Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі icon

Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі
Скачати 52.39 Kb.
НазваПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі
Дата01.06.2012
Розмір52.39 Kb.
ТипДокументи

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО модульного контролю з ФІЗИки

в гр. АК-11-1 і КН-11-1 1-го курсу ФЕКІ

(весняний семестр 2011-12 навч. р., 4-й модуль)

 • Коливання та хвилі

 1. Гармонічні коливання і їхні характеристики. Диференціальне рівняння гармонічних коливань.

 2. Механічні гармонічні коливання. Пружинний маятник. Енергія механічних коливань.

 3. Фізичний і математичний маятник. Зведена довжина фізичного маятника.

 4. Додавання поперечних коливань. *Фігури Лісажу.

 5. Механічні вільні загасаючі коливання. Рівняння коливань, коефіцієнт загасання. Аперіодичні загасаючі коливання.

 6. Автоколивання.

 7. Вимушені механічні коливання. Рівняння коливань, характеристики коливань.

 8. Електромагнітні коливання в коливальному контурі.

 9. Явище резонансу.

 10. Активний і реактивний опори в колі змінного струму. Імпеданс кола при послідовному з’єднані R, L, C-елементів кола.

 11. Резонанс напруг у послідовному колі змінного струму. Резонанс струмів у паралельному колі змінного струму.

 12. Активна і реактивна потужність у колі змінного струму. Закон Джоуля-Ленца для змінного струму. Ефективне значення струму і напруги.

 13. Хвильові процеси в пружних середовищах. Види хвиль. Подовжні і поперечні хвилі. Графік хвилі. Характеристики хвилі: довжина хвилі, період, хвильове число, фазова швидкість.

 14. Електромагнітні хвилі. Дослід Герца. Спектр електромагнітних хвиль.

 15. Структура електромагнітної хвилі. Поперечність електромагнітних хвиль.

 • Хвильова оптика

 1. Когерентність і монохроматичність світлових хвиль. Інтерференція світла. Умови посилення й ослаблення світла.

 2. *Методи спостереження інтерференції: метод Юнга, бідзеркала Френзеля, біпризма Френеля.

 3. Інтерференція світла в тонких плівках. Застосування інтерференції світла у техниці: просвітління оптики, сильновідбиваючі покриття.

 4. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля.

 5. Дифракція Френеля на круглому отворі і диску.

 6. Дифракція Фраунгофера на одній щілині і на дифракційній решітці.

 7. Дифракція рентгенівських променів на кристалічній решітці. Формула Вульфа-Брэгга.

 8. Дисперсія світла. Аномальна і нормальна дисперсія.

 9. Поглинання світла. Закон Бугера. Спектри поглинання. Аномальна дисперсія в області поглинання світла.

 10. Природне і поляризоване світло. Степінь поляризації. Закон Малюса.

 11. Поляризації світла на границі між двома діелектриками. Закон Брюстера.

 • Теплове випромінювання. Квантові властивості випромінювання

 1. Рівноважне випромінювання тіл. Теплове випромінювання і його характеристики: потік випромінювання, енергетична світність та її спектральна густина, енергетична освітленість. Коефіцієнт поглинання. Поняття сірого тіла й абсолютно чорного тіла. Модель чорного тіла.

 2. Функція Кірхгофа. Закон Кірхгофа для випромінювання і променепоглинання.

 3. Закон Стефана-Больцмана і закон Віна для абсолютно чорного тіла.

 4. Квантова гіпотеза Планка. Формула Планка.

 5. Явище фотоефекта. Закони зовнішнього фотоефекта. "Червона" межа фотоефекта. Рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекта. Пояснення законів зовнішнього фотоефекта на основі квантовомеханічних представлень.

 6. Корпускулярно-хвильовий дуалізм властивостей світла. Маса й імпульс фотонів.

 7. Тиск світла та його квантомеханічне пояснення. Дослід Лебедєва з виміру тиску світла.

  • Елементи квантової механіки й атомної фізики

   1. Ядерна модель атома Резерфорда і її протиріччя.

   2. Ультрафіолетова, видима й інфрачервона серії спектра водню.

   3. Постулати Бора. Діаграма енергетичних рівнів і спектр випромінювання атома водню. Енергії збудження й іонізації атома.

   4. Корпускулярно-хвильовий дуалізм властивостей мікрочастинок. Де Бройлівська довжина хвилі для мікрочастинок і її квантово-механічний зміст. Дифракція електронів.

   5. Рентгенівські спектри. Короткохвильова межа суцільного спектру. Закон Мозлі.

 • Елементи фізики твердого тіла

   1. Зонна теорія твердого тіла. Дозволені й заборонені енергетичні зони.

   2. Метали, діелектрики і напівпровідники по зонній теорії. Валентна зона, зона провідності, гібридна зона.

   3. Власна і домішкова провідність напівпровідників. Донорні й акцепторні домішки. Залежність опору напівпровідника від температури.

   4. *Випрямляючі властивості p-n переходу. Напівпровідниковий діод. Вольт-амперна характеристика p-n переходу. *Устрій напівпровідникового транзистора.

 • Елементи ядерної фізики

   1. Будова атомного ядра. Нуклони. Зарядове і масове число. Ізотопи. Енергія зв'язку атомного ядра. Дефект маси ядра. Ядерні сили.

   2. Радіоактивність. - і -розпад, -випромінювання. Правило зсуву для - і -розпадів.

   3. Закон радіоактивного розпаду. Активність нукліда. Період напіврозпаду.

   4. Ядерні реакції і закони збереження. Ланцюгові реакції поділу під дією нейтронів. *Поняття про ядерну енергетику. Устрій ядерного реактора.


* питання для самостійного опрацювання


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Кожний тестовий білет містить 7 завдань.


Для відповіді на перші чотири тестових питання потрібно відмітити відповідну літеру, яка, на Вашу думку, відповідає правильній відповіді, наприклад:
завдання

Відповідь

А

Б

В

Г

Д

1

х

2
х


3х4


х
5

U=0,2 B

6

I=0,5 A


^ Кожна правильна відповідь на перші чотири тестових питання – 1 бал.

У 5 і 6 завданні тестового контролю потрібно записати правильну відповідь з урахуванням розмірності (див. приклад)

Кожна правильна відповідь на 5 і 6 питання – 2 бали.


У 7 завданні тестового контролю треба навести розгорнутий розв’язок задачі, тобто записати коротку умову, перевести дані в систему “СІ”, виконати рисунок і навести розв’язок задачі.

Повний правильний розв’язок задачі4 бали,

неповний – відповідно, 3, 2 або 1 бал,

неправильний або відсутній – 0 балів.

УСЬОГО: максимальна оцінка = 1х4 + 2х2 + 4х1= 12 балів


http://www.kdu.edu.ua/vopros.php?id_kaf=21

Схожі:

Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі
Гармонічні коливання І їхні характеристики. Диференціальне рівняння гармонічних коливань
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ра-11-1-2 1-го курсу фекі
Закон збереження електричного заряду. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі
Закон збереження електричного заряду. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ра-11-1-2 1-го курсу фекі
Магнітний момент контуру зі струмом. Силова характеристика магнітного поля – вектор магнітної індукції В. Закон Ампера
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ра-11-1-2 2-го курсу фекі
Механічні вільні загасаючі коливання. Рівняння коливань, коефіцієнт загасання. Аперіодичні загасаючі коливання
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ра-11-1-2 2-го курсу фекі
Теплове випромінювання і його характеристики: потік випромінювання, енергетична світність та її спектральна густина, енергетична...
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Сі-11-1 1-го курсу іеесу
Механічні гармонічні коливання. Гармонічний осцилятор на прикладі пружинного маятника
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Сі-10-1 1-го курсу іеесу
Закон збереження електричного заряду. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Сі-11-1 1-го курсу іеесу
Закон збереження електричного заряду. Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона
Питання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ак-11-1 І кн-11-1 1-го курсу фекі iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Сі-11-3c 3-го курсу іеесу
Види механічного руху. Система відліку. Шлях, переміщення. Кінематичні рівняння руху матеріальної точки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи