“затверджую” icon

“затверджую”
Скачати 358.65 Kb.
Назва“затверджую”
Дата28.07.2012
Розмір358.65 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Вчена рада факультету

_____________________

___”__________20___р.


РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ


__________________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань______________________________________________________________

(шифр і назва галузі знань)

напряму підготовки________________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)_____________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету_______________________________________________________________

(назва факультету)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


^

Робоча програма затверджена


на засіданні кафедри

____________________

Протокол № ___ від

“____”____________20___р.


Завідувач кафедрою

______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

“___”_____________ 20___р.


Львів 20__

І. Загальні положення


Виробничу практику студенти ІІІ курсу напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” стаціонарної форм навчання проходять два тижні згідно з навчальним планом. Виробничу практику студенти повинні проходити на середніх та великих промислових підприємствах, з якими університет укладає договір.

Метою практики є вивчити систему первинних документів, облікових регістрів та організацію документообороту на досліджуваному підприємстві (зразки представити в додатках до звіту заповнені власноруч).

Завдання практики - систематизувати, узагальнити, поглибити і закріпити одержані теоретичні знання з бухгалтерського обліку та набути навики практичної роботи.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра обліку і аудиту. Керівники практики від кафедри перевіряють організацію та якість роботи студентів, контролюють хід практики.

Зарахування студентів на практику і визначення керівників практики від підприємства здійснюється наказом керівника цього підприємства.

Студент-практикант працює за індивідуальним графіком визначеним програмою практики із врахування особливостей функціонування виробничої бази.


^ II. Обов'язки студента-практиканта


Студент-практикант зобов'язаний прибути на підприємство для проходження практики в строк, визначений університетом.

Студентові потрібно:

1. Приймати активну участь у пошуку базового підприємства;

 1. Сприяти встановленню договірних відносин між навчальним закладом і базовим підприємством;

 2. Скласти календарно-тематичний план виробничої практики та затвердити його у керівника практики від навчального закладу та від підприємства;

 3. Своєчасно з'явитися на базове підприємство для проходження практики;

 4. Суворо дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку базового підприємства; правил техніки безпеки і вимог охорони праці;

 5. Виконати у терміни встановлені графіком навчального процесу програму виробничої практики зі спеціальності;

 6. Оформити документально результати роботи під час практики;

 7. Не пізніше 2 календарних днів після завершення терміну практики представити звіт з виробничої практики на перевірку керівнику практики від навчального закладу;

 8. Одержати звіт після перевірки, ознайомитись з рецензією викладача, доопрацювати зауваження рецензента

Не пізніше ніж за тиждень до закінчення практики студент повинен одержати ділову характеристику, підписану керівником практики від підприємства. Підпис керівника практики обов’язково завіряється печаткою підприємства.


^ III. Обов'язки керівників виробничої практики


Обов’язки керівника практики від університету:

1. Сприяти укладанню договору на проведення практики студентів між навчальним закладом і базовим підприємством;

2. Пронести збори у навчальній групі. Роз'яснити студентам завдання і мету виробничої практики зі спеціальності, строки і порядок її погодження, правила документального оформлення результатів роботи і критерії оцінки роботи студента;

3. Ознайомити студентів з програмою виробничої практики зі спеціальності;

4. Погодити з кожним студентом календарно-тематичний план виробничої практики зі спеціальності, враховуючи специфіку діяльності базового підприємства і затвердити його;

5. Підтримувати зв'язки з керівником практики від підприємстві з питань організації і якості проходження виробничої практики;

6. Організувати вивчення студентами нормативних документів і законодавства України;

7. Здійснювати контроль за виконанням студентами-практикантами програми виробничої практики зі спеціальності, дотриманням календарно-тематичного плану роботи; надавати їм методичну допомогу; проводити спостереження за професійним становленням студента на протязі терміну виробничої практики;

8. Перевіряти кожне завдання програми, ставити оцінку за його виконання;

9. Робити зауваження щодо складання щоденника;

10. Забезпечити своєчасність оформлення студентами щоденника і здачу звіту на перевірку, наявність у звіті відгуку керівника практики від підприємства про роботу студента-практиканта;

11. Перевірити звіт з виробничої практики зі спеціальності, на писати рецензію, указати недоліки та шляхи їх усунення;

12. Організувати захист студентами звіту з виробничої практики зі спеціальності;

13. Виставити оцінку за виробничу практику зі спеціальності в заліковій книжці студента та заліково-екзаменаційній відомості;

14. Написати звіт про результати погодження студентами навчального закладу виробничої практики зі спеціальності і представити його завідуючому кафедрою обліку і аудиту (не пізніше двох тижнів після закінчення строку практики);

15. Здати звіти студентів до архіву кафедри з двома примірниками списків (назва практики, група, курс, форма навчання, термін практики, прізвище, ім'я, по батькові студента, назва базового підприємства, місце його знаходження, номер і дата договору на проведення практики студентів , оцінка, підпис викладача);

16. Доповісти результати практики на засіданні кафедри.


Обов’язки керівника виробничої практики від підприємства:

1. Мати викладацькі здібності і бути зацікавленим у якісній підготовці студента - майбутнього спеціаліста;

2. Вивчити програму виробничої практики, її строки, затвердити календарно-тематичний план роботи студента-практиканта;

3. Знати програмні вимоги до рівня теоретичних знань і професійної підготовки студентів;

4. Ознайомити студента-практиканта з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

5. Здійснювати контроль за дотриманням студентом трудової дисципліни;

6. Забезпечити безпечні умови праці, дотримання правил техніки безпеки та охорони праці;

7. Своєчасно забезпечити студента-практиканта робочим місцем, обчислювальною технікою;

8. Надати можливість студенту-практиканту опрацювати бухгалтерські документи підприємства. Ознайомити студента-практиканта з переліком документів, інформація яких є комерційною таємницею підприємства;

9. Сприяти вихованню у практиканта любові до обраної професії, відчуття відповідальності за якість виконаної роботи;

10. Розвивати і удосконалювати практичні уміння і навички студента-практиканта;

11. Згідно з календарно-тематичним планом і робочою програмою виробничої практики давати студенту доручення на виконання облікових робіт та відповідні пояснення щодо порядку і якості їх виконання;

11. Надавати студентам фахові поради та вказівки. Залучати студентів до науково-дослідної та громадської роботи;

12. Щоденно здійснювати контроль за якістю виконання студентом завдань програми виробничої практики, надавати йому практичну допомогу, перевіряти і підписувати щоденник з виробничої практики;

13. Приймати участь в підведеш підсумків практичного навчання. Оцінити якість виконання практичних завдань студентом-практикантом та написати відгук про його роботу.


^ IV. Зміст виробничої практики


4.1. Ознайомлення з підприємством (організацію, установою), характеристика організаційної, виробничої структури, системи управління.

На початковому етапі проходження виробничої практики необхідно ознайомитись з історією створення і розвитку підприємства, його спеціалізацією, виробничою структурою.

4.2.Ознайомлення з організацією облікової роботи на підприємстві, вивчення структури бухгалтерії, елементів облікової політики та нормативно-правового забезпечення порядку документування записів у бухгалтерському обліку.

Треба ретельно ознайомитись зі структурою бухгалтерської служби, обліковим апаратом, посадовими інструкціями (обов'язками) й індивідуальним графіком роботи, а також із системами та формами організації бухгалтерського обліку на підприємстві, оцінити стан автоматизації обліку, правильність та доцільність формування облікової політики.

4.3. Вивчити документальне забезпечення основних господарських операцій підприємства (розглядаються ділянки обліково-аналітичної роботи в межах об’єкту практики):

4.3.1. Основні засоби;

4.3.2. Нематеріальні активи;

4.3.3. Інші необоротні активи;

4.3.4. Виробничі запаси;

4.3.5. Малоцінні швидкозношувальні предмети;

4.3.6. Грошові та розрахункові операції;

4.3.7. Розрахунки зі страхування та оплати праці;

4.3.8. Витрати підприємства;

4.3.9. Доходи підприємства;

4.3.10. Звітність підприємства:

фінансова;

податкова;

статистична.

Стандартний перелік первинних документів по ділянках бухгалтерського обліку представлено у додатку А.


^ V. Звіт про виробничу практику


Після закінчення терміну практики студенти письмово звітують про виконання програми та індивідуальних завдань. Зміст звіту повинен містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики, висновки і пропозиції, дані про індивідуальну роботу на посаді бухгалтера, використану літературу та нормативні документи.

Звіт повинен бути написаний обсягом до п’ятдесяти сторінок (без додатків) на окремих аркушах паперу (формат А4: 210x297 мм), дотримуючись таких вимог: шифр – Times New Roman; розмір 14; інтервал – 1,5; верхнє, нижнє ліве поле – 20 мм, праве – 10 мм; розташування - книжне.

Ілюстрації позначають скороченням «Рис.» і нумерують послідовно в межах пункту змісту практики. Номер ілюстрації повинен складатися з номера пункту змісту звіту і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Після номера ілюстрації крапка не ставиться. Наприклад, Рис. 1.3.4.1 (перший рисунок пункту 1.3.4. (Виробничі запаси)).

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують по центру внизу ілюстрації після її номера. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (Рис. 1.3.6.2 Назва рисунку).

Таблиці нумерують послідовно в межах пунктів змісту практики. В правому верхньому над назвою таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера пункту змісту звіту і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Після номера таблиці крапка не ставиться. Наприклад, Таблиця 1.2.2 (друга таблиця пункту 1.2. (Ознайомлення з організацією облікової роботи на підприємстві, вивчення структури бухгалтерії, елементів облікової політики та нормативно-правового забезпечення порядку документування записів у бухгалтерському обліку.)).

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку слово «Таблиця» і її номер вказують один раз в правому верхньому куті над відповідним загальним заголовком першої частини таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть слова «Продовження таблиці» і вказують її номер, наприклад: «Продовження табл. 1.3.9.2». доцільність продовження таблиці на наступній сторінці є лише тоді, коли вона не поміщається на одній сторінці. Кожна таблиця повинна мати назву (загальний заголовок), яку розміщують по центру над таблицею. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери.

Таблиця 1.2.2

Терміни зберігання бухгалтерських документів в архіві підприємства


Тип документів бухгалтерського обліку

Термін зберігання, років

1

2

Бухгалтерські звіти й баланси організацій та пояснювальні записки до них:
а) зведені річні

Постійно

б) річні

Постійно

в) квартальні

3


Таблицю розміщують в тексті та додатках таким чином, щоби її можна було читати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою.

У списку використаних джерел спочатку з алфавітними порядком розміщують бібліографічний опис нормативних актів та документів, а далі інші використані джерела:

 • закони та постанови ВРУ;

 • укази президента;

 • постанови, декрети , розпорядження КМУ;

 • нормативні документи міністерств і відомств України;

 • постанови (ухвали) місцевих Рад народних депутатів;

 • в алфавітному порядку українські (російські) джерела праць;

 • в алфавітному порядку іноземні джерела праць.

Основні законодавчі і нормативні документи, які регулюють загальні правила застосування первинних документів наведені в додатку Б.

Зразки документів, розрахунків, облікових реєстрів і звітних форм заповнених власноруч розміщують в кінці звіту, а в тексті дають посилання на них і зазначають їхні порядкові номери.

Студент-практикант веде щоденник виробничої практики, де записує: дату, робоче місце, короткий зміст виконаної роботи. Ці дані підтверджуються підписом керівника практики від підприємства. Заповнений щоденник додається до звіту про виробничу практику.

Звіт повинен бути написаний студентом під час проходження практики і за змістом відповідати вимогам програми практики.

Звіт повинен містити (структура звіту):

 1. титульний аркуш (додаток В);

 2. направлення на практику (щоденник), де міститься відгук керівника практики від підприємства (організації) про роботу студента на практиці та її оцінка (бали), висновок керівника практики від навчального закладу, робочі записи під час практики;

 3. календарно-тематичний план (додаток Г);

 4. зміст (1.1. Ознайомлення з підприємством (організацію, установою), характеристика організаційної, виробничої структури, системи управління. 1.2. Ознайомлення з організацією облікової роботи на підприємстві, вивчення структури бухгалтерії, елементів облікової політики та нормативно-правового забезпечення порядку документування записів у бухгалтерському обліку. 1.3. Вивчити документальне забезпечення основних господарських операцій підприємства (розглядаються ділянки обліково-аналітичної роботи в межах об’єкту практики): 1.3.1. Основні засоби 1.3.2. Нематеріальні активи 1.3.3. Інші необоротні активи 1.3.4. Виробничі запаси 1.3.5. Малоцінні швидкозношувальні предмети 1.3.6. Грошові та розрахункові операції 1.3.7. Розрахунки зі страхування та оплати праці 1.3.8. Витрати підприємства 1.3.9. Доходи підприємства 1.3.10. Звітність підприємства: фінансова; податкова; статистична;

 5. вступ;

 6. виклад матеріалу (розкриття змісту);

 7. висновки;

 8. список використаних джерел;

 9. систематизований додаток (таблиця в якій наведено перелік додатків представлених до звіту);

 10. додатки (первинні та зведені документи заповнені власноруч за ділянками обліково-аналітичної роботи підприємства (організації), на які необхідно робити посилання у звіті з практики.

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок (номер сторінки проставляється у верхньому праному куті аркуша). Першою сторінкою звіту є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок звіту. Аркуші звіту повинні бути зшиті (переплетені).


^ VI. Критерії оцінювання


Згідно положення по Львівському національному університету імені Івана Франка підчас проходження практики студент може отримати бали в такому порядку (таблиця 1.1).


Таблиця 1.1

Основні критерії оцінювання звіту з виробничої практики

№ п/п

Напрями оцінювання результатів практики

Бали

1

2

3

1

Керівник практики від підприємства за ретельність та грамотність підготовки поставлених завдань, сумлінність та дисциплінованість (проставляється в щоденнику практики у відгуку керівника практики від підприємства (організації) про роботу студента на практиці)

0 - 30

Продовження таблиці 1.1

1

2

3

2

Оформлення звіту та щоденника з практики у відповідності до вимог вищого навчального закладу та кафедри

0 - 20

3

Виконання програми практики, захист звіту

0 - 50


Оцінка за виробничу практику проставляється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за різними системами (таблиця 1.2).

Таблиця 1.2

Шкала оцінювання знань студентів за різними системами


Оцінка в балах

ЕСТS – Європейська кредитно-трансферна система

Визначення

Екзаменаційна оцінка (національна шкала)

1

2

3

4

90 - 100

А

Відмінно

Відмінно

81 - 89

В

Дуже добре

Добре

71 - 80

С

Добре

61 - 70

D

Задовільно

Задовільно

51 - 60

E

Достатньо

0 - 50

FX

Незадовільно

Незадовільно


Звіт про проходження практики захищає студент (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідувачем кафедри, протягом п'яти днів після визначеного терміну її завершення. Одержану на захисті оцінку записують у залікову книжку.

При захисті студент повинен показати своє володіння матеріалом, викладеним у звіті; визначити завдання, проблеми та шляхи їх розв’язання; пояснити обґрунтованість складених висновків.

Студентові, який не виконав програми практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно. Студента, який востаннє одержав негативну оцінку по практиці в комісії, відраховують з університету.


Додаток А


^ Перелік типових форм, що їх використовують для первинної документації господарських явищ і процесів на підприємствах УкраїниКод форми

Назва форми

1

2

^ 1) Облік особового складу підприємства

Ф № П-1

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу

Ф № П-2

Особова картка

Ф № П-5

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу

Ф № П-6

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

Ф № П-8

Наказ (розпорядження) про припинення трудової угоди

Ф № П-13

Табель обліку використання робочого часу

^ 2) Облік нарахування та виплати заробітної плати

Ф № П-49

Розрахунково-платіжна відомість

Ф № П-51

Розрахункова відомість

Ф № П-54

Особовий рахунок

^ 3) Облік касових операцій

Ф № КО-1

Прибутковий касовий ордер

Ф № КО-2

Видатковий касовий ордер

Ф № КО-3

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

Ф № КО-4

Касова книга

^ 4) Облік розрахунків із підзвітними особами

Ф № 807

Авансовий звіт

5) Облік банківських операцій

Ф № 869

Рахунок-фактура

код 040 1001

Платіжна вимога

код 040 1002

Платіжне доручення

код 040 1003

Зведене платіжне доручення

код 040 1004

Заява про відмову від акцепту

код 040 1007

Реєстр чеків

код 040 1008

Зведена вимога

^ 6) Облік матеріалів

Ф № М-1

Журнал обліку вантажів, що надійшли

Ф № М-2

Доручення

Ф № М-2а

Акт списання бланків доручень

Ф № М-3

Журнал реєстрації виданих доручень

Ф № М-4

Прибутковий ордер

Ф № М-7

Акт приймання матеріалів

Ф № М-8

Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазовий відпуск)

Ф № М-9

Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску двох—п’яти найменувань матеріалів)

Ф № М-10

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

^ Продовження додатку А

1

2

Ф № М-11

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

Ф № М-12

Картка складського обліку матеріалів

Ф № М-13

Реєстр приймання-здачі документів

Ф № М-14

Відомість обліку залишків матеріалів на складі

Ф № М-15

Акт про прийняття устаткування

Ф № М-15а

Акт прийняття-передавання устаткування до монтажу

Ф № М-16

Матеріальний ярлик

Ф № М-17

Акт № __ про виявлені дефекти устаткування

Ф № М-18

Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від визначених норм запасу

Ф № М-19

Матеріальний звіт

Ф № М-21

Інвентаризаційний опис

Ф № М-22

Акт № __ на списання матеріалів відкритого зберігання

Ф № М-23

Акт № __ про витрату давальницьких матеріалів

Ф № М-26

Картка обліку устаткування для встановлення

Ф № М-28

Лімітно-забірна картка № __ для будівельних організацій

Ф № М-28а

Лімітно-забірна картка №___

^ 7) Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів

Ф № МШ-1

Відомість про поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів

Ф № МШ-2

Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

Ф № МШ-4

Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів

Ф № МШ-5

Акт на списання інструментів (пристосувань) та обмін їх на придбані для використання

Ф № МШ-6

Особиста картка спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань

Ф № МШ-7

Відомість обліку (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань

Ф № МШ-8

Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

^ 8) Облік основних засобів

Ф № 03-1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основ­них засобів

Ф № 03-2

Акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів

Ф № 03-3

Акт на списання основних засобів

Ф № 03-4

Акт на списання автотранспортних засобів

Ф № 03-5

Акт №__ про встановлення, пуск та демонтаж будівельної техніки

Ф № 03-6

Інвентарна картка обліку основних засобів

Ф № 03-7

Опис інвентарних карток обліку основних засобів

Ф № 03-8

Картка обліку руху основних засобів

Ф № 03-9

Інвентарний список основних засобів

Ф № 03-14

Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)

Ф № 03-15

Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)

Ф № 03-16

Розрахунок амортизації автотранспортуДодаток Б


^ ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ І НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV "ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ" (із змінами і доповненнями).

 2. Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3814-ХII "Про національний архівний фонд і архівні установи" (із змінами і доповненнями).

 3. Закон України від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР "ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ".

 4. Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2346-ІІІ "ПРО ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ ТА ПЕРЕКАЗ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ" (із змінами і доповненнями).

 5. Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2374-ІІІ "ПРО ОБІГ ВЕКСЕЛІВ В УКРАЇНІ".

 6. Закон України від 6 липня 1999 р. № 826-ХIV "ПРО ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО ЖЕНЕВСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 1930 РОКУ, ЯКОЮ ВВЕДЕНИЙ УНІФІКОВАНИЙ ЗАКОН ПРО ПЕРЕКЛАДНІ ВЕКСЕЛІ І ПРОСТІ ВЕКСЕЛІ".

7)"ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПИСІВ „У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.

 1. Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2374-ІII "ПРО ОБІГ ВЕКСЕЛІВ В УКРАЇНІ".

 2. Закон України від 1 червня 2000 р. № 1776-ІII "ПРО ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПОСЛУГ".

10) Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР "ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ"

11) Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР "ПРО ВІДПУСТКИ" (із змінами і доповненнями).

12)Закон України "ПРО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ" від 16.04.1991 р.№959-ХП.

 1. Закон України "ПРО ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ПЕРЕД БЮДЖЕТАМИ ТА ДЕРЖАВНИМИ ЦІЛЬОВИМИ ФОНДАМИ" від 21.12.2000 р. № 2181-ІП.

 2. Інструкція "ПРО ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ВИДАНИХ, ПОВЕРНУТИХ І ВИКОРИСТАНИХ ДОВІРЕНОСТЕЙ НА ОДЕРЖАННЯ ЦІННОСТЕЙ". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 р. № 99.

 3. Інструкція "ПРО ПОРЯДОК ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ЄДИНОЇ ПЕРВИННОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ТА ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНОЇ РОБОТИ". Затверджено наказом Міністерства статистики України і Міністерства транспорту України від 7 серпня 1996 р. № 228/253.

 1. Інструкція "З ВЕДЕННЯ КВИТКОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ". Затверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України від 7 липня 1999 р. № 452.

 2. Інструкція "ПО ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДОКУМЕНТІВ ТА РОЗРАХУНКІВ". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69.

 3. Інструкція "ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від ЗО листопада 1999 р. № 291.

 4. Інструкція "ПРО БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ В УКРАЇНІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ". Затверджено Постановою Правління Наці­онального банку України від 29 березня 2001 р. № 135 (із змінами і доповненнями).

 1. Інструкція "ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З ГОТІВКОВОГО ОБІГУ УСТАНОВАМИ БАНКІВ УКРАЇНИ". Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 р. № 69 (із змінами і доповненнями).

 2. Інструкція "ПРО ПОРЯДОК ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ЄДИНОЇ ПЕРВИННОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ТА ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНОЇ РОБОТИ". Затверджено наказом Міністерства статистики України і Міністерства транспорту України від 7 серпня 1996 р. № 228/253 (із змінами і доповненнями).

 3. Інструкція "ПРО ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ВИДАНИХ, ПОВЕРНУТИХ І ВИКОРИСТАНИХ ДОВІРЕНОСТЕЙ НА ОДЕРЖАННЯ ЦІННОСТЕЙ" (із змінами і доповненнями). Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 р. № 99.

 4. Інструкція "ІЗ СТАТИСТИКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ У НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ" (із змінами і доповненнями). Затверджена Наказом Мінстату України від 7 липня 1995 р. № 171.

 5. Інструкція "ПРО ПОРЯДОК ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ЄДИНОЇ ПЕРВИННОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ТА ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНОЇ РОБОТИ" (із змінами і доповненнями). Затверджено наказом Міністерства статистики України і Міністерства транспорту України від 7 серпня 1996 р. № 228/253.

 6. Інструкція з використання форм документів суворої звітності, застосовуваних для оформлення замовлень і розрахунків із споживачами побутових послуг, затверджена наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування від 29.09.95 р. № 8.

 7. Інструкція "ПО ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДОКУМЕНТІВ ТА РОЗРАХУНКІВ". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69.

 8. Інструкція "ПРО ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 6 квітня 1998 р. №84.

 9. Інструкція "ПРО БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ В УКРАЇНІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ". Затверджено постановою Правління Націо­нального банку України від 29 березня 2001 р. № 135.

 10. Інструкція "№ 1 З ОРГАНІЗАЦІЇ ЕМІСІЙНО-КАСОВОЇ РОБОТИ В УСТАНОВАХ БАНКІВ УКРАЇНИ". Затверджено Постановою Націо­нального банку України від 7 липня 1994 р. № 129 (із змінами і доповненнями).

 11. Постанова Державного комітету СРСР по статистиці від 28 грудня 1989 р. № 241 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ".

 12. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. № 2470-ХИ "ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ОБОРОТІ УКРАЇНИ".

 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1336 "ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАТТІ 10 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕ­РАЦІЙ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПОСЛУГ".

 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ".

 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. № 225 "ПРО МАКСИМАЛЬНУ ВЕЛИЧИНУ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ (ПРИБУТКУ), СУКУПНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДО­ХОДУ (ГРАНИЧНУ СУМУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ), З ЯКИХ СПРАВЛЯЮТЬСЯ СТРАХОВІ ВНЕСКИ (ЗБОРИ) ДО СОЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ" (із змінами і доповненнями).

 16. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 "ОСНОВНІ ЗАСОБИ". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92.

 1. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 8 "НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242 (із змінами і доповненнями).

 2. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 14 "ОРЕНДА". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. №181.

 3. Положення "ПРО ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У НАЦІО­НАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ В УКРАЇНІ". Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 р. № 72.

39) Положення "ПРО ФОРМУ ТА ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ". Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 1 грудня 2000 р. № 614 (із змінами і доповненнями).

 1. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 9 "ЗАПАСИ". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 (із змінами і доповненнями).

 2. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 16 "ВИТРАТИ" (із змінами і доповненнями). Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318.

 3. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 18 "БУДІВЕЛЬНІ КОНТРАКТИ". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2001 р. № 205.

 4. Положення "ПРО ПІДРЯДНІ КОНТРАКТИ В БУДІВНИЦТВІ УКРАЇНИ" Затверджено Науково-технічною радою Міністерства України в справах будівництва і архітектури, Протокол від 15 грудня 1993 р. № 9.

 5. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 "ОСНОВНІ ЗАСОБИ". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92.

 6. Наказ Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 р. № 352 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ".

 7. Наказ Державного комітету статистики України від 27 липня 1998 р. № 264 " ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ".

 8. Наказ Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 р. № 488/ 346 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ РОБОТИ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ".

 9. Наказ Міністерства статистики України від 11 березня 1996 р. № 67 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ".

 10. Наказ Міністерства статистики України від 7 жовтня 1996 р. № 291 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОЇ ФОРМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ № М-2Б".

 11. Наказ Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 р. № 352 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ".

 1. Наказ Міністерства статистики України від 15 лютого 1996 р. № 51 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ".

 2. Наказ Міністерства статистики України від 21 червня 1996 р. № 193 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННИХ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ СИРОВИНИ ТА МАТЕРІАЛІВ".

 3. Наказ Міністерства статистики України від 22 травня 1996 р. № 145 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННИХ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУ­ВАНИХ ПРЕДМЕТІВ".

 4. Наказ Міністерства статистики України від 9 жовтня 1995 р. № 253 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ".

55) Наказ Міністерства охорони здоров'я, Міністерства праці, Міністерства статистики та Фонду соціального страхування України від 27 березня 1997 р. № 97/29/78/08-14-193 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗРАЗКА ТА ТЕХНІЧНОГО ОПИСУ ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ".

 1. Наказ Міністерства аграрної політики України від 6 червня 2001 р. № 153 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФОРМИ ПЕРВИН­НОГО ОБЛІКУ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЇ НАКЛАДНОЇ ТА ІН­СТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ СПЕ­ЦІАЛІЗОВАНОЇ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЇ НАКЛАДНОЇ НА ВІД­ПУСК ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ".

 2. Наказ Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 р. № 488/ 346 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ РОБОТИ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ".

 3. Наказ Міністерства статистики України від 21 червня 1996 р. № 193 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННИХ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ СИРОВИНИ ТА МАТЕРІАЛІВ".

 4. Наказ Міністерства статистики України від 21 червня 1996 р. № 193 у "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННИХ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ СИРОВИНИ ТА МАТЕРІАЛІВ".

 1. "ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬ­НОСТІ УКРАЇНИ БЛАНКАМИ ФОРМ ОБЛІКОВОЇ І ЗВІТНОЇ ДОКУ­МЕНТАЦІЇ ТА ІНСТРУКЦІЯМИ ЩОДО ЇХ ЗАПОВНЕННЯ". Затвер­джено Міністерством статистики України, Міністерством фінансів України, Національним банком України від 31 серпня 1993 р. № 01-3-5/80, № 18-4117, № 27004/107.

 2. "ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ ВІД РОЗКРА­ДАННЯ, НЕСТАЧІ, ЗНИЩЕННЯ (ПСУВАННЯ) МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ". Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116 (із змінами і доповненнями).

 3. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ (зі змінами і доповненнями). Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 30 травня 1997 р. № 165.

 1. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КНИГИ ОБЛІКУ ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ) (із змінами і доповненнями). Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від ЗО травня 1997 р. № 165.

 2. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КНИГИ ОБЛІКУ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ) (із змінами і доповненнями). Затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від ЗО травня 1997 р. № 165.

 3. Порядок "ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ) ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВИПЛАТ ЗА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗ­КОВИМ ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ". Затвер­джено Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266.

 4. Порядок розробки і затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні і кондитерські вироби в підприємствах громадського харчування, затверджений наказом МВЕСторга України від 23.07.97 р. № 365.

 1. Порядок стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі від 15.04.2002 р. № 538.

 2. "ПРАВИЛА ВИГОТОВЛЕННЯ БЛАНКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ДОКУМЕНТІВ СУВОРОГО ОБЛІКУ". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 1993 р. № 98, Служби безпеки України від 15 листопада 1993 р. № 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24 листопада 1993 р. № 740.

 3. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 р. № 363, із змінами, внесеними відповідно до наказу цього ж відомства від 23 березня 1998 р. №90.

70) Правила побутового обслуговування населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.94 р. № 313.

 1. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів (скорочена назва - ІНКОТЕРМС).

 2. "Уніфіковані правила по інкасо", прийняті в 1978 р. Міжнародною торговою палатою.

 3. "ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМО­ВРЯДУВАННЯ, ІНШИХ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ, ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ТЕРМІНІВ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ". Затвер­джено Наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 р. № 41 (із змінами і доповненнями).

 4. "Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування", затверджений наказом Мінторгу СРСР від 12.12.80 р. № 310, наказом Мінторгу СРСР від 13.11.86 р. № 260.

 5. "Методичні вказівки по лабораторному контролю якості їжі", затверджені наказом Міністерства торгівлі СРСР від 31.12.81 р. № 294.

 6. "Методичні вказівки по санітарно-бактеріологічному контролю на підприємствах громадського харчування і торгівлі харчовими продуктами", затверджені заступником Головного санітарного лікаря СРСР від 31.12.82 р. № 2657.

 7. "Нормативи проведення основних санітарно-бактеріологічних досліджень об'єктів навколишнього середовища", затверджені заступником Головного санітарного лікаря СРСР від 24.02.83 р. № 2671.

 8. "Збірник рецептур борошняних кондитерських і булочних виробів для підприємств громадського харчування", лист Міністерства торгівлі СРСР від 30.12.83 р. №0176-75.

 9. Збірник "Рецептури на торти, тістечка, кекси і рулети" (М.: Харчова промисловість, 1978 р., ч. 1,11, III).

 10. Кодекс законів України про працю.Додаток В

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет ім. Івана Франка

^ Економічний факультет ( філія)


Кафедра обліку і аудиту


Звіт

з виробничої практики


Студента(ки) ________________________________________________

Курсу ________________________ групи ________________________

Спеціальності _______________________________________________

Період практики: з _________________ до _________________ 20_ р.

Місце практики: ______________________________________________

Керівник практики

від підприємства _____________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник практики

від навчального закладу _____________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові)


До захисту допущено

_____________________

Звіт захищено з оцінкою

"___" ___________ 20 _ р.

___________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

___________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Львів 2010

Додаток Г


ЗАТВЕРДЖУЮ


Керівник практики

від навчального закладу

___________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ___________ 20 _ р.


Керівник практики від підприємства

___________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ___________ 20 _ р.

М.П.


^ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

виробничої практики зі спеціальності 6.050106

№ з/п

Назва тем

Кількість, днів

Стоки виконання

за планом

фактично
РАЗОМПримітка: календарно-тематичний план складається для кожного студента окремо в залежності від специфіки діяльності базового підприємства.


Рекомендована література


 1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом МОН України від 02.06.93 № 161.

 2. Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в національному гірничому університеті, затверджене наказом ректора НГУ від 10. 01.05 № 7, із змінами.

 3. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міністерства освіти України № 93 від 08.04.93р..

 4. Методичні рекомендації по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України. - К.: Міністерство освіти України. Головне управління вищої освіти. Інститут зміст}' і методів навчання, 1996.

 5. Вербило О.Ф. Методика преподавания бухгалтерського учета: Учеб. пособие для преподавателей бухгалтерського учета и анализа хозяйственной деятельности вузов. - К: Изд-во УСХА, 1992. - 212 с.

 6. Организация и методика производственно-зкономической учебы: Методическое пособие для организаторов и преподавателей производственно-экономического обучения кадров / Рук. Авт. Колл. В.Н. Суслов. - М.: Вьісш. Шк., 1991. - 192 с.

 7. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, від 16.02.1998р. № 24 (з змінами і доповненнями).

 8. Л.В. Чижевські Методика викладання облікових дисциплін. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 504 с.

 9. М.У. Пискунов Организация учебного труда студентов. - Мн.: Изд-во БГУ, 1982. - 142 с.Схожі:

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи