Робоча програма практики icon

Робоча програма практики
Скачати 142.47 Kb.
НазваРобоча програма практики
Дата01.06.2012
Розмір142.47 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Кафедра економіки підприємства


“Затверджую”

Вчена рада

економічного факультету

Протокол № 7

“31” березня 2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

для студентів ІІІ-го курсу економічного факультету

денної форми навчання за напрямом підготовки

6.030504 “Економіка підприємства”


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Робоча програма

затверджено на засіданні

кафедри економіки підприємства

Протокол № 8 від “12” березня 2010 р.


Завідувач кафедрою

_______________ Михасюк І.Р.


Львів 2010


Зміст

Загальні положення 4

Мета і завдання виробничої практики 5

Зміст виробничої практики 6

Організація проходження виробничої практики 9

Підведення підсумків практики та вимоги до оформлення звіту 11

Захист звітів студентами 13

Критерій оцінювання 13

Додатки 14


Загальні положення


Ефективна діяльність підприємств в сучасному мінливому економічному середовищі вимагає забезпечення їх спеціалістами ринкової орієнтації, здатними приймати оптимальні управлінські рішення адекватні змінам умов господарювання. Це передбачає включення в підготовку спеціалістів з “економіки підприємства” обов’язкового проходження виробничої практики на діючих підприємствах, яка б прищепила студентам практичні навички з управління в конкретних господарських і умовах.


Зміст практики – оволодіння практичними прийомами і методами організації, управління і контролю профільної діяльності підприємства в відповідності з здобутими знаннями з економічних дисциплін.


Студенти проходять виробничу практику на підприємствах, під визначення яких попадають самостійні господарюючі статутні суб’єкти, які мають права юридичної особи та здійснюють виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Це можуть бути суб’єкти господарської діяльності різних профілю, форм власності, організаційних форм.


Тривалість практики – два тижні.


Студенти проходять практику на робочих місцях менеджерів функціональних служб управління в частині виконання ними функцій по розробці і прийняттю економічних рішень. Кількість і види робочих місць залежить від розподілу управлінських функцій і визначається програмними завданнями практики.

Мета і завдання виробничої практики


Виробнича практика – частина навчального процесу, яка передбачає зміцнення теоретичних знань в процесі оволодіння практичними навичками з обраної спеціальності. Вона поєднує в собі теоретичне і виробниче навчання.


Метою виробничої практики є оволодіння методами і прийомами роботи економіста підприємства в сфері організації, управління і контролю профільної діяльності.


Відповідно до мети основними завданнями виробничої практики є:

 • Ознайомлення з призначенням, функціями, виробничою і управлінською структурами підприємства.

 • Вивчення організації профільної діяльності, ознайомлення з методами організації окремих процесів, технологією, засвоєння прийомів техніко-економічних розрахунків.

 • Оцінка техніко-технологічної бази основної діяльності, матеріальних активів, обігових коштів, персоналу.

 • Ознайомлення з економічними аспектами забезпечення конкурентоздатності профільної діяльності підприємства.

 • Аналіз ефективності профільної діяльності.

 • Розробка рекомендацій по вдосконаленню організаційно-економічної системи підприємства.

 • Збір і аналіз інформації по проблемі, самостійно обраній студентом для подальшого опрацювання в курсових і наукових роботах.

Зміст виробничої практики


Специфіка економіки підприємств різних профілів, форм власності, організаційних структур обумовлює певні відмінності в змісті практики. В залежності від бази проходження практики її зміст уточнюється графіком проходження практики. При необхідності керівником практики від ВУЗу на вимогу керівника практики від підприємства і за погодженням з ним може розроблятись індивідуальна програма практики на базі даного підприємства.

Змістом практики передбачається виконання студентом наступних завдань і робіт:

 • Ознайомитись з підприємством в цілому: видами продукції, послуг, робіт, які воно виробляє; місцем підприємства на ринках; обсягами реалізації і фінансовими результатами за останні 3-и роки; основними положеннями статутної діяльності.

 • Вивчити організацію діяльності підприємства – ознайомитись з виробничо-управлінською структурою, призначенням і функціями окремих структурних підрозділів, розподілом управлінських функцій. Слід описати діючу схему виробничо-управлінської системи з характеристикою внутрішніх взаємозв’язків і взаємозалежностей.

 • Ознайомитись з організацією профільної діяльності підприємства:

 • Необхідно описати виробничий процес по одному із профільних видів продукції, робіт, послуг з вказівкою технологічних операцій (процесів) в послідовності їх виконання в часі. Представити техніко-економічний розрахунок тривалості виробничого процесу. При можливості визначити вузькі місця і вказати напрямки скорочення виробничого циклу.

 • Слід провести розрахунки необхідної кількості устаткування по 2–3 його видах. Описати схему регулювання виробничого процесу.

 • Описати просторове розміщення виробничого процесу по обраному профільному виду продукції і систему його обслуговування.

 • Описати схему організації праці, ознайомитись з картами організації праці, проектами організації робочих місць (при їх наявності).

  • Оцінити матеріально-технічну базу підприємства і ознайомитись з техніко-економічним обгрунтуванням її розмірів і складу:

 • Провести економічний аналіз техніко-технологічної бази підприємства: дати розрахунок виробничої потужності по 1–2 видах продукції, послуг, робіт; послідкувати динаміку виробничих потужностей і зробити висновки.

 • Дати характеристику складу і структури основних виробничих фондів, розрахувати показники ефективності та використання основних фондів, прослідкувати динаміку за останні 3-и роки, продемонструвати схему нарахування амортизації по 15 позиціях основних фондів.

 • Ознайомитись з забезпеченням профільного виробництва сировиною, матеріалами, комплектуючими, паливом, електроенергією і т.п. Ознайомитись з нормуванням матеріальних ресурсів і дати розрахунок потреби в матеріальних ресурсах (по 2-х, 3-х видах матеріалів). Ознайомитись з формуванням запасів матеріальних ресурсів і їх розрахунками. Дати оцінку ефективності використання матеріальних ресурсів в динаміці.

 • Дати загальну характеристику інвестиційної діяльності підприємства.

 • Дати характеристику персоналу підприємства по категоріях, його якісного і кількісного складу в динаміці. Представити розрахунки показників продуктивності праці і провести їх аналіз. Описати систему організації оплати праці.

 • Дати загальну сутнісну характеристику профільної продукції, послуг, робіт. Розрахувати показники валової, товарної, чистої і реалізованої продукції і прослідкувати їх динаміку за останні 3-и роки, визначити фактори, які її обумовили. Описати схему формування виробничої програми.

 • Ознайомитись з показниками і методами оцінки якості продукції, робіт, послуг. Оцінити рівень конкурентоспроможності профільної продукції, робіт, послуг. Описати діючу систему нагляду і контролю за якістю продукції, робіт, послуг зі сторони держави і всередині підприємства.

 • Дати характеристику ефективності профільної діяльності. Розрахувати узагальнюючі показники ефективності за останні 3-и роки. Визначити чинники зростання ресурсної ефективності за їх видами.

 • Узагальнивши результати аналізу і вивчення профільної діяльності підприємства, слід зробити висновки, в яких вказати напрямки і, по можливості, конкретизувати заходи по оптимізації і розвитку організаційно-економічної системи.

 • Зібрати інформацію по проблемі, яка є предметом особливого дослідження студента з метою пошуку шляхів розв’язання проблеми в подальшій навчальній і науковій роботі.


Організація проходження виробничої практики


Виробнича практика за напрямом підготовки 6.030504 проводиться у відповідності з “Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. за № 93, навчальним планом і організується на підприємствах.

Основним документом студента вважається календарний графік проходження практики, який є, по суті, робочою програмою практики, де враховується ступінь теоретичної підготовки студента, специфіка конкретного місця проходження практики. Індивідуальний графік розробляється керівником практики від кафедри і узгоджується з керівником від бази практики. В ньому відображається особливість проходження практики, включається комплекс спеціально підібраних учбових і реальних завдань, календарні строки виконання окремих етапів, а також передбачається просування студента по різних робочих місцях для виконання програми практики в цілому.

В індивідуальному графіку може передбачатися виконання студентами виробничих завдань (робіт). Ця робота повинна бути організована таким чином, щоб студент мав можливість з одного боку надати допомогу підприємству, де він проходить практику, а з другого – глибоко засвоїти основні типи розрахунків та отримати професійні навички з спеціальності.

Робота студентів на базі практики з першого дня повинна бути спланована таким чином, щоб кожний студент мав чіткий план (графік) проходження практики з визначенням змісту і строків виконання окремих етапів практики.

Виконання індивідуального графіку повинно фіксуватися студентами у щоденнику.

Керівником практики від кафедри може бути дозволена студентам робота під час практики на вільних робочих місцях при умові, що останні задовольняють вимогам програми практики, і студенти успішно її виконують. Але незалежно від цього всі студенти на час проходження практики повинні бути забезпечені спеціально обладнаними місцями для роботи.

Робочим місцем студентів при проходженні виробничої практики є підрозділи підприємств, діяльність яких пов’язана з управлінською роботою.

^ Під час проходження практики студент зобов’язаний:

 • в 1-й день зробити відмітку про дату прибуття на практику (у посвідченні);

 • пройти інструктаж з техніки безпеки, з’явитись до керівника практики від підприємства – бази практики, ознайомити його з програмою (графіком) та індивідуальним завданням, отримати вказівки щодо проходження практики та домовитись про час і місце консультацій;

 • отримати (при необхідності) тимчасову перепустку для входу на підприємство;

 • повністю виконати програму та індивідуальні завдання з практики; фіксувати в щоденнику виконані завдання;

 • зібрати матеріал для написання звіту, своєчасно його обробити, написати звіт;

 • зібрати матеріал і провести необхідні дослідження по проблемі наступних курсових, наукових робіт;

 • дотримуватись трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку на базі практики;

 • нести відповідальність за роботу, що доручена керівником від бази практики.

В останній день проходження практики студент зобов’язаний:

 • отримати характеристику своєї роботи, яка складається і підписується керівником від бази практики;

 • зробити відмітку про дату завершення практики та вибуття з місця її проходження (в посвідченні), здати матеріали, отримані на підприємстві під час проходження практики, здати перепустку.

Після повернення з бази практики студент зобов’язаний:

 • довести до відома кафедри про закінчення практики;

 • у 1-оденний строк належним чином оформити звіт про проходження виробничої практики;

 • здати звіт разом з необхідними оформленими документами та щоденник керівникові практики від кафедри на перевірку;

 • у призначений керівником практики від кафедри день захистити звіт про проходження практики;

 • отримати консультації у наукового керівника щодо обробки зібраного під час практики матеріалу.

Підведення підсумків практики та вимоги до оформлення звіту


Основним підсумком практики для студентів є виконання календарного графіку, складання та захист звіту.

Період завершення практики дає можливість студенту реально оцінити свої сили, за допомогою викладача визначити основні недоліки у теоретичній підготовці, отримати навики для подальшої діяльності.

У студентів під час проходження практики може нагромаджуватись занадто багато інформації. У цьому випадку викладач зобов’язаний навчити студента правильному оформленню звітних матеріалів, дотриманню послідовності та точності викладання, а також вмінню вибирати найбільш суттєве. Тому студент, крім записів у щоденнику про виконану роботу, повинен скласти звіт про проходження (виконання графіку) практики по розділах.

Звіт студента по проходження практики пишеться від руки або набирається на комп’ютері:

 • Параметри сторінки: формат листка – А4 (21см.Ч29,7см.), книжковий варіант.

 • Поля: з лівого боку – 30 мм, з правого, верхнього і нижнього – по 20 мм.

 • Формат шрифту: по тексту: Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 10 мм.; в таблицях: Times New Roman; розмір шрифту – 8, 10, 12 або 14; міжрядковий інтервал – 1,0.

Назву розділів слід розпочинати із нового листка.

Розділи звіту нумеруються за наступним зразком “РОЗДІЛ 1” (Times New Roman; розмір шрифту – 14, літери всі великі, напівжирні, розміщується по середині тексту), назва розділу – Times New Roman; розмір шрифту – 14, перша літера велика, курсив, напівжирні, розміщується по середині тексту.

Підрозділам надається нумерація: 1.1., 1.2., 1.3., …2.1.,2.2., … і т.д. і оформляється шрифт за попередньо зазначеним зразком.

При використанні у звіті ілюстрованого матеріалу (рисунків, графіків, діаграм, схем) нумерація робиться кількома цифрами з вказівкою номера підрозділу і порядкового номера ілюстрації (напр., “Рис. 1.2.1”). Назва розміщуються безпосередньо під рисунком (Times New Roman; розмір шрифту – 14, перша літера велика, курсив, напівжирні, розміщується по середині тексту).

Цифровий матеріал рекомендується представляти у вигляді таблиць. Кожна з них повинна мати змістовну назву, яка ставиться під словом “Таблиця” (розмір шрифту – 14, перша літера велика, курсив, напівжирні, розміщується по правій стороні тексту) над відповідною таблицею. Далі вказується назва таблиці (розмір шрифту – 14, перша літера велика, курсив, напівжирні, розміщується по середині тексту). Таблиці нумеруються так само, як ілюстрації. Таблицю необхідно розміщати після посилання на неї в тексті (напр., див. табл. 1.2.3), після чого робиться її аналіз. У шапці таблиці шрифт за наступною вимогою: розмір шрифту – 8, 10, 12 або 14; курсив; напівжирний; міжрядковий інтервал – 1,0.

В список інформаційних джерел включаються всі джерела, які використовувались при складанні звіту. В тексті звіту на інформаційні джерела робляться посилання ( в кінці сторінки або в квадратних дужках цифрами, які вказують на номер джерела в списку і сторінку з нього).

Допоміжний матеріал (інструкції, великі таблиці, ілюстрації, окремі схеми і т.п.) слід розташовувати в додатках, давати кожному з них змістовну назву та порядковий номер арабськими цифрами, а в тексті робити посилання на відповідний додаток.

Звіт студента про практику повинен мати: титульний лист (див. додаток 1); зміст з назвами розділів (згідно графіку проходження практики) та сторінок, де вони починаються; стислу характеристику бази практики; зміст і аналіз кожного розділу практики; список інформаційних джерел; додатки (при необхідності).

Звіт студента про практику повинен мати нумерацію листів, починаючи з цифри 3, починаючи із вступу, бути зброшурованим (зшитим). Нумерація сторінок розміщується у правому верхньому куті листа.

На титульній сторінці звіту необхідно мати: особистий підпис керівника практики від кафедри з вказівкою його посади, прізвища, ім’я, по-батькові особистий підпис керівника практики від підприємства з вказівкою посади; прізвища, ім’я, по-батькові, особистий підпис студента. Все повинно бути завірене печаткою підприємства, де студент проходив практику.

Захист звітів студентами


Належним чином оформлений звіт кожен студент повинен здати у 1-денний термін після закінчення практики (разом з оформленим щоденником) на перевірку керівникові практики від кафедри.

За результатами перевірки звіту, його захисту студентом, а також спостереження за виконанням календарного графіку проходження практики надається детальна характеристика роботи студента при отриманні практичних знань, що виражається виставленням комплексної диференційованої оцінки в екзаменаційну відомість і одночасно в залікову книжку кожного студента.

Студент, який не дотримався вимог (завдання та графіку проходження практики), що отримав негативний відгук керівників та незадовільну оцінку під час захисту (що фіксується в екзаменаційній відомості), направляється на практику під час канікул або виключається з ВУЗу у встановленому порядку.

Студент, який повністю не виконав графік та завдання практики з поважних причин (тривала хвороба, тощо, що підтверджується відповідними документами) повинен написати заяву, на підставі якої наказом продовжується термін проходження практики. Після її завершення захист звіту проводиться на загальних підставах.

Питання про ліквідацію заборгованості кожного студента вирішується на підставі особистої заяви на ім’я декана факультету та письмового дозволу останнього.


Критерій оцінюванняп/п

Критерій оцінювання

Бали

1

Оцінка проходження практики керівником практики від підприємства (оцінює керівник практики від бази практики)

30

2

Оформлення звіту з практики (оцінює керівник практики від кафедри)

20

3

Оцінка захисту практики (оцінює керівник практики від кафедри)

50


Додаток 1


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Кафедра економіки підприємства
ЗВІТ

про проходження виробничої практики

на базі ______________________________________

(вказати повну назва підприємства)Студента групи Екп-3_ с
______ ______________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)


Керівник практики від підприємства


______ _______________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)


Керівник практики від кафедри


______ ___________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)


Львів 2010

Додаток 2


Примірний календарний графік
^

проходження виробничої практикиПочаток практики – 21 червня, закінчення – 04 липня.

Тривалість при 5-денному робочому тижні – 10 робочих днів.


Завдання

Кількість робочих днів

Ознайомлення з підприємством в цілому

0,5

Вивчення виробничо-управлінської структури

0,5

Вивчення організації профільної діяльності підприємства

1

Аналіз матеріально-технічної бази підприємства, ознайомлення з техніко-економічним обгрунтуванням її розмірів і складу

2

Вивчення персоналу підприємства, аналіз його використання і матеріального заохочення

1

Вивчення формування виробничої програми

0,5

Ознайомлення з управлінням якістю продукції

0,5

Оцінка ефективності діяльності

1

Розробка рекомендацій по оптимізації і розвитку організаційно-економічної системи

1

Збір інформації по конкретній проблемі

1

Оформлення звіту

1Схожі:

Робоча програма практики iconХарківська національна академія міського господарства н.І. Гордієнко програма та робоча програма з педагогічної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з педагогічної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма практики iconЗ переддипломної практики та дослідницької практики
Програма І робоча програма з переддипломної практики та дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма практики iconХарківська національна академія міського господарства т. В. Момот, Г.І. Кизилов програма та робоча програма з переддипломної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з переддипломної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма практики iconХарківська національна академія міського господарства т. В. Момот, Г.І. Кизилов програма та робоча програма з науково-дослідницької практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з науково-дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма практики iconХарківська національна академія міського господарства програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної практики (Комп'ютерна)
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної практики (Комп'ютерна) (для студентів 1 курсу денної форми напряму підготовки...
Робоча програма практики iconРобоча програма виробничої практики для студентів спеціальності 080303
Програма призначена допомогти студентам та керівникам підприємств і установ більш якісному і змістовному плануванню і проведенню...
Робоча програма практики iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма конструкторської практики
Методичні вказівки та робоча програма конструкторської практики (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 09 06...
Робоча програма практики iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики
Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 09 06 03...
Робоча програма практики iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики
Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 09 06 03 “Електротехнічні...
Робоча програма практики iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей...
Робоча програма практики iconРобоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що
Робоча програма переддипломної практики (для студентів V курсу, що навчаються за спеціальністю 100501)/ Уклад. О. Л.Ігнатьєв. Луганськ:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи