Затверджую” Вчена рада економічного факультету проф. С. М. Панчишин „18” icon

Затверджую” Вчена рада економічного факультету проф. С. М. Панчишин „18”
Скачати 372.88 Kb.
НазваЗатверджую” Вчена рада економічного факультету проф. С. М. Панчишин „18”
Дата01.06.2012
Розмір372.88 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра фінансів грошового обігу і кредиту


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Вчена рада економічного факультету

____________проф. С.М. Панчишин

18травня 2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ


галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”_______________

напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” (бакалавр),___________

факультету Економічного_____________________________


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

фінансів, грошового обігу і кредиту

Протокол №12 від

05” травня 2010 р.

Завідувач кафедрою

____________ проф. М.І. Крупка

(підпис)


Львів 2010

Програма практики складена на основі навчальних програм для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання спеціальності „Фінанси та кредит”, затверджених кафедрою фінансів, грошового обігу і кредиту.


Укладачі: О. М. Дуфенюк, к.е.н., доцент

І. І. Приймак, к.е.н.

С. М. Тесля, к.е.н.


Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Протокол № 12 від 05 травня 2010 р.


Затверджено Вченою радою економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 8 від 18 травня 2010 р.


© Дуфенюк Л.М., Приймак І.І., Тесля С.М. 2010

© Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка, 2010

1. ВСТУП

Фінансово-економічна практика є складовою частиною навчального процесу підготовки фахівців і розглядається як форма адаптації студентів до умов та характеру майбутньої роботи. Основним завданням практики є закріплення отриманих теоретичних знань і набуття навиків практичної роботи.

Студенти, які навчаються за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) проходять фінансово-економічну практику у 6 семестрі тривалістю 2 тижні.

Базою фінансово-економічної практики можуть бути підприємства, установи та організації, банківські установи, страхові компанії та інші фінансові установи, фонди соціального страхування, податкові органи, фінансові управління обласних державних адміністрацій, міських та районних держадміністрацій, органи державного казначейства, а також бюджетні організації.


^ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою фінансово-економічної практики ознайомити студентів із організацією фінансової діяльності виробничих підприємств, особливостями роботи фінансових установ (банків, страхових компаній та ін. ), а також державних фінансових служб (фінансових управлінь, податкових органів, державного казначейства та ін.).

Основними завданнями фінансово-економічної практики є

- закріпити теоретичні знання, здобуті при вивченні дисциплін „Фінанси”, „Гроші та кредит”, „Страхування”, „Фінанси підприємства” та ін.;

- ознайомитися із організацією роботи установи, яка є базою практики;

- набути навичок практичного застосування теоретичних знань;

- взяти участь у виконанні конкретної фінансової роботи, що здійснюється відповідями службами підприємства, установи чи організації, яка є базою практики.


^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Учбово-методичне керівництво практикою здійснює кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту.

На початку практики студенти отримують інструктаж з охорони праці та скеровуються на практику відповідно до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Зараховують студентів на практику і призначають керівників практики від підприємства (установи) за наказом керівника відповідної організації. Тривалість робочого часу студентів на практиці згідно чинного законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Студент-практикант працює за індивідуальним графіком. Керівник практики від підприємства (установи), згідно з програмою фінансово-економічної практики, складає план походження практики для кожного студента. Кожен практикант повинен мати щоденник економічної практики і описувати в ньому свою діяльність.

Календарний план проходження наведено в таблиці 1.

^ Таблиця 1

Календарний план проходження практики


з/п

Назва робіт

Тривалість,

днів

1.

Оформлення документів про проходження практики

До початку практики

2.

Інструктаж з техніки безпеки і охорони праці

-//-

3.

Ознайомлення з організацією

1

4.

Виконання індивідуальних завдань, заповнення щоденника і складання звіту

Протягом практики

5.

Оформлення та здача звіту про проходження виробничої практики на кафедру

2

6.

Захист звіту

2


Права і обов’язки студента практиканта

Студент-практикант має право:

- самостійно, з дозволу кафедри, підібрати для себе місце проходження практики та запропонувати його для використання як базу практики;

- бути зарахованим, за наявності вакантних місць, на штатні посади, якщо виконувана робота відповідає умовам програми практики.

Студент-практикант зобов’язаний:

- своєчасно прибути на базу практики;

- скласти, відповідний з програмою календарний графік проходження практики;

- непорушно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємстві чи в установі, де проходить практика;

- своєчасно виконувати затверджений календарно-тематичний план проходження виробничої практики, вказівки керівників практики;

- вести записи в щоденнику, який після закінчення практики підписує безпосередній керівник практики;

- регулярно вести записи до текстової частини звіту, узгодивши їх з керівником практики;

- своєчасно і якісно готувати передбачені програмою матеріали до документальної частини звіту.

Обов’язки керівників практики

Керівник практики від університету зобов’язаний:

- здійснювати контроль за виконанням програми практики згідно із встановленого графіку;

- проводити консультації для студентів з питань фінансово-економічної практики;

- перевіряти щоденники практики та звіти практикантів;

- доповідати на засіданнях кафедри про хід виконання програми практики кожним студентом.

Керівник практики від організації зобов’язаний:

- призначити із числа провідних спеціалістів безпосередніх керівників практики;

- доручати практичну роботу у відповідності з функціональними обов'язками працівників підрозділу;

- надавати консультації та забезпечувати дотримування студентами графіку проходження практики;

- перевіряти якість і достовірність звітів про виробничу практику та дати загальну оцінку у вигляді відгуку;

- висловити свою думку про доцільність використання студента-практиканта після закінчення університету на відповідних посадах;

- повідомляти в університет про випадки порушення студентом трудової дисципліни та інші порушення.


^ 4. ЗМІСТ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ

4.1. Програма фінансово-економічної практики на підприємствах

Метою практики є вивчення організації фінансової діяльності економічних служб підприємства (організації, установи).

Під час проходження виробничої фінансово-економічної практики на підприємстві студент повинен зосередити увагу на таких основних напрямах:

^ 1. Структура управління та організація економічної роботи на підприємстві.

На початку практики студент повинен ознайомитись із структурою управління підприємством, складом його підрозділів. Особливу увагу треба приділити організації економічної роботи, структурі економічних служб, ознайомленню з посадовими обов’язками працівників, які відповідають за фінансову діяльність підприємства. Слід з’ясувати, як організована фінансова робота, які підрозділи здійснюють фінансове планування, фінансовий аналіз і контроль, управління фінансовими ресурсами.

Потрібно ознайомитись із формами фінансових планів, що складаються на підприємстві. Навчитися розраховувати фінансові показники, а також виконувати допоміжні розрахунки при складанні фінансових планів. Зокрема, треба навчитись:

 • складати кошториси витрат на закупівлю сировини, матеріалів, на оплату праці, на ремонт обладнання, кошторис адміністративно-господарських витрат;

 • розраховувати такі показники, як планова виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), планова собівартість продукції, амортизаційні відрахування, розмір власних обігових коштів, сума кредитів і сплата відсотків за користування ними; плановий прибуток, плановий розмір фондів, що створюються за рахунок прибутку (фонд розвитку підприємства, резервний фонд, дивідендний фонд, інші фонди);

 • складати поточний фінансовий план (платіжний календар); річний фінансовий план (баланс доходів і витрат), фінансовий розділ бізнес-плану.

^ 2. Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів підприємства.

Необхідно визначити склад джерел фінансування діяльності підприємства, що залежить від форми власності, організаційно-правової форми, виду діяльності (виробничо-господарська, посередницька, управлінська тощо); вивчити законодавчі та інші нормативні акти, а також внутрішні документи, що регулюють формування статутного фонду, додаткове залучення коштів та розподіл фінансових ресурсів під час діяльності.

Завданням студента є також ознайомлення з складом і структурою оборотних коштів; обігом оборотних коштів підприємства; методами визначення потреби в оборотних коштах; власними оборотними коштами і джерелами їх формування.

Необхідно розглянути використання кредитів для формування оборотних коштів; планування потреби в оборотних коштах; розрахунки норм і нормативів оборотних коштів за окремими статтями та в цілому по підприємству; ефективність використання оборотних коштів (основні показники ефективності), фактори, що мають вплив на використання оборотних коштів.)

Студенту потрібно ознайомитися з практикою здійснення на підприємстві грошових розрахунків у безготівковій формі та веденням касових операцій з приймання та видачі готівки, оформлення касових документів; визначити наявність поточних, позичкових і валютних банківських рахунків. Необхідно навчитись оформлювати документи для здійснення розрахунків у різних формах: платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, векселями, чеками, проведенням заліків взаємної заборгованості.

При ознайомлені з питанням кредитування підприємств слід звернути увагу на об’єкти кредитування, види і форми кредиту, вивчити порядок оформлення кредитних договорів, а також нарахування відсотків за використання кредитів та порядок їх відрахування.

Порядок вкладення вільних коштів підприємства у банківську систему. Порядок оформлення і використання банківських послуг: факторингових, лізингових, гарантованих, довірчих та ін.

^ 3. Порядок формування та розподілу прибутку на підприємстві.

Студент-практикант повинен ознайомитись із формуванням балансового прибутку підприємства: від реалізації продукції, робіт, послуг (основна діяльність) та позареалізаційних операцій.

Також необхідно з’ясувати склад балансового прибутку підприємства по плану і по звіту (форма № 2), розрахунок прибутку від реалізації, порядок ціноутворення, планування рентабельності продукції, розподіл балансового прибутку і прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства (чистого прибутку), порядок використання фондів грошових коштів, які утворюються за рахунок прибутку: резервний фонд; фонд коштів, що спрямовується на розвиток та удосконалення виробництва; фонд коштів, що спрямовуються на соціальні потреби; фонд стимулювання.

Студент-практикант повинен ознайомитись з: капітальними інвестиціями на підприємстві; джерелами і порядком фінансування амортизаційних відрахувань, порядок їх нарахування і використання; фінансуванням ремонту основних фондів; фінансовими інвестиціями.

А також студенту потрібно вивчити склад, структуру, стан і використання основних фондів, джерела фінансування капіталовкладень.

^ 4. Оподаткування діяльності та оцінка фінансового стану підприємства.

У процесі виконання цього завдання студент повинен:

- визначити структуру платежів до бюджету за звітний період;

Ознайомитися із:

 • оподаткуванням прибутку підприємств (розрахунок оподаткованого прибутку, застосування податкових пільг, заповнення податкової декларації);

 • порядком обчислювання і оплати податку на додану вартість і механізм його відшкодування підприємству;

 • порядком відрахувань у цільові фонди: пенсійний, соціального страхування, у тому числі на випадок безробіття, інноваційний та інші передбачені законодавством;

 • розрахунком прибуткового податку з фізичних осіб (порядок розрахунку, пільги, терміни перерахування до бюджету);

 • взаємовідносинами з податковою адміністрацією (обсяги і терміни надання звітності, права і обов’язки підприємств і податкових адміністрацій, порядок накладення штрафних санкцій на підприємства);

У процесі аналізу фінансового стану студент повинен:

 • ознайомитися із фінансовою звітністю підприємства за попередні роки і пояснювальними записками до річних звітів;

 • зробити вертикальний і горизонтальний аналіз даних фінансової звітності, тобто проаналізувати структуру й динаміку окремих статей звітності;

 • розрахувати показники платоспроможності, рентабельності, ділової активності, проаналізувати їх динаміку;

навчитися оцінювати фінансовий стан підприємства, виявляти позитивні або негативні тенденції в його зміні, з’ясовувати фактори впливу на погіршення або поліпшення фінансового стану.

Індивідуальне завдання: проаналізувати фінансовий стан підприємства, яке є базою практики.

4.2. Програма фінансово-економічної практики у банківських установах

Метою практики є вивчення організації діяльності банку, а саме:

- його правових і економічних основ діяльності;

- організаційної та управлінської структури;

- платоспроможності і ліквідності банку; кредитного потенціалу, ресурсів і пасивних операцій;

- методів оцінки кредитоспроможності клієнтів банків; організації розрахункових операцій банків, їх удосконалення на сучасному етапі;

- організації валютних операцій, обліку та ін.


^ 1. Правові та економічні основи діяльності банків.

Банки – основна ланка кредитної системи України. Під час практики студент вивчає історію створення і становлення банку; його завдання; форму організації; дотримання економічних нормативів, які встановлюються Національним Банком України.

Вивчаючи структуру управління банком необхідно виділити органи управління, їх повноваження, відповідальність і взаємозв'язок при здійсненні банківських операцій.

На структуру управління банком вирішальний вплив здійснює правова форма мобілізації власного капіталу банку, ступінь розвитку його мережі і його самостійність.

Організаційну структуру банку формують підрозділи і служби. В основі організаційної побудови лежить економічний зміст операцій, які виконує банк і їх обсяг.

Студент повинен ознайомитись з функціями підрозділів і служб банку.

^ 2. Банківський менеджмент і маркетинг.

Вивчаючи банківський менеджмент і маркетинг необхідно ознайомитись з основними напрямками політики банку, що визначає його дії на перспективу, особливостями здійснення кредитної, депозитної, інвестиційної, процентної політики, організації зв'язків з клієнтурою, реклама тощо.

^ 2.1 Ресурси комерційних банків. Пасивні операції банків.

Діяльність банків полягає в залученні грошових коштів і наданні їх в позику або інвестування в цінні папери.

При цьому потрібно проаналізувати всі джерела формування банківських ресурсів, структуру і зміст банківських ресурсів, форми і роль пасивних операцій банків, зокрема депозитних і ощадних операцій у формуванні ресурсів.

^ 2.2 Організація кредитування в умовах ринкової економіки.

Важливою сферою банківської діяльності є розміщення грошових ресурсів з метою одержання прибутку і забезпечення ліквідності банків. Необхідно ознайомитися з організацією кредитування, формами довгострокових і короткострокових кредитів, які надають комерційні банки; порядком укладання і змістом кредитних договорів, способами захисту від кредитного ризику, методиками оцінки кредитоспроможності позичальника.

^ 2.3 Організація розрахункових операцій комерційних банків.

Студенту необхідно також ознайомитись із принципами організації безготівкових розрахунків, видами і порядком оформлення розрахункових документів, формами безготівкових розрахунків і способами платежів.

Вивчаючи організацію та регулювання готівкового грошового обігу студент, проходячи практику, повинен ознайомитись із касовими операціями комерційних банків, методикою розрахунків касових оборотів банків.

Крім того, завданням студента є аналіз інвестиційної діяльності банку, структури інвестиційного портфеля банку, необхідно ознайомитись із порядком відкриття і ведення валютних рахунків, формами валютних розрахунків.


^ 3. Оподаткування та аналіз фінансових результатів діяльності банку.

Важливим видом зовнішніх фінансових відносин банківських установ є відносини з державою у сфері оподаткування. Проходячи практику, студент має ознайомитись із основними видами податків, які сплачують банки згідно чинного податкового та бюджетного законодавства; порядком їх обчислення та перерахунку до бюджету; видами та порядком складання податкової звітності.

Аналізуючи фінансові результати діяльності банку студенти повинні розглянути принципи побудови і зміст балансу банку та іншої фінансової звітності; провести аналіз активних і пасивних операцій, ліквідності та фінансової стійкості банку.

Індивідуальне завдання: проаналізувати фінансовий стан банку, який є базою практики.

4.3. Програма фінансово-економічної практики в страхових компаніях

Метою практики є ознайомлення з діяльністю страхової компанії та набуття студентами практичних навичок у вибраній сфері.

Під час проходження виробничої фінансово-економічної практики в страховій компанії студент повинен зосередити увагу на таких основних напрямах:

^ 1. Правові та економічні основи діяльності страхових компаній.

Студент повинен ознайомитися з порядком створення та становлення, реєстрації та ліцензування страхової компанії; завданнями її діяльності; формою організації, розглянути історію створення та розвитку страхової компанії, участь її в об’єднаннях страховиків та роль на вітчизняному страховому ринку.

^ 2. Управлінська та організаційна структура страховика.

Структура органів управління страховою компанією залежить від того, в якій організаційній формі її створено та яким видом діяльності вона займається – страхуванням життя або іншими видами страхування. Вивчаючи структуру управління страховою компанією необхідно виділити органи управління, їх повноваження, відповідальність і взаємозв’язок у процесі створення та реалізації страхових послуг.

Внутрішня структура страховика представлена філіями, агентствами, представництвами, відділеннями. Студенту необхідно охарактеризувати структуру страхової компанії, її агентську мережу, політику у сфері співпраці зі страховими посередниками.

Організаційну структуру страхової компанії формують підрозділи і служби. В основі організаційної побудови лежить економічний зміст послуг страховика. Студент повинен ознайомитися із функціями підрозділів та служб страхової компанії.

^ 3. Страхові послуги.

Студенту необхідно ознайомитись із послугами, які пропонує страхова компанія, охарактеризувати структуру її страхового портфеля. Проходячи практику студент повинен розглянути процедуру підготовки, укладення, ведення, а також припинення дії договору страхування; розглянути склад, структуру та методику побудови страхових тарифів; з’ясувати особливості організації роботи служб урегулювання збитків, аварійного комісаріату страховика та асистуючих компаній.

Важливим видом діяльності страхової компанії є перестрахування. Студенту потрібно з’ясувати необхідність, роль і методи перестрахування; розглянути форми проведення перестрахувальних операцій; ознайомитися з порядком передачі ризиків у перестрахування та операціями з отримання ризиків у перестрахування; дослідити особливості перестрахування у нерезидентів. А також студенту потрібно вивчити механізм застосування співстрахування.

^ 4. Фінансово-економічна діяльність страхових організацій

Завданням студента є ознайомитись із: принципами фінансово-економічної діяльності страховика; складом та змістом доходів страхової компанії, поняттям та структурою її витрат; механізмом формування її фінансових результатів; особливостями оподаткування вітчизняних страхових компаній.

Студенту необхідно здійснити оцінку фінансової стійкості та платоспроможності страхової компанії, розглянути порядок формування страхових резервів.

Також необхідно ознайомитися з принципами побудови та змістом фінансової звітності страхової компанії, порядком складання та подання спеціалізованої звітності страховика (декларація страховика про операції з перестрахування, звіт про доходи та витрати страховика, пояснювальна записка до звітних даних страховика).

Індивідуальне завдання: проаналізувати фінансовий стан страхової компанії, яка є базою практики.

4.4. Програма фінансово-економічної практики у фондах соціального страхування

(Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття).

У процесі фінансово-економічної практики студент повинен ознайомитись зі структурою фонду соціального страхування, правами та обов’язками його працівників.

Ознайомлення з організацією роботи в органах фонду соціального страхування необхідно здійснити за такими напрямками:

^ 1. Правові та економічні основи діяльності фонду соціального страхування.

Фонд соціального страхування – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра праці та соціальної політики. У процесі проходження практики студент вивчає історію створення фонду, його завдання та функції, а також правову основу його діяльності.

Управлінська та організаційна структура фонду. Вивчаючи структуру управління фондом необхідно виділити органи управління, а саме: повноваження, порядок формування та функції правління фонду, наглядової ради та виконавчої дирекції.

Організаційна структура фонду соціального страхування складається з: центрального апарату фонду; головних управлінь в АР Крим, містах Києві та Севастополі та в областях; управлінь в районах, містах, районах у містах. Студент повинен ознайомитись із структурою, функціями та обов’язками підвідомчих органів фонду.

^ 2. Формування бюджету фонду та акумулювання доходів.

Студенту необхідно ознайомитися із порядком підготовки проекту бюджету фонду, формуванням звітності про виконання бюджету та провести аналіз виконання бюджету фонду.

Практикант повинен розглянути порядок ведення Єдиного реєстру страхувальників та обліку страхувальників, реєстру застрахованих осіб, вивчити порядок і умови сплати страхових внесків до Фонду, а також ознайомитись із організацією контролю за своєчасністю та повнотою сплати внесків до фонду соціального страхування.

Студент повинен також провести аналіз надходжень до Фонду за джерелами, визначеними законом та в розрізі відділень Фонду.

^ 3. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги.

В ході фінансово-економічної практики у фонді соціального страхування студенту необхідно ознайомитися із механізмом надання матеріального забезпечення:

^ 3.1. Пенсійним Фондом України

Студент повинен розглянути порядок призначення та перерахунку пенсії, вивчити особливості пенсійного забезпечення військовослужбовців та призначення спеціальних пенсій, ознайомитися з організацією їх виплати (виплата пенсій через установи Укрпошти та через комерційні банки).

Студент також повинен ознайомитися порядком видачі пенсійного посвідчення та надання допомоги на поховання пенсіонера.

^ 3.2. Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Студент повинен ознайомитися з порядком розрахунку та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та допомоги на поховання. Необхідно розглянути також механізм співпраці фонду із роботодавцями та застрахованими особами.

Під час практики студенту необхідно ознайомитися із організацією та фінансуванням санаторно-курортного лікування застрахованих осіб, зокрема з порядком планування та розподілу путівок на санаторно-курортне лікування.

^ 3.3 Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Студент повинен ознайомитися із порядком призначення, виплати та індексації допомоги потерпілим на виробництві та членам їх сімей, зокрема розкрити порядок виплати: допомоги по тимчасовій непрацездатності, одноразової допомоги в разі стійкої втрати працездатності, одноразової допомоги в разі смерті застрахованого, щомісячної страхової виплати, пенсії у разі інвалідності, пенсії у зв’язку з втратою годувальника, оплати за спеціальний догляд, постійний сторонній догляд та за побутове обслуговування потерпілого.

Студенту-практиканту необхідно розглянути механізм здійснення медико-соціальної реабілітації, відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві.

Також студент повинен ознайомитися з організацією роботи фонду щодо профілактики нещасних випадків, діяльністю служби експертів з охорони праці.

^ 3.4. Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Студент повинен розглянути порядок взяття на облік безробітних, призначення та виплати допомоги по безробіттю, в тому числі її одноразової виплати для організації підприємницької діяльності, матеріальної допомоги у період професійного навчання та допомоги на поховання.

В ході практики необхідно ознайомитися із механізмом надання соціальних послуг населенню щодо працевлаштування, надання консультацій з професійної орієнтації, направлення на навчання за направленням служби зайнятості, участі в оплачуваних громадських роботах.

Студенту необхідно ознайомитися із послугами, які фонд надає роботодавцям, з’ясувати порядок надання дотацій роботодавцям для працевлаштування безробітних тощо.

^ 4. Фінансування діяльності та звітність фонду соціального страхування

Завданням студента є ознайомлення з процесом: здійснення контролю за ефективним та цільовим використанням коштів фонду; аналізу виконання бюджету фонду; організації відкриття та закриття рахунків по коштах фонду та опрацювання банківських документів; ведення обліку коштів, що надходять на рахунки фонду, та бюджетних асигнувань, здійснення контролю за виконанням кошторисів видатків робочих органів фонду, складання та подання звітності робочими органами фонду.

Індивідуальне завдання: проаналізувати звітність платника страхових внесків.

4.5. Програма фінансово-економічної практики в податкових органах

Метою практики у податкових органах є ознайомлення з організацією податкової служби та податкової роботи.

1. Організаційні основи діяльності податкових органів.

На початку практики студент повинен ознайомитись із історією створення та розвитку відповідного податкового органу (податкової адміністрації, інспекції), його організаційною структурою, правами та обов'язками працівників. Необхідно розглянути посадові інструкції та індивідуальні графіки роботи податкових інспекторів, а також основні зведені показники діяльності відповідного податкового органу за минулий рік, та особливості зберігання паперових документів.

^ 2. Облік платників податків та оперативний аналіз надходжень.

Вивчаючи особливості обліку платників податків у податкових органах завданням студента є ознайомлення із порядком:

 • ведення єдиного банку даних про платників податків;

 • ведення реєстрів документів платників податків;

 • відкриття особових рахунків платників податків;

 • обліку нарахувань податків та інших платежів;

 • обліку пільг зі сплати податків;

 • формування оперативних звітів;

 • введення даних у систему автоматизованої обробки даних та контролю за їх відповідністю.

3. Особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб.

У процесі вивчення особливостей оподаткування юридичних та фізичних осіб студент має ознайомитись із видами перевірок платників податків, а також порядком:

- формування податкових справ;

- перевірки правильності нарахування та відшкодування ПДВ;

- перевірки правильності обчислення податку на прибуток підприємств (по двох-трьох платниках);

- перевірки оподаткування доходів малих підприємств (спрощена система оподаткування) та доходів спільних підприємств;

- перевірки нарахування і внесення до бюджету податку з доходів фізичних осіб;

- видачі реєстраційних посвідчень, свідоцтв і патентів особам, які займаються підприємницькою діяльністю;

- контролю за своєчасним нарахуванням та сплатою платежів до бюджетів усіх рівнів.

Необхідно також розглянути:

- порядок відбору платників податків для перевірок (критерії відбору; засоби) і координації дій між підрозділами державної податкової служби та іншими контролюючими органами при організації і проведенні перевірок;

- процедуру оформлення результатів перевірок;

- порядок застосування фінансових санкцій та адміністративних стягнень до порушників податкового законодавства.

Індивідуальне завдання: проаналізувати надходження податків (зборів) ДПА (ДПІ), що є базою практики, до державного (місцевого) бюджету .

4.6. Програма фінансово-економічної практики в головних фінансових управліннях обласних державних адміністрацій, фінансових управліннях міських держадміністрацій, фінансових управліннях районних держадміністрацій

Студент повинен ознайомитись із структурою фінансового органу, правами та обов’язками його працівників, з роботою бюджетного відділу, функціональними обов’язками його працівників.

^ 1. Ознайомлення з бюджетним процесом.

Студент практикант повинен:

- провести аналіз відповідного затвердженого місцевого бюджету (обласного, міського, районного) на поточний рік. У процесі аналізу необхідно охарактеризувати склад, структуру та динаміку доходів і видатків бюджету як в цілому, так і в розрізі окремих видів і статей доходів та видатків на рік. Описати причини змін (збільшення, зменшення) окремих видів доходів і видатків у порівнянні з фактичним виконанням за минулий рік, розглянути зміну закріплених і регулюючих доходів.

- вивчити порядок і терміни складання проекту відповідного місцевого бюджету. Вивчити порядок і терміни складання і затвердження бюджету, розпису доходів і видатків бюджету.

- ознайомитись з порядком і особливостями взаємовідносин місцевих бюджетів з метою їх збалансування, вивчити методи збалансування місцевих бюджетів.

- розглянути порядок організації та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координації в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

^ 2. Вивчення організації роботи фінансового органу щодо аналізу доходів бюджету і економічного аналізу.

Завданням студента є:

- ознайомлення з процесом планування доходів бюджету. Аналіз виконання плану доходів і надходжень в бюджет, вироблення рекомендацій щодо ліквідації дефіциту бюджету і зростання його доходів. Питання відтермінування внесення платежів у бюджет і порядок надання податкових пільг платникам, внесення пропозицій про доцільність запровадження місцевих податків та зборів.

- проведення на базі статистичної і фінансової звітності та прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки регіону, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, підготовка пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів.

У процесі ознайомлення з організацією роботи щодо фінансування народного господарства студенту-практиканту слід звернути увагу на особливості фінансування в сучасних умовах. На порядок фінансування капітального ремонту житлового фонду. На порядок фінансування сільського господарства, інфраструктури тощо.

^ 3. Фінансування апарату управління.

Завданням студента є:

- ознайомлення з роботою щодо фінансування апарату, складом, структурою та динамікою видатків на управління. Порядок контролю за правильністю використання коштів на утримання апарату управління установ, організацій.

- перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету

- ознайомлення з порядком використання коштів на утримання органів державного управління і фінансовий контроль за дотриманням кошторису видатків на управління. Ознайомлення з роботою бухгалтерії по організації обліку виконання бюджету і складання звітності.

Індивідуальне завдання: проаналізувати стан виконання місцевих бюджетів різних рівнів; проаналізувати стан виконання кошторису доходів і витрат бюджетної організації.

4.7. Програма фінансово-економічної практики в органах державного казначейства

Студент повинен ознайомитись із структурою органів Державного казначейства України (головного управління державного казначейства, районного управління державного казначейства), правами та обов’язками його працівників.

Під час проходження практики в державному казначействі студент повинен ознайомитись із організацією роботи та функціями за такими напрямами:

^ 1 Порядок забезпечення бюджетних надходжень.

У процесі фінансово-економічної практики студент повинен ознайомитись із правилами проведення щорічної інвентаризації рахунків, відкритих у системі Державного казначейства України та порядком відкриття/закриття (адміністрування) рахунків для виконання державного і місцевих бюджетів.

Необхідно також:

- розглянути порядок зарахування платежів до бюджетів різних рівнів;

- з’ясувати механізм проведення контролю за розподілом коштів між державним бюджетом, бюджетами АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування їх за належністю.

- ознайомитися з порядком опрацювання документів для здійснення повернення з бюджету надміру та/або помилково зарахованих податків, зборів (обов’язкових платежів), в тому числі митних, що сплачені до державного та місцевих бюджетів на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства України. Розглянути особливості співпраці з податковими, митними органами, а також іншими органами з питань виконання бюджетів за доходами та моніторингу стану виконання показників доходів державного та місцевих бюджетів за видами надходжень.

^ 2. Здійснення видатків державного і місцевих бюджетів та організація міжбюджетних відносин.

Студент повинен ознайомитись із порядком проведення операцій щодо відкриття та обліку асигнувань розпорядникам нижчого рівня за загальним та спеціальним фондом державного бюджету, обліку та консолідації інформації за зобов’язаннями та залишках на рахунках розпорядників і одержувачів бюджетних коштів.

Студенту необхідно з’ясувати принципи ведення Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного і місцевого бюджету, розглянути механізм формування бази даних мережі державного та місцевого бюджету, організацію обліку показників розпису державного бюджету

Студенту потрібно: ознайомитися з організацією та моніторингом обслуговування видатків місцевих бюджетів; розглянути порядок ведення обліку планових показників видатків місцевого бюджету; з’ясувати механізм організації розрахунків за міжбюджетними трансфертами та порядок проведення казначейських клірингових розрахунків; ознайомитись з процесом складання оперативної інформації щодо виконання видатків місцевих бюджетів, казначейських клірингових розрахунків та міжбюджетних відносин

^ 3. Організація обслуговування кошторисів головних розпорядників коштів та інших клієнтів.

Студенту-практиканту в ході практики необхідно:

- розглянути особливості розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів через Систему електронних платежів Національного банку України;

- ознайомитись з порядком відкриття, ведення та закриття рахунків в органах Державного казначейства;

- ознайомитись з порядком ведення бази даних про зведену мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, розподілу показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;

- розглянути порядок здійснення контролю за: відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису бюджетів, відповідністю платежів узятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням, за витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства.

^ 4. Ознайомлення з фінансово-господарської діяльністю органу держказначейства здійснюється за такими напрямками:

- формування бюджетного запиту загального фонду державного бюджету, розрахунки видатків на утримання органів Державного казначейства України;

- складання річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету та надає до територіальних підрозділів держказначейства;

- розгляд, розробка та узагальнення проектів кошторисів і планів асигнувань по апарату та територіальних Управліннях Державного казначейства України;

- здійснення касового виконання кошторису та ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності органів ДКУ;

- складання, аналіз та подання періодичної, річної статистичної та фінансової звітностей;

- моніторинг відмов в реєстрації зобов’язань розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів;

- організація проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг для потреб сталого функціонування органів Державного казначейства України.

Індивідуальне завдання: проаналізувати стан виконання державного та місцевих бюджетів; проаналізувати стан виконання кошторису доходів і витрат розпорядника бюджетних коштів.

4.8. Програма фінансово-економічної практики в бюджетних організаціях

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України бюджетними установами визнаються органи, установи чи організації, визначені Конституцією України, а також установи чи організації, створені у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, які повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.

Бюджетні установи можна класифікувати: за функціональними ознаками (органи державного управління, судові органи, правоохоронні органи, органи Збройних сил, заклади освіти, охорони здоров’я, культури тощо); за ієрархічною системою вертикальних зв’язків – на головних розпорядників коштів і розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Під час практики в бюджетній установі студенту необхідно зосередити увагу на таких основних напрямах:

^ 1. Правові основи діяльності бюджетної установи

Студент повинен ознайомитися з правовими основами діяльності бюджетної організації, структурою її фінансової служби, правами та обов’язками її працівників.

Розглянути порядок фінансування бюджетних організацій і установ. При ознайомленні з цим питанням слід звернути увагу на права та обов’язки розпорядників бюджетних коштів, вивчити порядок фінансування бюджетних установ. З’ясувати механізм надання платних послуг розпорядниками бюджетних коштів.

^ 2. Формування та затвердження кошторису доходів та витрат бюджетної організації

Ознайомитись з процесом встановлення асигнувань, формування та затвердження кошторису доходів та витрат бюджетної організації, плану асигнувань та плану використання бюджетних коштів, а також внесення змін до цих документів. Розглянути порядок формування бюджетного запиту загального фонду державного бюджету, розрахунки видатків на утримання організації. Необхідно ознайомитись із структурою та порядком складання зведеного кошторису, розглянути порядок складання мережі установ розпорядника бюджетних коштів.

^ 3 Касове виконання кошторису, ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Студенту-практиканту необхідно:

- з’ясувати порядок здійснення касового виконання кошторису та ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної організації. Розглянути порядок обліку зобов’язань та фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів. Розкрити особливості проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

- ознайомитися з організацією розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів органами Державного казначейства, а також особливостями здійснення готівкового обслуговування організацій бюджетної сфери.

- розглянути порядок складання, аналіз та подання періодичної, річної статистичної та фінансової звітності бюджетної організації.

Індивідуальне завдання: проаналізувати стан виконання кошторису доходів і витрат бюджетної організації.

Навчальні посібники

 1. Банківські операції / [за ред. А. М. Мороза, М. І. Савлука, М. Ф. Пуховкіної]. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

 2. Бланк І. О. Управління фінансами підприємств : [підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / І. О. Бланк, Г. В. Ситник. - К.: КНТЕУ, 2006. - 779 с.

 3. Василик О. Д. Бюджетна система України : [підручник] / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр Навчальної Літератури, 2004. – 544 с.

 4. Василик О.Д. Теорія фінансів : [підручник] / О. Д. Василик. – К.: НІОС, 2000. – 416 с.

 5. Внукова Н.М. Соціальне страхування: кредитно-модульний курс: Навчальний посібник / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьменчук – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 412с.

 6. Вовчак О. Д. Інвестування : [навчальний посібник] / О. Д. Вовчак. – Львів. : “Новий світ – 2000”, 2007. – 544 с.

 7. Вовчак О.Д. Страхування: навчальний посібник / О.Д. Вовчак – Львів: „Новий світ – 2000”, 2004. – 480 с.

 8. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : [навчальний посібник] / Валентина Миколаївна Гриньова, Віра Олексіївна Коюда; Харківський держ. економ. ун-т. - Харків : ІНЖЕК, 2004. - 431 с.

 9. Гроші та кредит : [підручник] / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пудовкіна та ін.; / За заг. ред. М. І. Савлука. — [3–тє вид., перероб. і доп.] — К.: КНЕУ, 2002. — 598 с.

 10. Зятковський І. В. Фінанси підприємств : [Навч. посібник для студ. економ. спец. вузів] / І. В. Зятковський. - Тернопіль : Економічна думка, 2002 - 399 с.

 11. Іванов Ю. Б. Податкова система Підручник / Ю.Б.Іванов, А. І.Крисоватий, О.М.Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.

 12. Кірейцев Г. Г. Фінанси підприємств : [Навчальний посібник] / Г. Г. Кірейцев, Н. Г. Виговська, О. М. Петрук; Житомир. інженерно-техн. ін-т - Житомир, 2002. - 269 c.

 13. Ковальчук С. В. Фінанси : [навчальний посібник] / С. В. Ковальчук, І. В. Форкуна. – Львів. : “Новий світ – 2000”, 2006. – 568 с.

 14. Крисоватий А.І. Податковий менеджмент Навчальний посібник/ А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима – Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. – 304с.

 15. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М. І. Крупка. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 608 с.

 16. Крупка М.І. Банківські операції : навч. Посібник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра ; [за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – 248 с.

 17. Лютий І.О. Податкова система: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл/ І.О. Лютий – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 307с.

 18. Ніпіаліді О. Ю. Фінанси підприємств : [навчальний посібник] / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2009. - 231 с.

 19. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : [навчальний посібник] / В. М. Опарін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2001. – 240 с.

 20. Пересада А. А. Інвестування : [навчальний посібник] / А. А. Пересада. – К. : КНЕУ, 2004. – 250 с.

 21. Плиса В.Й. Страхування: підручник / В.Й. Плиса – К.: Каравела, 2010. – 472 с.

 22. Плиса В.Й. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування: навч. посібник/ В.Й. Плиса –Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003 – 160 с.

 23. Романенко О. Р. Фінанси : [підручник] / О. Р. Романенко. – К. : Центр Навчальної Літератури, 2003. – 312 с.

 24. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : [підручник] / О.С. Філімоненков, Д.І. Дема; за заг. ред. О.С. Філімоненкова. - Київ : Алерта, 2009. - 494 с.

 25. Фінанси в трансформаційній економіці України: [навчальний посібник] / Затверджено Міністерством освіти і науки України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 614 с.

 26. Фінанси підприємств : [підручник] / А.М. Поддєрьогін ... [та ін.] ; керівник кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Редакція 6-е вид., переробл. та допов. Видання Київ :КНЕУ, 2006. - 551 с.

 27. Юрій С.І. Казначейська система: підручник/ С.І. Юрій, С.І. Стоян, О.С. Даневич – Тернопіль: Карт-бланш, 2008 – 590с.

 28. Юрій С.І. Соціальне страхування підручник/ С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська – К.: Кондор, 2006 – 464с.


^ 5. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Протягом фінансово-економічної практики здійснюється поточний та підсумковий контроль виконання студентом окремих підрозділів і всієї програми практики.

На підприємствах установах та організаціях, які є базою практики студент зобов’язаний дотримуватися режиму праці. Керівник практики від установи здійснює контроль часу початку та закінчення роботи практиканта, перевіряє дотримання календарного графіку проходження практики та якість виконання поставлених завдань і доручень.

Керівники практики від університету перевіряють організацію та якість роботи студентів, контролюють хід практики.

Студент-практикант зобов’язаний вести щоденник практики, в якому робить робочі записи протягом практики.


^ 6. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

У процесі проходження виробничої фінансово-економічної практики студенти складають звіт про виробничу фінансово-економічну практику. Звіт складається з двох частин: текстової та документальної. Основними критеріями, якими слід керуватись при складанні звіту, є програма та календарно-тематичний план.

Звіт про виробничу фінансово-економічну практику виконують рукописно або друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Обсяг текстової частини звіту повинен становити 25-30 сторінок. Зазначений вище обсяг звіту про виробничу фінансово-економічну практику розрахований на використання при його оформленні комп’ютерів.

Звіт практикантом подається на кафедру фінансів, грошового обігу і кредиту в переплетеному вигляді, де він реєструється. Реєстраційний номер звіту проставляється на титульній сторінці, зразок якої наведено у додатку А.

Текстова частина звіту повинна бути поділена на 3-4 розділи з виділенням окремих питань плану. У ній подається характеристика функцій окремих підрозділів, описується індивідуальна робота, виконана на відповідній посаді. Текстова частина пов’язується з документами, які містяться в додатках.

Текст звіту про виробничу практику потрібно друкувати, залишаючи краї таких розмірів: лівий – 30 мм, верхній та нижній – 20 мм, правий – 10 мм.

Заголовки структурних частин звіту про виробничу фінансово-економічну практику: “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту.

Кожну структурну частину звіту про виробничу практику треба починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою звіту про виробничу практику є титульний аркуш, другою – зміст, які включають до загальної нумерації сторінок звіту про виробничу фінансово-економічну практику. На титульному аркуші і на змісті номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Таблиці (рисунки) у звіті про виробничу фінансово-економічну практику нумерують послідовно (за винятком таблиць (рисунків) поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці у розділі, між якими ставиться крапка, наприклад, “Таблиця 1.1” (перша таблиця першого розділу). При переносі частини таблиці на іншу сторінку слово “Таблиця” і її номер зазначають один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” І подають номер таблиці, наприклад, “Продовження табл. 1.1”.

Назви рисунків розміщують після їхніх номерів, під самим рисунком, наприклад, “Рис. 1.1. назва рисунку”.

Документальна частина звіту складається із документів, які є додатками до текстової частини. Не допускається наявність незаповнених бланків відповідної документації.

Документи повинні бути оформлені з дотриманнями усіх вимог. Слід чітко розмежувати документи – копії /з поміткою у верхньому, правому кутку/ і документи, в складанні яких студент-практикант брав безпосередньо участь під час проходження практики.

^ До звіту додаються:

а) Належним чином оформлений та завірений підписом і печаткою керівника практики щоденник.

б) Зауваження і побажання керівників щодо питань проходження практики, а також теоретичної підготовки студентів (За бажанням).


^ 7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Захист звіту про фінансово-економічну практику проводиться в навчальному закладі в присутності комісії, яка призначена завідувачем кафедрою. У випадку неякісного оформлення звітів, несвоєчасного його подання, незадовільної оцінки за результатами захисту, кафедрою вирішується питання про повторне проходження студентом виробничої (переддипломної) фінансово-економічної практики або відрахування з університету.

Для оцінювання проходження фінансово-економічної практики використовується бально-рейтингова система оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою.

Оцінка за проходження фінансово-економічної практики та захист звіту про практику формується таким чином:

- 30 балів студент може отримати за виконання покладених на нього функцій за місцем проходження практики. Роботу студента-практиканта за місцем практики оцінює керівник практики від установи за чотирибальною шкалою: „відмінно” –5, „добре” – 4, „задовільно” – 3, „незадовільно” – 2. Отриману оцінку переводять в бали, шляхом множення на перевідний коефіцієнт – 6, який дорівнює частці від ділення можливої максимальної кількості балів поточного контролю на найвищу оцінку „5” (30:5).

Якщо керівник практики від установи оцінив роботу студента-практиканта на „незадовільно”, то бали такому студенту не нараховуються, і кафедрою вирішується питання про повторне проходження студентом виробничої фінансово-економічної практики.

- 70 балів студент може отримати за проходження практики, оформлення звіту про практику та його захист від керівника практики з університету. З них:

 • 20 балів студент може отримати за оформлення звіту про виробничу фінансово-економічну практику, зокрема його текстової та документальної частин.

 • 50 балів студент може отримати на захисті звіту про виробничу фінансово-економічну практику.

Підсумкова оцінка виставляється за шкалою, наведеною в таблиці 2, і вноситься до заліково-екзаменаційної відомості, до залікової книжки студента і до журналу обліку успішності.

Таблиця 2

Шкала оцінювання знань студентів

^ Кількість балів

Оцінка за шкалою:

ECTS

національною

90-100

A – відмінно

Відмінно

71-89

81-89

B – дуже добре

Добре

71-80

C – добре

51-70

61-70

D – задовільно

Задовільно

51-60

E – достатньо

25-50

FX – незадовільно з правом повторного складання

Незадовільно

0-24

F – незадовільно за формою „К”

Підсумки виробничої фінансово-економічної практики обговорюються на засіданні кафедри.

Додаток А

Міністерство освіти і науки України


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


Економічний факультет


Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту


Звіт про виробничу

фінансово-економічну практику


на ____________________________________


Студента (ки)

гр. ЕКФ -
ПІП


Керівник практики від університету

(посада, ПІП) підпис


Керівник практики від назва установи


(посада, ПІП) підпис


М.П.


Львів – 201_ р.

Схожі:

Затверджую” Вчена рада економічного факультету проф. С. М. Панчишин „18” iconЗатверджую” Вчена рада економічного факультету проф. С. М. Панчишин „18”
move to 0-465696
Затверджую” Вчена рада економічного факультету проф. С. М. Панчишин „18” iconВитяг з статуту одеського національного університету імені І.І. Мечникова в ону діють Наглядова рада, Вчена рада, робочі І дорадчі органи
Для розгляду основних питань навчально-виховної діяльності ону під головуванням ректора створюється Вчена рада ону
Затверджую” Вчена рада економічного факультету проф. С. М. Панчишин „18” icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Коцупатрого М. М., Вчена рада відмічає, що науково-педагогічний колектив Кримського економічного інституту в останні роки проводить...
Затверджую” Вчена рада економічного факультету проф. С. М. Панчишин „18” iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджую” Вчена рада економічного факультету проф. С. М. Панчишин „18” iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджую” Вчена рада економічного факультету проф. С. М. Панчишин „18” iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджую” Вчена рада економічного факультету проф. С. М. Панчишин „18” iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджую” Вчена рада економічного факультету проф. С. М. Панчишин „18” iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Макроекономічний аналіз”, “Мікроекономічний аналіз”, а також дисциплін циклу загально­економічної підготовки (економічна теорія):...
Затверджую” Вчена рада економічного факультету проф. С. М. Панчишин „18” iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Міжнародна економіка”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджую” Вчена рада економічного факультету проф. С. М. Панчишин „18” iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика”, а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи