М. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” icon

М. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”
Скачати 194.39 Kb.
НазваМ. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”
Дата01.06.2012
Розмір194.39 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра фінансів грошового обігу і кредиту


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної роботи

______________М.О. Зубрицька

„___”_________________ 20__р.


НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ


галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”_______________

напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” (бакалавр),___________

0501 „Економіка і підприємництво” (магістр, спеціаліст)

для спеціальностей 7.050104, 8.050104 „Фінанси”,______________

7.050114, 8.050114 „Оподаткування”________

факультету Економічного_____________________________


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

фінансів, грошового обігу і кредиту

Протокол №12 від

05” травня 2010 р.

Завідувач кафедрою

____________ проф. М.І. Крупка

(підпис)


Львів 2010

1. ВСТУП

Фінансово-економічна (переддипломна) практика є складовою частиною навчального процесу підготовки фахівців і розглядається як форма адаптації студентів до умов та характеру майбутньої роботи. Основним завданням практики є закріплення отриманих теоретичних знань і набуття навиків практичної роботи.

Студенти, які навчаються за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) проходять фінансово-економічну практику у 6 семестрі тривалістю 2 тижні.

Студенти спеціальностей 7.050104, 8.050104 „Фінанси” та 7.050114, 8.050114 „Оподаткування” (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, спеціаліст) проходять переддипломну фінансово-економічну практику тривалістю 4 тижні у 10 семестрі.

Базою фінансово-економічної (переддипломної) практики можуть бути підприємства, установи та організації, банківські установи, страхові компанії та інші фінансові установи, фонди соціального страхування, податкові органи, фінансові управління обласних державних адміністрацій, міських та районних держадміністрацій, органи державного казначейства, а також бюджетні організації.


^ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою фінансово-економічної (переддипломної) практики ознайомити студентів із організацією фінансової діяльності виробничих підприємств, особливостями роботи фінансових установ (банків, страхових компаній та ін. ), а також державних фінансових служб (фінансових управлінь, податкових органів, державного казначейства та ін.).

Основними завданнями фінансово-економічної (переддипломної) практики є

- закріпити теоретичні знання, здобуті при вивченні дисциплін „Фінанси”, „Гроші та кредит”, „Банківські операції”, „Страхування”, „Соціальне страхування”, „Фінанси підприємства”, „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, „Фінансовий аналіз”, „Бюджетна система”, „Податкова система”, „Податковий менеджмент”, „Бюджетний менеджмент”, „Місцеві фінанси” та ін.;

- ознайомитися із організацією роботи установи, яка є базою практики;

- набути навичок практичного застосування теоретичних знань;

- взяти участь у виконанні конкретної фінансової роботи, що здійснюється відповідями службами підприємства, установи чи організації, яка є базою практики.


^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Учбово-методичне керівництво практикою здійснює кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту.

На початку практики студенти отримують інструктаж з охорони праці та скеровуються на практику відповідно до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Зараховують студентів на практику і призначають керівників практики від підприємства (установи) за наказом керівника відповідної організації. Тривалість робочого часу студентів на практиці згідно чинного законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Студент-практикант працює за індивідуальним графіком. Керівник практики від підприємства (установи), згідно з програмою фінансово-економічної практики, складає план походження практики для кожного студента. Кожен практикант повинен мати щоденник економічної практики і описувати в ньому свою діяльність.

Права і обов’язки студента практиканта

Студент-практикант має право:

- самостійно, з дозволу кафедри, підібрати для себе місце проходження практики та запропонувати його для використання як базу практики;

- бути зарахованим, за наявності вакантних місць, на штатні посади, якщо виконувана робота відповідає умовам програми практики.

Студент-практикант зобов’язаний:

- своєчасно прибути на базу практики;

- скласти, відповідний з програмою календарний графік проходження практики;

- непорушно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємстві чи в установі, де проходить практика;

- своєчасно виконувати затверджений календарно-тематичний план проходження виробничої практики, вказівки керівників практики;

- вести записи в щоденнику, який після закінчення практики підписує безпосередній керівник практики;

- регулярно вести записи до текстової частини звіту, узгодивши їх з керівником практики;

- своєчасно і якісно готувати передбачені програмою матеріали до документальної частини звіту.

Обов’язки керівників практики

Керівник практики від університету зобов'язаний:

- здійснювати контроль за виконанням програми практики згідно із встановленого графіку;

- проводити консультації для студентів з питань фінансово-економічної практики;

- перевіряти щоденники практики та звіти практикантів;

- доповідати на засіданнях кафедри про хід виконання програми практики кожним студентом.

Керівник практики від організації зобов'язаний:

- призначити із числа провідних спеціалістів безпосередніх керівників практики;

- доручати практичну роботу у відповідності з функціональними обов'язками працівників підрозділу;

- надавати консультації та забезпечувати дотримування студентами графіку проходження практики;

- перевіряти якість і достовірність звітів про виробничу практику та дати загальну оцінку у вигляді відгуку;

- висловити свою думку про доцільність використання студента-практиканта після закінчення університету на відповідних посадах;

- повідомляти в університет про випадки порушення студентом трудової дисципліни та інші порушення.


^ 4. ЗМІСТ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ

4.1. Програма фінансово-економічної (переддипломної) практики на підприємствах

Метою практики є вивчення організації фінансової діяльності економічних служб підприємства (організації, установи).

Під час проходження виробничої фінансово-економічної практики на підприємстві студент повинен зосередити увагу на таких основних напрямах:

 • структура управління та організація економічної роботи на підприємстві.

 • аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів підприємства.

 • порядок формування та розподілу прибутку на підприємстві.

 • оподаткування діяльності підприємства

 • оцінка фінансового стану підприємства.

Індивідуальне завдання:

 1. проаналізувати фінансовий стан підприємства, яке є базою практики (для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит»);

2) проаналізувати податкову звітність підприємства, яке є базою практики (для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Оподаткування»).

4.2. Програма фінансово-економічної (переддипломної) практики у банківських установах

Метою практики є вивчення організації діяльності банку, а саме:

 • його правових і економічних основ діяльності;

 • організаційної та управлінської структури;

 • платоспроможності і ліквідності банку;

 • кредитного потенціалу, ресурсів і пасивних операцій;

 • методів оцінки кредитоспроможності клієнтів банків;

 • організації розрахункових операцій банків, їх удосконалення на сучасному етапі;

 • організації валютних операцій, обліку;

 • оподаткування та аналіз фінансових результатів діяльності банку.

Індивідуальне завдання:

1) проаналізувати фінансовий стан банку, який є базою практики (для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит»);

2) проаналізувати податкову звітність банку, який є базою практики (для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Оподаткування»).

4.3. Програма фінансово-економічної (переддипломної) практики в страхових компаніях

Метою практики є ознайомлення з діяльністю страхової компанії та набуття студентами практичних навичок у вибраній сфері.

Під час проходження виробничої фінансово-економічної (переддипломної) практики в страховій компанії студент повинен зосередити увагу на таких основних напрямах:

 • правові та економічні основи діяльності страхових компаній;

 • управлінська та організаційна структура страховика;

 • страхові послуги;

 • перестрахування і співстрахування;

 • фінансово-економічна діяльність страхових організацій;

 • порядок формування страхових резервів;

 • оцінка фінансової стійкості та платоспроможності страхової компанії;

 • фінансова звітність страхової компанії.

Індивідуальне завдання:

1) проаналізувати фінансовий стан страхової компанії, яка є базою практики (для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит»);

2) проаналізувати податкову звітність страхової компанії, яка є базою практики (для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Оподаткування»).

4.4. Програма фінансово-економічної (переддипломної) практики у фондах соціального страхування

(Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття).

У процесі фінансово-економічної (переддипломної) практики студент повинен ознайомитись зі структурою фонду соціального страхування, правами та обов’язками його працівників.

Ознайомлення з організацією роботи в органах фонду соціального страхування необхідно здійснити за такими напрямками:

 • правові та економічні основи діяльності фонду соціального страхування.

 • управлінська та організаційна структура фонду

 • формування бюджету фонду та акумулювання доходів.

 • матеріальне забезпечення та соціальні послуги, які надаються

Пенсійним Фондом України

Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

^ Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 • фінансування діяльності та звітність фонду соціального страхування.

Індивідуальне завдання:

проаналізувати звітність платника страхових внесків (для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит» та «Оподаткування»).

4.5. Програма фінансово-економічної (переддипломної) практики в податкових органах

Метою практики у податкових органах є ознайомлення з організацією податкової служби та податкової роботи.

 • організаційні основи діяльності податкових органів;

 • облік платників податків та оперативний аналіз надходжень;

 • особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб;

 • контроль за своєчасним нарахуванням та сплатою платежів до бюджетів усіх рівнів;

 • порядок застосування фінансових санкцій та адміністративних стягнень до порушників податкового законодавства.

Індивідуальне завдання:

проаналізувати надходження податків (зборів) ДПА (ДПІ), що є базою практики, до державного (місцевого) бюджету (для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит», «Оподаткування»).

4.6. Програма фінансово-економічної (переддипломної) практики в головних фінансових управліннях обласних державних адміністрацій, фінансових управліннях міських держадміністрацій, фінансових управліннях районних держадміністрацій

Студент повинен ознайомитись із структурою фінансового органу, правами та обов’язками його працівників, з роботою бюджетного відділу, функціональними обов’язками його працівників.

 • ознайомлення з бюджетним процесом.

 • вивчення організації роботи фінансового органу щодо аналізу доходів бюджету і економічного аналізу.

 • фінансування апарату управління.

Індивідуальне завдання:

проаналізувати стан виконання місцевих бюджетів різних рівнів;

проаналізувати стан виконання кошторису доходів і витрат бюджетної організації (для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит», «Оподаткування»).

4.7. Програма фінансово-економічної (переддипломної) практики в органах державного казначейства

Студент повинен ознайомитись із структурою органів Державного казначейства України (головного управління державного казначейства, районного управління державного казначейства), правами та обов’язками його працівників.

Під час проходження практики в державному казначействі студент повинен ознайомитись із організацією роботи та функціями за такими напрямами:

 • порядок забезпечення бюджетних надходжень.

 • здійснення видатків державного і місцевих бюджетів та організація міжбюджетних відносин.

 • організація обслуговування кошторисів головних розпорядників коштів та інших клієнтів.

 • ознайомлення з фінансово-господарської діяльністю органу держказначейства.

Індивідуальне завдання:

проаналізувати стан виконання державного та місцевих бюджетів;

проаналізувати стан виконання кошторису доходів і витрат розпорядника бюджетних коштів (для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит», «Оподаткування»).

4.8. Програма фінансово-економічної (переддипломної) практики в бюджетних організаціях

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України бюджетними установами визнаються органи, установи чи організації, визначені Конституцією України, а також установи чи організації, створені у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, які повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.

Під час практики в бюджетній установі студенту необхідно зосередити увагу на таких основних напрямах:

 • правові основи діяльності бюджетної установи

 • формування та затвердження кошторису доходів та витрат бюджетної організації

 • касове виконання кошторису, ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Індивідуальне завдання:

проаналізувати стан виконання кошторису доходів і витрат бюджетної організації (для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Фінанси і кредит»);

проаналізувати порядок оподаткування бюджетної організації (в т.ч. платних послуг) (для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Оподаткування»).

Навчальні посібники

 1. Банківські операції / [за ред. А. М. Мороза, М. І. Савлука, М. Ф. Пуховкіної]. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

 2. Бланк І. О. Управління фінансами підприємств : [підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / І. О. Бланк, Г. В. Ситник. - К.: КНТЕУ, 2006. - 779 с.

 3. Василик О. Д. Бюджетна система України : [підручник] / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр Навчальної Літератури, 2004. – 544 с.

 4. Василик О.Д. Теорія фінансів : [підручник] / О. Д. Василик. – К.: НІОС, 2000. – 416 с.

 5. Внукова Н.М. Соціальне страхування: кредитно-модульний курс: Навчальний посібник / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьменчук – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 412с.

 6. Вовчак О. Д. Інвестування : [навчальний посібник] / О. Д. Вовчак. – Львів. : “Новий світ – 2000”, 2007. – 544 с.

 7. Вовчак О.Д. Страхування: навчальний посібник / О.Д. Вовчак – Львів: „Новий світ – 2000”, 2004. – 480 с.

 8. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : [навчальний посібник] / Валентина Миколаївна Гриньова, Віра Олексіївна Коюда; Харківський держ. економ. ун-т. - Харків : ІНЖЕК, 2004. - 431 с.

 9. Гроші та кредит : [підручник] / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пудовкіна та ін.; / За заг. ред. М. І. Савлука. — [3–тє вид., перероб. і доп.] — К.: КНЕУ, 2002. — 598 с.

 10. Зятковський І. В. Фінанси підприємств : [Навч. посібник для студ. економ. спец. вузів] / І. В. Зятковський. - Тернопіль : Економічна думка, 2002 - 399 с.

 11. Іванов Ю. Б. Податкова система Підручник / Ю.Б.Іванов, А. І.Крисоватий, О.М.Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.

 12. Кірейцев Г. Г. Фінанси підприємств : [Навчальний посібник] / Г. Г. Кірейцев, Н. Г. Виговська, О. М. Петрук; Житомир. інженерно-техн. ін-т - Житомир, 2002. - 269 c.

 13. Ковальчук С. В. Фінанси : [навчальний посібник] / С. В. Ковальчук, І. В. Форкуна. – Львів. : “Новий світ – 2000”, 2006. – 568 с.

 14. Крисоватий А.І. Податковий менеджмент Навчальний посібник/ А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима – Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. – 304с.

 15. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М. І. Крупка. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 608 с.

 16. Крупка М.І. Банківські операції : навч. Посібник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра ; [за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – 248 с.

 17. Лютий І.О. Податкова система: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл/ І.О. Лютий – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 307с.

 18. Ніпіаліді О. Ю. Фінанси підприємств : [навчальний посібник] / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2009. - 231 с.

 19. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : [навчальний посібник] / В. М. Опарін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2001. – 240 с.

 20. Пересада А. А. Інвестування : [навчальний посібник] / А. А. Пересада. – К. : КНЕУ, 2004. – 250 с.

 21. Плиса В.Й. Страхування: підручник / В.Й. Плиса – К.: Каравела, 2010. – 472 с.

 22. Плиса В.Й. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування: навч. посібник/ В.Й. Плиса –Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003 – 160 с.

 23. Романенко О. Р. Фінанси : [підручник] / О. Р. Романенко. – К. : Центр Навчальної Літератури, 2003. – 312 с.

 24. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : [підручник] / О.С. Філімоненков, Д.І. Дема; за заг. ред. О.С. Філімоненкова. - Київ : Алерта, 2009. - 494 с.

 25. Фінанси в трансформаційній економіці України: [навчальний посібник] / Затверджено Міністерством освіти і науки України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 614 с.

 26. Фінанси підприємств : [підручник] / А.М. Поддєрьогін ... [та ін.] ; керівник кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Редакція 6-е вид., переробл. та допов. Видання Київ :КНЕУ, 2006. - 551 с.

 27. Юрій С.І. Казначейська система: підручник/ С.І. Юрій, С.І. Стоян, О.С. Даневич – Тернопіль: Карт-бланш, 2008 – 590с.

 28. Юрій С.І. Соціальне страхування підручник/ С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська – К.: Кондор, 2006 – 464с.


^ 5. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Протягом фінансово-економічної (переддипломної) практики здійснюється поточний та підсумковий контроль виконання студентом окремих підрозділів і всієї програми практики.

На підприємствах установах та організаціях, які є базою практики студент зобов’язаний дотримуватися режиму праці. Керівник практики від установи здійснює контроль часу початку та закінчення роботи практиканта, перевіряє дотримання календарного графіку проходження практики та якість виконання поставлених завдань і доручень.

Керівник практики від університету перевіряють організацію та якість роботи студентів, контролюють хід практики.

Студент-практикант зобов’язаний вести щоденник практики, в якому робить робочі записи протягом практики.


^ 6. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

У процесі проходження виробничої фінансово-економічної (переддипломної) практики студенти складають звіт про виробничу фінансово-економічну практику. Звіт складається з двох частин: текстової та документальної. Основними критеріями, якими слід керуватись при складанні звіту, є програма та календарно-тематичний план.

Звіт про виробничу фінансово-економічну практику виконують рукописно або друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Обсяг текстової частини звіту повинен становити 25-30 сторінок для студентів 3 курсу та 40-50 сторінок для студентів 5 курсу. Зазначений вище обсяг звіту про виробничу фінансово-економічну практику розрахований на використання при його оформленні комп’ютерів.

Звіт практикантом подається на кафедру фінансів, грошового обігу і кредиту в переплетеному вигляді, де він реєструється. Реєстраційний номер звіту проставляється на титульній сторінці, зразок якої наведено у додатку А.

Текстова частина звіту повинна бути поділена на 3-4 розділи з виділенням окремих питань плану. У ній подається характеристика функцій окремих підрозділів, описується індивідуальна робота, виконана на відповідній посаді. Текстова частина пов’язується з документами, які містяться в додатках.

Текст звіту про виробничу практику потрібно друкувати, залишаючи краї таких розмірів: лівий – 30 мм, верхній та нижній – 20 мм, правий – 10 мм.

Заголовки структурних частин звіту про виробничу фінансово-економічну практику: “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту.

Кожну структурну частину звіту про виробничу практику треба починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою звіту про виробничу практику є титульний аркуш, другою – зміст, які включають до загальної нумерації сторінок звіту про виробничу фінансово-економічну практику. На титульному аркуші і на змісті номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Таблиці (рисунки) у звіті про виробничу фінансово-економічну (переддипломну) практику нумерують послідовно (за винятком таблиць (рисунків) поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці у розділі, між якими ставиться крапка, наприклад, “Таблиця 1.1” (перша таблиця першого розділу). При переносі частини таблиці на іншу сторінку слово “Таблиця” і її номер зазначають один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” І подають номер таблиці, наприклад, “Продовження табл. 1.1”.

Назви рисунків розміщують після їхніх номерів, під самим рисунком, наприклад, “Рис. 1.1. назва рисунку”.

Документальна частина звіту складається із документів, які є додатками до текстової частини. Не допускається наявність незаповнених бланків відповідної документації.

Документи повинні бути оформлені з дотриманнями усіх вимог. Слід чітко розмежувати документи – копії /з поміткою у верхньому, правому кутку/ і документи, в складанні яких студент-практикант брав безпосередньо участь під час проходження практики.

^ До звіту додаються:

а) Належним чином оформлений та завірений підписом і печаткою керівника практики щоденник.

б) Зауваження і побажання керівників щодо питань проходження практики, а також теоретичної підготовки студентів (За бажанням).


^ 7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Захист звіту про фінансово-економічну (переддипломну) практику проводиться в навчальному закладі в присутності комісії, яка призначається завідувачем кафедри. У випадку неякісного оформлення звіту, несвоєчасного його подання, незадовільної оцінки за результатами захисту, кафедрою вирішується питання про повторне проходження студентом виробничої (переддипломної) фінансово-економічної практики або відрахування з університету.

Для оцінювання проходження фінансово-економічної практики використовується бально-рейтингова система оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою.

Оцінка за проходження фінансово-економічної практики та захист звіту про практику формується таким чином:

- 30 балів студент може отримати за виконання покладених на нього функцій за місцем проходження практики. Роботу студента-практиканта за місцем практики оцінює керівник практики від установи за чотирибальною шкалою: „відмінно” –5, „добре” – 4, „задовільно” – 3, „незадовільно” – 2. Отриману оцінку переводять в бали, шляхом множення на перевідний коефіцієнт – 6, який дорівнює частці від ділення можливої максимальної кількості балів поточного контролю на найвищу оцінку „5” (30:5).

Якщо керівник практики від установи оцінив роботу студента-практиканта на „незадовільно”, то бали такому студенту не нараховуються, і кафедрою вирішується питання про повторне проходження студентом виробничої фінансово-економічної практики.

- 70 балів студент може отримати за проходження практики, оформлення звіту про практику та його захист від керівника практики з університету. З них:

 • 20 балів студент може отримати за оформлення звіту про виробничу фінансово-економічну практику, зокрема його текстової та документальної частин.

 • 50 балів студент може отримати на захисті звіту про виробничу фінансово-економічну практику.

Підсумкова оцінка виставляється за шкалою, наведеною в таблиці 1, і вноситься до заліково-екзаменаційної відомості, до залікової книжки студента і до журналу обліку успішності.


Таблиця 1

Шкала оцінювання знань студентів

^ Кількість балів

Оцінка за шкалою:

ECTS

національною

90-100

A – відмінно

Відмінно

71-89

81-89

B – дуже добре

Добре

71-80

C – добре

51-70

61-70

D – задовільно

Задовільно

51-60

E – достатньо

25-50

FX – незадовільно з правом повторного складання

Незадовільно

0-24

F – незадовільно за формою „К”

Підсумки виробничої фінансово-економічної практики обговорюються на засіданні кафедри.

Додаток А

^ Міністерство освіти і науки України


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


Економічний факультет


Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту


Звіт про виробничу

фінансово-економічну (переддипломну) практику


на (у)____________________________________


Студента (ки)

гр. ЕКФ -
ПІП


Керівник практики від університету

(посада, ПІП) підпис


Керівник практики від назва установи


(посада, ПІП) підпис


М.П.


Львів – 201_ р.


Схожі:

М. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” iconМ. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”
move to 0-465697
М. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
М. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит», спеціалізована програма «Фінанси», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі...
М. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр» Полтава 2012 загальні положення
...
М. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” icon«Економіка та підприємництво»
Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування»
М. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” iconДата галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

М. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” iconДата галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

М. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” iconГалузь знань – 0305 “Економіка І підприємництво” Напрям підготовки – 030504 “Економіка підприємства”
Фахове спрямування – Економіка І фінанси підприємств агропромислового виробництва
М. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»...
М. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво” icon4 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0305 «Економіка І підприємництво»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи