Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Скачати 440.48 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Сторінка1/2
Дата01.06.2012
Розмір440.48 Kb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи, професор ______ М.Ю.Коломоєць

____“ ______________2008 р.довідник ДЛЯ СТУДЕНТА З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ _________________________________________________________________

(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання)


Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни пропедевтики внутрішньої медицини для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2006).


Схвалено на методичній нараді кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 3 липня 2007 року (протокол №18а) та на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 4 липня 2007 року (протокол № 10 ).


^ Завідувач кафедри пропедевтики

внутрішніх хвороб, клінічної імунології

та алергології, професор О.В. Пішак


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін, завідувач кафедри

кардіології, функціональної діагностики, ЛФК

та спортивної медицини, професор В.К. Тащук


Чернівці, 2008

Навчальна дисципліна

^ Пропедевтика внутрішньої медицини

1. Вступ

Визначення дисципліни

Кількість навчальних годин: 195 (6,5 кредитів ЕСТS), з них: лекції - 30 годин.

Практичні заняття – 90 годин.

Самостійна робота студентів – 75 годин.

Зміст дисципліни структуровано на 2 модулі та 9 змістових модулів.


^ 2. Структура дисципліни «Пропедевтики внутрішньої медицини» та нарахування балів за поточну навчальну діяльність (конвертація традиційних оцінок у бали; оцінка у балах за виконання індивідуальних завдань, якщо це передбачено робочою навчальною програмою).


Номер модуля кількість навчальних годин/кількість кредитів ЕСТS

Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість практичних занять

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів *

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуального завдання як виду СРС

5

4

3

2

Модуль 1

120/4,0

5

№1-5

23

5

4

3

0

10

70

Модуль 2

75/2,5

4

№6-9

15

8

6

5

0

8

70


* Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні даного модуля, щоб бути допущеним до складання підсумкового модульного контролю.

^ 3. Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни згідно з Освітньо-професійною програмою (ОПП)*:

  • Проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх результати у клініці внутрішніх хвороб

  • Аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів дослідження

  • Визначити провідні синдроми і симптоми у клініці внутрішніх захворювань

4.1. Тематичний план лекцій

з/п

Тема

Кількість годин

1

Пропедевтика внутрішньої медицини як введення у клініку внутрішніх хвороб. Основні методи обстеження хворих. Анамнестична частина історії хвороби. Огляд хворого та його значення в діагностичному процесі

2

2

Симптоми при захворюваннях органів дихання на підставі розпиту хворого, пальпації та перкусії грудної клітки

2

3

Симптоми при захворюваннях органів дихання на підставі аускультації легень

2

4

Симптоми та синдроми на підставі дослідження пульсу та артеріального тиску

2

5

Симптоми та синдроми на підставі аускультації серця

2

6

Інструментальні методи дослідження серцево–судинної системи

2

Разом

12


^ 4.2. Тематичний план практичних (семінарських занять)з/п

Тема

^ Кількість годин

1

Схема історії хвороби. Проведення розпиту хворого.

2

2

Загальний огляд хворого. Діагностичне значення симптомів, виявлених під час огляду хворого.

2

3

Огляд окремих частин тіла: голови, шиї, тулуба кінцівок.

2

4

Основні скарги хворих із захворюваннями органів дихання. Статичний та динамічний огляд грудної клітки. Пальпація грудної клітки.

2

5

Перкусія легень. Методика і техніка проведення порівняльної перкусії легень.

2

6

Перкусія легень. Методика і техніка проведення топографічної перкусії легень.

2

7

Аускультація легень: основні дихальні шуми (везикулярне та бронхіальне дихання).

2

8

Аускультація легень: додаткові дихальні шуми (крепітація, хрипи, шум тертя плеври).

2

9

Інструментальні методи обстеження органів дихання.

2

10

Клінічна інтерпритація дослідження харкотиння та плеврального пунктату при захворюванні органів дихання.

2

11


Розпит та загальний огляд хворих із патологією серцево-судинної системи. Дослідження пульсу (артеріального, венозного, псевдокапілярного) та артеріального тиску.

4

12


Огляд та пальпація передсерцевої ділянки. Перкуторне визначення меж відносної та абсолютної серцевої тупості. Вистукування серця при патологічних станах. Зміни границь серця, що викликані захворюваннями серця і позасерцевими причинами. Демонстрація рентгенограм з різними конфігураціями серця.

4


13

Аускультація серця. Нормальні серцеві тони, додаткові тони. Вислуховування серця при патології, зміни сили (гучності) тонів: посилення і послаблення обох тонів серця і кожного окремо, розщеплення та роздвоєння тонів, ритм «перепілки», ритм «галопа», маятникоподібний ритм та ембріокардія.

4

14

Аускультація серця: органічні серцеві шуми. Функціональні шуми серця, механізм їх походження. Відмінність органічних (клапанних) шумів від функціональних. Позасерцеві шуми: шум тертя перикарда, плевроперикардіальний, кардіопульмональ-ний шуми. Розбір фонокардіограм

4

15

Методика реєстрації та розшифрування ЕКГ. ЕКГ-ознаки гіпертрофії передсердь та шлуночків.

2

16

ЕКГ-ознаки порушень автоматизму та збудливості.

2

17

ЕКГ-ознаки порушень провідності. Основи проведення електроімпульсної терапії.

2

18

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи.

2


19

Розпит та огляд хворих із захворюваннями органів травлення. Огляд та поверхнева пальпація живота.

2

20

Глибока ковзна методична пальпація відділів кишківника та шлунка. Глибока ковзна методична пальпація печінки, селезінки, нирок.

4

21

Інструментальні методи дослідження шлунково-кишкового тракту. Дослідження шлункового та дуоденального вмісту.

2

22

Дослідження кишкових випорожнень та їх клінічна інтерпретація.

2

23

Підсумковий модульний контроль, у т.ч. Тест-контроль теоретичної підготовки Контроль практичних навичок Аналіз результатів інструментальних досліджень.

2

РАЗОМ

56


^ 4.3. Види самостійної роботи

з/п

Тема

Кількість годинПідготовка до практичних занять – теоретична та опрацювання методів фізикального обстеження хворого:– розпитування хворих із патологією внутрішніх органів

3,5
– загального огляду хворого, огляду окремих частин тіла (голови, шиї, тулуба, кінцівок, грудної клітки, живота)

4
– пальпації грудної клітки

1
– порівняльної та топографічної перкусії легень

2
– аускультації легень

3
– пальпації прекардіальної ділянки

1
– визначення властивостей пульсу

1
– перкусії меж відносної та абсолютної серцевої тупості

1
– аускультації серця

3
– поверхневої пальпації живота та глибокої ковзної методичної пальпації кишківника, шлунка, печінки, селезінки, нирок

2
– перкуторного визначення розмірів печінки та селезінки

1

2.

Опанування навичками проведення інструментальних обстежень:– спірографії та пневмотахометрії

1
– реєстрації ЕКГ та ФКГ

2

3.

Оволодіння умінням аналізувати:– результати дослідження функції зовнішнього дихання

1
– дані електрокардіографічного та фонокардіографічного обстежень

7
– результати дослідження шлункового вмісту та дуодентального зондування

1

4.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

Електрокардіографічне дослідження при комбінованих порушеннях серцевого ритму2

5.

Курація хворих із написанням анамнестичного розділу історії хвороби

2

6.

Індивідуальна робота:

  • Проведення досліджень функції зовнішнього ди­хання у показо­вих хворих, об­робка отриманих даних та доповідь на занятті

  • Реєстрація ЕКГ, участь у прове­денні інструментальних дослід­жень у по­казових хворих з об­робкою даних та доповіддю на занятті

  • Проведення обстеження показового хворого та підго­товка огляду наукової літератури щодо досліджуваного випадку


2


2


2

7.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 1

4

разом

48,5


^ 5. Модуль 2 СИМПТОМИ ТА СИНДРОМИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ.


5.1. Тематичний план лекцій:

з/п

Тема

Кількість годин

1

Основні симптоми та синдроми при артеріальній гіпертензії та ішемічній хворобі серця

2

2

Синдром серцевої та судинної недостатності при захворюваннях серцево–судинної системи

2

3

Гострі та хронічні бронхіти, бронхіальна астма. Синдром підвищеної повітряності легень. Емфізема легень. Основні симптоми та синдроми при пневмоніях, сухому та ексудативнному плевритах

2

4

Основні симптоми та синдроми при захворюваннях шлунка та кишківника. Методи клінічного, лабора­торного та інструментального дослідження при гострих та хронічних гастритах, виразковій хворобі шлунка та 12-палої кишки, ентеритах та колітах.

2

5

Основні симптоми та синдроми при захворюваннях гепатобіліарної системи. Методи клінічного, лабораторного та інструментального обстеження.

2

6

Основні симптоми та синдроми при захворюваннях нирок. Симптоматологія гострого та хронічного гломерулонефриту і пієлонефриту.

2

7

Основні симптоми та синдроми при анеміях. Геморагічні синдроми. Методи клінічного, лабораторного та інструментального дослідження.

2

8

Клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики захворювань ендокринної системи і порушення обміну речовин.

2

9

Симптоматологія гострих алергозів і невідкладна допомога при них. Анафілактичний шок і перша допомога при ньому.

2

Разом

18
  1   2

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи