Методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „фінансовий менеджмент” icon

Методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „фінансовий менеджмент”
НазваМетодичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „фінансовий менеджмент”
Сторінка1/14
Дата28.07.2012
Розмір3.27 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК


ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МОДУЛЯ ДИСЦИПЛІНИ


ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


(для магістрів спец. 8050106 „Облік і аудит”)


Харків – ХНАМГ – 2006


Мочаліна З.М.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИКДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МОДУЛЯ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Харків – ХНАМГ – 2006Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „Фінансовий менеджмент” (для магістрів спец. 8050106 „Облік і аудит”).

Авт.: З.М. Мочаліна. – Харків: ХНАМГ, 2006. − 157 с.


Рецензент: проф., канд.екон.наук Н.І.Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку та аудиту, протокол № 5 від 25.11.2005 р.


Зміст

Стор.

Вступ.............................................................................................................

4

Тематичний зміст модуля „Фінансовий менеджмент” ...........................

6

Розділ 1. Теоретичні основи й інформаційна база фінансового менеджменту................................................................................................


8

Тема 1. Теоретичні й організаційні основи фінансового менеджмент..

9

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.....................

11

Тема 3. Визначення слідсті грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках............................................................................


15

Тема 4 Аналіз фінансових звітів................................................................

31

Розділ 2. Управління фінансово – виробничою діяльністю і капіталом суб’єкта господарювання........................................................


36

Тема 5 Управління грошовими потоками на підприємстві....................

37

Тема 6. Управління прибутком..................................................................

49

Тема 7. Управління активами....................................................................

63

Тема 8. Вартість та оптимізація структури капіталу...............................

72

Розділ 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування діяльності суб’єкта господарювання...........................................................................


77

Тема 9. Управління інвестиціями..............................................................

78

Тема 10. Управління фінансовими ризиками...........................................

90

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

99

Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством................

106

Термінологічний словник основних понять.............................................

116

Додатки.........................................................................................................

130ВСТУП


У складних умовах податкового клімату і інфляції коштів кожен господарюючий суб’єкт має певні інтереси в питаннях отримання оптимального фінансового результату для забезпечення здійснення радикальної політики його стратегічного розвитку.

Непростий період трансформації економіки, формування ринкових відносин в Україні викликав потребу вивчення науки управління фінансами підприємства, спрямованої на досягнення його стратегічних і тактичних цілей – фінансовому менеджменту.

У вищій школі „Фінансовий менеджмент” – базова дисципліна для підготовки магістрів, орієнтована на засвоєння студентами магістерських програм сучасних методів управління фінансами суб’єктів господарської діяльності.

^ Мета вивчення модуля „Фінансовий менеджмент” – оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, формування вміння управляти операційною та інвестиційною діяльністю, знаходження правильних фінансових рішень.

^ Основні завдання вивчення модуля:

 • ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту;

 • навчити студентів правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств;

 • виробити навички управління вхідними й вихідними грошовими потоками на підприємстві;

 • започаткувати вміння використовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами;

 • дати знання щодо методики і вміння обґрунтувати вартість капіталу та оптимізацію його структури;

 • навчити студентів правильно оцінювати фінансові ризики й застосовувати інструменти антикризового управління підприємством.

Вивчення модуля "Фінансовий менеджмент" базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: " Бухгалтерський облік", "Гроші та кредит", "Фінанси підприємств", "Економічний аналіз", "Фінансовий аналіз" та ін.

^ В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати та вміти: на основі базових знань теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання обґрунтовувати управлінські рішення відносно операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства, правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств; застосовувати одержані навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві; системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами; обґрунтувати необхідність та методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури; правильно оцінювати фінансові ризики та застосовувати інструменти антикризового управління підприємством, вміло використовувати дані управлінського і фінансового обліку і аналітичних досліджень для підготовки фінансових планів, прогнозів, обґрунтування стратегії підприємства, вміти вибирати найбільш ефективні альтернативи, виявляти проблеми і обґрунтувати постановку мети суб’єкта господарювання.

Використовувати компютерну техніку для обробки даних і аналізу, писати наукові звіти, реферувати і анотувати наукові публікації (в тому числі однією з іноземних мов, що вивчались студентом), працювати в групах, робити ефективні усні презентації.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ МОДУЛЯ „ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи й інформаційна база фінансового менеджменту


Сутність, функції, мета, завдання та значення фінансового менеджменту. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств. Методи і прийоми фінансового менеджменту.

Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового менеджменту. Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик та його вплив на зміну вартості грошей. Нарахування простих і складних процентів. Майбутня вартість (FV) грошей. Поняття Компаундування FV ануїтетів. Процентний фактор у розрахунках FV.

Теперішня вартість (PV) грошей та її зміст. Дисконтування. Розрахунок PV ануїтетів. PV довічної ренти. Використання процентного фактора при розрахунках PV

Призначення і види фінансових звітів. Методи їх оцінки.

Зміст фінансової звітності підприємства відповідно до П(С)БО.

Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства. Аналіз звіту про рух грошових коштів. Критерії і методика оцінки незадовільної структури балансу підприємств.

Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.


^ РОЗДІЛ 2. Управління фінансово - виробничою діяльністю і капіталом суб’єкта господарювання


Значення грошових потоків у діяльності підприємства. Класифікація і оптимізація грошових потоків. Принципи управління грошовими потоками. Складання звіту про рух грошових коштів. Зміст і завдання управління вхідними і вихідними грошовими потоками.

Зміст і завдання управління прибутком підприємства. Управління прибутком від операційної діяльності. Фактори, що впливають на формування прибутку. Управління формуванням собівартості. Розрахунок граничної виручки і граничних витрат. Аналіз беззбитковості. Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві. Політика максимізації прибутку підприємств. Операційний леверидж.

Управління формуванням прибутку від іншої операційної діяльності. Формування прибутку від фінансових операцій. Фактори, що впливають на розподіл загального прибутку.

Управління використанням чистого прибутку. Політика розвитку підприємства використання прибутку. Дивідендна політика.

Зміст і завдання управління оборотними активами. Управління виробничими запасами. Управління дебіторською заборгованістю. Управління грошовими коштами. Джерела формування оборотних активів підприємств та шляхи забезпечення їх оптимальної структури. Стратегія фінансування оборотних активів. Управління необоротними активами підприємства.

Сутність і класифікація капіталу підприємства. Власний капітал та його формування і управління формуванням власного капіталу. Управління позиковим капіталом. Управління кредиторською заборгованістю.

Вартість капіталу. Визначення вартості власного капіталу. Вартість акціонерного капіталу. Оцінка позичок. Оцінка загальної вартості капіталу. Інфляція та ринкова вартість капіталу. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу. Фінансовий леверидж. Ефект фінансового левериджу.

Управління структурою капіталу та її оптимізація. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.


^ РОЗДІЛ 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування діяльності суб’єкта господарювання


Зміст і завдання управління інвестиціями. Формування інвестиційної політики. Форми реальних інвестицій та особливості управління ними. Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Управління джерелами фінансування капітальних вкладень, Амортизаційна політика підприємства. Визначення оптимальної структури джерел фінансування капіталовкладень. Прогнозування джерел.

Управління фінансовими інвестиціями. Портфель фінансових вкладень та принципи його формування. Методи оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням ризику. Диверсифікація інвестиційного портфеля.

Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація.

Основні види фінансових ризиків: валютний, депозитний, процентний, інфляційний, інвестиційний, кредитний. Визначення рівня ризику та його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість.

Зміст управління фінансовими ризиками. Методи розрахунку і процес їх прогнозування та нейтралізації у фінансовій діяльності підприємств.

Методи оцінки рівня ризиків.

Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків. Страхування ризиків. Використання механізмів диверсифікації.

Фінансове прогнозування і планування у системі фінансового менеджменту.

Методи фінансового прогнозування і планування.

Бюджетування та його сутність. Види бюджетів. Складання бюджетів (кошторисів). Методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів.

Оперативне фінансове планування як основа внутрішньо фірмового фінансового контролю.

Планування, надходження і використання грошових коштів.

Розробка і застосування платіжного календаря

Зміст і завдання антикризового фінансового управління підприємством.

Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система попереднього реагування на загрозу банкрутства і комплекс упереджувальних заходів.

Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління. Менеджмент санації підприємства, його функції та завдання. Методи фінансування санації підприємства. Реструктуризація в системі антикризового фінансового управління підприємством. Організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємств.


^ ТЕМИ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА РОЗДІЛАМИ МОДУЛЯ:


Розділ 1. Теоретичні основи й інформаційна база фінансового менеджменту


 1. Тема 1. Теоретичні й організаційні основи фінансового менеджменту

 2. Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту

 3. Тема 3. Визначення слідсті грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

 4. Тема 4. Аналіз фінансових звітів


Розділ 2. Управління фінансово - виробничою діяльністю і капіталом суб’єкта господарювання


 1. Тема 5 Управління грошовими потоками на підприємстві

 2. Тема 6. Управління прибутком

 3. Тема 7. Управління активами

 4. Тема 8. Вартість та оптимізація структури капіталу


Розділ 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування діяльності суб’єкта господарювання


 1. Тема 9. Управління інвестиціями

 2. Тема 10. Управління фінансовими ризиками

 3. Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

 4. Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи й інформаційна база фінансового менеджменту


Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ


Методичні вказівки до вивчення теми


Фінансовий менеджмент - це процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів господарського суб'єкта та оптимізації обороту його грошових коштів [3, с. 11].

З метою управління фінансами підприємств застосовується фінансовий механізм. ^ Фінансовий механізм підприємств - це система управління їх фінансами, призначена для організації фінансових відносин і фондів грошових коштів з метою їх ефективного впливу на кінцеві результати роботи [5, с. 96- 97]. Слід пам'ятати, що фінансовий механізм складається з п'яти взаємозв’язаних елементів: фінансових методів, фінансових важелів: правового, нормативного та інформаційного забезпечення [1,с.50-53].

^ Головна мета фінансового менеджменту - максимізація добробуту власників підприємства у поточному та перспективному періодах.

У процесі досягнення головної мети управління фінансами вирішуються такі основні завдання:

 • забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів відповідно до завдань розвитку підприємства у майбутньому періоді;

 • забезпечення найефективнішого використання сформованого обсягу фінансових ресурсів у розрізі основних напрямів діяльності підприємства;

 • вдосконалення управління грошовими потоками;

 • забезпечення максимізації прибутку підприємства з найменшим рівнем фінансового ризику;

 • забезпечення мінімізації рівня фінансового ризику при очікуваному рівні прибутку;

 • забезпечення беззбиткової діяльності підприємства [4,с.35-39].

Фінансовий менеджмент реалізує свою головну мету та основні завдання шляхом здійснення таких функцій:

1) функції фінансового менеджменту як керуючої системи;

2) функції фінансового менеджменту як спеціальної галузі управління підприємством.

До питань, які мають розв'язуватись у фінансовому менеджменті, належать:

1. Розроблення фінансової стратегії суб’єкта господарювання.

2. Створення організаційних структур, що забезпечують прийняття та реалізацію управлінських рішень відносно фінансової діяльності підприємства.

3. Формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень.

4. Здійснення аналізу різних площин фінансової діяльності підприємства.

5. Планування фінансової діяльності підприємства за ключовими напрямами.

6. Розробка ефективної системи стимулювання реалізації управлінських рішень щодо фінансової діяльності підприємства.

7. Здійснення дійового контролю за виконанням прийнятих управлінських рішень.

^ Об'єктом управління фінансового менеджменту є фінанси та фінансова діяльність підприємства. Враховуючи особливості здійснення фінансового менеджменту на підприємствах з погляду формування їх капіталу та фінансових ресурсів, розподілу цих фінансових ресурсів, обсягів та інтенсивності грошових потоків та інших умов фінансової діяльності, виникає необхідність класифікації підприємств як об'єктів фінансового менеджменту за:

1) формами власності;

2) організаційно-правовими формами діяльності;

3) галузевими ознаками;

4) розміром власного капіталу;

5) монопольним становищем на ринку;

6) стадіями життєвого циклу [4, с. 39-43].

Слід відокремлювати стратегію фінансового менеджменту від тактики.

^ Фінансова стратегія підприємства – це формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір найефективніших напрямів їх досягнення.

До основних етапів процесу формування фінансової стратегії підприємства належать:

1. Визначення загального періоду формування фінансової стратегії.

2. Формування стратегічних цілей фінансової діяльності. Досягнення цілей фінансової стратегії забезпечується за таких умов:

 1. достатності капіталу для формування необхідних активів;

б) оптимальності якісної структури активів і фінансової структури капіталу;

в) зниження рівня фінансових ризиків;

г) впровадження фінансових інновацій.

3. Розробка фінансової політики по окремих аспектах фінансової діяльності.

4. Конкретизація показників фінансової стратегії за періодами її реалізації.

5. Оцінка розробленої фінансової стратегії [3, с. 60-64].

^ Тактика фінансового менеджменту полягає в маркетингових дослідженнях, прийнятті фінансовим менеджером цінових рішень, вірній орієнтації на ті чи інші сегменти ринку, інтенсивних зусиллях по просуванню товарів, контролі за реалізацією та своєчасним коригуванням маркетингової політики Це – найважливіші складові фінансового успіху підприємств [6,с.265-328].


Питання до теми

1. Необхідність і сутність фінансового менеджменту.

2. Особливості фінансового менеджменту, пов'язані з формою власності і сферою здійснення бізнесу.

3. Об'єкт, суб'єкти, мета та завдання фінансового менеджменту.

4. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.

5. Функції та механізм фінансового менеджменту.

6. Прийоми і методи фінансового менеджменту та їх характеристика.

7. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі суб’єкту господарювання.

8. Принципи фінансового менеджменту.

9. Загальна схема фінансового менеджменту.


Література

1. Балабанов Й. Т. Основы финансового менеджмента: Уч. пособие.-М.: Финансы и статистика, 1998. - С. 39, 50-53.

2. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. - М.: Финансы ЮНИТИ,1997.-С.9-14.

3. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К.: МП «ИТБМ ЛТД», СП «АДЕФ-Украина», 1996. - С. 11, 60-64.

4. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т. 1. - К.: Ника-Центр Эльга, 1999.- С. 35- 49.

5. Финансы / Под ред., проф., А. М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика,1996.-С.96.

6. Финансовый менеджмент: Теория и практика / Под. ред. чл.-корр. АМИР Е. С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1996. - С. 265-328.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „фінансовий менеджмент” iconНавчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля „Фінансовий менеджмент” (для магістрів спец. 8050106 „Облік І аудит”)....
Методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „фінансовий менеджмент” iconЕконометрі я методичний посібник з вивчення дисципліни
Доля В. Т. Економетрія. Методичний посібник з вивчення дисципліни (для студентів за напрямами підготовки 0501 "Економіка", 0502 "Менеджмент")....
Методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „фінансовий менеджмент” icon«фінансовий менеджмент» (для спеціалістів І магістрів спеціальностей 050107, 050107 "Економіка підприємства") Харків 2006
Навчально-методичний посібник з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” / Авт.: Торкатюк В.І., Момот Т. В., Кадничанський М. В. Харків:...
Методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „фінансовий менеджмент” iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни 2009 ббк 65. 290-2 Розповсюдження та тиражування н 14
Н 14 Промисловий маркетинг : Навч метод. Посіб. Для самост. Вивчення дисципліни Кривий Ріг: мінерал, 2009. – 185 с
Методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „фінансовий менеджмент” iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ 2001
Р 99 Міжнародні фінанси: Навч метод посібник для самост вивч дисц. — К.: Кнеу, 2001. — 119 с
Методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „фінансовий менеджмент” iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ 2002
Ф 59 Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. М. Радзієвська,...
Методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „фінансовий менеджмент” iconРобоча програма з дисципліни "фінансовий менеджмент" За напрямом: 0501 „Економіка І підприємництво" Для спеціальності: 05. 0104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент”, з урахуванням матеріалів навчально-методичного посібника “Фінансовий менеджмент”: Навч метод посібник для...
Методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „фінансовий менеджмент” iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання ргз з дисципліни „Фінансовий аналіз” (для студентів 6 курсу...
Методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „фінансовий менеджмент” iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Програмні засоби систем управління»
Вивчення дисципліни передбачає відвідування студентами лек­ційних занять та виконання лабораторних робіт. Більшість лабораторних...
Методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „фінансовий менеджмент” iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи