Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики «затверджую» icon

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики «затверджую»
Скачати 169.67 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики «затверджую»
Дата01.06.2012
Розмір169.67 Kb.
ТипДокументи


Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра економічної кібернетики


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Вчена рада факультету

_________________________

«____»_____________20___р.


РОБОЧА ПРОГРАМА виробничої ПРАКТИКИ


для студентів ІІІ курсу

напряму підготовки 6.030502

для спеціальності економічна кібернетика

економічного факультету


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Робоча програма затверджена

На засіданні кафедри

___________________

Протокол № ____ від

«_____»_________20___р.

Завідувач кафедри

______________________

(«_____»_________20___р.


Львів 2010

I. ВСТУП

Виробнича практика для студентів ІІІ курсу спец.6.030502 – «Економічна кібернетика» економічного факультету. Термін проходження практики: 21.06 – 04.07.

Студенти проходять економічну практику на підприємствах, під визначення яких попадають самостійні господарські статутні суб'єкти, які мають права юридичної особи та здійснюють виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Це можуть бути суб'єкти господарської діяльності різного профілю, форм власності, організаційних форм.

Метою виробничої практики є оволодіння методами і прийомами роботи економіста на підприємстві в сфері організації, управління і контролю профільної діяльності.

Керівники практики від кафедри проводять інструктаж з техніки безпеки, контролюють виконання програми і подають постійну кваліфіковану методичну допомогу у вигляді консультацій. Практика здійснюється згідно індивідуального завдання, отриманого студентом та індивідуального плану, складеного студентом та затвердженого керівником практики від підприємства.


^ II. МЕТА І ЗАВДАННЯ виробничої ПРАКТИКИ

Виробнича практика - частина навчального процесу, яка передбачає зміцнення теоретичних знань в процесі оволодіння практичними навичками з обраної спеціальності. Вона поєднує в собі теоретичне і виробниче навчання.

Метою виробничої практики є оволодіння методами і прийомами роботи економіста на підприємстві в сфері організації, управління і контролю профільної діяльності.

Відповідно до мети основними завданнями виробничої практики є:

 • ознайомлення з призначенням, функціями, виробничою і управлінською структурами підприємства;

 • вивчення організації профільної діяльності, ознайомлення з методами організації окремих процесів, технологією, засвоєння прийомів техніко-економічних розрахунків;

 • оцінка техніко-технологічної бази основної діяльності, матеріальних активів, обігових коштів, персоналу;

 • ознайомлення з економічними аспектами забезпечення конкурентоздатності профільної діяльності підприємства;

 • розробка рекомендацій по вдосконаленню.

Під час проходження практики поза університетом студенти підлягають правилам внутрішнього розпорядку підприємства або установи .

Для керівництва практикою на підприємстві чи в установі призначається керівник, який повинен:

а) забезпечити студента конкретною роботою згідно програми практики із наданням необхідної методичної допомоги;

б) забезпечити контроль та виконання програми практики, перевірку та оцінку звітів студентів по закінченні практики;

в) забезпечити контроль за дотриманням студентами трудової дисципліни.

Керівники практики від кафедри проводять інструктаж з техніки безпеки, контролюють виконання програми і подають постійну кваліфіковану методичну допомогу у вигляді консультацій. Практика здійснюється згідно індивідуального завдання, отриманого студентом та індивідуального плану, складеного студентом та затвердженого керівником практики від підприємства.

Під час проходження практики студент повинен вести щоденник, де вказується характер виконуваної роботи.

За узгодженням керівників практики студенти повинні один - два рази на тиждень звітувати на кафедрі та отримувати необхідну консультацію.


^ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Виробнича практика з спеціальності 6.030502 проводиться у відповідності з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. за №93, навчальним планом і організується на підприємствах.

Основним документом студента вважається календарний графік проходження практики, який є, по суті, робочою програмою практики, де враховується ступінь теоретичної підготовки студента, специфіка конкретного місця проходження практики. Індивідуальний графік розробляється керівником практики від кафедри і узгоджується з керівником від бази практики. В ньому відображається особливість проходження практики, включається комплекс спеціально підібраних навчальних і реальних завдань, календарні строки виконання окремих етапів, а також передбачається просування студента по різних робочих місцях для виконання програми практики в цілому.

В індивідуальному графіку може передбачатися виконання студентами виробничих завдань (робіт). Ця робота повинна бути організована таким чином, щоб студент мав можливість з одного боку надати допомогу підприємству, де він проходить практику, а з другого - глибоко засвоїти основні типи розрахунків та отримати професійні навички з спеціальності.

Робота студентів на базі практики з першого дня повинна бути спланована таким чином, щоб кожний студент мав чіткий план (графік) проходження практики з визначенням змісту і строків виконання окремих етапів практики.

Виконання індивідуального графіку повинно фіксуватися студентами у щоденнику.

Керівником практики від кафедри може бути дозволена студентам робота під час практики на вільних робочих місцях при умові, що останні задовольняють вимогам програми практики, і студенти успішно її виконують. Але незалежно від цього всі студенти на час проходження практики повинні бути забезпечені спеціально обладнаними місцями для роботи.

Робочим місцем студентів при проходженні виробничо-економічної практики є підрозділи підприємств, діяльність яких пов'язана з управлінською роботою.

Під час проходження практики студент зобов'язаний: в 1-й день зробити відмітку про дату прибуття на практику (у посвідченні); пройти інструктаж з техніки безпеки, з'явитись до керівника практики від підприємства - бази практики, ознайомити його з програмою (графіком) та індивідуальним завданням, отримати вказівки щодо проходження практики та домовитись про час і місце консультацій; отримати тимчасову перепустку для входу на підприємство; повністю виконати програму та індивідуальні завдання з практики; фіксувати в щоденнику виконані завдання; зібрати матеріал для написання звіту, своєчасно його обробити, написати звіт; зібрати матеріал і провести необхідні дослідження по проблемі наступних курсових, наукових робіт; дотримуватись трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку на базі практики; нести відповідальність за роботу, що доручена керівником від бази практики.

В останній день проходження практики студент зобов'язаний: отримати характеристику своєї роботи, яка складається і підписується керівником від бази практики; зробити відмітку про дату завершення практики та вибуття з місця її проходження (в посвідченні), здати матеріали, отримані на підприємстві під час проходження практики, здати перепустку.

Після повернення з бази практики студент зобов'язаний : довести до відома кафедри про закінчення практики; у 1-денний строк належним чином оформити звіт про проходження виробничо-економічної практики; здати звіт разом з необхідними оформленими документами та щоденник керівникові практики від кафедри на перевірку; у призначений керівником практики від

кафедри день захистити звіт про проходження практики; отримати консультації у наукового керівника щодо обробки зібраного під час практики матеріалу.


^ IV. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Ефективна діяльність підприємств в сучасному мінливому економічному середовищі вимагає забезпечення їх спеціалістами ринкової орієнтації, здатними приймати оптимальні управлінські рішення адекватні змінам умов господарювання. Це передбачає включення в підготовку спеціалістів з "Економічної кібернетики" обов'язкового проходження економічної практики на діючих підприємствах та підрозділах університету, яка б прищепила студентам навички з управління в конкретних господарських умовах.

Зміст практики - оволодіння практичними прийомами і методами організації, управління і контролю профільної діяльності підприємства у відповідності із здобутими знаннями з економічних дисциплін та дисциплін фахового спрямування.

Студенти проходять економічну практику на підприємствах, під визначення яких попадають самостійні господарські статутні суб'єкти, які мають права юридичної особи та здійснюють виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Це можуть бути суб'єкти господарської діяльності різного профілю, форм власності, організаційних форм.

Тривалість практики - два тижні.

Студенти проходять практику на робочих місцях менеджерів функціональних служб управління в частині виконання ними функцій по розробці і прийняттю економічних рішень. Кількість і види робочих місць залежить від розподілу управлінських функцій і визначаються програмними завданнями практики.

Специфіка економіки підприємств різних профілів, форм власності, організаційних структур обумовлює певні відмінності в змісті практики. В залежності від бази проходження практики її зміст уточнюється графіком проходження практики. При необхідності керівником практики від вузу на вимогу керівника практики від підприємства і за погодженням з ним може розроблятись індивідуальна програма практики на базі даного підприємства.

Змістом практики передбачається виконання студентом наступних завдань і робіт:

Економічна частина

1. Ознайомитись з підприємством в цілому: видами продукції, послуг, робіт, які воно виробляє; місцем підприємства на ринках; обсягами реалізації і фінансовими результатами за останні 3 роки; основними положеннями статутної діяльності.

2. Вивчити організацію діяльності підприємства, ознайомитись з виробничо-управлінською структурою, призначенням і функціями окремих структурних підрозділів, розподілом управлінських функцій. Слід описати діючу схему виробничо-управлінської системи з характеристикою внутрішніх взаємозв'язків і взаємозалежностей.

3. Ознайомитись з організацією профільної діяльності підприємства:

а) необхідно описати виробничий процес по одному із профільних видів продукції, робіт, послуг з вказівкою технологічних операцій (процесів) в послідовності їх виконання в часі. Представити техніко-економічний розрахунок тривалості виробничого процесу. При можливості визначити вузькі місця і вказати напрямки скорочення виробничого циклу.

б) слід провести розрахунки необхідної кількості устаткування по 2 -3-х його видах. Описати схему регулювання виробничого процесу. Описати просторове розміщення виробничого процесу по обраному профільному виду продукції і систему його обслуговування. Описати схему організації праці, ознайомитись з картами організації праці, проектами організації робочих місць (при їх наявності).

4. Оцінити матеріально-технічну базу підприємства і ознайомитись з техніко-економічним обґрунтуванням її розмірів і складу:

а) провести економічний аналіз техніко-технологічної бази підприємства: дати розрахунок виробничої потужності по 1-2-х видах продукції, послуг, робіт: прослідкувати динаміку виробничих потужностей і зробити висновки.

б) дати характеристику складу і структури основних виробничих фондів, розрахувати показники ефективності та використання основних фондів, прослідкувати динаміку за останні 3- и роки, продемонструвати схему нарахування амортизації по 15 позиціях основних фондів (з різними нормами амортвідрахувань). Ознайомитись із забезпеченням профільного виробництва сировиною, матеріалами, комплектуючими, паливом, електроенергією і т.п.

в) ознайомитись з нормуванням матеріальних ресурсів і дати розрахунок потреби в матеріальних ресурсах (по 2-х, 3-х видах матеріалів).

г) ознайомитись з формуванням запасів матеріальних ресурсів і їх розрахунками. Дати оцінку ефективності використання матеріальних ресурсів в динаміці.

5. Дати загальну характеристику інвестиційної діяльності підприємства.

6. Дати характеристику персоналу підприємства по категоріях, його якісного і кількісного складу в динаміці. Представити розрахунки показників продуктивності праці і провести їх аналіз. Описати систему організації оплати праці.

7. Дати загальну сутнісну характеристику профільної продукції, послуг, робіт. Розрахувати показники валової, товарної, чистої і реалізованої продукції і прослідкувати їх динаміку за останні 3–и роки, визначити фактори, які її обумовили. Описати схему формування виробничої програми.

8. Ознайомитись з показниками і методами оцінки якості продукції, робіт, послуг. Оцінити рівень конкурентоспроможності профільної продукції, робіт, послуг. Описати діючу систему нагляду і контролю за якістю продукції, робіт, послуг зі сторони держави і всередині підприємства.

9. Дати характеристику ефективності профільної діяльності. Розрахувати узагальнюючі показники ефективності за останні 3–и роки. Визначити чинники зростання ресурсної ефективності за їх видами.

10. Узагальнивши результати аналізу і вивчення профільної діяльності підприємства, слід зробити висновки, в яких вказати напрямки і, по можливості, конкретизувати заходи по оптимізації і розвитку організаційно-економічної системи.

Економіко-математична частина

Зібрати інформацію по проблемі, яка є предметом особливого дослідження студента з метою пошуку шляхів розв'язання проблеми в подальшій навчальній і науковій роботі. Необхідно виконати такі завдання, а саме описати:

 1. Економічну постановку задачі.

 2. Математичну модель задачі.

 3. Алгоритм розв’язування задачі.

 4. Провести аналіз отриманих результатів.

 5. Програмну реалізацію побудованого алгоритму розв’язування задачі.


Навчальні посібники та інша література для використання

 1. Артим-Дрогомирецька З., Романич І. Економічний ризик: практикум. – Львів, 2008.

 2. В.В.Вітлінський, С.І.Наконечний, Т.О.Терещенко. Математичне програмування, Київ, 2001.

 3. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. – К.: Деміур, 1996.

 4. Вітлінський В.В., Верчено П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.: КНЕУ, 2000.

 5. Вітлінський В.В., Верченко П.І., Сігал А.В. наконечний Я.С. Економічний ризик: ігрові моделі. – К., 2002.

 6. Вовк В.М., Дрогомирецька З.Б. Основи системного аналізу. Навч. посібник. –Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. -250с.

 7. Вовк В.М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах. Монографія. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2007.- 584с.

 8. Грабовый П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И. Риски в современном бизнесе. – М., 1994.

 9. Дацко М. В. Дослідження операцій в економіці : навч. посіб. / М. В. Дацко, М. М. Карбовник. – Львів, Ліга-Прес, 2009. – 285 с.

 10. Донець Л.І. Економічні ризики і методи його вимірювання. – К., 2006. – 312 с.

 11. Карбовник М.М., Негрей М.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Дослідження операцій. –Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2004.

 12. Карбовник М.М. Задача нелінійного програмування (ЗНП) та основні підходи до її розв’язування. В-во ЛНУ ім.І.Франка 2001.

 13. Карбовник М.М. Теорія двоїстості в лінійному програмуванні. В-во ЛНУ ім.І.Франка 2001.

 14. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. Учебное пособие для вузов. /Вентцель Е.С. М. 2001. –208с.

 15. Клименюк М.М., Брижань А.І. Управління ризиками в економіці. – К., 2000.

 16. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. Посібник / За ред. В.В Вітлінського. – К.: Знання, 2000 – 251с.

 17. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці. К. 2004.

 18. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: Підручник. –К, ВІПОЛ, 2000.

 19. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків. – К., 2003.

 20. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці. К. 2004.

 21. Кутковецький В. Дослідження операцій. К. 2004.


^ V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Основним підсумком практики для студентів є виконання календарного графіку, складання та захист звіту.

Період завершення практики дає можливість студенту реально оцінити свої сили, за допомогою викладача визначити основні недоліки у теоретичній підготовці, придбати навики для підвищення активності в наступних заняттях.

У студентів під час проходження практики може нагромаджуватись занадто багато інформації. У цьому випадку викладач зобов'язаний навчити студента правильному оформленню звітних матеріалів, дотриманню послідовності та точності викладання, а також вмінню вибирати найбільш суттєве. Тому студент, крім записів у щоденнику про виконану роботу, повинен скласти звіт про проходження (виконання графіку) практики по розділах.

Звіт студента про проходження практики пишеться від руки або набирається на комп'ютері (1800 знаків на 1-й сторінці) на одній стороні листа з дотриманням відступів: з лівого боку -30мм, з правого - 10мм, верхнього і нижнього - по 20мм.

Назву розділів слід писати великими буквами тим же самим чорнилом, що і текстову частину звіту.

Розділи звіту нумеруються арабськими цифрами: 1, 2, 3... і т.д. Підрозділам так само надається нумерація: 1.1., 1.2., 1.3., ...2.1.,2.2.,... і т.д.

При використанні у звіті ілюстрованого матеріалу (схем, графіків, діаграм і т.п.) нумерація робиться кількома цифрами з вказівкою номера підрозділу і порядкового номера ілюстрації (напр., "Малюнок 1.2.1", "Схема "2.2.1"). Назви розмішуються безпосередньо над графіком (схемою) та обов'язково додається їх стислий аналіз.

Цифровий матеріал рекомендується представляти у вигляді таблиць. Кожна з них повинна мати змістовну назву, яка ставиться під словом "таблиця" над відповідною таблицею. Таблиці нумеруються так само, як ілюстрації. Таблицю необхідно розміщати після посилання на неї в тексті (напр., див. таблицю 1.2.3), після чого робиться її аналіз.

В список інформаційних джерел включаються всі джерела, які використовувались при складанні звіту. В тексті звіту на інформаційні джерела робляться посилання ( в кінці сторінки або в квадратних дужках цифрами, які вказують на номер джерела в списку і сторінку з нього).

Допоміжний матеріал (інструкції, великі таблиці, ілюстрації, окремі схеми і т.п.) слід розташовувати в додатках, давати кожному з них змістовну назву та порядковий номер арабськими цифрами, а в тексті робити посилання на відповідний додаток.

Звіт студента про практику повинен мати: титульний лист (див. додаток 1); зміст з назвами розділів (згідно графіку проходження практики) та сторінок, де вони починаються,

стислу характеристику бази практики; зміст і аналіз кожного розділу практики; список інформаційних джерел; додатки (при необхідності).

Звіт студента про практику повинен мати наскрізну нумерацію листів, починаючи з цифри З, бути зброшурованим (зшитим).

На титульній сторінці звіту необхідно мати: особистий підпис керівника практики від кафедри з вказівкою його посади, прізвища, ім'я , по-батькові, особистий підпис керівника практики від підприємства з вказівкою посади, прізвища, ім'я, по-батькові, особистий підпис студента. Все повинно бути завірене печаткою підприємства, де студент проходив практику.

^ VI. ЗАХИСТ ЗВІТІВ СТУДЕНТАМИ

Належним чином оформлений звіт кожен студент повинен здати у 1-денний термін після закінчення практики (разом з оформленим щоденником) на перевірку керівникові практики від кафедри.

За результатами перевірки звіту, його захисту студентом, а також спостереження за виконанням календарного графіку проходження практики надається детальна характеристика роботи студента при отриманні практичних знань, що виражається виставленням комплексної диференційованої оцінки в екзаменаційну відомість і одночасно в залікову книжку кожного студента.

Студент, який не дотримався вимог (завдання та графіку проходження практики), що отримав негативний відгук керівників та незадовільну оцінку під час захисту (що фіксується в екзаменаційній відомості), направляється на практику під час канікул або виключається з вузу у встановленому порядку.

Студент, який повністю не виконав графік та завдання практики з поважних причин (тривала хвороба, тощо, що підтверджується відповідними документами) повинен написати заяву, на підставі якої наказом продовжується термін проходження практики. Після її завершення захист звіту проводиться на загальних підставах.


Додаток 1

^ Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Кафедра економічної кібернетики


Звіт

про проходження виробничої практики

на базі

(повна назва підприємства)


Студента групи Екк-31с

_____________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)


Керівник практики від підприємства

________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові)


Керівник практики від кафедри

________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові)


Львів-2010


Додаток 2.

^ Примірний календарний графік проходження економічної практики

Початок практики - 21 червня, закінчення - 04 липня

п/п

Завдання

Кількість робочих днівОзнайомлення з підприємством в цілому і вивчення виробничо-управлінської структури

1Вивчення організації профільної діяльності підприємства

1Аналіз матеріально-технічної бази підприємства, ознайомлення з техніко-економічним обґрунтуванням її розмірів і складу

4Вивчення персоналу підприємства, аналіз його використання і матеріального заохочення

1Вивчення формування виробничої програми

1Ознайомлення з управлінням якістю продукції

1Оцінка ефективності діяльності

1Розробка економіко-математичної моделі оптимізації діяльності досліджуваного підприємства

1Побудова блок-схеми реалізації моделі

1Числовий приклад використання економіко-математичної моделі та апробація отриманих результатів на практиці

1Розробка рекомендацій по оптимізації і розвитку організаційно-економічної системи

1Збір інформації по конкретній проблемі

протягом практикиОформлення звіту

1

Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики «затверджую» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики «затверджую» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики «затверджую» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої історії України «затверджую»
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0301...
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики «затверджую» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної і соціальної географії
Географія, спеціальністю. – : Львів, 2010. – 12 с
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики «затверджую» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної і соціальної географії
Навчальна програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики «затверджую» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної і соціальної географії
Географія міжнародного туризму. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики «затверджую» iconЛьвівський національний університет імені івана франка ivan franko LVIV national university
Кафедра історичної геології та палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую
move to 213-161272
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики «затверджую» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка кафедра психології
Мельник В. П.,декан філософського факультету лну ім. Івана Франка, професор, доктор філософських наук
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики «затверджую» iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної і соціальної географії
Навчальна програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму 040104 Географія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи