Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» icon

Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів»
НазваНавчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів»
Сторінка1/3
Дата01.06.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

«ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.05050305 «КОЛІСНІ ТА ГУСЕНИЧНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ»


КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.05050305 – «Колісні та гусеничні транспортні засоби»


Укладач старш. викл. М.І. Усик

Рецензент к.т.н., доц. О. І. Шевченко


Кафедра «Автомобілі та трактори»


Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського
Протокол №
від року

Заступник голови методичної ради доц. С. А. Сергієнко


ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………..............4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи……….5

2 Загальний зміст дисципліни……………………………………………..……7

3 Завдання на контрольну роботу…………………………..…………………10

4 Розрахункове завдання «Визначення експлуатаційно-технічних показників роботи автомобільного транспорту»……………………….…....15

5 Методичні вказівки до рішення задачі………………………………….….16

6 Питання до іспиту……………………………………………………..……..21

Список літератури………………………………………………………..…….25

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи…..27

Додаток Б Таблиця вибору даних щодо виконання теоретичної частини контрольної роботи……………………………………………………….…...28

Додаток В Таблиці вибору даних щодо виконання практичної частини контрольної роботи……………………………………………………............29


ВСТУП


За сучасних умов господарювання роль автомобільного транспорту постійно зростає, що у свою чергу, викликає зростання вимог до продуктивності рухомого складу, його надійності та ремонтопридатності, до зниження собівартості транспортної роботи, технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

У зв'язку з цим ще більшого значення набуває вдосконалення конструкції автомобілів, покращення експлуатаційних якостей автомобілів, технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

Витрати на виконання транспортної роботи, характер взаємодії автомобіля з навколишнім середовищем у багатьох випадках залежать від досконалості його конструкції, яка визначається експлуатаційними якостями, та від того, в якій мірі конструкція автомобіля відповідає умовам експлуатації.

У зв'язку з цим необхідні знання конструктором особливостей експлуатації автомобілів у різноманітних дорожніх і природно-кліматичних умовах нашої країни та відповідно звідси і вимоги до його конструкції.

Різноманітні вимоги до конструкції рухомого складу автомобільного транспорту у залежності від виду вантажу, об’єма, відстані перевезень та інших факторів, якими визначається транспортні умови експлуатації автомобілів.

Витрати для підтримки працездатності автомобіля (технічне обслуговування, ремонт, експлуатаційні матеріали, відновлення та ремонт шин і т.д.) визначають значну долю собівартості перевезень (від 9 до 25%), за амортизаційний пробіг вони можуть бути у 6…7 разів більше вартості нового автомобіля.

В більшій мірі ці витрати залежать від надійності автомобіля, пристосованості його конструкції до виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту. Ознайомлення з видами технічних дій, яким підлягає автомобіль у процесі експлуатації, їх технологіями, яке використовується технологічне обладнання також необхідне конструктору.

^ 1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольну роботу з дисципліни «Основи експлуатації та ремонту автомобілів» виконують відповідно до навчального плану зі спеціальності 7.05050305 – «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та графіка навчального процесу заочної форми навчання.

Мета виконання контрольної роботи – закріплення та розширення знань, засвоєння найбільш важливих тем програми дисципліни.

Передбачено виконання контрольної роботи, яка складається із трьох теоретичних питань та однієї розрахункової задач.

Контрольна робота має бути виконана студентами в установлені графіком строки, згідно з вимогами методичних вказівок. Перед виконанням роботи необхідно ознайомитися з методичними вказівками та вивчити за рекомендованою літературою теоретичний матеріал відповідного розділу робочої програми дисципліни. За відсутності вказаної літератури може бути використано й інші сучасні літературні джерела.

Варіант контрольної роботи вибирають відповідно до шифру залікової книжки студента за двома останніми цифрами. Наприклад, номер залікової книжки 976594, де останні дві цифри 94, відповідає варіанту контрольного завдання 94. Отже, варіант завдань для контрольної роботи знаходяться на перехресті 4 на 9. Таблицю вибору варіанта контрольної роботи з теоретичних питань наведено в додатку Б. Для розрахункового завдання таблицю вибору варіанту задачі наведено в додатку В.

Контрольна робота повинна направлятися на перевірку у зброшурованому вигляді. При цьому перша сторінка обкладинки має бути титульною.

Під час виконання контрольної роботи рукописним способом почерк повинен бути чітким, розбірливим, при цьому слід користуватися чорнилом (пастою) чорного, фіолетового або синього кольорів.

Відстань між основами рядків тексту, написаного від руки, має бути не менше 10 мм. Розмір абзацного відступу – 15 мм.

Схеми та ескізи повинні бути згруповані у міру появи посилання на них у тексті. Графіки та ескізи повинні бути виконані охайно та розбірливо, без скорочення слів. Можна застосувати скорочення, установлені ГОСТ 2.316-68.

Усі рисунки повинні мати наскрізну нумерацію та виноски позицій складових елементі. У тексті повинні бути посилання на ці позиції, а також на використовані літературні джерела, список яких необхідно подати в кінці виконаної контрольної роботи.

На обкладинці необхідно вказати номер контрольної роботи, найменування дисципліни, прізвище, ім'я, по батькові, групу, шифр залікової книжки і домашню адресу.

Контрольну роботу оформлюють на аркушах білого паперу розміром А4 (210x297 мм), темною пастою чи надруковано. Рисунки і таблиці виконують на білому папері такими ж самими чорнилами, якими написано текст. Під рисунком розміщують його назву і порядковий номер.

Контрольна робота направляється на рецензію на кафедру. При отриманні прорецензованої роботи, як допущеної до захисту, так і недопущеної, студент повинен виправити всі вказані рецензентом помилки, внести за необхідності доповнення і направити роботу для повторної перевірки.

У випадку, коли робота недопущена до захисту і немає прямої вказівки рецензента про те, що студент, може обмежитись тільки виправленням відповідей на окремі питання, вся робота повинна бути виконана заново.

У дні, визначені навчальним графіком кафедри, студент повинен з'явитися на співбесіду до викладача з контрольною роботою. За позитивних результатів співбесіди контрольну роботу зараховують, про що викладач робить позначку на контрольній роботі, зазначаючи дату, своє прізвище та підпис.

За незадовільних результатів співбесіди студент з'являється на повторну співбесіду. Якщо в її ході остаточно встановлено, що контрольна робота виконана студентом несамостійно, йому видають інше завдання.

З усіма запитаннями, що виникають під час вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи, належить звертатися до викладача.


^ 2 ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1 Вступ

Єдина транспортна система і автомобільний транспорт України. Показники основних видів транспорту. Значення автомобільного транспорту в ЄТС. Класифікація АТС. Перспективні типажі автомобілів. Шляхи та перспективи підвищення ефективності автомобільного транспорту. Поняття та суть експлуатації і ремонту АТЗ. Умови експлуатації. Вплив вимог експлуатації на розвиток конструкції автомобілів. Зміст курсу та порядок його вивчення.


Тема 2 Експлуатаційно-економічні показники роботи автомобільного транспорту

Основні терміни та визначення. Показники використання АТЗ: коефіцієнт технічної готовності, коефіцієнт використання.

Транспортний процес та його елементи, коефіцієнт використання пробігу, використання вантажності. Середня швидкість руху: технічна, експлуатаційна, швидкість сполучення.

Елементи транспортної роботи та її вимірники. Продуктивність вантажного автомобіля. Шляхи підвищення продуктивності автомобілів.

Собівартість перевезень, складові собівартості перевезень та шляхи її зниження. Техніко-економічна оцінка вдосконалення конструкції автомобілів.


Тема 3 Експлуатаційні властивості автомобілів

Терміни та визначення. Пристосування до використання. Причини зміни при експлуатації тягової та гальмівної динамічності, стійкості та керування. Експлуатаційні нормативи динамічності. Експлуатаційні заходи для підтримки заданого рівня властивостей. Безпечність системи «автомобіль-водій-шлях». Активна, пасивна, післяаварійна та екологічна безпека. Показники властивостей.. Охорона навколишнього середовища. Заходи щодо підвищення безпеки автомобіля.

Надійність та її складові частини: безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та збереження, визначення, показники. Вимоги до властивостей. Гарантійний термін та напрацювання. Методика та практика призначення гарантій. Управління надійністю автомобілів на стадії виготовлення.

Ергономічність автомобіля як сукупність властивостей освоєння, управління, інформативності, ремонтопридатності та шляхи її поліпшення.

Економічність автомобіля. Використання маси автомобіля, паливна ощадливість, лінійні норми витрати палива, шляхи підвищення ощадливості.


^ Тема 4 Технічні характеристики та експлуатаційно-економічні показники автомобільних шляхів

Стан та розвиток автомобільних доріг в Україні. Класифікація автомобільних шляхів. Технічні характеристики елементів шляхів у плані, поперечному та повздовжньому профілях. Шляхові покриття. Вплив конструкції елементів шляхів на безпеку руху. Експлуатаційно-економічні показники різних видів шляхів. Гранично допустимі параметри розмірів та мас автотранспортних засобів.


^ Тема 5 Вантажні та пасажирські перевезення та вимоги відповідності конструкцій автомобілів умовам перевезень вантажів та пасажирів

Вантажообіг та його характеристика. Класифікація вантажів та вимоги до типажу вантажних автомобілів. Класи вантажів. Централізовані перевезення та вимоги до конструкції автомобілів при їх виконанні. Економічна ефективність контейнерних перевезень та вимоги до конструкцій автомобілів. Економічна ефективність застосування спеціалізованого рухомого складу.

Особливості експлуатації та вимоги до конструкції автомобілів при виконанні перевезень вантажів у міських умовах, у гірничорудній промисловості та у сільському господарстві.

Умови експлуатації та вимоги до конструкції АТЗ, призначених для міжнародних перевезень. Особливості експлуатації легкового автомобіля та вимоги до його конструкції. Особливості експлуатації автобусів та вимоги до їх конструкцій.


Тема 6 Особливості експлуатації автомобіля у різних природно-кліматичних умовах та вимоги до його конструкції

Характеристика холодного клімату. Вплив холодного клімату на технічний стан та експлуатацію автомобілів. Методи та засоби запуску охолодженого двигуна та їх економічна ефективність. Дефекти автомобіля, специфічні для холодного клімату. Погіршення умов роботи водія та перевезень вантажів і пасажирів. Вимоги до конструкції автомобіля, призначеного для експлуатації в умовах холодного клімату.

Характеристика жаркого клімату. Особливості роботи автомобіля в умовах жаркого клімату. Дефекти автомобіля, специфічні для умов жаркого клімату. Вимоги до конструкції автомобіля, призначеного для роботи в умовах жаркого клімату.

Характеристика гірських умов. Вплив гірських умов на роботу агрегатів та систем автомобіля. Вимоги до конструкції автомобіля, призначеного для роботи в гірських умовах.


Тема 7 ^ Технічне обслуговування, ремонт та вимоги до конструкції автомобіля для забезпечення його експлуатаційної технологічності та ремонтопридатності

Система технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Основні фактори, які впливають на зміну технічного стану вузлів та агрегатів. Методика визначення періодичності та трудомісткості технічного обслуговування. Перспективи вдосконалення системи ТО та Р.

Технічна діагностика автомобіля. Методи і засоби діагностики. Організація технічного діагностування. Вимоги до конструкції автомобіля та пристосування його до проведення контрольно-діагностичних робіт.

Технологічні процеси ТО. Основні види робіт. Методи виконання ТО. Технологія, необхідне обладнання та вимоги до експлуатаційної технологічності конструкції автомобіля при виконанні прибирально-мийних, кріпильних, регулювальних, заправних, мастильних, шинних та електротехнічних робіт. Показники та вимоги до експлуатаційної технологічності.

Поточний ремонт та технологія його виконання.

Капітальний ремонт, його економічна доцільність. Основні поняття про технологічний процес КР автомобіля. Вимоги до конструкції автомобіля щодо забезпечення його ремонтопридатності.


^ 3 ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ


Тема 1 Вступ

1. Єдина транспортна система України та її основні показники.

2. Значення автомобільного транспорту в Єдиній транспортній системі.

3. Класифікація автомобільних транспортних засобів.

4. Умови експлуатації автомобільного транспорту.

5. Категорії умов експлуатації рухомого складу.

6. Вплив умов експлуатації на розвиток конструкції автомобілів.


Тема 2 Експлуатаційно-економічні показники роботи автомобільного транспорту

7. Показники використання автомобіля за часом.

8. Показники використання рухомого складу за вантажністю.

9. Показники використання рухомого складу за пробігом.

10. Показники швидкості руху рухомого складу.

11. Продуктивність рухомого складу автомобільного транспорту.

 1. Собівартість автомобільних перевезень та шляхи її зниження.

 2. Показники використання пасажирського рухомого складу.

14. Продуктивність пасажирського рухомого складу та шляхи її підвищення.

15. Собівартість пасажирських перевезень та шляхи її зниження.

16. Техніко-економічна оцінка вдосконалення конструкції автомобілів.


Тема 3 Експлуатаційні властивості автомобілів

17. Оцінка вдосконалення конструкції автомобіля за його експлуатаційними властивостями.

18. Показники використання маси автомобіля та їх вплив на

вдосконалення конструкції автомобіля.

19. Показники тягової та гальмівної динаміки автомобіля та причини їх

зміни в процесі експлуатації.

 1. Показники стійкості і керованості автомобіля та причини їх зміни в процесі експлуатації.

 2. Пристосованість автомобіля до використання.

 3. Безпека системи водій-автомобіль-дорога-середовище.

 4. Активна безпека автомобіля та її показники. Вимоги до конструкції автомобіля.

 5. Пасивна безпека автомобіля та її показники. Вимоги до конструкції автомобіля.

 6. Післяаварійна та екологічна безпека автомобіля. Вимога до конструкції автомобіля.

 7. Надійність автомобіля та її складові частини.

 8. Управління надійністю автомобіля на стадії його виготовлення.

 9. Ергономічні показники автомобіля та їх характеристики.

29. Шляхи вдосконалення ергономічних показників автомобіля.

 1. Поняття економічності автомобіля. Використання маси автомобіля та паливна його ощадливість.

 2. Шляхи вдосконалення економічності автомобіля. Лінійні норми витрати палива.

Тема 4 Технічні характеристики та експлуатаційно-економічні показники автомобільних шляхів

 1. Стан та розвиток автомобільних шляхів в Україні.

 2. Характеристика руху на автомобільних шляхах.

 3. Класифікація автомобільних шляхів.

 4. Технічні характеристики елементів шляхів у плані.

 5. Технічні характеристики елементів повздовжнього профілю шляхів.

 6. Технічні характеристики елементів поперечного профіля шляхів.

 7. Характеристика шляхового покриття.

 8. Вимоги до конструкції та стану автомобільних шляхів.

 9. Взаємодія автомобіля зі шляховим покриттям. Допустимі параметри розмірів та мас АТЗ.

^ 41. Вплив конструкції елементів шляхів на безпеку руху.

42. Експлуатаційно-економічні показники різних видів автомобільних
шляхів.Тема 5 Вантажні та пасажирські перевезення та вимоги відповідності конструкцій автомобілів умовам перевезень вантажів та пасажирів

43. Класифікація транспортних умов експлуатації.

44. Об'єм вантажних перевезень, вантажооборот та їх характеристика.

45. Відстань перевезень вантажів та вимоги до конструкції автомобілів.

46. Класифікація вантажів та вимоги до типажу вантажних автомобілів.

47. Класи вантажів, їх характеристика та вимоги до конструкції автомобілів.

48. Умови навантаження та розвантаження вантажів та вимоги до конструкції автомобілів.

49. Централізовані перевезення та вимоги до конструкції автомобілів при їх виконанні.

50. Економічна ефективність контейнерних перевезень та вимоги до конструкції автомобілів.

51. Ефективність використання автомобільних потягів та вимоги до їх конструкції.

52. Ефективність використання спеціалізованого рухомого складу.

53. Особливості організації та види перевезень.

54. Особливості перевезень промислових вантажів та вимоги до конструкції автомобілів.

55. Особливості перевезень вантажів у гірничорудній промисловості та вимоги до конструкції автомобілів.

56. Особливості перевезень будівельних вантажів та вимоги до конструкції автомобілів.

57. Особливості перевезень сільськогосподарських вантажів та вимоги до конструкції автомобілів.

58. Особливості перевезень вантажів торгівлі та громадського харчування та вимоги до конструкції автомобілів.

59. Особливості експлуатації та вимоги до конструкції автомобілів під час виконання вантажних перевезень в містах.

60. Особливості експлуатації та вимоги до конструкції автомобілів на міжміських перевезеннях.

61. Особливості експлуатації та вимоги до конструкції автомобілів під час виконання міжнародних перевезень.

62. Особливості експлуатації та вимоги до конструкції автобусів під час міських перевезень.

63. Особливості експлуатації та вимоги до конструкції автобусів під час виконання приміських перевезень та під час обслуговування сільських пасажирів.

64. Особливості експлуатації та вимоги до конструкції автобусів під час перевезень на міжміських маршрутах.

65. Особливості експлуатації та вимоги до конструкції автомобілів-таксі.

66. Особливості перевезень та вимоги до конструкції легкових автомобілів індивідуального використання.


Тема 6 Особливості експлуатації автомобілів у різних кліматичних умовах та вимоги до їх конструкції

67. Природно-кліматичні зони та їх характеристика.

68. Вплив холодного клімату на технічний стан автомобілів.

69. Вплив холодного клімату на запуск двигуна автомобіля.

70. Вплив холодного клімату на спрацювання деталей автомобіля.

71. Вплив холодного клімату на умови експлуатації автомобіля, умови

поїздки пасажирів, збереження вантажів.

72. Методи та засоби запуску холодного двигуна та їх економічна ефективність.

73. Шляхи зниження спрацювання деталей автомобіля в умовах холодного клімату.

74. Вимоги до конструкції автомобіля під час роботи в умовах холодного клімату.

75. Характеристика пустельних природно-кліматичних зон.

76. Особливості роботи автомобіля в умовах жаркого клімату.
77. Дефекти автомобіля, специфічні для умов жаркого клімату.

78. Вимоги до конструкції автомобілів, призначених для роботи в умовах жаркого клімату.

79. Особливості експлуатації та вимоги до конструкції автомобілів, призначених для експлуатації в умовах субтропічних районів.

80. Характеристика гірських умов експлуатації автомобілів.

81. Вимоги до конструкції автомобілів, призначених для роботи в гірських районах.


  1   2   3

Схожі:

Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів...
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» для студентів
«колісні та гусеничні транспортні засоби» освітньо-кваліфікаційних рівнів „Спеціаліст”, „Магістр”
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconКонспект лекцій з дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів» Лекція №1 Система та організація то І ремонту легкових автомобілів на сто, які належать громадянам
То І ремонту. Підготовка автомобілів до продажу. Комплекс обов’язкових робіт. Комплекс робіт, що потребують автомобілі. Комплекс...
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconПитання до I модульного контролю з дисципліни „Основи експлуатації та ремонту автомобілів”
Основні недоліки та переваги автотранспорту у порівнянні з іншими видами транспорту
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» icon«основи експлуатації та ремонту автомобілів»
«колісні та гусеничні транспортні засоби» освітньо-кваліфікаційних рівнів „Спеціаліст”, „Магістр”
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» icon2. Код модуля: ерат 6064 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Основи технології виробництва та ремонту автомобілів, Технічна експлуатація автомобілів
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconКонспект лекцій з дисципліни «Фірмове обслуговування транспортних засобів»
Система та організація то І ремонту легкових автомобілів на сто, які належать громадянам
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconКонспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів»
Предмет, задачі та методика вивчення дисципліни. Історія розвитку ергономіки та дизайну. Основні поняття про ергономіку, дизайн,...
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальноїдисципліни "основи ергономіки та дизайну автомобілів" для студентів денної та
У зв’язку з цим, ще більшого значення набуває вдосконалення конструкції автомобілів, робочого місця водія, зовнішніх форм автомобіля,...
Навчальної дисципліни «основи експлуатації та ремонту автомобілів» iconПитання семестрового екзамену з дисципліни “Технічне обслуговування І ремонт автомобіля”
Система технічної експлуатації автомобілів І її зв’язок з основним виробничим процесом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи