Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата01.06.2012
Розмір119 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України


Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Кафедра банківського і страхового бізнесу
“Затверджую”


декан ____________

Панчишин С.М.

“___” ____________ 2010 р.


Робоча програма


виробничої (переддипломної) практики


Спеціальність: “Банківська справа”

Форма навчання: денна


Виписка з навчального плану

№ семестру

Кількість тижнів

10

6^
Розглянуто на засіданні Завідувач кафедри

кафедри банківського і ________ проф. Реверчук С.К.

страхового бізнесу

Протокол № __ від “__” _______ 20__ р. “___” _________ 20__ р.
^

Мета і завдання виробничої (переддипломної) практики


Процес підготовки фахівців банківської системи передбачає проходження студентами виробничої (переддипломної) практики в установах банків.

Метою виробничої (переддипломної) практики є закріплення набутих теоретичних знань та отримання практичних навиків стосовно використання методик, прийомів та процедур управління роботою банківської установи.

Проходження практики студентами V курсу спеціальності “Банківська справа” відбувається в установах банків або їх філіях на робочих місцях менеджерів різних ланок управління.

Завдання проходження практики – надати студентам-банкірам можливість отримати первинний професійний досвід та практичні навики з організації та управління банківською установою, сформувати вміння самостійно приймати стратегічні управлінські рішення з метою забезпечення прибуткової діяльності комерційної структури.

^

База практики


Для проходження виробничої (переддипломної) практики університет скеровує студентів у комерційні банки.

Студентам надається можливість, крім запропонованих установ, самостійно на власний розсуд вибирати місце проходження практики за умови погодження з керівником від кафедри банівського і страхового бізнесу. У цьому випадку студент повинен подати лист з відповідної установи банку зі згодою прийняти дану особу та забезпечити її належними умовами для проходження виробничої (переддипломної) практики.

^

Порядок проходження практики. Керівництво практикою


Виробнича (переддипломна) практика за навчальним планом триває 6 тижнів. Методичне керівництво практикою здійснює кафедра банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Відбуттю студентів на виробничу (переддипломну) практику передує розгорнута консультація, яка має на меті ознайомлення студентів з програмою практики, порядком її проходження, вимогами до складання звіту згідно з затвердженою програмою.

В установі банку студенту призначається керівник практики.

Керівники практики від комерційних банків отримують від кафедри програму практики, а студенти – щоденники проходження виробничої (переддипломної) практики.

Виробнича (переддипломна) практика в установі банку повинна розпочатися із знайомства студентів з керівником практики від установи банку. При цьому студенти повинні отримати загальну інформацію про банк, його економічну роль у розвитку регіону та країни в цілому. Крім того, студенту доводять до відома правила внутрішнього розпорядку, наголошують про необхідність коректної поведінки та бережливого ставлення до майна.

Керівник практики від банківської установи повинен скласти і погодити з практикантом індивідуальний календарний план проходження практики (додаток 2), який відповідає основним напрямкам програми практики. Календарний план повинен відображатися у записах в індивідуальному щоденнику студента-практиканта.

За результатами проходження практики керівник практики від банку зобов’язаний підготувати об’єктивний відгук, у якому повинні міститися якісна характеристика здібностей студента, оцінка набутих практичних навичок щодо розв’язання прикладних проблем при управлінні діяльністю комерційної структури. Остаточне оцінювання здійснюється за стобальною шкалою (додаток 1).

Поточне керівництво роботою практиканта в окремих структурних підрозділах установи банку здійснюють їх відповідальні працівники. При цьому вони повинні залучити студента до опрацювання аналітичної інформації, яка лежить в основі прийняття стратегічних рішень щодо вдосконалення процесу управління відповідним функціональним підрозділом банку. Крім того, відповідальні за проходження практики в окремих підрозділах працівники здіснюють поточний контроль за виконанням програми практики згідно зі складеним календарним планом, перевірку записів у щоденнику практиканта і завіряють їх підписом. До їх обов’язків входить також перевірка та рецензування відповідних розділів звіту про практику.

Студент несе відповідальність за своєчасність подачі звіту про практику в строки, визначені програмою. До щоденних обов’язків студента належить виконання завдань керівника практики на відповідних ділянках її про­ходження, а також самостійне вивчення необхідної нормативної документації.

^

Зміст практики


Зміст виробничої (переддипломної) практики узгоджується з фундаментальни­ми нормативними дисциплінами, передбаченими навчальною програмою підготовки фахівців за спеціальністю “Банківська справа”.

Виробнича (переддипломна) практика охоплює такі головні питання:

 1. Управлінський апарат комерційного банку.

 2. Планування діяльності банку.

 3. Регулювання діяльності банку.

 4. Організаційний менеджмент банку.

 5. Фінансовий менеджмент банку.

 6. Управління банківськими ризиками.

 7. Кадрова політика банку.

 8. Маркетингова політика банку.

 9. Організація контролю за діяльністю структурних підрозділів банку.

 10. Індивідуальне завдання.
 1. Управлінський апарат комерційного банку.

При вивченні даного питання студент повинен:

 • ознайомитися із системою управління комерційним банком;

 • проаналізувати результати діяльності апарату управління банку, вивчити сильні та слабкі місця;

 • дослідити взаємовідносини вищого керівного складу з нижчими ланками менеджменту;

 • подати пропозиції щодо оптимізації роботи керівного складу банку.


2. Планування діяльності банку.

Студент повинен:

 • ознайомитися з процесом планування діяльності комерційного банку;

 • визначити роль планування в системі управління банком;

 • оцінити планові завдання з позиції їх відповідності сучасним тендеціям розвитку банківництва;

 • подати власні рекомендації щодо тактичного та стратегічного планування у даній кредитній установі.
 1. Регулювання діяльності банку.

Студент повинен:

 • визначити основні принципи регулювання діяльності комерційного банку;

 • відобразити взаємодію зовнішніх та внутрішніх регулюючих органів та її вплив на розвиток кредитної установи;

 • опрацювати нормативно-правові акти та внутрішні положення банку, що регламентують діяльність банку;

 • внести власні пропозиції щодо покращення процесу регулювання банківської діяльності.
 1. Організаційний менеджмент.

Студент повинен:

 • дослідити наявну організаційну структуру комерційного банку;

 • з’ясувати місце підрозділів у досягненні стратегічних цілей банку;

 • оцінити ефективність діяльності кожного з підрозділів в структурі доходів комерційної установи;

 • виявити рівень кваліфікації працівників та його відповідність сучасним вимогам;

 • розробити пропозиції щодо оптимізації організаційної структури банку.


^ 5. Фінансовий менеджмент в банку.

Студент повинен:

 • з’ясувати особливості здійснення фінансового менеджменту в банку;

 • ознайомитись з процесом формування аналітичної інформації, що використовується при прийнятті фінансових рішень;

 • дослідити принципи управління пасивами банку;

 • виявити особливості управління активами;

 • запропонувати власну методику (у вигляді блок-схеми) організації фінансового менеджменту в банку.


^ 6. Управління банківськими ризиками.

Студент повинен:

 • з’ясувати наявність системи ризик-менеджменту в банку та її призначення;

 • вивчити процес впровадження управлінських заходів щодо мінімізації банківських ризиків;

 • виявити взаємодію сиситеми ризик-менеджменту з іншими інформаційними системами комерційного банку;

 • запропонувати власні підходи щодо мінімізації банківських ризиків.


^ 7. Кадрова політика банку.

Студент повинен:

 • ознайомитись з основнимии засадами кадрової політики банку;

 • проаналізувати наявність системи підвищення кваліфікації персоналу банку;

 • дослідити діючу систему стимулів та покарань працівників;

 • запропнувати заходи щодо вдосконалення існуючої кадрової політики кредитної установи.
 1. Маркетингова політика банку.

Студент повинен:

 • проаналізувати маркетингову стратегію банку;

 • вивчити застосування найбільш важливих інструментів маркетингу;

 • дослідити політику банку щодо побудови збутової мережі банківських продуктів;

 • виявити основні засади формування іміджу комерціного банку;

 • запропонувати власні розробки вдосконалення діяльності маркетингового відділу в банку.
 1. Організація контролю за діяльністю структурних підрозділів в банку.

Студент повинен:

 • ознайомитися з роботою органів контролю в кредитній установі;

 • з’ясувати періодичність та порядок проведення внутрішніх перевірок структурних підрозділів банку;

 • виявити динаміку та тенденції фактів порушення чинної нормативної бази та внутрішніх положень;

 • простежити процес виконання рекомендацій, наданих за результатами проведних перевірок;

 • запропонувати власні розробки щодо вдосконалення системи контролю в банку.
 1. Індивідуальне завдання.

Студент повинен нагромадити аналітичні та статистичні матеріали, що стосуються теми, обраної і затвердженої кафедрою, дипломної роботи.

^

Форми і методи контролю


Контроль над роботою студента протягом виробничої (переддипломної) практики здійснюється керівником практики від банку та викладачами кафедри банківського і страхового бізнесу.

Під час проходження практики студент-практикант повинен вести щоденник, в якому коротко описує виконання запланованої на кожен день роботи, що підтверджується підписом відповідального працівника. У щоденнику керівник практики від банку виставляє загальну оцінку, яка підсумовує роботу студента.

^

Вимоги до звіту про практику


Виконання студентом програми виробничої (переддипломної) практики повинно знайти своє відображення у звіті про її проходження. У ньому необхідно висвітлити усі питання, передбачені програмою. Звіт має складатися з титульного листка, змісту, текстової частини та додатків. Зразок титульного листка наведений у додатку 3.

Зміст та текстова частина повинні бути максимально наближені до тієї послідовності розгляду окремих питань, яка передбачена в програмі. Обсяг текстової частини повинен становити 25-30 сторінок рукописного або машинописного тексту на листках формату А-4. У тексті необхідно робити посилання на відповідні додатки, які повинні мати порядковий номер.

Висновки до звіту повинні, зокрема, містити пропозиції щодо усунення недоліків, виявлених в структурі управління банківською установою.

Звіт перевіряє і підписує керівник виробничої (переддипломної) практики від банку. Звіт також повинен бути завірений печаткою відповідної установи банку.

Після закінчення строку практики студент повинен подати звіт про практику на кафедру банківського і страхового бізнесу. До звіту підшивається від­гук керівника практики від банку та щоденник про проходження практики із зазна­ченням оцінки. На кафедру разом зі звітом необхідно здати програму практики.

Після захисту студентом звіту про проходження виробничої (переддипломної) практики йому виставляється кінцева диференційована оцінка, яка характеризує ступінь виконання програми.

Додаток 1Критерії оцінювання знань студента
Критерії

Бали

1

База практики

30

2

Оформлення звіту та щоденника практики

20

3

Захист практики в університеті

50

Разом

100


Таблиця відповідності оцінювання знань

студентів за різними студентами


Оцінка в балах

ECTS

Визначення

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку (національна шкала)


90-100


A


ВІДМІННО


ВІДМІННО

81-89

B

^ ДУЖЕ ДОБРЕ


ДОБРЕ

71-80

C

ДОБРЕ

61-70

D

ЗАДОВІЛЬНО


ЗАДОВІЛЬНО

51-60

E

ДОСТАТНЬОДодаток 2“Затверджую”

Керівник практики

________________

“__” ______20__ р.


Індивідуальний календарний графік

проходження виробничої (переддипломної) практики

студента(ки) групи Екбм-51

Львівського національного університету

імені Івана Франка

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

в _____________________ банку№ п/п

Назва теми

Місце проходження

Дата

Керівник практики

Відмітки про виконання роботи^

Додаток 3

Міністерство освіти і науки України


Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра банківського і


страхового бізнесу


ЗВІТ


про виробничу (переддипломну) практику

студента(ки) групи Екбм-51

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Місце проходження практики:

_________________________________

(назва банку)


Керівники практики:

від університету ___________________

(посада, ПІБ)

від установи банку__________________

(посада, ПІБ)


Львів – 20­__


Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи