Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 120.98 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата28.07.2012
Розмір120.98 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

“ОСНОВИ ЕРГОНОМІКИ ТА ДИЗАЙНУ АВТОМОБІЛІВ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА

ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7090211- “КОЛЕСНІ ТА ГУСЕНИЧНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ”

( в тому числі для освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”)


Кременчук 2005

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Основи ергономіки та дизайну автомобілів” для студентів зі спеціальності 7090211- “Колесні та гусеничні транспортні засоби” (в тому числі для освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”).
Укладач старш. викл. А.А.Черниш

Рецензент проф. А.П.Солтус

Кафедра “Автомобілі і трактори”


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол №________від__________________


Голова методичної ради проф. В.В.Костін


Кременчук 2005

1 Вступ


За сучасних умов господарювання роль автомобільного транспорту постійно зростає, що, в свою чергу, зумовлює зростання вимог до продуктивності рухомого складу, його надійності та ремонтопридатності, до зниження собівартості транспортної роботи, технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Особливо це ще більше набуває актуальності за умови жорсткої конкуренції.

У зв’язку з цим, ще більшого значення набуває вдосконалення конструкції автомобілів, робочого місця водія, зовнішніх форм автомобіля, покращення експлуатаційних якостей автомобілів та комфортабельності.

За сучасних умов навчання в університеті проводиться за двома формами –денною та заочною. За денної форми навчання студент отримує 40% інформації на лекціях та лабораторних заняттях. Решту - 60% інформації студент повинен отримати самостійно, вивчаючи окремі розділи та питання курсу, шляхом конспектування навчальних посібників, підготовки до лабораторних занять та виконання контрольних завдань з курсу. Під час самостійної підготовки студент повинен використовувати необхідні навчальні матеріали та засоби: учбову літературу, методичні вказівки, технічні засоби на ЕОМ.

Під час вивчення предмета студент повинен насамперед ознайомитись з програмою курсу, потім уважно прочитати програму та методичні вказівки щодо вивчення дисципліни, вивчити та законспектувати матеріал розділу за підручниками. Потім необхідно перевірити свої знання, самостійно відповівши на всі запитання для самоперевірки, які наведені в методичних вказівках. Після вивчення курсу студент виконує контрольні завдання та лабораторні роботи. Вивчення дисципліни завершується складанням заліку з курсу.

Місце виконання самостійної роботи студентами: бібліотека, лабораторії № 4202, вдома. Викладачами проводяться консультації згідно з графіком кафедри.


^ 2 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

парТема


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

^ К-сть

год

(лек)

К-сть

год

СРС

К-сть

год

(лек)

К-сть

год

СРС

1

2

3

4

5

6

1

Вступ


1

2

0.5

3

2

Основи композиції

0,5

3

-

4

3

Основні знання про антропометричні характеристики

1

4

1

4

4

Компонування робочого місця водія

2

6

1,5

8

5

Розробка зовнішніх форм автомобіля

2

6

1

8

6

Аеродінаміка автомобіля

1

6

1

8

7

Інтер’єр кузова та кабіни

2

6

1

8

8

Комфортність

2

6

1

8

9

Конструктивна безпека автомобіля та трактора

2

6

1

6

10

Загальні відомості про колір

0,5

2

-

3
Усього

14

47

8

60
 1. Тема № 1 ВСТУП


Питання для самостійного опрацювання


  1. Предмет, задачі та методика вивчення дисципліни.

  2. Історія розвитку ергономіки та дизайну.

1.3 Основні поняття про ергономіку, дизайн, художнє проектування.

1.4 Роль та значення ергономіки та дизайну в створенні автомобілів та тракторів.


Запитання для самоперевірки


 1. Що вивчає ергономіка?

 2. Що входить до сфери діяльності дизайнера?

 3. У чому полягає відмінність між художнім та інженерним проектуванням?

 4. За якими параметрами автомобіль повинен відповідати людині?


Література: [1 с. 3-21],

[11 с. 5-10].


Тема № 2 ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ


Питання для самостійного опрацювання


  1. Композиція у техниці.

  2. Види композицій: фронтальна, об’ємна, глибинна.

  3. Засоби композиції: ритм, рівновага, симетрія, асиметрія, динаміка, статика, масштаб та масштабність, пропорції, контраст та ін.

2.4 Поняття “інженерна психологія”.

2.5 Поняття системи “система- людина- машина”.


Запитання для самоперевірки


 1. Що таке композиція та яка її роль у художньому конструюванні?

 2. Що називається ритмом у композиції?

 3. Які бувають симетрії?

 4. Що вивчає інженерна психологія?


Література: [1 с. 124-147],

[11 с. 31-60]


Тема № 3 ОСНОВНІ ЗНАННЯ ПРО АНТРОПОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питання для самостійного опрацювання


3.1 Основні поняття про антропометричні характеристики.
3.2 Робочий рух людини оператора. Характеристики керуючих рухів.

3.3 Межі досяжності.

3.4 Статичні та динамічні характеристики, методи їх вимірювання.

3.5 Перцентіль, рівень репрезентативності. Посадочний манекен за ГОСТ 20304-85.


Запитання для самоперевірки


 1. Для чого потрібні антропометричні характеристики?

 2. На які зони розподіляється зоряне поле?

 3. Які зони досяжності ви знаєте?

 4. Що називається рівнем репрезентативності?

 5. Для чого використовують двохмерні манекени?


Література: [1 с. 81-104],

[3 с. 71-76],

[11 с. 118-135].


Тема № 4 КОМПОНУВАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ВОДІЯ


Питання для самостійного опрацювання


4.1 Класифікація та загальні інженерно- психологічні вимоги до окремих органів керування.

4.2 Фактори робочого середовища .

4.3 Необхідні дані для компонування робочого місця водія: технічне завдання, загальне компонування автомобіля та трактора.

4.4 Ергономічні вимоги щодо зусиль та переміщень органів керування.


Запитання для самоперевірки


 1. Як повинні розміщуватись органи керування автомобіля з урахуванням входу чи виходу водія?

 2. У якому нормативному документі відображені вимоги щодо робочого місця водія вантажних автомобілів?

 3. Які регулювання повинні мати сидіння водія автомобіля?

 4. Які манекени застосовуються під час проектування робочого місця водія?

 5. Якими нормативними параметрами задається положення рульового колеса вантажних автомобілів?


Література: [3 с. 12-24; 91-95],

[10 с. 9-12; 19-23],

[11 с. 146-154].


^
Тема № 5 РОЗРОБКА ЗОВНІШНІХ ФОРМ АВТОМОБІЛЯ


Питання для самостійного опрацювання

5.1 Компонувальні схеми вантажних і легкових автомобілів.

5.2 Послідовність компонування та розміщення основних агрегатів трансмісії.

  1. Типи автомобільних кузовів.

5.4 Методи розробки форм кузова та кабіни.

5.5 Графічна розробка поверхонь , поняття про плазові роботи.


Заитання для самоперевірки


 1. Які компонувальні схеми застосовуються у сучасних легкових автомобілях малого класу?

 2. Назвіть типи відкритих кузовів легкових автомобілів.

 3. У якій послідовності компонуються агрегати трансмісії?


Література: [3 с. 89-91; 126-135],

[10 с. 12-19; 23-27].


^
Тема № 6 АЕРОДИНАМІКА АВТОМОБІЛЯ


Питання для самостійного опрацювання


6.1 Аеродинамічні властивості автомобіля.

6.2 Зв’язок дизайну та аеродинаміки автомобіля.

6.3 Методи аеродинамічних випробувань.

6.4 Вплив форми кузова та його елементів на забруднення поверхонь кузова та вітрового скла.

6.5 Вплив форми кузова та його елементів на експлуатаційні властивості автомобіля: економічність, шум, стійкість.

^

Запитання для самоперевірки

 1. Як впливають аеродинамічні властивості автомобіля на економічність, шум, стійкість?

 2. Яким чином здійснюють випробування автомобілів на аеродинамічні властивості?

 3. За рахунок чого в сучасних автомобілях зменшують забруднення поверхонь кузова та вітрового скла?


Література: [3 с. 123-125],

[10 с. 28-34].


Тема № 7 ІНТЕР’ЄР КУЗОВУ ТА КАБІНИ


Питання для самостійного опрацювання


7.1 Загальне компонування внутрішнього простору кузова легкового автомобіля.

7.2 Вплив на компонування внутрішнього простору класа машини.

7.3 Загальні вимоги до матеріалу покриття інтер’єру автомобілей та тракторів.

7.4 Призначення та загальна будова панелі приладів.

7.5 Освітлення приладів, способи боротьби з паразитним відображенням та сітковими відблисками.


Запитання для самоперевірки


1. Що належить до інтер’еру кузова та кабіни?

2. Який вплив на компонування внутрішнього простору справляє клас автомобіля?

3. Які основні вимоги ставляться до панелі приладів автомобіля?

4 Які прилади розміщуються на панелі в сучасних автомобілях?


Література: [10 с. 118-148].


^
Тема № 8 КОМФОРТНІСТЬ


Питання для самостійного опрацювання


8.1 Поняття про кліматичну комфортність, характеристики мікроклімату та запиленості повітря у кабіні автомобіля та трактора.

8.2 Термоізоляція кабіни, вплив факторів зовнішнього середовища.

8.3 Кондиціонування , автоматизація регулювання мікроклімату.

8.4 Забезпечення повітрям, види фільтров.

8.5 Вплив на людину вібрації, шуму в автомобілі та тракторі, віброізоляція та шумоізоляція.


Запитання для самоперевірки


1. Як забезпечується мікроклімат у кабіні сучасного автомобіля?

2. Яка температура повітря має бути у кабіні автомобіля під час експлуатації його в зимовий період?

3. Як забезпечується герметизація кабіни сучасних автомобілів?

4. Який вплив справляє вібрація на самопочуття людини?


Література: [7 с. 7-9],

[10 с. 154-168].


Тема № 9 КОНСТРУКТИВНА БЕЗПЕКА АВТОМОБІЛЯ ТА ТРАКТОРА


Питання для самостійного опрацювання


  1. Правила ЕЄК ООН про виконання вимог активної та пасивної беспеки.

  2. Випробування автомобілів на пасивну безпеку.

  3. Сертифікація автомобілів за правилами ЕЄК ООН.

  4. Правила ЕЄК ООН що впливають на зовнішню форму , активну та пасивну безпеку автомобіля ( № 1,3,6,7,11,12,13,14,17,23,25,26,29, 32,33,35,42,46,58,73,79).


Запитання для самоперевірки


 1. Які види безпеки ви знаєте?

 2. З якою метою здійснюють випробування автомобіля на пасивну безпеку?

 3. Які системи автомобіля забезпечують активну безпеку?

 4. Як проводиться сертифікація автомобіля?


Література: [3 с. 60-69],

[10)с. 36-67; 148-153; 237-257].


Тема № 10 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОЛІР


Питання для самостійного опрацювання


10.1 Характеристика кольору.

10.2 Зір та кольорове сприйняття.

10.3 Основні принципи використання кольору в художньому конструюванні.


Запитання для самоперевірки


 1. Як впливає штучне освітлення на кольори?

 2. Перерахуйте психофізіологічний вплив основних кольорів на людину.

 3. Що називається акомодацієй зору?

 4. Які кольори вважаються безпечними на транспорті?


Література: [1 с. 104-116],

[11 с. 61-73].


Список літератури


 1. Барталевич А.А. Основы художественного конструирования. -Минск, 1984.

 2. Высоцкий М.С. Автомобили: Основы проектирования.-, Минск: Вышейшая школа.- 1987, 152с.

 3. ГОСТ 18070-89. Автомобили легковые и грузовые, автобусы. Обзорность с места водителя. Общие технические требования. Методы испытаний.

 4. ГОСТ 20304-85. Трёхмерный и двухмерный манекены. Типы. Основные параметры и технические требования.

 5. Гухо В.Г. Аэродинамика автомобіля Пер. с нем. Н.А. Юниковой.- М.: Машиностроение,1987.- 424 с.

 6. ОСТ 37.001.017-76 Органы управления легковых автомобилей. Безопасность конструкции и расположения. Технические требования.

 7. ОСТ 37.001.413-86. Кабина. Рабочее место водителя. Расположение органов управления грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов.

 8. Павловский Я. Автомобильные кузова. Пер. с польского

Г.В. Корнушова.- М.: Машиностроение.- 1977, 544 с.

 1. Шнур Г.Ф., Л Краузе. Автоматизированное проектирование в машиностроении. Пер. с нем. Г.Д. Волковой. -М.: Машиностроение,1988.- 548с.

 2. В. Штробель. Современный автомобильный кузов. Пер. с нем.

Н.А. Юниковой.- М.: Машиностроение, 1984.- 264 с.

 1. Шпара П.Е. Техническая эстетика.- К.: Вища школа, 1989.Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Основи ергономіки та дизайну автомобілів” для студентів зі спеціальності 8.090211, 7090211- “Колесні та гусеничні транспортні засоби” (в тому числі для освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”).
Укладач старш. викл. А.А.Черниш


Відповідальний за випуск доц.. В.В. Павленко


Видавничій відділ КДПУ Тираж 10 прим.


Кременчук 2005

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи