Лекція доходи І видатки державного бюджету icon

Лекція доходи І видатки державного бюджету
Скачати 76.49 Kb.
НазваЛекція доходи І видатки державного бюджету
Дата23.06.2012
Розмір76.49 Kb.
ТипЛекція

Лекція 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ


 1. Доходи бюджету.

 2. Видатки бюджету.

 3. Дефіцит бюджету.


Функціонування бюджету відбувається за допомогою особливих економічних форм - доходів і видатків. Розглянемо економічну сутність цих категорій і форми їх прояву.

Доходи бюджету – частина централізованих фінансових ресурсів держави, необхідних для виконання його функцій. Доходи виражають економічні відносини, які виникають у держави з юридичними і фізичними особами в процесі формування бюджетного фонду країни.

Формою прояву категорії доходи бюджету є різні види платежів підприємств, організацій і населення в бюджет, а їх матеріальним втіленням - грошові кошти, що мобілізуються в бюджет. Характеризуючи економічну сутність категорії доходи бюджету, необхідно відзначити, що бюджетні доходи, з одного боку, є результатом розподілу вартості суспільного продукту між різними учасниками відтворювального процесу, а з іншого - об'єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості.

^ Головне матеріальне джерело доходів бюджету - внутрішній валовий продукт. Якщо для покриття фінансових потреб його недостатньо, держава залучає національне багатство, а саме: доходи від приватизації державного майна, від продажу золотовалютного запасу та інших національних цінностей. Поповнення ресурсів бюджетного фонду може здійснюватись також на основі внутрішніх і зовнішніх позик і за рахунок емісії паперових грошей.

Доходами бюджету є ті грошові кошти, що надходять у розпорядження держави на безвідплатній і безповоротній основі згідно з чинним бюджетним і податковим законодавством. Співвідношення способів формування бюджетного фонду - на основі справляння бюджетних доходів, залучення позик і грошової емісії - різниться по країнах і в часі, залежить від конкретної економічної ситуації, від стану самої фінансової системи та ін.

^ Доходи бюджету класифікують за різними ознаками. Залежно від методів мобілізації доходи бюджету поділяють на податкові й неподаткові. Країни з ринковою економікою доходи своїх бюджетів формують в основному за рахунок податків.

Згідно з Бюджетним Кодексом України доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

 1. податкові надходження

 2. неподаткові надходження

 3. доходи від операцій з капіталом

 4. трансферти.

До податкових доходів, які формують основну частину бюджетного фонду держави, відносять податки і збори, встановлені законодавством України.

Неподатковими доходами бюджету є:

 • доходи від використання майна, що перебувають у державній власності;

 • доходи від продажу майна, що перебувають у державній та комунальній власності;

 • проценти і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;

 • доходи від платних послуг, що надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також бюджетними установами;

 • кошти, отримані в результаті застосування заходів громадянсько-правової, адміністративної і кримінальної відповідальності (штрафи, конфіскації, компенсації та інші суми примусового вилучення);

 • інші неподаткові доходи.

Офіційні трансферти – це кошти, що надходять до державного бюджету від інших органів державної влади, бюджету АРК, інших місцевих бюджетів, а також від міжнародних організацій і урядів іноземних держав, наданих на безоплатній та безповоротній основі.

Видатки бюджету — це економічні відносини, що виникають з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави.

Формою прояву цих відносин е конкретні види видатків, кожний з яких може бути охарактеризований з кількісної і якісної сторони. Якісна характеристика дає змогу встановити економічну природу і суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків, а кількісна - їх величину.

З метою з'ясування ролі й значення бюджетних видатків в соціально-економічному житті держави фінансовою теорією і практикою розроблена класифікація бюджетних витрат.

Видатки державного бюджету можуть розподілятися за наступними ознакам:

 • за економічним змістом;

 • за функціями, які виконує держава;

 • за галузями й видами діяльності;

 • програмно-цільовим призначенням.

Залежно від економічної характеристики операцій, під час проведення яких здійснюються бюджетні видатки, вони класифікуються на поточні й капітальні. Поточні бюджетні видатки пов'язані з наданням бюджетних коштів юридичним і фізичним особам з метою покриття їх поточних потреб. До цих затрат відносять: закупівлю товарів і послуг, необхідних для утримання економічної і соціальної інфраструктури (оплата праці державних службовців, закупівля предметів і матеріалів, необхідних для поточних господарських цілей, оплата транспортних і комунальних послуг та ін.); трансферти населенню (пенсії, стипендії, допомоги, інші виплати); поточні субсидії державним і приватним підприємствам, а також нижчестоящим органам влади; виплату процентів за державним боргом та ін. У своїй сукупності поточні видатки формують звичайний (поточний) бюджет, на який припадає основна частина всіх бюджетних витрат.

^ Капітальні видатки пов'язані з інвестуванням бюджетних коштів в основні фонди і нематеріальні активи, зі створенням державних запасів і резервів. Вони включають затрати на нове будівництво і розвиток діючих об'єктів державної і комунальної власності (їх розширення, реконструкцію і технічне переоснащення), інвестиційні субсидії, довгострокові бюджетні кредити і державні гарантії інвесторам, що фінансують високоефективні інвестиційні проекти. Сукупність цих видатків формує бюджет розвитку.

Функціональна класифікація відображає напрями використання коштів бюджету на виконання конкретних функцій держави.

Функції

держави

Видатки бюджету


Управлінська

- державне управління;

- судова влада і прокуратура;

- правоохоронні органи і служба безпеки;

- фінансові і митні органи;

- міжнародні відносиниСоціальна

- соціальний захист і соціальне забезпечення населення (витрати на індексацію доходів і заробітної плати працівників закладів та установ, що фінансуються з бюджету; виплати компенсацій населенню на дітей; пенсії та виплати компенсацій військовослужбовцям і членам їхніх сімей; кошти на охорону материнства і дитинства; допомога малозабезпеченим верствам населення);

- соціальна сфера (освіта; підготовка кадрів; культура; мистецтво; засоби масової інформації; охорона здоров'я; молодіжні профани; фізична культура і спорт)


Економічна

- економічна діяльність держави (капітальні вкладення; фінансування реконструкції підприємств; нарощування вироб­ництва споживчих товарів і продукції виробничого призначення тощо);

- фундаментальні наукові дослідження

Оборонна

• національна оборона (фінансування витрат Міністерства оборони, Національної гвардії, Прикордонних військ, Штабу цивільної оборони, навчальних організацій Товариства сприяння обороні України та ін.)

В основі галузевої класифікації видатків бюджету лежить поділ економіки на галузі й види діяльності. З урахуванням цього витрати групуються у виробничій сфері за галузями: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок, та в невиробничій за галузями і видами діяльності: житлово-комунальне господарство, освіта, охорона здоров'я, культура, управління і т. п.

Відомча ознака класифікації дає можливість у кожній групі бюджетних видатків виділити безпосередніх розпорядників бюджетних коштів - відповідне міністерство, державний комітет, державне відомство або іншу юридичну особу, якій надаються асигнування з бюджету. Таке групування витрат дає змогу забезпечити конкретно-адресний фінансовий контроль за використанням бюджетних ресурсів.

Програмно-цільовий метод складання та виконання бюджету дозволяє оцінити й розрахувати ефективність витрачання бюджетних коштів, та забезпечення ефективності й досягнення конкретних результатів розпорядниками бюджетних коштів.

Практичне використання бюджетних відносин для реалізації покладених на державу функцій дає змогу визначити, що стан бюджетного фонду залежно від різного співвідношення доходної і витратної частин бюджету може бути дефіцитним, профіцитним і збалансованим.

Коли видатки бюджету перевищують його доходи, виникає від'ємне бюджетне сальдо, або дефіцит бюджету. Профіцит - позитивне сальдо бюджету, тобто перевищення доходів над видатками. Збалансованим є бюджет, в якому видатки й доходи рівні

Основною причиною виникнення бюджетного дефіциту є відставання темпів зростання бюджетних доходів порівняно зі зростанням бюджетних видатків. Конкретними причинами такого відставання можуть бути:

• кризові явища в економіці, що супроводжуються спадом виробництва, зниженням ефективності функціонування окремих галузей, інфляційними процесами;

• мілітаризація економіки в мирний час;

• надзвичайні обставини (війна, масштабні стихійні лиха);

• здійснення значних централізованих вкладень у розвиток виробництва і зміну його структури;

• надмірне зростання соціальних видатків порівняно з темпами зростання валового внутрішнього продукту.

Основними причинами виникнення дефіциту державного бюджету в Україні є зниження обсягів виробництва й скорочення доходів бюджету, низька податкова дисципліна, наявність значного тіньового сектора в економіці, надмірні державні витрати за окремими статтями бюджету.

Рівень бюджетного дефіциту належить до найважливіших індикаторів фінансової безпеки будь-якої держави. Згідно з даними міжнародної статистики «нормальна» величина бюджетного дефіциту в індустріальне розвинутих країнах коливається в межах 3 - 4 % від розміру ВВП.

Для фінансування дефіциту бюджету використовуються:

 • внутрішні позики;

 • зовнішні запозичення;

 • доходи від приватизації.

Бюджетним кодексом України (частина 6, ст.15) встановлена заборона на використання емісійних коштів Національного банку України на покриття дефіциту державного бюджету.

Фінансування дефіциту бюджету розраховується на чистій основі, тобто з обсягів валових надходжень запозичених коштів вираховуються платежі з погашення основної суми боргу:В аналітичному вигляді фінансування дефіциту державного бюджету можна визначити таким чином:

BD = MB + D + e · D*

де BD — показник дефіциту бюджету;

МВ — грошова база;

D — внутрішній борг;

D* — зовнішній борг в іноземній валюті;

е — валютний курс.

Між дефіцитом бюджету та його фінансуванням існує рівновага, тобто перше дорівнює другому:


Схожі:

Лекція доходи І видатки державного бюджету iconІ. В. Лопаткіна, ст викладач двнз «Українська академія банківської справи нбу» актуальні проблеми фінансування дефіциту державного бюджету україни
За даними, опублікованими в смі з посиланням на розрахунки аналітиків інвестиційної компанії Concord Capital, дефіцит державного...
Лекція доходи І видатки державного бюджету iconДоходи І видатки бюджету
Бюджетну класифікацію затверджує Міністр фінансів України, крім того, він також вносить зміни до неї та інформує про це в обов'язковому...
Лекція доходи І видатки державного бюджету iconРозрахунок витрат за статтею "Видатки на відрядження"
Розрахунок витрат за статтею "Видатки на відрядження" по роботах, що виконуються згідно фінансування з Державного бюджету України...
Лекція доходи І видатки державного бюджету iconРозрахунок витрат за статтею "Видатки на відрядження"
Розрахунок витрат за статтею "Видатки на відрядження" по роботах, що виконуються згідно фінансування з Державного бюджету України...
Лекція доходи І видатки державного бюджету iconРозрахунок витрат за статтею "Видатки на відрядження" по роботах, що виконуються згідно фінансування з Державного бюджету України по кпкв 2201040

Лекція доходи І видатки державного бюджету iconО. В. Кравченко, к е. н., доцент днвз «Українська академія банківської справи Національного банку України» Доходи І видатки бюджетних установ у вітчизняній та міжнародній обліковій практиці
О. В. Кравченко, к е н., доцент днвз «Українська академія банківської справи Національного банку України» Доходи І видатки бюджетних...
Лекція доходи І видатки державного бюджету iconПоложення
В. Г. Короленка (далі: пк пнпу) створюється для організації І проведення прийому студентів на всі форми навчання (за видатки державного...
Лекція доходи І видатки державного бюджету iconЛекція бюджет І бюджетна система соціально-економічна сутність Державного бюджету
Державний бюджет є централізованим грошовим фондом, являє собою загальнодержавні фінансові ресурси
Лекція доходи І видатки державного бюджету iconКонкурс на вакантні місця державного бюджету денної форми навчання: Напрям підготовки Курс Кількість місць
На підставі наказу №83-д від 02. 02. 2010 року «Про порядок переведення на вакантні місця за кошти державного бюджету»
Лекція доходи І видатки державного бюджету iconКонкурс на вакантні місця державного бюджету заочної форми навчання: Напрями підготовки Курс Кількість місць
На підставі наказу №83-д від 02. 02. 2010 року «Про порядок переведення на вакантні місця за кошти державного бюджету»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи