Львівський національний університет імені івана франка менеджмент навчальна програма переддипломної виробничої практики студентів v-го курсу зі спеціальності icon

Львівський національний університет імені івана франка менеджмент навчальна програма переддипломної виробничої практики студентів v-го курсу зі спеціальності
Скачати 221.65 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені івана франка менеджмент навчальна програма переддипломної виробничої практики студентів v-го курсу зі спеціальності
Дата28.07.2012
Розмір221.65 Kb.
ТипДиплом


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


МЕНЕДЖМЕНТ


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ V-ГО КУРСУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»


Львів 2009


Рекомендовано до друку

кафедрою менеджменту,

протокол № від р.


Уклали: Редактор:


© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009


Підп. до друку ________________. Формат 60х84/16. Папір друк. Друк на різогр.

Умовн. друк. арк. ______. Обл.-вид. арк. ______. Тираж 100 прим. Зам. _______.


Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка.

79000 Львів, вул. Дорошенка, 41.


ЗМІСТ

Вступ ...................................................................................................................... 3

І. Мета і завдання практики.................................................................................. 3

ІІ. Процес походження практики на підприємстві ..................................................................................................................................… 4

ІІІ. Структура, зміст і звіт про проходження переддипломної виробничої практики.......................................................................................................................4

ІV. Вимоги до оформлення звіту про виробничу переддипломну практику……………................................................................................................... 6

V. Етапи виконання звіту......................................................................................10

VІ. Критерії оцінювання звіту про проходження практики .............................12

Додатки ................................................................................................................... 14

^ ВСТУП

Переддипломна виробнича практика (ПВП) — це вивчення системи практики на підприємстві, аналіз діяльності підприємства та застосування знань, отриманих протягом навчання у практичній діяльності.

Як один із видів навчальних робіт, звіт про ПВП повинен містити поглиблений аналіз системи менеджменту та окремих сфер діяльності піприємства, установи чи організації, на якій проходи практику студент.

Студенти можуть проходити практику на підприємствах, установах, організаціях різної величини і форм власності. В окремих випадках допускається проходження практики у суб’єктів господарської діяльності-фізичних осіб, у тому випадку, якщо вони використовують найману працю і зідйснюють активну господарську діяльність. Допускаєтсья проходження практики на підприємствах, установах, оргаінзаціях, що знаходяться за межами України.


 1. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБИНЧОЇ ПРАКТИКИ


Метою проходження ПВП є отирмання практичних навиків у сфері менеджменту і засвоєння можливостей практичного застосування знань, отриманих протягом навчання за спеціальністю «Мненедмент організацій».

Перебуваючи на ПВП і формуючи звіт про проходження практики студент має засвоїти навички практичної роботи, продемонструвати уміння аналізувати економічні прцоеси, які проходять у тих чи інших підприємствах, установах, організаціях.

Основними завданнями ПВП є:

 • вивчення загальної стурктури об’єкта практики;

 • проведення всебічної діагносткии системи менеджменту підприємства;

 • оцінка стратегічного та тактичного управління;

 • аналіз здійснення основних та допоміжних функцій менеджменту;

 • дослідження окремих сфер діяльності підприємства;

 • засвоєння основних управлінських та виробинчих підприємства об’єкта практики;

 • оцінка ефективнності діяльності підприємства та пошук шляхів вдосконалення його діяльності.

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, особливостей досліджуваного об’єкта та його специфічних рис.

Стденту призначається керівник практики від підпримєства, установи чи оргаінзації, де проходиться практика. По завершенню проходження практики цей керівник надає відгук про студента, у якому зазначає, які роботи здійснював студент на підприємстві і на яку оцінку заслуговує після належного захисту звіту про порходження ПВП.

Студент проходить ПВП протягом 6 тижнів. По завершенню практики студент подає звіт керівнику практики від університету, після захисту якого відбуваєтясь оцінювання засвоєння інфомрації, отриманої під час проходження ПВП.

^ 2. ПРОЦЕС ПОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Під час проходження практик на підприємстві студент повинен:

 • ознайомитися із підприємством та його діяльністю;

 • дослідити установчі документи;

 • вивчити загальну систему менеджменту;

 • оцінити організаційну структуру менеджменту;

 • проаналізувати системи планування, організування, мотивування та контролювання на підприємстві;

 • ознайомитися із стратегічним, тактичним та оперативним управлінням;

 • беручи участь у роботі окремих підрозділів підприємства, подати свої рекомендації щодо підвищення ефективності управлінських процесів.

У залежності від об’єкта ПВП і підрозділів, у яких проходить практику студент необхідно вивчити та оцінити діяльність цих підрозділів та сфер їх діяльності. Дати практичні рекомендації щодо вдосконалення управлінських процесів, притаманних підрозділам, де проходилася практика.


^ 3. СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Звіт про ПВП як оригінальним прикладним дослідженням і повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.^ Загальний обся звіту має бути не менше 1,5 друкованого аркуша (36 друковані сторінки 14 кегля 1,5 інтервалу з кількістю знаків на сторінку 1800), тобто в межах 40 – 50 сторінок рукописного тексту формату А4 або машинопису.

Рекомендується така структура звіту:

• зміст (план);

• вступ;

• перший розділ – загальна характеристика підприємства і системи його управління;

• другий розділ – аналіз здійснення управлінських функцій;

• третій розділ – аналіз фінансових проказників діяльності підприємства, установи, організації та характеристика окремих сфер менеджменту;

• четвертий розділ – загальна оцінка діяльності підприємства та пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства

• висновки (кінцева частина);

• додатки.

Зміст звіту може займати 1 – 1,5 сторінки. У ньому записуються назви усіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкових сторінок. План роботи має відображати суть проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів (параграфів) повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов'язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

У вступі (до 2 с.) дається стисла характеристика проходження практики студентом, вказуються види і характер робіт, у які він був заулчений. У вступі використовується зазвичай минулий час.

Розділи можуть складатися із підрозділів (параграфів). Чисельність підрозділів залежить від видів діяльності об’єкту практики і повноти інформації, яку отримав судент.

^ Перший розділ присвячений загальній характеристиці підприємства. Тут подається коротка арактеристика об’єкту практики – де знаходиться, якими видами діяльності займаєтясь, колис створене, які відокермлені структурні підрозділи має. Тут аналізуютсяь установчі документи. Подаєтсья загальна характеристика менеджменту, стилі керівництва, вивчаєтсяь організаційна структура, досліджуєтясь система стратегічного, тактичного та оперативного управління. Описуєтясь система прийняття рішень та внутрішньої звітності. При наявності копій установчих документів, організаційна структура підприємства та інші документи, отримані від підпирємства, виносяться у додатки із відповідними посиланнями.

^ У другому розділі студент повинен проаналізувати здійснення основних і допоміжних функцій управління. Обов’язковими є дослідження систем планування, організування, мотивування та контролювання. У процесі формування звіту використовуються накази, посадові інструкції, бюджети, виробничі плани, які використовуютсья на об’єкті практики.

У цьому розділі рекомендуєтсья виділяти 4-6 параграфів (по кожній із загальних фукнцій та дпопоміжних функціях). Кількість параграфів залежить від наявності можливості оцінити допоміжні фукнції управління і їх застосування на об’єкті практики.

Розділ варто наситити фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності організації за останні 2 – 5 років.

^ Третій розділ повинен містити аналіз окремих сфер діяльності підприємства та управлінських процесів. При наявності доступу до фінансової звітності об’єкту практики студент повинен провести аналіз його фінансового стану, прибутоковсті і рентабельності. Також рекомендуєтсья оцінка кткаих сфер діяльності: кадрової, фінансової, маркетингової, виробничої, постачання і збуту. Окрім аналітичних таблиць у розділі проводиться опис управлінських процесів, які відбуваютсья у відповідних сферах діяльності об’єкту управління.

^ Четвертий розділ повинен складаится не менше ніж з двох підрозділів (параграфів). Перше частина розділу повинна містити оцінку ефективності діяльності підприємства загалом і його окермих підрозділів. Оцінка ефективності базується на даних, відображених утретьому розділі звіту.

За результати розрахунків студент дає свої пропозиції щодо підвищення ефективності окремих управлінських процесів на підприємстві. Вони подаються у другій частині розділу. На основі поданих рекомендацій у подальшому керівниками практики від підприємства та університету робиться висновок про рівень засвоєних знань та уміння їх застосовувати на практиці.

Інформація, яка подається у третьому і четвертому розділах звіту також використовуєтясь при написанні магістерської або дипломної роботи.

^ Розділ “Висновки” є завершальною частиною звіту. Він містить стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу, пропозицій автора та їх економічної ефективності. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати у читача уявлення про ступінь реалізації автором звіту поставленої мети і завдань. Обсяг висновків складає до 3 с.

^ Розділ “Додатки” може міститися після списку використаної літератури. У додатки виносяться копії документів, наданих підприємством, громіздкі таблиці допоміжного характеру, блок-схеми, зразки форм таблиць та анкет соціологічного опитування тощо.

^

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


4.1. Загальні вимоги

Звіт про проходження практики має бути виконаним і оформленим з додержанням усіх технічних вимог до таких робіт. Текст роботи має бути написаний чітким розбірливим почерком (без виправ­лень) або надрукований через півтора міжрядкового інтервалу до тридцяти рядків на сторінці на одному боці аркуша білого паперу формату А4 шрифтом Times New Roman, розміром кегля 14 пт. Можна також подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату A3.

Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим — 25 мм, правим — 15 мм, верхнім — 20 мм, нижнім — 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15 – 20 мм.

Звіт починається з титульного аркуша, який виконується за формою (додаток 1).

За титульним аркушем розміщують послідовно: зміст роботи, вступ, перший, другий, третій розділ, четвертий розділ, висновки, список, додатки.

У змісті зазначають початкові сторінки кожного розділу і параграфа. Назви розділів і параграфів у змісті й тексті мають бути однаковими. Нумерація звіту починається із титульної сторінки, проте номери сторінок проставляються, починаючи із сторінки вступу (зазвичай це сторінка 3) і аж до висновків. На титульній сторінці та сторінці змісту номерів сторінок не проставляють.

Вступ, кожний розділ і висновки, а наступний підрозділ (параграф) — одразу після закінчення попереднього.

Текстова частина звіту, рисунки, таблиці мають бути написані чорнилом (пастою) одного кольору (чорного, синього, фіолетового) або надруковані на однотипній друкарці.

Розділи, підрозділи (параграфи), пункти й підпункти слід нумерувати арабськими цифрами та друкувати з абзацним відступом.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту за винятком додатків (1, 2, 3 і т. ін.).

Номер підрозділу (параграфа) або пункту включає номер розділу і порядковий номер підрозділу (параграфа) або пункту, відокремлені крапкою (1.1, 1.2 і т. п.).

Номер підпункту включає номери розділу, підрозділу (параграфа), пункту і порядковий номер підпункту, відокремлені крапкою (1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т. д.).

Після номеру розділу, підрозділу (параграфа), пункту і підпункту в тексті роботи крапку не ставлять.

Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати (за винятком додатків) порядковими номерами в межах усього тексту.

4.2. Заголовки

Розділи, підрозділи (параграфи) повинні мати заголовки, що чітко й коротко відображають їхній зміст.

Заголовки розділів, підрозділів (параграфів) і пунктів слід друкувати з абзацним відступом з великої літери без крапки в кінці та без підкреслень.

Заголовки необхідно формувати лаконічно, бажано одним реченням. При використанні набірних друкарських форм заголовки розділів і підрозділів (параграфів) слід виділяти відповідним шрифтом.

4.3. Переліки

У тексті пунктів або підпунктів можуть бути переліки. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або (за необхідності послатися в тексті на один із переліків) малу літеру, після якої ставлять дужку. Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставлять дужку. Використання різноманітних графічних елементів при переліках не повинно збільшувати міжрядковий інтервал.

Приклад

а)__________________________________

б)__________________________________

1)__________________________

2)____________________________

в)____________________________________

4.4. Таблиці

Таблиці застосовують для уточнення та зручності порівнювання показників. Назва таблиці (за наявності такої) має точно і стисло відображати її зміст. Назву слід розміщувати над таблицею.

У разі перенесення частини таблиці на наступну або інші сторінки назву ставлять тільки над першою частиною таблиці.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць, як показано на рисунку.

Таблиця (порядковий номер)

Назва таблиці [посилання]

Заголовок таблиці


Боковик

(заголовки рядків)Заголовки

стовпців

Підзаголовки

стовпців

Нумерація

стовпців

Рядки

1


2


3


4


5СтовпціТаблиці (за винятком таблиць у додатках) слід нумерувати арабськими цифрами наскрізно.

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка.

Якщо в тексті роботи є тільки одна таблиця, то її позначають “Таблиця 1” або “Таблиця B.1”, якщо таблицю наведено в додатку В, або “Таблиця 2.1”, якщо таблицю наведено в додатку 2.

Допускається нумерувати таблиці в межах розділу. У цьому разі номер таблиці складатиметься з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою.

На всі таблиці мають бути посилання у тексті, які складаються зі слова «таблиця» із зазначенням її номера.

Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки стовпців — з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців друкують в однині.

Таблиці зверху, ліворуч, праворуч і знизу, як правило, обмежують лініями.

Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і стовпців діагональними лініями не допускається.

Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна не креслити, якщо брак таких не ускладнює корис­тування таблицею.

Заголовки стовпців, як правило, друкують паралельно рядкам таблиці. За необхідності допускається перпендикулярне розмі­щення заголовків стовпців.

Заголовок таблиці треба відокремлювати лінією від тексту таблиці.

Таблицю (залежно від її розміру) розміщують під текстом з першим посиланням на неї або на наступній сторінці, а за необхідності — у додатку до роботи.

Допускається розміщення таблиці як у книжковому, так і в альбомному форматі аркуша.

Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки то таблицю ділять на частини, які розміщують одна під одною або поряд, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її заголовок й боковик.

У разі поділу таблиці на частини допускається її заголовок або боковик замінювати відповідно номерами стовпців і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці.

Слово “Таблиця” зазначають один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами вгорі зліва друкують слова “Продовження таблиці” (якщо таблиця має ще не одну сторінку) або “Закінчення таблиці” із зазначенням но­мера (позначення) таблиці.

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, то в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не креслять.

^ 4.5. Графічний матеріал

Графічний матеріал — рисунки (схеми, діаграми і т. ін.) розміщують у звіті для встановлення властивостей або характе­ристик об'єкта, а також для кращого розуміння тексту роботи. На графічний матеріал мають бути посилання в тексті звіту.

Графічний матеріал треба розмістити безпосередньо після тексту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці, а за необхідності — у додатку.

За наявності у звіті таблиць, що доповнюють графічний матеріал, таблиці слід розміщувати після графічного матеріалу. Графічний матеріал може мати тематичну назву, яку розміщують під ним.

За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані. Слово “рисунок” і назву подають після пояснювальних даних.

Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додатків) слід нумерувати арабськими цифрами наскрізно. Якщо рисунок один, його позначають “Рис. 1”

Дозволяється нумерація графічного матеріалу в межах розділу. Номер рисунка складається в цьому разі з номерів розділу та порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою.
^

Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка (Рис. В.3).


Рисунок (діаграму, схему і т. ін.), як правило, слід виконувати на одній сторінці. Якщо рисунок не вміщується на одній сторінці, дозволяється переносити його на інші сторінки. При цьому тематичну назву розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані — на кожній сторінці і під ними друкують “Рис. ..., аркуш...”, якщо є декілька рисунків, і “Рис. 1, аркуш...”, якщо є один рисунок.

4.6. Додатки

Розділ “Додатки” розміщується після «Висновків» і не включається в загальний обсяг звіту.

Матеріал, що доповнює положення стандарту, допускається розміщувати у додатках. Додатками можуть бути: копії установчих документів, копії фінансової звітності та внутрішньої дкоументації об’єкта дослідження, графічний ма­теріал, таблиці великого формату, розрахунки і т. ін. Додатки можуть бути обов'язковими та інформаційними: Ін­формаційні додатки можуть бути рекомендованого або довідко­вого характеру.

Додатки нумерують арабськими цифрами або позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Г, Є, 3, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова “Додаток” друкують літеру чи порядковий номер, що позначає його послідовність.

Допускається (за погодженням із науковим керівником) позначення додатків літерами латинської абет­ки за винятком літер І та О.

У разі повного використання літер української та латинської абеток допускається позначення додатків арабськими цифрами.

Якщо у стандарті один додаток, то він позначається “Додаток А” або “Додаток 1”.

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначен­ням угорі з правого боку сторінки слова “Додаток” і його позначен­ням, а під ним у дужках для обов'язкового додатка друкують сло­во “обов'язковий”, а для інформаційного — “рекомендований” чи “довідковий”. Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи, підрозділи (параграфи), пункти, підпункти.


Звіт оправляють в обкладинку.

^ 5. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ЗВІТУ

Виконання звіту складається з таких основних етапів:

1) ознайомлення із діяльністю підприємства;

2) оформлення щоденника практики;

3) проведення досліджень на об’єкті практики;

4) підготовка до публічного захисту і захист звіту.

^
5.1. Ознайомлення із діяльністю підприємства

Перед проходженням практики студент узгоджує місце прозходження практики із керівництво відповідного об’єкта проходження практики і керівником практики від університету.

У момент поступлення на підприємство студенту призначаєтьяс керівник практики від приємства, який сприяє ознайомленню із діяльністю підприємства та по завершенню проходження практики дає свій відзив щодо роботи студента на об’єкті практики.

^ 5.2. Оформлення щоденники практики

Протягом проходження практики студент заповняє щоденник практики. На дургій сторінці щоденника мітиться календарний графік ведення робіт, у якому студент потижнево вказує, у яких підрозділах він стажувався і які види робіт здійснював. У розділі «Робочі записи» студент вказує, що саме він робив на підприємстві і які його висновки щодо відповідної діяльності.

У момент заврешення практики керівник практики від підприємства записує у щоденнику практики відзив про роботу студента на підприємстві і здійснює оцінку його роботи.

Для захисту практики обов’язковими є пропечатування сторінок із календарним графіком видів робіт та відзивом керівника практики від підпримства круглою печаткою підприємства.

^ 5.3. Проведення досліджень і написання роботи

Головним завданням цього етапу є вивчення основних управлінських процесів на підприємстві та оцінка їх ефективності. Для цього рекомендуєтяс, щоб студент був залучений у роботу відповідних підрозділів підприємства. Студент має ґрунтовно ознайомитись з діяльністю об’єкта практики, на підставі аналізу документації та зробити свої висновки щодо ефективності роботи об’єкту дослідження.

^ 5.4. Підготовка до публічного захисту і захист звіту

Згідно з регламентом студент зобов'язаний подати звіт керівникові практики від університету на перевірку до певної дати. У разі недотримання студентом календарного графіка виконання звіту, студент не допускається до захисту, а відповідно, до державних випускних іспитів. Подальша дата захисту визначається адміністрацією факультету.

Після завершення написання роботи студент подає звіт керівникові практики від університету для отримання від нього рецензії з оцінкою дослідження.

У разі невідповідності звіту вимо­гам даних рекомендацій керівник може не допустити сту­дента до захисту звіту. У випадку, коли на щоденнику практики відсутні мокрі печатки об’єкта практики, студент не допускається до захисту звіту.

Порядок захисту звіту встановлюється відповідного до вимог вищої школи рішенням кафедри, лектора чи керівника практики від університету.

Студент готує до захисту доповідь та ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії.

Час виступу не повинен перевищувати 3-5 хвилин, має бути лаконічним, конкретним, з використанням ілюстративного матеріа­лу: плакатів, роздаткового матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів). Головне призначення та­ких додатків — детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відпо­відний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

Завершуючи доповідь, випускник має відзначити:

 • які його розробки та висновки впроваджені або намічені до впровадження;

 • де ще слід, на його думку, застосувати результати досліджен­ня;

 • яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефектив­ність запропонованих ним заходів.

Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст.

Члени комісії, а також усі присутні на захисті, можуть ставити студенту запитання з метою визначення рівня його ознайомлення із діяльністю об’єкту практики, спеціальної підготовки та ерудиції.

Оцінювання звіту і захисту записується керівником практики від університету у щоденнику практики.

^ 6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ

6.1. Загальні положення щодо оцінювання

Підсумкову, диференційовану за національною стобальною і чотирибальною шкалою та міжнародною шкалою (табл. 1), оцін­ку звіту визначає науковий керівник разом з комісією, її рішення можуть оскаржуватися у зазначеному вище порядку.

Таблиця 1

Шкала оцінювання студента при проходження переддипломної виробничої практики

Оцінка в балах

ECTS*

Визначення

Національна шкала

90-100

A

ВІДМІННО

Відмінно

81-89

B

^ ДУЖЕ ДОБРЕ

Добре

71-80

C

ДОБРЕ

Добре

61-70

D

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільно

51-60

E

ДОСТАТНЬО

Задовільно

25-50

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО

з можливістю повторного проходження практики

0-24

F

НЕЗАДОВІЛЬНО

з обов’язковим повторним проходженням практики


Бали і, відповідно, оцінка, виставляються спільно керівником практики від підприємства, керівником практики від вузу і комісією, перед якою студент захищає звіт про практику. Комісія оголошує остаточну оцінку.

При цьому розподіл балів відбувається наступним чином:

- до 30 балів студент отримує у процесі проходження переддипломної виробничої практики на підприємстві. Кількість виставлених студенту балів керівник практики від підприємства зазначає у відгуку у щоденнику практики;

- до 20 балів студент отримує перед захистом від наукового керівника від університету при попередньому оцінюванні звіту. Оцінюється повнота виконання поставлених перед студентом завдань;

- до 50 балів виставляється у процесі захисту. До уваги беруться змістовні і якісні аспекти проведеної роботи:

Змістовні аспекти роботи:

 • загальне розуміння діяльності піприємства;

 • спрямованість роботи на розробку реальних практичних ре­комендацій;

 • відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;

 • широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;

 • наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

 • рівень обґрунтування запропонованих рішень;

 • ступінь самостійності проведення дослідження;

 • розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформ­лення.

Якість захисту роботи:

 • уміння лаконічно, послідовно й чітко викласти сутність і ре­зультати дослідження;

 • здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

 • загальний рівень підготовки студента;

 • володіння культурою презентації.


^ 6.2. Основні умови отримання оцінки

Відмінно (90-100 балів, А). Звіт є бездоганним: містить елемен­ти новизни, має практичне значення, доповідь логічна і ко­ротка, проголошена вільно, зі знанням справи, рецен­зія позитивна, відповіді на запитання правильні і лаконічні.

^ Добре (81-89 балів, В; 71-80 балів, С ). Студент добре ознайомлений із діяльністю об’єкта практики, але мають місце окремі недолі­ки непринципового характеру: недостатньо використані інформаційні матеріали об’єкта практики, мають місце окремі зауваження у відзиві керівника практики від підприємства, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

^ Задовільно(61-70 балів, D; 51-60 Е). Практичні аспекти дяльності підприємства в основному розкриті, але мають міс­це недоліки змістовного характеру: н є над­лишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в звіті, обґрунтовані непереконливо, відзиви містять суттєві зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення звіту.

^ Незадовільно (менше 50 балів, F; FX). Майже відсутня характеристика діяльності підприємства. При аналізі діяльності підприємства використані лише установчі документи. Не подано характеристику системи менеджменту. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового. Відповіді на запитання неточні або неповні. Відзиви на проходження практики студента є негатвними.

^ ЗВІТ до захисту не допускається. Поданий науковому керівникові на перевірку або на будь-який наступний етап проходження з порушенням строків, установлених регламентом. Відсутні відзив від керівника практики ві підприємства та/або мокрі печатки на щоденнику практики. Звіт виконаний несамостійно. Структура не відповідає вимогам. Відсутнє економічне обґрунтування пропонованих заходів. Робота не оправлена, недбало оформлена, написана нерозбірливим почерком.

ДОДАТОК 1

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Економічний факультет


До захисту

“__”__ 200_ р.

______________


Кафедра менеджменту


ЗВІТ


Про проходження виробничої практики

на


(назва об’єкту дослідження) ________________________________________

_____________________________________________________


Захищено на “________________”

“__” ___ 200__ р.

__________________

__________________ Виконав:

__________________ Студент групи _____

______________________

______________________

______________________


Керівник від підприємства:

Керівник від університету:

_____________________

_____________________


Львів – 200_ р.


Схожі:

Львівський національний університет імені івана франка менеджмент навчальна програма переддипломної виробничої практики студентів v-го курсу зі спеціальності iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
Програма навчальної (ознайомчої) практики студентів за спеціальністю „психологія”
Львівський національний університет імені івана франка менеджмент навчальна програма переддипломної виробничої практики студентів v-го курсу зі спеціальності iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
Програма педагогічної (асистентської) практики студентів за спеціальністю „психологія”
Львівський національний університет імені івана франка менеджмент навчальна програма переддипломної виробничої практики студентів v-го курсу зі спеціальності iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Основи психології. Програма навчального курсу для студентів природничих дисциплін університету. Лну ім. І. Франка, 2008. – 24 с
Львівський національний університет імені івана франка менеджмент навчальна програма переддипломної виробничої практики студентів v-го курсу зі спеціальності iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії
Менеджмент природоохоронних територій Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Львівський національний університет імені івана франка менеджмент навчальна програма переддипломної виробничої практики студентів v-го курсу зі спеціальності iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка програма розвитку Університету «львівський національний університет імені івана франка – сучасний європейський університет»
Реформа діяльності Університету, підпорядкована головній меті: перетворенню нашого Університету в сучасний європейський університет...
Львівський національний університет імені івана франка менеджмент навчальна програма переддипломної виробничої практики студентів v-го курсу зі спеціальності iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної кібернетики «затверджую»
Виробнича практика для студентів ІІІ курсу спец 030502 – «Економічна кібернетика» економічного факультету. Термін проходження практики:...
Львівський національний університет імені івана франка менеджмент навчальна програма переддипломної виробничої практики студентів v-го курсу зі спеціальності iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної і соціальної географії
Навчальна програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму
Львівський національний університет імені івана франка менеджмент навчальна програма переддипломної виробничої практики студентів v-го курсу зі спеціальності iconНавчальна програма дисципліни основи спеціальної психології
Аіш україни Синьов Віктор Миколайович (Національний педа­гогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут корекцій-ної педагогіки...
Львівський національний університет імені івана франка менеджмент навчальна програма переддипломної виробничої практики студентів v-го курсу зі спеціальності iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка (назва вищого навчального закладу)
Навчальна програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму 040104 Географія
Львівський національний університет імені івана франка менеджмент навчальна програма переддипломної виробничої практики студентів v-го курсу зі спеціальності iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної і соціальної географії
Навчальна програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму 040104 Географія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи