Робоча програма виробничої переддипломної практики icon

Робоча програма виробничої переддипломної практики
Скачати 75.21 Kb.
НазваРобоча програма виробничої переддипломної практики
Дата01.06.2012
Розмір75.21 Kb.
ТипДиплом

Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра економічної кібернетики


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Вчена рада факультету

_________________________

«____»_____________20___р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

виробничої переддипломної ПРАКТИКИ


для студентів V курсу

напряму підготовки 7.050102

для спеціальності економічна кібернетика

економічного факультету


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Робоча програма затверджена

На засіданні кафедри

___________________

Протокол № ____ від

«_____»_________20___р.

Завідувач кафедри

______________________

(«_____»_________20___р.


 1. Вступ

Виробнича переддипломна практика для студентів V курсу денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст). Спеціальність - 7.050102 "Економічна кібернетика". Термін практики: з 19 квітня 2010 року по 16 травня 2010 року.

Студенти проходять економічну практику на підприємствах, під визначення яких попадають самостійні господарські статутні суб'єкти, які мають права юридичної особи та здійснюють виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Це можуть бути суб'єкти господарської діяльності різного профілю, форм власності, організаційних форм.

Метою виробничої практики є оволодіння методами і прийомами роботи економіста на підприємстві в сфері організації, управління і контролю профільної діяльності.

 1. ^ МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою практики є закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами в процесі навчання, набуття практичних навиків в постановці та реалізації практичних завдань, нагромадження досвіду організаторської і виховної роботи.

При проходженні переддипломної практики студенти зобов’язані:

а) ознайомитись з структурою підприємства чи установи, основними задачами, що розв’язуються в підрозділі, де студент проходить практику;

б) ознайомитись з постановкою запропонованої задачі, скласти її економіко-математичну модель;

в) розв’язати задачу з застосуванням ЕОМ, зробити аналіз отриманих результатів;

г) вести щоденник практики.


^ 3. Організація проведення практики

Керівництво практикою від університету здійснюють викладачі кафедри економічної кібернетики.

Керівник практики зобов'язаний:

 • провести всі заходи щодо організації практики;

 • узгодити календарний план-графік проходження практики кожного студента з керівниками підприємств;

 • спільно з керівником практики від підприємства чи організації забезпечити можливість виконання студентами програми практики згідно з планом-графіком;

 • консультувати практикантів зі всіх питань практики.

Під час проходження практики студенти підлягають правилам внутрішнього розпорядку підприємства або установи.

Для керівництва практикою на підприємстві чи в установі призначається керівник, який повинен:

 • провести інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;

 • забезпечити студента конкретною роботою згідно програми практики і наданням необхідної матеріальної допомоги;

 • забезпечити контроль та виконання програми практики, перевірку та оцінку звітів студентів по закінченні практики;

 • залучити студентів до творчої роботи (раціоналізаторської, науково-дослідної);

 • регулярно контролювати і направляти роботу студентів, інформувати керівника від кафедри про її результати, про трудову дисципліну студентів-практикантів;

 • допомагати студентам у процесі збирання матеріалів для дипломної роботи.

У кінці практики керівники оцінюють результати проходження практики кожним студентом, дають письмову характеристику та відгук на звіт про проходження практики.

При проходженні виробничої практики студент веде щоденник, в якому коротко відображає основні результати виконаної роботи.

Всі роботи, що зафіксовані в щоденнику, повинні бути затверджені керівником практики від підприємства. Керівництво підприємства дає в щоденнику висновок про роботу студента під час практики, де відображає: характеристику виконаної роботи, її якість, активність і дисципліну студента, участь студента в громадській роботі, а також загальну оцінку роботи студента під час практики.

За узгодженням керівників практики студенти повинні один раз на тиждень звітувати на кафедрі про виконану роботу.


^ 4. Зміст практики

Студенти проходять практику на робочих місцях менеджерів функціональних служб управління в частині виконання ними функцій по розробці і прийняттю економічних рішень. Кількість і види робочих місць залежить від розподілу управлінських функцій і визначаються програмними завданнями практики.

Змістом практики передбачається виконання студентом наступних завдань і робіт:

Економічна частина

1. Ознайомитись з підприємством в цілому: видами продукції, послуг, робіт, які воно виробляє; місцем підприємства на ринках; обсягами реалізації і фінансовими результатами за останні 3 роки; основними положеннями статутної діяльності.

2. Вивчити організацію діяльності підприємства, ознайомитись з виробничо-управлінською структурою, призначенням і функціями окремих структурних підрозділів, розподілом управлінських функцій.

3. Ознайомитись з організацією профільної діяльності підприємства.

4. Дати характеристику персоналу підприємства по категоріях.

5. Дати загальну сутнісну характеристику профільної продукції, послуг, робіт.

6. Узагальнивши результати аналізу і вивчення профільної діяльності підприємства, слід зробити висновки, в яких вказати напрямки і, по можливості, конкретизувати заходи по оптимізації і розвитку організаційно-економічної системи.


Економіко-математична частина

Зібрати інформацію по проблемі, яка є предметом особливого дослідження студента з метою пошуку шляхів розв'язання проблеми в подальшій навчальній і науковій роботі. Необхідно виконати такі завдання, а саме описати:

 1. Економічну постановку задачі.

 2. Математичну модель задачі.

 3. Алгоритм розв’язування задачі.

 4. Провести аналіз отриманих результатів.

 5. Програмну реалізацію побудованого алгоритму розв’язування задачі.


Навчальні посібники та інша література для використання


 1. Артим-Дрогомирецька З., Романич І. Економічний ризик: практикум. – Львів, 2008.

 2. В.В.Вітлінський, С.І.Наконечний, Т.О.Терещенко. Математичне програмування, Київ, 2001.

 3. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. – К.: Деміур, 1996.

 4. Вітлінський В.В., Верчено П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.: КНЕУ, 2000.

 5. Вітлінський В.В., Верченко П.І., Сігал А.В. наконечний Я.С. Економічний ризик: ігрові моделі. – К., 2002.

 6. Вовк В.М., Дрогомирецька З.Б. Основи системного аналізу. Навч. посібник. –Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. -250с.

 7. Вовк В.М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах. Монографія. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2007.- 584с.

 8. Грабовый П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И. Риски в современном бизнесе. – М., 1994.

 9. Дацко М. В. Дослідження операцій в економіці : навч. посіб. / М. В. Дацко, М. М. Карбовник. – Львів, Ліга-Прес, 2009. – 285 с.

 10. Донець Л.І. Економічні ризики і методи його вимірювання. – К., 2006. – 312 с.

 11. Карбовник М.М., Негрей М.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Дослідження операцій. –Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2004.

 12. Карбовник М.М. Задача нелінійного програмування (ЗНП) та основні підходи до її розв’язування. В-во ЛНУ ім.І.Франка 2001.

 13. Карбовник М.М. Теорія двоїстості в лінійному програмуванні. В-во ЛНУ ім.І.Франка 2001.

 14. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. Учебное пособие для вузов. /Вентцель Е.С. М. 2001. –208с.

 15. Клименюк М.М., Брижань А.І. Управління ризиками в економіці. – К., 2000.

 16. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. Посібник / За ред. В.В Вітлінського. – К.: Знання, 2000 – 251с.

 17. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці. К. 2004.

 18. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: Підручник. –К, ВІПОЛ, 2000.

 19. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків. – К., 2003.

 20. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці. К. 2004.

 21. Кутковецький В. Дослідження операцій. К. 2004.


^ 5. Структура та оформлення звіту про виробничу практику

За результатами практики студенти складають індивідуальний письмовий звіт в якому містяться систематизовані підсумки роботи. Структура звіту:

 1. Коротка характеристика об’єкту (підприємства чи установи), де студент проходив практику.

 2. Економічна постановка задачі.

 3. Економіко-математична модель задачі.

 4. Опис та обґрунтування алгоритму організації задачі.

 5. Опис блок-схеми виробничого алгоритму.

 6. Опис вхідних та вихідних документів.

 7. Програмна реалізація поставленої задачі.

 8. Аналіз отриманих результатів.

 9. Література (джерела), що опрацьована за час практики.

Готовий звіт переплітають чи підшивають в папку і підписують. Після цього звіт рецензує і підписує керівник практики від підприємства. Оформлений і підписаний звіт студент разом з оформленим щоденником здає на кафедру економічної кібернетики.


^ 6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ЗАХИСТ ЗВІТУ

Захист звітів про практику відбувається перед комісією, яка визначається і затверджується на засіданні кафедри.

Захист практики може проводитись, в окремих випадках, і на місцях практики. Тоді до складу комісії включають керівників тих відділів, в яких студент проходив практику і керівника від кафедри економічної кібернетики.

Оцінюючи практику, враховують: характеристику студента, що дана з бази практики, зміст та якість виконаної роботи та результат захисту перед комісією.

У випадку отримання студентом незадовільної оцінки студент повинен пройти практику повторно.

Схожі:

Робоча програма виробничої переддипломної практики iconЗ переддипломної практики та дослідницької практики
Програма І робоча програма з переддипломної практики та дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма виробничої переддипломної практики iconХарківська національна академія міського господарства т. В. Момот, Г.І. Кизилов програма та робоча програма з переддипломної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з переддипломної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма виробничої переддипломної практики iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей...
Робоча програма виробничої переддипломної практики iconРобоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що
Робоча програма переддипломної практики (для студентів V курсу, що навчаються за спеціальністю 100501)/ Уклад. О. Л.Ігнатьєв. Луганськ:...
Робоча програма виробничої переддипломної практики iconРобоча програма виробничої переддипломної практики для студентів V курсу напряму підготовки 050102 для спеціальності економічна кібернетика
move to 0-465692
Робоча програма виробничої переддипломної практики iconРобоча програма виробничої переддипломної практики для студентів V курсу напряму підготовки 050102 для спеціальності економічна кібернетика
move to 0-465693
Робоча програма виробничої переддипломної практики iconРобоча програма виробничої переддипломної практики
Виробнича переддипломна практика для студентів V курсу денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр). Спеціальність...
Робоча програма виробничої переддипломної практики iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання)
...
Робоча програма виробничої переддипломної практики iconРобоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку
Робоча програма виробничої переддипломної практики iconРобоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи