Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 202.37 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата01.06.2012
Розмір202.37 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Кафедра економічної теорії та маркетингу


“Затверджую”

Вчена рада

економічного факультету

Протокол № 7

“31” березня 2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

для студентів ІІІ-го курсу економічного факультету

денної форми навчання за напрямом підготовки

6.030501 “Економічна теорія”


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Робоча програма

затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та маркетингу

Протокол № від “ ” ____2010 р.


Завідувач кафедрою

_____________ проф.Майовець Є.Й.


Львів 2010


Зміст


Вступ 3

Мета і завдання 6

Організація проведення практики 7

Зміст виробничої практики 9

Методичні рекомендації 11

Підведення підсумків практики та вимоги до оформлення звіту 12

Критерій оцінювання 13

Додатки 14


Вступ


Вирішення завдань підготовки висококваліфікованих економістів вимагає закріплення набутих у вузі теоретичних знань практичними навичками роботи на підприємстві. З цією метою студенти в процесі навчання в університеті проходять виробничу практику.


Виробничу практику проходять студенти ^ 3 курсу напряму підготовки 6.030501 – «Економічна теорія».

Тривалість практики – 2 тижні.


Базою виробничої практики має бути організація державної, колективної чи індивідуальної форм власності у сферах виробництва, торгівлі або послуг.

Конкретний вибір баз практики здійснюється випускаючою кафедрою з врахуванням завдань практики та можливостей їх реалізації. За результатами результативності проходження практики перелік баз практики повинен періодично переглядатися.

З дозволу кафедри студенти можуть самостійно підбирати місце проходження практики, пропонувати його для узгодження в термін, який не перевищує одного місяця до початку практики.

На підприємстві (організації), що є базою практики, наказом директора призначається керівник практики із числа найбільш досвідчених спеціалістів, які мають сучасні знання та поняття про існуючі ринкові процеси.


На підприємства-бази практики покладаються такі функції:

 • надання студенту у відповідності з програмою місця практики, яке забезпечує високу ефективність її проходження;

 • дотримання погодженого з вузом календарного графіка проходження практики;

 • створення умов для одержання студентом за час практики необхідних знань із спеціальності;

 • створення умов для проведення наукових досліджень;

 • надання студентам-практикантам можливості користування наявною літературою та документами, що мають відношення до питань практики;

 • контроль за дотриманням студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленого для співробітників даної фірми.

Загальне керівництво практикою студентів на підприємстві покладається на начальника відділу або його заступника.

Безпосереднє керівництво практикою здійснює висококваліфікований спеціаліст підрозділу.


^ Обов’язки керівників практики від підприємств

Керівник практики, що здійснює загальне керівництво, відповідає за:

 • підбір досвідчених працівників для безпосереднього керівництва практикою студентів;

 • забезпечення якісного інструктажу з охорони праці, техніки безпеки та промислової санітарії;

 • організацію і проходження студентами практики у відповідності з програмою та затвердженим графіком її проведення (разом з вузівським керівником практики);

 • організацію переміщення студентів-практикантів по робочих місцях.


Керівник практики, що здійснює безпосереднє керівництво:

 • організовує проходження практики закріплених за ним студентів у тісному контакті з вузівським керівником;

 • знайомить студентів з організацією маркетингових робіт, виробництва, праці і управління;

 • здійснює постійний контроль за виробничою практикою студентів з урахуванням додержанням ними трудової дисципліни, обліковуючи вихід на практику;

 • допомагає практикантам в проведенні розрахунків, аналізі даних, пошуку матеріалів для написання та оформлення звіту з виробничої практики, консультує з незрозумілих питань;

 • контролює ведення щоденника, підготовку звітів про проходження практики та складає на кожного студента виробничу характеристику-відгук керівника практики від підприємства;

 • повідомляє в університет про випадки порушення студентом трудової дисципліни та інші порушення

У відгуку дається характеристика студента як спеціаліста, зазначаються недоліки та проблеми у підготовці фахівців, здатність до творчого мислення і управлінської діяльності, ініціативність та дисциплінованість. Керівник виставляє також оцінку виконаних студентом робіт (максимально 30 балів).


^ Обов’язки кафедри, відповідальної за проведення практики

Кафедра, яка відповідає за проведення практики:

 • назначає керівників практики від вузу;

 • здійснює розподіл студентів по базах практики;

 • оформляє наказ по практиці;

 • забезпечує програмами практики студентів та підприємства;

 • проводить перед початком практики виробничу нараду із студентами та керівниками, метою якої є роз’яснення цілей, змісту та порядку проходження практики;

 • здійснює контроль за організацією та проведенням практики.


Обов’язки керівника практики від кафедри

Керівник практики від кафедри:

 • організовує проведення всіх організаційних заходів перед виїздом студентів на практику;

 • забезпечує високу якість проходження практики і її відповідність навчальному плану та програмі;

 • складає календарний план проходження практики кожному студенту та погоджує його з керівником практики від підприємства (форма календарного плану входить до складу щоденника виробничої практики як окремий розділ);

 • проводить інструктаж зі студентами про порядок проходження практики, а також забезпечує студентів необхідними для проходження практики звітними матеріалами (направленням на практику, програмою, щоденниками з практики);

 • здійснює контроль за дотриманням студентами правил внутрішнього розпорядку;

 • здійснює поточний контроль проходження практики;

 • забезпечує взаємодію та підтримує зв'язок з керівником практики від бази практики (підприємства чи організації);

 • приймає участь у роботі комісії, що здійснює захист звітів за результатами проходження практики;

 • розглядає звіти по практиці, дає письмовий відгук на нього, заповнює відповідні розділи щоденника та приймає участь у роботі комісії по захисту звітів (до складу комісії, яка призначається завідувачем кафедри, крім безпосереднього керівника практики входить ще два викладача цієї ж кафедри.


^ Обов'язки та права студента на період виробничої практики

При проходженні практики студенти зобов'язані:

 • до початку практики одержати від керівника виробничої практики з кафедри «Економічної теорії та маркетингу» направлення на практику, її програму і щоденник, а також рекомендації щодо їх оформлення та написання звіту;

 • за 2-3 дні до початку практики дати у відповідну службу підприємства-бази практики направлення для оформлення перепустки;

 • своєчасно прибути на місце практики;

- дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії та пожежної безпеки;

 • - повністю підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, і вказівки її керівника;

- засвоїти функціональні обов'язки, прийоми і методи роботи, навички роботи з документами, технічні засоби обробки інформації на відповідних посадах економічної діяльності у підрозділах підприємства;

 • вести щоденник практики за встановленою формою, в якому постійно здійснювати опис самостійно виконаної роботи, її особливості і рекомендації щодо вдосконалення роботи на підприємстві;

 • періодично, у відповідності із встановленими строками, здавати для контролю щоденник керівнику практики від кафедри та керівнику практики від бази практики, де вони фіксують стан і якість проходження практики;

 • своєчасно виконувати програму та індивідуальні завдання, оформити звіт за встановленою формою і захистити його на засіданні комісії кафедри.

 • повернути на кафедру програму практики та пропуск у відділ кадрів підприємства.


Кожен і студент має право:

 • до початку практики одержати консультацію керівника виробничої практики від кафедри «Економічної теорії та маркетингу» щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • до закінчення практики (не пізніше ніж за день) одержати ділову характеристику, підписану керівником підприємства чи його підрозділу;

 • вимагати об'єктивної оцінки за результатами проходження виробничої практики;

Контроль за дотриманням студентами вимог щодо проходження практики відбувається в двох формах: поточний і підсумковий:

- поточний контроль здійснюється керівником виробничої практики від кафедри «Економічної теорії та маркетингу» та призначеним керівником від бази практики, під час поточного контролю перевіряються: своєчасність заповнення щоденника, виконання графіка робіт, індивідуальних завдань тощо;

- підсумковий контроль здійснюється в процесі захисту звіту з виробничої практики.


^ Мета і завдання практики


Виробнича практика – частина навчального процесу, яка передбачає зміцнення теоретичних знань в процесі оволодіння практичними навичками з обраної спеціальності. Вона поєднує в собі теоретичне і виробниче навчання.


^ Виробнича практика має на меті наступне:

 1. закріплення, поглиблення та доповнення теоретичних знань студента, одержаних при вивченні загальноекономічних та спеціальних дисциплін, набуття навичок економічної діяльності шляхом вивчення досвіду роботи підприємства;

 2. розвиток навичок самостійної роботи по проведенню техніко-економічного аналізу діяльності підприємства, його структурних одиниць;

 3. вироблення уміння самостійного вирішення окремих наукових та прикладних економічних проблем за профілем майбутньої спеціальності;

 4. набуття досвіду роботи на посаді економіста як молодшого спеціаліста;


В результаті проходження виробничої практики студент повинен:

1. Знати

 • організаційну та виробничу структуру підприємства;

 • посадові інструкції працівників служб економічного спрямування;

 • завдання і цілі проведення економічної політики на підприємстві;

2. Вміти:

 • проводити економічні дослідження, використовувати різні його методи (опитування, спостереження, експеримент, економічний аналіз, математичний метод);

 • вирішувати питання, які торкаються елементів економічної діяльності підприємства;

 • складати документи за результатами здійснення економічної діяльності (звіти, акти, пояснюючі записки і т.п.);

 • розробити організаційну структуру економічного відділу;


Відповідно до мети основними завданнями виробничої практики є:

  • навчитися використовувати теоретичні знання про методи та прийоми емпіричної та аналітичної економії на практиці;

  • оволодіти навичками самостійного збирання економічних фактів і даних та їх наукового узагальнення й дослідження, обґрунтування на його основі теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо розв’язання певних актуальних макро- та мікроекономічних проблем;

  • зібрати фондові матеріали для написання і оформлення звіту про виробничу практику;

  • ознайомитися з альтернативними способами вирішення конкретних економічних проблем в інших організаціях (установах), на підприємствах.

  • ознайомитись з призначенням, функціями, виробничою і управлінською структурами підприємства;

  • вивчити організації профільної діяльності, ознайомитись з методами організації окремих процесів, технологією, засвоєння прийомів техніко-економічних розрахунків;

  • оцінити техніко-технологічної бази основної діяльності, матеріальних активів, обігових коштів, персоналу;

  • ознайомитись з економічними аспектами забезпечення конкурентоздатності профільної діяльності підприємства;

  • аналіз ефективності профільної діяльності;

  • розробити рекомендації по вдосконаленню організаційно-економічної системи підприємства;

  • збір і аналіз інформації по проблемі, самостійно обраній студентом, для подальшого опрацювання в курсових і наукових роботах.


^ Організація проведення практики


Виробнича практика за напрямом підготовки 6.030501 – «Економічна теорія» проводиться у відповідності з “Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. за № 93, навчальним планом і організується на підприємствах.

Основним документом студента вважається календарний графік проходження практики, який є, по суті, робочою програмою практики, де враховується ступінь теоретичної підготовки студента, специфіка конкретного місця проходження практики. Індивідуальний графік розробляється керівником практики від кафедри і узгоджується з керівником від бази практики. В ньому відображається особливість проходження практики, включається комплекс спеціально підібраних учбових і реальних завдань, календарні строки виконання окремих етапів, а також передбачається просування студента по різних робочих місцях для виконання програми практики в цілому.

В індивідуальному графіку може передбачатися виконання студентами виробничих завдань (робіт). Ця робота повинна бути організована таким чином, щоб студент мав можливість з одного боку надати допомогу підприємству, де він проходить практику, а з другого – глибоко засвоїти основні типи розрахунків та отримати професійні навички з спеціальності.

Робота студентів на базі практики з першого дня повинна бути спланована таким чином, щоб кожний студент мав чіткий план (графік) проходження практики з визначенням змісту і строків виконання окремих етапів практики.

Виконання індивідуального графіку повинно фіксуватися студентами у щоденнику.

Керівником практики від кафедри може бути дозволена студентам робота під час практики на вільних робочих місцях при умові, що останні задовольняють вимогам програми практики, і студенти успішно її виконують. Але незалежно від цього всі студенти на час проходження практики повинні бути забезпечені спеціально обладнаними місцями для роботи.

Робочим місцем студентів при проходженні виробничої практики є підрозділи підприємств, діяльність яких пов’язана з економічними процесами підприємства.

Виробнича практика повинна передбачати:

 • оформлення і одержання пропусків на підприємство;

 • вивчення правил техніки безпеки;

 • проведення учбових занять і виробничих екскурсій;

 • виконання індивідуальних завдань;

 • виконання самостійних завдань у економічних відділах та інших службах підприємства;

 • оформлення звіту;

 • подання звіту з практики на кафедру.


Метою контролю за проходженням виробничої практики є:

 • надання практичної допомоги студентам у виконанні програми практики;

 • виявлення і усунення недоліків у проходженні практики.

Контроль проводиться керівником практики від університету та підприємства, завідуючим випускаючої кафедри.

Про виявлені серйозних недоліків контролюючий повинен доповідати керівництву вузу та підприємства. З метою підвищення дієвості контролю студенти-практиканти повинні регулярно (щоденно) заповнювати щоденник практики.

Специфіка економіки підприємств різних профілів, форм власності, організаційних структур обумовлює певні відмінності в змісті практики. В залежності від бази проходження практики її зміст уточнюється графіком проходження практики. При необхідності керівником практики від ВУЗу на вимогу керівника практики від підприємства і за погодженням з ним може розроблятись індивідуальна програма практики на базі даного підприємства.

^ Під час проходження практики студент зобов’язаний:

 • в 1-й день зробити відмітку про дату прибуття на практику (у посвідченні);

 • пройти інструктаж з техніки безпеки, з’явитись до керівника практики від підприємства – бази практики, ознайомити його з програмою (графіком) та індивідуальним завданням, отримати вказівки щодо проходження практики та домовитись про час і місце консультацій;

 • отримати (при необхідності) тимчасову перепустку для входу на підприємство;

 • повністю виконати програму та індивідуальні завдання з практики; фіксувати в щоденнику виконані завдання;

 • зібрати матеріал для написання звіту, своєчасно його обробити, написати звіт;

 • зібрати матеріал і провести необхідні дослідження по проблемі наступних курсових, наукових робіт;

 • дотримуватись трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку на базі практики;

 • нести відповідальність за роботу, що доручена керівником від бази практики.

В останній день проходження практики студент зобов’язаний:

 • отримати характеристику своєї роботи, яка складається і підписується керівником від бази практики;

 • зробити відмітку про дату завершення практики та вибуття з місця її проходження (в посвідченні), здати матеріали, отримані на підприємстві під час проходження практики, здати перепустку.

Після повернення з бази практики студент зобов’язаний:

 • довести до відома кафедри про закінчення практики;

 • у 1-оденний строк належним чином оформити звіт про проходження виробничої практики;

 • здати звіт разом з необхідними оформленими документами та щоденник керівникові практики від кафедри на перевірку;

 • у призначений керівником практики від кафедри день захистити звіт про проходження практики;

 • отримати консультації у наукового керівника щодо обробки зібраного під час практики матеріалу.


Зміст практики


За своїм характером та призначенням виробнича практика є переважно ознайомлювальною. За період її проходження студент повинен:

 • ознайомитися з:

 • історією розвитку підприємства, організаційною та виробничою структурою;

 • видами виготовлюваної продукції чи послугами, що надаються;

 • технологічними процесами виробництва виробів (послуг);

 • видами ринків (внутрішніх і зовнішніх), на яких фірма продає свої товари (послуги);

 • організаційною структурою економічної служби, в тому числі і зорієнтованої на зовнішні ринки;

 • посадовими інструкціями працівників економічної служби;

 • організаційною структурою відділу зовнішньоекономічної діяльності;

 • посадовими інструкціями працівників відділу зовнішньоекономічної діяльності (стосовно персоналу, що має відношення до міжнародних зв’язків);

 • мікро- та макросередовищем, в якому знаходиться фірма;

 • вивчити організацію і планування економічних досліджень на внутрішніх і зовнішніх ринках (організаційну структуру підрозділів, що займаються економічними дослідженнями, використовувані методи економічних досліджень);

 • товарну політику фірми на внутрішніх і зовнішніх ринках;

 • цінову політику на внутрішніх і зовнішніх ринках;

 • збутову політику на внутрішніх і зовнішніх ринках;

 • маркетингову політику;

 • проаналізувати стан економічної діяльності фірми на внутрішніх і зовнішніх ринках і дати свої пропозиції по їх вдосконаленню;

 • дати загальну характеристику інвестиційної діяльності підприємства, дати характеристику персоналу підприємства по категоріях, його якісного і кількісного складу в динаміці; представити розрахунки показників продуктивності праці і провести їх аналіз;

 • дати загальну сутнісну характеристику профільної продукції, послуг, робіт; розрахувати показники валової, чистої і реалізованої продукції і прослідкувати їх динаміку за останні 3 роки, визначити фактори, які її обумовили; описати схему формування виробничої програми;

 • ознайомитись з показниками і методами оцінки якості продукції, робіт, послуг; оцінити рівень конкурентоспроможності профільної продукції, робіт, послуг; описати діючу систему нагляду і контролю за якістю продукції, робіт, послуг зі сторони держави і всередині підприємства;

 • дати характеристику ефективності профільної діяльності; розрахувати узагальнюючі показники ефективності за останні 3 роки; визначити чинники зростання ресурсної ефективності за їх видами;

 • узагальнивши результати аналізу і вивчення профільної діяльності підприємства, слід зробити висновки, в яких вказати напрямки і, по можливості, конкретизувати заходи по оптимізації і розвитку організаційно-економічної системи;

 • зібрати інформацію по проблемі, яка є предметом особливого дослідження студента з метою пошуку шляхів розв’язання проблеми в подальшій навчальній і науковій роботі.


Характер роботи практикантів на підприємстві повинен суворо відповідати профілю навчання і по тривалості не заважати виконанню учбових завдань.

Студенти зобов’язані суворо виконувати прийняті на базі практики правила охорони праці і протипожежної безпеки.


^ Методичні рекомендації


Основним підсумком практики для студентів є виконання календарного графіку, складання та захист звіту. Письмовий звіт поєднує всі розділи програми практики.

Період завершення практики дає можливість студенту реально оцінити свої сили, за допомогою викладача визначити основні недоліки у теоретичній підготовці, отримати навики для подальшої діяльності.

У студентів під час проходження практики може нагромаджуватись занадто багато інформації. У цьому випадку викладач зобов’язаний навчити студента правильному оформленню звітних матеріалів, дотриманню послідовності та точності викладання, а також вмінню вибирати найбільш суттєве. Тому студент, крім записів у щоденнику про виконану роботу, повинен скласти звіт про проходження (виконання графіку) практики по розділах.

Звіт студента по проходження практики пишеться від руки або набирається на комп’ютері:

 • Параметри сторінки: формат листка – А4 (21см.Ч29,7см.), книжковий варіант.

 • Поля: з лівого боку – 30 мм, з правого, верхнього і нижнього – по 20 мм.

 • Формат шрифту: по тексту: Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 10 мм.; в таблицях: Times New Roman; розмір шрифту – 8, 10, 12 або 14; міжрядковий інтервал – 1,0.

Назву розділів слід розпочинати із нового листка.

Розділи звіту нумеруються за наступним зразком “РОЗДІЛ 1” (Times New Roman; розмір шрифту – 14, літери всі великі, напівжирні, розміщується по середині тексту), назва розділу – Times New Roman; розмір шрифту – 14, перша літера велика, курсив, напівжирні, розміщується по середині тексту.

Підрозділам надається нумерація: 1.1., 1.2., 1.3., …2.1.,2.2., … і т.д. і оформляється шрифт за попередньо зазначеним зразком.

При використанні у звіті ілюстрованого матеріалу (рисунків, графіків, діаграм, схем) нумерація робиться кількома цифрами з вказівкою номера підрозділу і порядкового номера ілюстрації (напр., “Рис. 1.2.1”). Назва розміщуються безпосередньо під рисунком (Times New Roman; розмір шрифту – 14, перша літера велика, курсив, напівжирні, розміщується по середині тексту).

Цифровий матеріал рекомендується представляти у вигляді таблиць. Кожна з них повинна мати змістовну назву, яка ставиться під словом “Таблиця” (розмір шрифту – 14, перша літера велика, курсив, напівжирні, розміщується по правій стороні тексту) над відповідною таблицею. Далі вказується назва таблиці (розмір шрифту – 14, перша літера велика, курсив, напівжирні, розміщується по середині тексту). Таблиці нумеруються так само, як ілюстрації. Таблицю необхідно розміщати після посилання на неї в тексті (напр., див. табл. 1.2.3), після чого робиться її аналіз. У шапці таблиці шрифт за наступною вимогою: розмір шрифту – 8, 10, 12 або 14; курсив; напівжирний; міжрядковий інтервал – 1,0.

В список інформаційних джерел включаються всі джерела, які використовувались при складанні звіту. В тексті звіту на інформаційні джерела робляться посилання ( в кінці сторінки або в квадратних дужках цифрами, які вказують на номер джерела в списку і сторінку з нього).

Допоміжний матеріал (інструкції, великі таблиці, ілюстрації, окремі схеми і т.п.) слід розташовувати в додатках, давати кожному з них змістовну назву та порядковий номер арабськими цифрами, а в тексті робити посилання на відповідний додаток.

Звіт студента про практику повинен мати: титульний лист (див. додаток 1); зміст з назвами розділів (згідно графіку проходження практики) та сторінок, де вони починаються; стислу характеристику бази практики; зміст і аналіз кожного розділу практики; список інформаційних джерел; додатки (при необхідності).

Достовірність інформації, поданої в звіті, підтверджується зразками організаційно-розпорядчої, планової, фінансової та ін. документації.

Звіт студента про практику повинен мати нумерацію листів, починаючи з цифри 3, починаючи із вступу, бути зброшурованим (зшитим). Нумерація сторінок розміщується у правому верхньому куті листа.

На титульній сторінці звіту необхідно мати: особистий підпис керівника практики від кафедри з вказівкою його посади, прізвища, ім’я, по-батькові особистий підпис керівника практики від підприємства з вказівкою посади; прізвища, ім’я, по-батькові, особистий підпис студента. Все повинно бути завірене печаткою підприємства, де студент проходив практику.


^ Підведення підсумків практики


Належним чином оформлений звіт кожен студент повинен здати у 1-денний термін після закінчення практики (разом з оформленим щоденником) на перевірку керівникові практики від кафедри.

За результатами перевірки звіту, його захисту студентом, а також спостереження за виконанням календарного графіку проходження практики надається детальна характеристика роботи студента при отриманні практичних знань, що виражається виставленням комплексної диференційованої оцінки в екзаменаційну відомість і одночасно в залікову книжку кожного студента.

Студент, який не дотримався вимог (завдання та графіку проходження практики), що отримав негативний відгук керівників та незадовільну оцінку під час захисту (що фіксується в екзаменаційній відомості), направляється на практику під час канікул або виключається з ВУЗу у встановленому порядку.

Студент, який повністю не виконав графік та завдання практики з поважних причин (тривала хвороба, тощо, що підтверджується відповідними документами) повинен написати заяву, на підставі якої наказом продовжується термін проходження практики. Після її завершення захист звіту проводиться на загальних підставах.

Питання про ліквідацію заборгованості кожного студента вирішується на підставі особистої заяви на ім’я декана факультету та письмового дозволу останнього.


Критерій оцінюванняп/п

Критерій оцінювання

Бали

1

Оцінка проходження практики керівником практики від підприємства (оцінює керівник практики від бази практики)

30

2

Оформлення звіту з практики (оцінює керівник практики від кафедри)

20

3

Оцінка захисту практики (оцінює керівник практики від кафедри)

50Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Кафедра економічної теорії

та маркетингу
ЗВІТ

про проходження виробничої практики

на базі ______________________________________

(вказати повну назва підприємства)Студента групи Еке-31 с

______ ______________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник практики від підприємства

______ _______________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник практики від кафедри


______ ___________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)


Львів 2010

Додаток 2


Примірний календарний графік
^

проходження виробничої практикиПочаток практики – 21 червня, закінчення – 04 липня.

Тривалість при 5-денному робочому тижні – 10 робочих днів.


Завдання

Кількість робочих днів

Ознайомлення з підприємством в цілому

0,5

Вивчення виробничо-управлінської структури

0,5

Вивчення організації профільної діяльності підприємства

1

Аналіз матеріально-технічної бази підприємства, ознайомлення з техніко-економічним обгрунтуванням її розмірів і складу

2

Вивчення персоналу підприємства, аналіз його використання і матеріального заохочення

1

Вивчення формування виробничої програми

0,5

Ознайомлення з управлінням якістю продукції

0,5

Оцінка ефективності діяльності

1

Розробка рекомендацій по оптимізації і розвитку організаційно-економічної системи

1

Збір інформації по конкретній проблемі

1

Оформлення звіту

1Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи