Програма виробничої переддиплом icon

Програма виробничої переддиплом
Скачати 173.08 Kb.
НазваПрограма виробничої переддиплом
Дата01.06.2012
Розмір173.08 Kb.
ТипДиплом


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І АУДИТ»


Розглянуто та затверджено

на засіданні обліку та аудиту ЛНУ ім.І.Франка

протокол № 13 від 06.04.2010р.


Уклала доц..Бандура З.Л.


Львів 2010

І. Загальні положення

Переддипломну практику студенти V курсу спеціальності 7.050106, 8.050106 “Облік і аудит” стаціонарної та заочної форм навчання проходять чотири тижні згідно з навчальним планом. Переддипломну практику студенти повинні проходити на середніх та великих промислових підприємствах, з якими університет укладає договір.

Завдання практики - поглибити і закріпити одержані теоретичні знання та набути навики практичної роботи, зібрати аналітичні матеріали, фінансову інформацію за предметом дослідження для виконання дипломної роботи.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра обліку і аудиту. Керівники практики від кафедри перевіряють організацію та якість роботи студентів, контролюють хід практики.

Зарахування студентів на практику і визначення керівників практики від підприємства здійснюється наказом керівника цього підприємства.

Студент-практикант працює за індивідуальним графіком визначеним програмою практики із врахування особливостей функціонування виробничої бази та теми дипломного дослідження.


^ II. Обов'язки студента-практиканта

Студент-практикант зобов'язаний прибути на підприємство для проходження практики в строк, визначений університетом.

Студентові потрібно:

1. Приймати активну участь у пошуку базового підприємства;

 1. Сприяти встановленню договірних відносин між навчальним закладом і базовим підприємством;

 2. Скласти календарно-тематичний план виробничої практики та затвердити його у керівника практики від навчального закладу та від підприємства;

 3. Своєчасно з'явитися на базове підприємство для проходження практики;

 4. Суворо дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку базового підприємства; правил техніки безпеки і вимог охорони праці;

 5. Виконати у терміни встановлені графіком навчального процесу програму виробничої практики зі спеціальності;

 6. Оформити документально результати роботи під час практики;

 7. Не пізніше 2 календарних днів після завершення терміну практики представити звіт з виробничої практики на перевірку керівнику практики від навчального закладу;

 8. Одержати звіт після перевірки, ознайомитись з рецензією викладача, доопрацювати зауваження рецензента

Не пізніше ніж за тиждень до закінчення практики студент повинен одержати ділову характеристику, підписану керівником практики від підприємства. Підпис керівника практики обов’язково завіряється печаткою підприємства.


^ III. Обов'язки керівників переддипломної практики

Обов’язки керівника практики від університету:

1. Сприяти укладанню договору на проведення практики студентів між навчальним закладом і базовим підприємством;

2. Пронести збори у навчальній групі. Роз'яснити студентам завадання і мету виробничої практики зі спеціальності, строки і порядок її погодження, правила документального оформлення результатів роботи і критерії оцінки роботи студента;

3. Ознайомити студентів з програмою переддипломної практики зі спеціальності;

4. Погодити з кожним студентом календарно-тематичний план виробничої практики зі спеціальності, враховуючи специфіку діяльності базового підприємства і затвердити його;

5. Підгримувати зв'язки з керівником практики від підприємстві з питань організації і якості проходження виробничої практики;

6. Організувати вивчення студентами нормативних документів і законодавства України;

7. Здійснювати контроль за виконанням студентами-практикантами програми виробничої практики зі спеціальності, дотриманням календарно-тематичного плану роботи; надавати їм методичну допомогу; проводити спостереження за професійним становленням студента на протязі терміну виробничої практики;

8. Перевіряти кожне завдання програми, ставити оцінку за його виконання;

9. Робити зауваження щодо складання щоденника;

10. Забезпечити своєчасність оформлення студентами що денника і здачу звіту на перевірку, наявність у звіті відгуку керівника практики від підприємства про роботу студента-практиканта;

11. Перевірити звіт з виробничої практики зі спеціальності, на писати рецензію, указати недоліки та шляхи їх усунення;

12. Організувати захист студентами звіту з виробничої практики зі спеціальності;

13. Виставити оцінку за виробничу практику зі спеціальності в заліковій книжці студента та заліково-екзаменаційній відомості;

14. Написати звіт про результати погодження студентами навчального закладу виробничої практики зі спеціальності і представити його завідуючому кафедрою обліку і аудиту (не пізніше двох тижнів після закінчення строку практики);

15. Здати звіти студентів до архіву кафедри з двома при мірниками списків (назва практики, група, курс, форма навчання, термін практики, прізвище, ім'я, по батькові студента, назва базового підприємства, місце його знаходження, номер і дата договору на проведення практики студентів , оцінка, підпис викладача);

16. Доповісти результати практики на засіданні кафедри.


Обов’язки керівника виробничої практики від підприємства :

1. Мати викладацькі здібності і бути зацікавленим у якісній підготовці студента - майбутнього спеціаліста;

2. Вивчити програму виробничої практики, її строки, затвердити календарно-тематичний план роботи студента-практиканта;

3. Знати програмні вимоги до рівня теоретичних знань і професійної підготовки студентів;

4. Ознайомити студента-практиканта з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

5. Здійснювати контроль за дотриманням студентом трудової дисципліни;

6. Забезпечити безпечні умови праці, дотримання правил техніки безпеки та охорони праці;

7. Своєчасно забезпечити студента-практиканта робочим місцем, обчислювальною технікою;

8. Надати можливість студенту-практиканту опрацювати бухгалтерські документи підприємства. Ознайомити студента-практиканта з переліком документів, інформація яких є комерційною таємницею підприємства;

9. Сприяти вихованню у практиканта любові до обраної професії, відчуття відповідальності за якість виконаної роботи;

10. Розвивати і удосконалювати практичні уміння і навички студента-практиканта;

11. Згідно з календарно-тематичним планом і робочою програмою виробничої практики давати студенту доручення на виконання облікових робіт та відповідні пояснення щодо порядку і якості їх виконання;

11. Надавати студентам фахові поради та вказівки. Залучати студентів до науково-дослідної та громадської роботи;

12. Щоденно здійснювати контроль за якістю виконання студентом завдань програми виробничої практики, надавати йому практичну допомогу, перевіряти і підписувати щоденник з виробничої практики;

13. Приймати участь в підведеш підсумків практичного навчання. Оцінити якість виконання практичних завдань студентом-практикантом та написати відгук про його роботу.


^ IV. Зміст переддипломної практики

4.1. Ознайомлення з підприємством ( організацію, установою), характеристика організаційної, виробничої структури, системи управління.

На початковому етапі проходження виробничої практики необхідно ознайомитись з історією створення і розвитку підприємства, його спеціалізацією, виробничою структурою .

4.2.Ознайомлення з організацією облікової роботи на підприємстві, вивчення структури бухгалтерії , елементів облікової політики

Треба ретельно ознайомитись зі структурою бухгалтерської служби, обліковим апаратом, посадовими інструкціями (обов'язками) й індивідуальним графіком роботи, а також із системами та формами організації бухгалтерського обліку на підприємстві, оцінити стан автоматизації обліку, правильність та доцільність формування облікової політики

4.3. Оцінка та визначення основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.

Охарактеризувати організацію аналітичної роботи на підприємстві, визначити систему основних показників економічного аналізу , що характеризують ефективність фінансово-господарської діяльності та майнового стану.

4.4. Вивчити організацію обліку і аналізу за темою дипломного дослідження

Вивчити систему первинних документів, облікових регістрів, організацію документообороту за темою дипломної роботи ( зразки представити в додатках до звіту). Вивчити організацію аналітичного та синтетичного обліку за тематикою дослідження та відображення інформації в фінансовій, податковій чи статистичній звітності.

Охарактеризувати інформаційно-методичне забезпечення аналітичної роботи за темою диплому, визначити систему базовий економічних показників, що максимально характеризують структуру, динаміку і т.д. предмету дослідження. В додатках мають бути наведені джерела інформації для здійснення розрахунку аналітичних показників, фінансова та інші звітність. Розрахунки наведені в звіті про переддипломну практику повинні містити інформацію за останні три ( два) роки.

4.5.Оцінка системи внутрішнього контролю на підприємстві.

Ознайомитися з організацією внутрішнього контролю на підприємстві, охарактеризувати основні напрямки і дати оцінку його дієвості.


^ V. Звіт про виробничу практику

Після закінчення терміну практики студенти письмово звітують про виконання програми та індивідуальних завдань. Зміст звіту повинен містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики, висновки і пропозиції, дані про індивідуальну роботу на посаді бухгалтера, використану літературу та нормативні документи.

Звіт повинен бути написаний на окремих аркушах паперу (формат А4: 210x297 мм), обсягом до 50 сторінок.

Вимоги до оформлення змісту, вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел, таблиць, рисунків, формул тотожні вимогам до написання дипломних та магістерських робіт.

Копії документів, розрахунків, облікових реєстрів і звітних форм розміщують в кінці звіту, а в тексті дають посилання на них і зазначають їхні порядкові номери.

Студент-практикант веде щоденник виробничої практики, де записує: дату, робоче місце, короткий зміст виконаної роботи. Ці дані підтверджуються підписом керівника практики від підприємства. Заповнений щоденник додається до звіту про виробничу практику.

Звіт повинен бути написаний студентом під час проходження практики і за змістом відповідати вимогам програми практики.

Звіт повинен містити:

 1. титульний аркуш (додаток А);

 2. направлення на практику (щоденник);

 3. календарно-тематичний план (додаток Б);

 4. вступ;

 5. основна частина згідно базового підприємства;

 6. узагальнені висновки та пропозиції ;

 7. відгук керівника практики від підприємства (організації) ;

 8. рецензію викладача - керівника практики від навчального закладу .

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок (номер сторінки проставляється у верхньому праному куті аркуша). Аркуші звіту повинні бути зшиті (переплетені).


^ VI. Критерії оцінювання

Згідно положення по Львівському національному університету імені Івана Франка підчас проходження практики студент може отримати бали в такому порядку (таблиця 1.1).


Таблиця 1.1

Основні критерії оцінювання звіту з виробничої практики


№ п/п

Напрями оцінювання результатів практики

Бали

1

2

3

1

Керівник практики від підприємства за ретельність та грамотність підготовки поставлених завдань, сумлінність та дисциплінованість (проставляється в щоденнику практики у відгуку керівника практики від підприємства (організації) про роботу студента на практиці)

0 - 30

2

Оформлення звіту та щоденника з практики у відповідності до вимог вищого навчального закладу та кафедри

0 - 20

3

Виконання програми практики, захист звіту

0 - 50Оцінка за виробничу практику проставляється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за різними системами (таблиця 1.2).


Таблиця 1.2


Шкала оцінювання знань студентів за різними системами

Оцінка в балах

ЕСТS – Європейська кредитно-трансферна система

Визначення

Екзаменаційна оцінка (національна шкала)

1

2

3

4

90 - 100

А

Відмінно

Відмінно

81 - 89

В

Дуже добре

Добре

71 - 80

С

Добре

61 - 70

D

Задовільно

Задовільно

51 - 60

E

Достатньо

0 - 50

FX

Незадовільно

Незадовільно

Звіт про проходження практики захищає студент (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідувачем кафедри, протягом п'яти днів після визначеного терміну її завершення. Одержану на захисті оцінку записують у залікову книжку.

Студентові, який не виконав програми практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно. Студента, який востаннє одержав негативну оцінку по практиці в комісії, відраховують з університету.


Додаток А

^ Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Економічний факультет ( філія)


Кафедра обліку і аудиту


^ Звіт

з переддипломної практики


Студента(ки) ________________________________________________

Курсу ________________________ групи ________________________

Спеціальності _______________________________________________

Період практики: з _________________ до _________________ 20_ р.

Місце практики: ______________________________________________

Керівник практики

від підприємства _____________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник практики

від навчального закладу _____________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові)


До захисту допущено

_____________________

Звіт захищено з оцінкою

"___" ___________ 20 _ р.

___________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

___________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Львів 2010

Додаток Б


ЗАТВЕРДЖУЮ


Керівник практики

від навчального закладу

___________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ___________ 20 _ р.


Керівник практики від підприємства

___________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ___________ 20 _ р.

М.П.


^ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

виробничої практики зі спеціальності 8.050106 (магістри) 7.050106 (спеціалісти)

№ з/п

Назва тем

Кількість, днів

Стоки виконання

за планом

фактично
РАЗОМПримітка: календарно-тематичний план складається для кожного студента окремо в залежності від специфіки діяльності базового підприємства.


Рекомендована література


 1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом МОН України від 02.06.93 № 161.

 2. Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в національному гірничому університеті, затверджене наказом ректора НГУ від 10. 01.05 № 7, із змінами.

 3. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міністерства освіти України № 93 від 08.04.93р..

 4. Методичні рекомендації по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України. - К.: Міністерство освіти України. Головне управління вищої освіти. Інститут зміст}' і методів навчання, 1996.

 5. Вербило О.Ф. Методика преподавания бухгалтерського учета: Учеб. пособие для преподавателей бухгалтерського учета и анализа хозяйственной деятельности вузов. - К: Изд-во УСХА, 1992. - 212 с.

 6. Организация и методика производственно-зкономической учебы: Методическое пособие для организаторов и преподавателей производственно-экономического обучения кадров / Рук. Авт. Колл. В.Н. Суслов. - М.: Вьісш. Шк., 1991. - 192 с.

 7. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, від 16.02.1998р. № 24 (з змінами і доповненнями).

 8. Л.В. Чижевські Методика викладання облікових дисциплін. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 504 с.

 9. М.У. Пискунов Организация учебного труда студентов. - Мн.: Изд-во БГУ, 1982. - 142 с.Схожі:

Програма виробничої переддиплом iconПрограма навчально-виробничої практики
Програма проходження навчально-виробничої практики студентів із спеціальності 050100 «Економічна теорія» напряму підготовки 0501...
Програма виробничої переддиплом iconПрограма виробничої практики для студентів юридичного факультету
Організація виробничої практики
Програма виробничої переддиплом iconПрограма виробничої практики (отримання робочої кваліфікації)
Програма виробничої практики (отримання робочої кваліфікації) (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Програма виробничої переддиплом iconПрограма виробничої практики для студентів 5 курсу спеціальності 03050901
Програма виробничої практики для студентів спеціальності 03050901 “Облік І аудит” денної форми навчання / укл. Л. О. Мозгова. – Харків:...
Програма виробничої переддиплом iconПрограма виробничої практики з дисципліни "Економічний аналіз" для студентів фаху 050100 "Облік і аудит
Програма проходження виробничої практики з економічного аналізу для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100...
Програма виробничої переддиплом iconА. Ф. Павленко П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма переддиплом
Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм, місцевих бюджетів та діяльності бюджетних установ
Програма виробничої переддиплом iconА. Ф. Павленко П. П. Андрєєв 2011 р. 2011 р. Програма переддиплом
Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм, місцевих бюджетів та діяльності бюджетних установ
Програма виробничої переддиплом iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
...
Програма виробничої переддиплом iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету
...
Програма виробничої переддиплом iconПрограма виробничої практики для студентів заочників
Клінічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи