутворюючий чинник структури особистості.

 29. Ідеали, цінності, ціннісні орієнтації в структурі особистості.

 30. Атитюди, соціальні установки та інтереси особистості.

 31. Соціальні ролі та статус особистості.

 32. Особистісний сенс. Проблема екзистенційного вакууму.

 33. Роль мотивів у регуляції поведінки особистості.

 34. Стійкість особистості й проблема адаптації.

 35. Потреба особистості в самоствердженні, самовизначенні та самоактуалізації. Творча активність собистості.

 36. Провідні концепції структури особистості. Риси та диспозиції.

 37. Свідомість як синтез смислових, когнітивних і емоційно-вольових утворень особистості. Проблема самосвідомості, «Я»-концепції, образу «Я» та «Я»-центру.

 38. Життєва позиція особистості.

 39. Предмет і завдання диференційної психології. Основні поняття психології індивідуальних відмінностей, феноменологія людських відміностей.

 40. Передумови розвитку вчення про відмінності між людьми. Універсальні дихотомії людинознавства.

 41. Ієрархічна структура суб’єкта взаємодії зі світом: організм-індивід-особистість-індивідуальність.

 42. Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу. Традиції формального підходу. Формоутворюючі компоненти структури індивідуальності. Елементи гештальта і їх інтеграція в цілісну структуру.

 43. Інтраіндивідуальні та інтеріндивідуальні відмінності. Ендофактори та екзофактори індивідуальної варіативності.

 44. Психодіагностичні вимірювання людських відмінностей. Статистична оцінка вимірюваних явищ.

 45. Індивідуальна специфіка психічних, емоційних та регулятивних процесів.

 46. Сенсомоторні стратегії: психомоторні стилі. Індивідуальні параметри сприймання: перцептивні контролі та стилі. Відмінності в образній сфері.

 47. Диференційні характеристики мислення.

 48. Емоційні реакції й стилі. Індивідуальні особливості регуляції та саморегуляції. Стильові особливості свідомості.

 49. Особистісні відмінності та параметри індивідуальності людини.

 50. Темперамент і характер у структурі індивідуальних властивостей. Темперамент і стиль.

 51. Здібності та інтелект у структурі особистості.

 52. Стиль людини як спосіб взаємодії зі світом. Сфера стильових проявів: перцепція, когніція, особистість. Компоненти індивідуального стилю діяльності. Типологія стилів людини.

 53. Структура характеру. “Я”-концепція; самооцінка, саморегуляція, базові орієнтації.

 54. Теорії особистісних факторів. Ієрархічна організація особистості. Функціонування особистості: постійність-мінливість. Інтра- та інтеріндивідуальний статус особистості.

 55. Особистість та індивідуальність. Структура індивідуальності людини. Метапараметри функціонування індивідуальності. Системний аналіз ієрархії індивідуальних відмінностей.

 56. Соціо-економічні, соціокультурні, расові та етнічні відмінності. Статус, якість життя, середовище і індивідуальні відмінності. Соціокультурна координата індивідуальності. Виховання в контексті культури. Етнічна самосвідомість, національний характер.

 57. Статеві та гендерні відмінності. Статеві відмінності й статево-рольова поведінка. Деякі аспекти статевої диференціації, статева ідентифікація.

 58. Стать і психіка (інтелект, здібності, реакції на стрес, особистісні змінні). Соціальні стереотипи щодо статі.

 59. Типології та класифікації індивідуальних відмінностей. Поняття типу в психології. Критерії класифікацій та типологій. Конституціональні типології. Сучасні типології темпераменту. Особистісні типи.

 60. Функціональна типологія: поведінкові стратегії індивідуальності. Людина й ситуація. Особливості реагування на стрес. Стиль життєсприйняття і життєтворчості.^
Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І. Зорій


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007 р., протокол № 8.


Голова предметної

методичної комісії, доц. Н.І.Зорій


МЕТОДИКА


проведення заліку з психології особистості та

індивідуальних відмінностей

(медичний факультет, спеціальність “Медична психологія”, 2 курс)


До заліку допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості, засвоїли навчальну програму з психології особистості та індивідуальних відмінностей, регулярно відвідували лекції та практичні заняття, виконували обов’язкові завдання на практичних заняттях, відвідували консультації з даної дисципліни.

До заліку підготовлені білети, які включають два питання. Оцінку “зараховано” на заліковому занятті отримують ті студенти, які протягом семестру навчалися на 3,5 і вище балів (без опитування). Студенти, знання яких на практичних заняттях були оцінені нижче, ніж 3,5 бали, складають залік за білетною програмою в усній формі. Оцінку “незараховано” отримують ті студенти, які не розкрили питання білету, показали слабку здатність до аналізу питань.

^
Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І. Зорій


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007 р., протокол № 8.


Голова предметної

методичної комісії, доц. Н.І.Зорій


^

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

знань і вмінь студентів на заліку з психології особистості та індивідуальних відмінностей


(медичний факультет, спеціальність “Медична психологія”, 2 курс)
^

Загальні критерії оцінки знань та вмінь з психології особистості та індивідуальних відмінностей


Оцінка знань з дисципліни “Психологія особистості та індивідуальних відмінностей” повинна проводитися з урахуванням ступеню знання й розуміння особистості як цілісної системи, її структурних компонентів, видів та параметрів індивідуальних відмінностей, їхніх стильових, діяльнісних та поведінкових проявів; вміння оцінювати неоднозначні підходи до проблеми розвитку й формування особистості, переконливо відстоювати свої погляди, логічно і послідовно реалізувати набуті знання у власних діях.

Критерії оцінки теоретичних знань та загальної практичної підготовки

Оцінка "Зараховано" ставиться студентам, які протягом навчального семестру не мали академічної заборгованості, засвоїли навчальну програму, регулярно відвідували лекції та практичні заняття. Студенти, які складають залік за білетною програмою, повинні дати повну, аргументовану відповідь, здатні аналізувати, виконати всі завдання, відповісти на питання білету.

Оцінка "Незарахованоставиться у тому випадку, коли дається неповна, недостатньо аргументована відповідь на питання, відсутня здатність аналізувати, розкривається лише одне питання білету, студенти не вміють вирішувати ситуаційні задачі, слабо орієнтуються в проблемах психології особистості та індивідуальних відмінностей.


^
Схвалено на засіданні кафедри психології та соціології 14 червня 2007 р. Протокол №18.


Зав. кафедри психології

та соціології, доц. Н.І. Зорій


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я 20 червня 2007 р., протокол № 8.


Голова предметної

методичної комісії, доц. Н.І.Зорій


ПЕРЕЛІК

навчально-методичних посібників, технічних та інших навчально-наочних засобів, які використовуються у навчальному процесі на кафедрі (медичний факультет, спеціальність “Медична психологія”, 2 курс)


Діапозитиви:

Методи досліджень і оцінювання в психології особистості.

Психосоціальні стадії розвитку особистості.

Ієрархія потреб за А.Маслоу. Схематичне зображення.


^ Комп’ютерне забезпечення тестового контролю.

Слайди:

Основні компоненти та система властивостей особистості.


Таблиці:

Ієрархічна структура суб’єкта взаємодії зі світом.

Критерії класифікацій та типологій.

Структурна теорія рис особистості Р.Кеттела.
^
Перелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури

Основна


 1. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности.-СПб.,2000.-608 с.

 2. Блюм Дж. Психоаналитические теории личности.-М.,1999.-224 с.

 3. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности.-М.,1998.-512 с.

 4. Стиль человека: психологический анализ / под ред. А.В.Либина.-М.,1998.-310 с.

 5. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, росийских и американских традиций.-М.,1999.-532 с.

 6. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания.-Л.,1968.

 7. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания.-М.,1977.

 8. Асмолов А.Г. Психология личности.-М.,1990.

 9. Берис Р. Развитие Я-концепции и воспитание.-М.,1986.

 10. Василюк Ф.Е. Психология переживания: Анализ преодоления критических ситуаций.-М.,1984.

 11. Дружинин В.Н. Психология общих способностей.-СПб.,1999.

 12. Егорова М.С. Психология индивидуальных различий.-М.,1997.

 13. Леонгард К. Акцентуирование личности.-К.,1981.

 14. Леонтьев Д.А. Очерк психологиии личности.-М.,1993.

 15. Мир индивидуальности.-Смоленск,1995.

 16. Психология личности: М.,1980.

 17. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии.-М.,1986.

 18. Штерн В. Дифференциальная психология и её методические основы.-М.,1998.


Додаткова

 1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии.-М.,1995.

 2. Фромм Э. Бегство от свободы.-М.,1990.

 3. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции.-М.,1991.

 4. Хорни К. Ваши внутренние конфликты.-СПб.,1997.

 5. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности.-М.,1991.

 6. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: введение в психологию субъективности.-М.,1995.

 7. Фройд З. Вступ до психоаналізу. – К., 1998.

 8. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.

 9. Цукерман Г.А., Масшеров Б.М. Психология саморазвития.-М.,1995.

 10. Юнг К.Г. Психологические типы.-М.,1995.

 11. Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: её теория и практика.-К.,1995.

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи