Робоча програма практики економіка підприємства icon

Робоча програма практики економіка підприємства
Скачати 377.4 Kb.
НазваРобоча програма практики економіка підприємства
Дата01.06.2012
Розмір377.4 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Кафедра економіки підприємства


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Вчена рада економічного факультету

Протокол № 7 від

« 31 » березня 2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

______________Економіка підприємства______________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузі знань _______Економіка і підприємництво___________________

(шифр і назва галузі знань)

напряму підготовки ______________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальностей ___^ 7.050107 (8.050107) «Економіка підприємства»

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ____________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету _____________________________________________________

(назва факультету)


^ Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Робоча програма затверджена

на засіданні кафедри

економіки підприємства

Протокол № 8 від

« 12 » березня 2010 р.


Завідувач кафедрою

________ проф. Михасюк І. Р.

«^ 12 » березн 2010 р.


Львів 2010

Розглянуто на засіданні кафедри

економіки підприємства

протокол № 8 від 12 березня 2010 року


Уклали: Лукашенко Т. В., Сухай О. Є.,

Тепла М. М., Урба С. І., Червона О. Ю, Швець А. І.


Робоча програма

виробничої переддипломної практики

для студентів 5 курсу економічного факультету

спеціальностей 7.050107 та 8.050107 «Економіка підприємства»

ЗМІСТ


Вступ........................................................................................................................

4

Мета і завдання практики......................................................................................

4

Графік проходження практики.............................................................................

5

Зміст етапів робіт...................................................................................................

7

Особливості проходження виробничої переддипломної практики на окремих підприємствах.........................................................................................


11

Структура та зміст звіту виробничої переддипломної практики......................

12

Вимоги до написання та оформлення звіту виробничої переддипломної практики..................................................................................................................


14

Критерії оцінювання виробничої переддипломної практики............................

18

Додатки
ВСТУП


Виробнича переддипломна практика для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» Львівського національного університету імені Івана Франка є складовою частиною навчального процесу: вона передбачена навчальним планом і базується на чинних засадах державного регулювання проходження практики. Зміст виробничої практики визначається сучасними вимогами до підготовки фахівців (спеціалістів, магістрів) за спеціальністю «Економіка підприємства» у відповідності з потребами забезпечення суб’єктів господарської діяльності економістами.

Тривалість практики – чотири тижні.

Проходження практики відображається студентами у щоденнику, в якому керівник практики від підприємства (установи чи організації) дає характеристику студенту, оцінює його сумлінність, дисциплінованість, ставлення до виконання обов’язків, рівень засвоєння знань згідно програми практики.

^

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИМетою проходження виробничої переддипломної практики на підприємстві, з яким укладено договір (додаток А), є ознайомлення із сучасними формами ведення господарської діяльності, системою і механізмами забезпечення стабільної економіки підприємства в мінливих ринкових умовах. При цьому важливо поєднати набуті теоретичні знання з практичними навичками управління економікою підприємства в цілому і окремими її елементами. Особливу увагу слід звернути на вивчення тієї ділянки економіки підприємства, яка є предметом дослідження майбутньої магістерської (дипломної) роботи.

Основними завданнями виробничої переддипломної практики є:

 • ознайомитися з місією (призначенням) підприємства, особливостями і умовами розвитку галузі, яку воно представляє, дослідити ринок, на якому працює підприємство і оцінити його перспективність;

 • вивчити організаційну структуру підприємства, призначення окремих структурних підрозділів, склад, функції і завдання економічної служби підприємства;

 • дослідити механізм формування виробничої програми підприємства і її економічного обґрунтування з боку можливостей ринку, маркетингу, ресурсного забезпечення;

 • оцінити кількісний і якісний склад основних фондів, обігових засобів, персоналу, фінансових ресурсів;

 • ознайомитися з особливостями виробничого процесу на підприємстві;

 • розглянути порядок формування і методику розрахунку прямих витрат по окремих видах продукції (робіт, послуг), накладних витрат на здійснення виробничо-господарської діяльності, валових витрат, собівартості продукції, податків та обов’язкових платежів до бюджету;

 • ознайомитися з організацією праці на підприємстві, формуванням фонду оплати праці;

 • оцінити фінансово-господарський стан підприємства;

 • вивчити ефективність діяльності підприємства і перспективи її підвищення за рахунок впровадження інновацій, диверсифікації діяльності, технічного переозброєння і т.п.

Вивчення економічних та організаційних питань економіки підприємства повинно здійснюватись у логічній послідовності, супроводжуючись обґрунтуванням теоретичних аспектів розрахунково-аналітичними даними розвитку та динамікою підприємства протягом двох-трьох останніх років.

^

ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИСтуденти проходять практику у відповідності з графіком, який узгоджують з керівниками практики від вищого навчального закладу і підприємства.

Графік містить етапи робіт, які студент повинен освоїти в процесі проходження практики, з вказівкою їх тривалості. В залежності від специфіки підприємства, особливостей організації його господарської діяльності етапи робіт, їх послідовність і тривалість в кожному конкретному випадку уточнюються. Проте в будь-якому випадку студент повинен вивчити всі сторони організаційно-економічної діяльності підприємства по аналогії з рекомендованим графіком проходження практики на підприємствах, які здійснюють виробничо-господарську діяльність.

Рекомендований графік проходження практики на підприємствах виробничо-господарського профілю представлено у табл. 1.


Таблиця 1

^ Графік етапів проходження практики^ Етапи робіт

Тривалість проходження практики, робочих днів

1

2

3

1.

Галузь діяльності підприємства, ринок, місія підприємства, економічні умови діяльності

1

2.


2.1.


2.2.

2.3.

Організаційні засади діяльності підприємства:

Основні положення установчих документів суб’єкта господарювання.

Організаційна структура підприємства. Структура та функції економічної служби.

3


1

1

1

Продовження табл. 1

3.

3.1.


3.2.

3.3.

Маркетингова діяльність підприємства:

Товарна політика підприємства. Конкурентоспроможність продукції (робіт, послуг) та підприємства.

Збутова та цінова політика.

Рекламна діяльність.

3


1


1

1

4.

Виробнича програма та її матеріально-технічне забезпечення.

1

5. 5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ресурсне забезпечення підприємства:

Виробничі фонди та нематеріальні активи.

Оборотні активи.

Персонал і організація праці.

Фінансові ресурси.

4

1

1

1

1

6.

6.1.


6.2.

Виробничий процес:

Організація виробничого процесу. Організація обслуговуючих і допоміжних виробництв.

Інновації.

2

1


1

7.

7.1.

7.2.


7.3.

7.4.


Доходи і витрати:

Валові доходи.

Витрати прямі, накладні, валові. Собівартість продукції.

Прибуток і рентабельність.

Грошові потоки.

4

1

1


1

1

8.


8.1.


8.2.

Фінансово-економічна та інвестиційна діяльність

Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства.

Інвестиційна діяльність підприємства.


2

1


1

9.

Діяльність підприємства в сфері охорони навколишнього середовища та соціального захисту працюючих.


1

10.

Плани і перспективи розвитку підприємства.


1

11.


Детальне вивчення сфери економіки підприємства, яка служить предметом дослідження магістерської (дипломної) роботи.


4

12.

Оформлення звіту.

2
^

ЗМІСТ ЕТАПІВ РОБІТЗміст етапів робіт подається у відповідності до рекомендованого графіку практики на підприємствах виробничо-господарського профілю.


1. Галузь діяльності підприємства, ринок, місія підприємства, економічні умови діяльності.

Слід дати економічну характеристику галузі діяльності підприємства, особливостей діяльності, продукції (робіт, послуг), її значення і місце в економіці. Описати ринок продукції галузі і тенденції його розвитку, чітко визначити місію підприємства, його місце і роль у галузі, в регіоні. Ознайомитися з законодавчими актами, які регламентують умови діяльності підприємства (галузі), діючою системою оподаткування, сертифікації (ліцензування) продукції.


2. Організаційні засади діяльності підприємства.

2.1. Основні положення установчих документів суб’єкта господарювання. Ознайомитись з установчими (засновницькими) документами підприємства та зазначити основні положення: мета і предмет господарської діяльності; склад і компетенція органів управління, порядок прийняття ними рішень; порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків; умови його реорганізації та ліквідації та ін.

^ 2.2. Організаційна структура підприємства. Охарактеризувати діючу організаційну структуру підприємства, визначити її тип та вказати переваги і недоліки такої структури. Представити схему організаційної структури управління. Стисло описати призначення кожної ланки в загальному управлінському процесі, посадових характеристик працівників та розподіл обов'язків між ними. Оцінити ступінь ефективності управління підприємством. Вказати шляхи удосконалення організаційної структури суб’єкта господарювання.

^ 2.3. Структура та функції економічної служби. Ознайомитись із організацією економічної служби підприємства, зазначити функції та розподіл завдань між окремими відділами. Описати систему організацію праці працівників економічного профілю на підприємстві. Вивчити систему документообігу господарюючого суб’єкта, ознайомитись із веденням синтетичного й аналітичного обліку на підприємстві. Вказати джерела інформації для ведення економічної діяльності та програмне забезпечення, що використовується при систематизації інформації, обліку та звітності. Вказати пропозиції щодо удосконалення організації та функціонування економічної служби суб’єкта господарювання.


3. Маркетингова діяльність підприємства.

3.1. Конкурентоспроможність продукції (робіт, послуг) та підприємства. Описати види продукції (робіт, послуг) підприємства, визначити основні якісні характеристики продукції. Ознайомитись із діючим порядком стандартизації і сертифікації продукції, технічними умовами, ГОСТами. Охарактеризувати цільові групи споживачів, визначити питому частку ринку підприємства. Оцінити конкурентоспроможність продукції і можливі шляхи її підвищення.

Описати зовнішнє і внутрішнє ринкове середовище та стратегію і тактику поведінки підприємства на ринку, вказати основних конкурентів. Оцінити переваги і недоліки підприємства в порівнянні з основними конкурентами та представити SWOT-аналіз. Вказати рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства.

^ 3.2. Збутова та цінова політика. Охарактеризувати існуючу організацію збуту, основних партнерів по збутовій діяльності. При наявності маркетингового відділу описати його структуру, завдання і функції. Описати ланцюг товароруху, систему стимулювання збуту та канали просування продукції. Запропонувати способи підвищення ефективності збутової діяльності підприємства.

Проаналізувати існуючу систему ціноутворення, методи формування цін, цінове стимулювання покупців. Запропонувати свою систему ціноутворення на підприємстві.

3.3. Рекламна діяльність. Описати рекламні засоби, що застосовуються суб’єктом господарювання, та їх ефективність. Представити свій варіант реклами продукції підприємства.

4.Виробнича програма та її матеріально-технічне забезпечення.

Слід висвітлити порядок і організацію формування виробничої програми підприємства. Дати характеристику натуральних і вартісних вимірників виробничої програми, факторів, які обумовлюють їх значення.

Обґрунтувати обсяги виробництва розрахунками потреб в сировинно-матеріальних ресурсах і виробничих потужностях. Визначити поставки матеріалів під заплановані обсяги виробництва з врахуванням зміни запасів, ступінь використання виробничих потужностей і можливі напрямки його підвищення.


5. Ресурсне забезпечення підприємства.

5.1. Виробничі фонди та нематеріальні активи. Вивчити склад, структуру та види основних фондів підприємства, шляхи їх надходження та вибуття. Проаналізувати рух основних фондів, їх знос, показники оновлення та вибуття. Розрахувати показники ефективності використання основних фондів на підприємстві.

Вивчити особливості амортизаційної політики підприємства. Представити розрахунки нарахування амортизації основних засобів.

При наявності на підприємстві нематеріальних активів, описати їх склад, шляхи надходження на підприємство та методику оцінки.

^ 5.2. Оборотні активи. Описати склад оборотних засобів підприємства, їх структуру та джерела формування. Дати порівняльну характеристику основних постачальників сировини і матеріалів. Розрахувати показники ефективності використання оборотних коштів підприємства. Дати оцінку оборотності запасів, сировини і матеріалів, готової продукції (товарів) і накреслити напрямки її прискорення. Провести розрахунки нормативних запасів для кількох позицій сировини, матеріалів (товарів, готової продукції).

^ 5.3. Персонал і організація праці. Охарактеризувати склад і структури персоналу підприємства та проаналізувати їх динаміку. Проаналізувати професійно-кваліфікаційну структуру, тенденції і фактори її зміни. Ознайомитися з посадовими інструкціями керівників, професіоналів, фахівців та інших категорій персоналу. Представити розрахунки балансу робочого часу одного середньооблікового працівника, визначення необхідної чисельності працюючих на підприємстві. Розрахувати показники руху працівників на підприємстві та продуктивності праці.

Ознайомитися з роботою відділу кадрів та особливостями кадрової політики підприємства. Описати діючий механізм набору, підготовки, підвищення кваліфікації, оцінки та стимулювання (матеріального та нематеріального) працівників. Ознайомитися зі змістом колективного договору.

Розглянути форми та системи оплати праці на підприємстві, механізм формування фонду оплати праці і його розподіл. Представити розрахунки фонду оплати праці підприємства. Проаналізувати практику застосування доплат і надбавок, основні принципи преміювання працівників.

^ 5.4. Фінансові ресурси. Ознайомитись з динамікою, структурою фінансових ресурсів підприємства та джерелами їх формування. Проаналізувати співвідношення між власними та позиченими засобами, основним та обіговим капіталом і факторами, що їх визначають. Визначити напрями оптимізації обсягів і структури фінансових ресурсів.


6. Виробничий процес.

6.1. Організація виробничого процесу. Слід представити короткий опис виробничого процесу і його складових елементів. Прослідкувати послідовність окремих технологічних стадій, їх тривалість, способи поєднання. Визначити вузькі місця виробництва. Показати напрямки удосконалення організації виробництва.

^ 6.2. Організація обслуговуючих і допоміжних виробництв. Ознайомитись з складом наявного обслуговуючого і допоміжного виробництва, його продукцією (послугами), оцінити ступінь забезпеченості послугами допоміжних (обслуговуючих) виробництв. Обґрунтувати економічну доцільність утримання обслуговуючого (допоміжного) виробництва та напрямки підвищення його ефективності.

6.3. Інновації. Ознайомитись з організацією інноваційної діяльності. Вивчити схеми розробки і впровадження інновацій, підвищення техніко-технологічного рівня виробництва. Представити техніко-економічне обґрунтування 2-3 заходів в сфері інноваційної діяльності. Дати оцінку технічного розвитку підприємства і його окремих підрозділів.


7. Доходи і витрати.

7.1. Валові доходи. Визначити види доходів підприємства, їх структуру і тенденції зміни. Ознайомитись із структурою доходів від основної діяльності, проаналізувати їх динаміку за останні 2-3 роки. Накреслити заходи по збільшенню надходжень і визначити умови їх реалізації.

^ 7.2. Витрати прямі, накладні, валові. Собівартість продукції. Ознайомитись із діючою системою обліку витрат. Визначити склад прямих витрат і проаналізувати їх структуру та динаміку. Ознайомитись з розміром, структурою накладних витрат і методикою їх розподілу між окремими видами продукції (робіт, послуг). Вивчити механізм формування валових витрат підприємства.

Ознайомитись із методикою розрахунку собівартості продукції по плану і за звітними даними, методами калькулювання, розрахунками кошторисів витрат. Вивчити стан і тенденції зміни собівартості окремих видів продукції, фактори, які їх визначають і визначити шляхи можливого скорочення витрат.

^ 7.3. Прибуток і рентабельність. Проаналізувати прибутковість підприємства, фактори і умови її зміни. Ознайомитись із розрахунками прибутку за даними бухгалтерського обліку. Визначити показники рентабельності продукції і підприємства. Розрахувати точку беззбитковості для окремих видів продукції і для виробництва в цілому.

^ 7.4. Грошові потоки. Ознайомитись із формуванням грошових потоків методом прямого розрахунку і за даними зміни балансових статей. Методом прямого розрахунку провести розрахунок балансу грошових потоків за 1-2 місяці. Співставити звітний баланс (звіт про фінансовий стан) і звіт про рух грошей. Зробити висновки.


8. Фінансово-економічна та інвестиційна діяльність.

8.1. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. Необхідно провести об’єктивну характеристику фінансового становища об’єкта дослідження; виявити чинники і причини існуючого стану; проаналізувати і обґрунтувати управлінські рішення, що приймаються в області фінансів; виявити резерви і шляхи покращення фінансово-економічного становища діяльності.

У процесі вивчення фінансово-економічної діяльності оцінити майновий стан підприємства; ступінь підприємницького ризику (наприклад, можливість погашення зобов’язань перед третіми особами); достатність капіталу для поточної діяльності і довгострокових інвестицій; потребу в додаткових джерелах фінансування; здатність до нарощування капіталу; раціональність залучення коштів; обґрунтованість політики розподілу і використання прибутку; доцільність вибору інвестицій тощо. Розрахувати основні показники фінансово-економічного стану підприємства на фіксовану дату. Ознайомитись із діяльністю підприємства в питаннях управління дебіторською і кредиторською заборгованістю, формуванням і використанням прибутку (фонду дивідендів).

^ 8.2. Інвестиційна діяльність підприємства. Ознайомитись з планами (програмами) інвестиційної діяльності підприємства. Вивчити порядок і методику техніко-економічного обґрунтування інвестиційних заходів. Визначити найоптимальніші варіанти інвестиційного забезпечення підприємства. Оцінити позицію підприємства на фондовому ринку.


9. Діяльність підприємства в сфері охорони навколишнього середовища та соціального захисту працюючих.

Проаналізувати діяльність підприємства в сфері охорони навколишнього середовища, ознайомитися з системою показників і економічних санкцій.

Вивчити діяльність підприємства по соціальному захисту працюючих.


10. Плани і перспективи розвитку підприємства.

Виходячи із проведеного аналізу діяльності підприємства, представити перспективи його розвитку. Описати необхідність формування або вдосконалення бізнес-плану підприємства, обґрунтувати концепцію бізнесу. Вказати рекомендації щодо підвищення ефективності розвитку досліджуваного підприємства.


^ ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ

ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

НА ОКРЕМИХ ПІДПРИЄМСТВАХ


Державні підприємства.

При проходженні практики на державних підприємствах слід звернути увагу на взаємовідносини підприємства з державними органами управління, особливості формування і використання прибутку підприємства.

^ Державні установи та організації.

Студентам, які проходять практику у структурах державного управління, державних службах, фондах, інспекціях, крім вивчення загальних положень (структура організації, персонал, основна діяльність, витрати та інше), необхідно враховувати особливості діяльності даних організацій (установ). В процесі проходження практики основну увагу слід приділити вивченню:

 • основних нормативних документів, на яких базується діяльність даних організацій (установ);

 • головної мети і завдань організації (установи) в цілому, а також певного підрозділу, з роботою якого детально ознайомлюється студент;

 • організаційно-управлінської структури організації (установи), її підпорядкованості вищим державним органам та взаємодії з іншими державними структурами;

 • особливостей збору та обробки інформації, як основного об’єкту дослідження організації (установи);

 • взаємозв’язків організації із зовнішнім середовищем (підприємствами, населенням, міжнародними організаціями);

 • оцінки результатів та перспектив діяльності організації (установи).

Перелік питань, які повинні бути вивчені студентом під час проходження практики конкретизуються керівниками практики в графіку її проходження.

^ Об’єкти практики фінансово-економічного профілю.

До них належать установи, які, як правило, здійснюють свою статутну діяльність, керуючись спеціальним законодавством (банки, страхові компанії, лізингові компанії, довірчі товариства, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії і т.п.).

При проходженні практики студент керується основними положеннями програми виробничої переддипломної практики. При цьому необхідно зосередити увагу на основну діяльність таких суб’єктів і врахувати специфічність послуг та особливість їх надання. Наприклад, при проходженні практики в комерційних банках рекомендується дослідити наступні питання:

 • організація розрахунків з клієнтами;

 • касове обслуговування;

 • система кредитування: механізм, види, етапи, умови;

 • фінансове забезпечення;

 • операції з валютою;

 • операції з цінними паперами та ін.

Перелік питань, які повинні бути вивчені студентом під час проходження практики конкретизуються керівниками практики та зазначаються в графіку її проходження. При потребі можуть бути розроблені додаткові пункти до програми виробничої переддипломної практики.

^ Суб’єкти малого підприємництва.

При проходженні практики на малих підприємствах студенти керуються вищенаведеними рекомендаціями. Однак, слід мати на увазі, що на малих підприємствах може мати місце відсутність окремих видів діяльності (наприклад, інвестиційної, з охорони навколишнього середовища тощо). У таких випадках необхідно детальніше вивчити існуючі види діяльності.

^

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЗВІТУ ВИРОБНИЧОЇ

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИРезультатом проходження виробничої переддипломної практики є письмовий звіт студента та зібраний матеріал для написання дипломної (магістерської) роботи. До звіту додається оформлений щоденник.

Звіт обсягом 90 – 100 сторінок має бути надрукований (написаний) на окремих аркушах паперу формату А4, пронумерований та переплетений. Копії документів, форми звітності розміщуються в кінці звіту у додатках. У звіті повинен бути список тих матеріалів (у вигляді списку використаних джерел), які були використані при підготовці звіту (закони, підзаконні акти, методичні вказівки, інструкції, різні положення та розпорядження тощо).

Якщо студент не виконав програми практики, негативно оцінений керівником практики від виробництва або отримав при захисті незадовільну оцінку, то він проходить практику повторно, або відраховується з числа студентів вищого навчального закладу.

Звіт практики повинен містити:

 • титульну сторінку

 • зміст

 • вступ

 • основну частину

 • висновки

 • список використаних джерел

 • додатки

Титульну сторінку потрібно подати у друкованому вигляді і оформити за зразком, поданим у додатку Б. На титульній сторінці має бути печатка підприємства і підпис керівника практики від підприємства із зазначенням займаної ним посади.

Зміст подають на початку звіту з найменуванням та номерами початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають назву), зокрема, вступу, висновків, додатків тощо.

У вступі (обсяг 2-3 сторінки) потрібно обґрунтувати мету та основні завдання проходження виробничо-переддипломної практики. Також необхідно коротко торкнутися змісту кожного з розділів звіту, охарактеризувати основні джерела даних, які будуть використовуватись при написанні звіту практики.

Основна частина звіту виробничо-переддипломної практики передбачає поглиблений розгляд визначених розділів, які розкриваються відповідно до складеного і затвердженого графіку проходження практики. Кожен розділ починають із нової сторінки.

Наприкінці звіту студент повинен зробити загальні висновки (обсяг 4–5 сторінок): підвести підсумки проходження виробничої практики, визначити значення досліджуваного підприємства.

У кінці наводять список використаних джерел та додатки.

Список використаних джерел повинен складатися з найменувань не менше 25 – 30 позицій.

У разі потреби для повноти представлення результатів виробничої переддипломної практики до додатків можна включити допоміжний матеріал:

 • таблиці допоміжних цифрових даних;

 • звітні, статистичні та бухгалтерські матеріали діяльності підприємства;

 • ілюстрації допоміжного характеру тощо.

Усі розділи звіту від вступу до закінчення повинні бути зв’язані між собою, доповнювати і поглиблювати один одного.


^ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

ЗВІТУ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


Матеріал, представлений у звіті виробничої переддипломної практики повинен мати чітку структуру та логічну послідовність, містити фактичні дані та розрахунки і обґрунтованість рекомендацій. Звіт виконується без скорочення слів, з використанням лише загальноприйнятої абревіатури, а стиль написання повинен бути науковий.

При написанні звіту виробничої переддипломної практики необхідно дотримуватись нормативно встановлених правил оформлення тексту, таблиць, формул, розрахунків, схем, діаграм та графіків.

Кількість рядків на одній сторінці – 30 – 35. Текст звіту повинен бути надрукований або написаний з обов’язковим додержанням таких полів: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Абзацний відступ має бути однаковим по всій роботі і дорівнювати п’яти знакам (приблизно 1,3–1,5 см).

При комп’ютерному наборі тексту слід використовувати шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Шрифт друку повинен бути чітким і чорного кольору.

Звіт також може бути написаний власноруч акуратним та зрозумілим почерком. Щільність написання має бути однаковою та наближатися до друкованого тексту.

Текст основної частини звіту поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин звіту виробничої переддипломної практики “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка розділу і підрозділу не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці таким чином надрукованого заголовка пункту ставиться крапка.

Кожну структурну частину звіту практики починають з нової сторінки.

До загального обсягу звіту входять список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки.

Всі сторінки звіту виробничо-переддипломної практики підлягають нумерації на загальних засадах. Титульна сторінка входить до загальної нумерації роботи, але номер на ній не ставиться.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Номер сторінки ставлять у правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини звіту як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять. Потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Всі розрахунки і формули, що використовуються, повинні супроводжуватись необхідними поясненнями. Кожна таблиця, схема, діаграма, графік повинна мати назву, посилання на джерела їх використання, одиниці виміру величин і бути пронумерованими.


^ Правила оформлення ілюстрацій, таблиць та формул


Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, діаграми, карти) і таблиці слід подавати у звіті практики безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках звіту, включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Назви ілюстрації розміщують після їхніх номерів. За потреби ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

Наприклад: Рис. 1.5. Схема кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів:

 1. фірми;

 2. ринок ресурсів;

 3. домогосподарства;

 4. ринок продуктів.

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2.” (друга таблиця першого розділу). Якщо у звіті практики одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.
^

Приклад побудови таблиці


Таблиця (номер)

Назва таблиціПри перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад “Продовження табл. 1.2”.

Назву таблиці розміщують над нею і друкують симетрично до тексту.

Формули у звіті нумеруються у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери пишуться біля правого берега аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу).

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою у послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Додатки оформляють як продовження звіту виробничої переддипломної практики на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті звіту. Кожен додаток починають з нової сторінки. Їм дають заголовки, зазначені угорі малими літерами з першої великої симетрично стосовно тексту сторінки. Справа над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток __” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком Ї, Є, І, Й, О, Ч, Г, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.

У тексті звіту кожна цитата повинна мати посилання на джерело використання. Посилання на джерело роблять в тексті звіту практики, зазначаючи у відповідних місцях у квадратних дужках цифру, яка відповідає порядковому номеру цього джерела у списку літератури, і відповідну сторінку.

Наприклад: [7, с. 24], де 7 – порядковий номер цитованого джерела у загальному списку літератури, 24 – сторінка, на якій знаходиться використана інформація. Допускається наводити посилання у виносках, при цьому його оформлення має відповідати бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

Приклад: цитата в тексті: “...згідно з прогнозами ради НБУ, інфляція цього року не перевищить 9%, а наступного – 7%...”6№.

Посилання на ілюстрації та формули звіту вказують порядковим номером ілюстрації чи формули – останній беруть у дужки, наприклад, рис.1.2, у формулі (2.1).

На всі таблиці звіту повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” пишуть скорочено, наприклад: “... в табл. 1.2”. у повторних посиланнях вживають скорочено слово “дивись”, наприклад: “див. табл. 1.3”.

Відповідне подання виноски (подається вкінці сторінки):

6№ Задерей Н. Курс на ланцюгу // Галицькі контракти. – 2004. – № 38. – С. 20 – 21.

При складанні списку використаних джерел необхідно дотримуватись нормативних бібліографічних вимог. Порядок подання джерел: Конституція України, кодекси, закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради і Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові документи, інші джерела в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у тому числі статут та інші документи підприємства та Інтернет-адреси.

Список використаних джерел потрібно оформляти у відповідності з такими вимогами, а саме: прізвище та ініціали автора, назва книги, місто видання, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок. Наприклад:

Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А. В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с.

Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2003. – 304 с.

Хрущ Н., Приступа Л. Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства // Економіст. – 2007. – № 7. – С. 28 – 31.


*****


Закінчений звіт практики необхідно зброшурувати і здати на кафедру в терміни, передбачені графіком. До звіту практики додається оформлений щоденник (додаток В).

Щоденник є основним документом студента під час проходження практики. У ньому коротко записується результати зробленої роботи на підприємстві згідно з календарним планом практики.

Один раз в тиждень студент повинен подавати щоденник для перегляду керівникові від підприємства, який перевіряє його, робить письмові зауваження, дає додаткові завдання і підписує зроблені студентом записи.

Після завершення виробничої переддипломної практики оформлений щоденник повинен містити відгуки та підписи керівників практики, а також печатку підприємства. Без заповненого щоденника студент не допускається до захисту практики.

Студент, який не виконав програми практики, негативно оцінений керівником практики від підприємства або отримав при захисті незадовільну оцінку проходить практику повторно, або відраховується з вищого навчального закладу.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

За результатами захисту виставляють диференційовану оцінку, яку заносять до заліково-екзаменаційної відомості і залікової книжки студента за підписом керівника практики від кафедри економіка підприємства.

Критерії оцінювання такі:

 • оцінювання практики керівником від підприємства (30 балів);

 • вичерпність і правильність виконання завдань практики та якість оформлення звіту (20 балів);

 • захист студентом звіту практики (50 балів).


 Таблиця 2


^ Шкала оцінювання переддипломної виробничої практики


Бали

ECTS

Національна

Код

Прописом

90-100

А

5

Відмінно

81-89

B

4

Добре

71-80

C

4

Добре

61-70

D

3

Задовільно

51-60

E

3

Задовільно

50 і менше

FX

2

Незадовільно

не з’явився
1

Не з’явився


Студента, який не здав звіту про практику або отримав на захисті незадовільну оцінку, направляють на практику повторно. Студент, який вдруге отримав негативну оцінку з практики, відраховується з університету.
Підсумки проведення кожної практики обговорюються на засіданні кафедри економіка підприємства.


Додаток А

Д О Г О В І Р

для проведення виробничої (навчальної) практики студентів вищих навчальних закладів на підприємствах, в установах, в організаціях

м.. Львів «­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____ »____________ р.

Львівський національний університет ім. Івана Франка (надалі - Університет), в особі проректора Зубрицької М. О., діючої на підставі Статуту університету та _______________________________________________________________________________

(надалі - Організація), в особі ___________________________________, діючого на підставі _____________________, відповідно до «Положення про виробничу практику студентів вищих навчальних закладів», уклали цей договір про наступне:

1. Обов’язки Університету:

1. Направити в Організацію студентів у терміни, передбачені календарним планом проведення практики.

2. Здійснювати періодичний контроль за проходженням студентами практики та застосовувати заходи дисциплінарного впливу до студентів, які недобросовісно ставляться до виконання своїх обов'язків при проходженні практики.

3. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

^ 2. Обов'язки Організації:

2.1. Виділити університету такі місця проведення виробничої практики студентів:
Спеціальність

Курс

Вид практики

Кількість студентів

Термін практики

початок

кінець
2.2. Забезпечити табельний облік виходів студентів-практикантів на роботу. Про всі випадки порушення студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку Організації повідомляти керівника практики від Університету.

2.3. Після закінчення виробничої практики дати характеристику на коленого студента-практиканта, в котрій відобразити якість підготовленого ним звіту.

^ 3. Відповідальність сторін за невиконання договору та інші умови

3.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків в організації та проведенні практики відповідно до «Положення про виробничу практику студентів вищих навчальних закладів» та чинного законодавства про працю.

3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку.

3.3. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до 31 червня ______ року. У випадку відсутності до зазначеної дати письмової заяви однієї із сторін про намір припинити дію договору він автоматично продовжується на наступний календарний рік.

3.4. Додаткові умови:_____________________________________________________

^ Юридичні адреси сторін:

Львівський національний ____________________________

університет імені І.Франка ____________________________

м. Львів, вул. Університетська, 1 __________( ________________ ) ______________ Зубрицька М.О.

Додаток Б

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Кафедра економіки підприємства


ЗВІТ

^ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ

ПРАКТИКИ НА БАЗІ

……………………………………………..


Студента групи ЕкпМ – 51с (ЕкпС – 51) ___________ Прізвище, ім’я, по батькові

Керівник практики від підприємства

___________ Прізвище, ім’я, по батькові


Керівник практики від кафедри

___________ Прізвище, ім’я, по батькові


Львів 20­__

Додаток В

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра Економіки підприємства


^ ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ


студента ______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

факультет економічний

курс 5 група ЕкпМ – 51 с (ЕкпС – 51 с)

спеціальність 8.050107 (7.050107)

(номер, назва)

«Економіка підприємства»


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

^ ПРО СКЕРУВАННЯ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ


Студент_________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


скеровується на виробничу переддипломну практику

(вид практики)

місто ____________ на ____________________________________________

(назва підприємства, установи)


Термін практики: з ________________ по _________________ 20__ р.

Керівник практики від вузу, факультету _____________________________

________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)


Печатка вузу

^ 1. Основні положення практики


1.1. Студент, відбуваючи на практику, повинен пройти інструктаж керівника практики, а також дістати:

 • інструктивний матеріал;

 • календарний графік проходження практики;

 • скерування на практику.

1.2. Прибувши на базу практики, студент повинен подати керівникові щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки й пожежної профілактики, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.

1.3. Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства, установи.

1.4. Звіт про виконання практики студент складає відповідно до календарного графіка та проходження практики й додаткових вказівок керівника від вузу й від підприємства, установи.

1.5. Практика студента оцінюється за бальною системою.

1.6. Студент, який не виконав вимог практики і дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, скеровується повторно на практику під час канікул або у поза навчальний час.


^ 2. Календарний графік проходження практики
Назви робіт

Тижні проходження практики

Примітки

про виконання

Перший

Другий

Третій

Четвертий

Підписи керівників практики

від ________________________ ________________


^ 3. Відгук про роботу студента на практиці та її оцінка

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Підпис керівника практики від підприємства __________________________

« ___ » _____________ 20__ р.

Печатка

^ 4. Висновок керівника практики від кафедри про роботу студента

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

« ___ » _______________ 20__ р.

Залікова оцінка з практики ___________________________________________

Підпис керівника практики від вузу ___________________________________


^ 5. Робочі записи під час практики

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


^ 6. Правила ведення й оформлення щоденника


6.1. Щоденник – основний документ студента під час проходження практики.

6.2. Якщо студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться вуз, щоденник є також посвідченням про відрядження студента, що підтверджує тривалість перебування його на практиці.

6.3. Під час практики студент повинен коротко записувати щоденне виконання календарного графіка проходження практики. Докладні записи слід вести в робочих зошитах, які є продовженням щоденника.

6.4. Не рідше як раз на тиждень, студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівникам практики від вузу й від підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й підписують зроблені студентом записи.

6.5. Після закінчення практики щоденник разом із звітом переглядається керівниками практики, які складають відгуки й підписують його.

6.6. Відповідно оформлений щоденник разом із звітом студент здає на кафедру. Практика не зараховується, якщо щоденник не оформлений згідно з вимогами практики.


Підписано до друку 12.03.2010. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Наклад 100. Зам. № 98


Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка 79000, м. Львів, вул. Д. Дорошенка, 41


Схожі:

Робоча програма практики економіка підприємства iconРобоча програма практики економіка підприємства
Вступ
Робоча програма практики економіка підприємства iconРобоча програма
Програма та робоча програма проведення переддипломної практики та вказівки до самостійного оволодіння матеріалом (для студентів 5...
Робоча програма практики економіка підприємства iconМіського господарства г. Ю. Штерн програма І робоча програма навчальної дисципліни
...
Робоча програма практики економіка підприємства iconЄ. М. Кайлюк М. В. Волкова програма І робоча програма навчальної дисципліни
...
Робоча програма практики економіка підприємства iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «економіка підприємства»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу денної І 3...
Робоча програма практики економіка підприємства iconВ. Г. Федорова програма І робоча програма навчальної дисципліни Потенціал І розвиток підприємства
«Економіка І підприємництво», напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства»
Робоча програма практики економіка підприємства iconПрограма практики підготовки фахівців зі спеціальності "економіка підприємства"
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “Економіка підприємства” має триступеневу структуру
Робоча програма практики економіка підприємства iconХарківська націонльна академія міського господарства о. Б. Трояновська програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація діяльності будівельного підприємства» для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма практики економіка підприємства iconТ.І. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація діяльності будівельного підприємства»...
Робоча програма практики економіка підприємства iconН.І. Гордієнко програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів 4 курсу денної І заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи