Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «системи технологій» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» icon

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «системи технологій» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка І підприємництво»
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу «системи технологій» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка І підприємництво»
Сторінка1/3
Дата23.06.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ»

( для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» та 0502 «Менеджмент»)


Харків – ХНАМГ – 2006


Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Системи технологій» (для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» та 0502 «Менеджмент»).

Укл.: Шаповал С.В., Лапшин О.С. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 48 с.


Укладачі: С.В.Шаповал,

О.С.Лапшин


Рецензент: Н.Г.Морковська


Рекомендовано кафедрою ТБВ і БМ,

протокол № 4 від 07.03.06 р.


Зміст


Стор.

Загальні вказівки……………………………………………………………… 4

1. Програма курсу…………………………………………………………….. 5

ТЕМА 1. Технологічні процеси і технологічні системи та

їх характеристика…………………………………………………………… 5

ТЕМА 2. Технологічний розвиток і його закономірності……………… 6

ТЕМА 3. Пріоритетні напрямки технологічного розвитку та прогресивні види технологій ………………………………………………………………. 7

ТЕМА 4. Сучасний технологічний розвиток на рівні підприємства……… 9

ТЕМА 5. Економічна оцінка технологій……………………………………. 10

ТЕМА 6. Оцінка та вибір технологічних рішень на підприємстві………… 11

ТЕМА 7. Галузеві особливості технологічного розвитку України………... 13

2. Плани практичних занять………………………………………………….. 14

3. Самостійна робота студентів……………………………………………… 46

Список літератури…………………………………………………………….. 47


^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ


Засвоєння курсу «Системи технологій» дозволить майбутнім керівникам фірм вирішувати технічні й технологічні питання без залучення спеціалістів. Знання технології допомагає економістам і менеджерам аналізувати господарську діяльність виробництва, підприємств, об'єднань, галузей промисловості або міського господарства. Головне завдання керівника підприємства – забезпечити досягнення найбільшої ефективності виробництва при найменших витратах праці, машинного часу, сировини, матеріалів і енергії. При цьому слід пам'ятати, що інтересам охорони здоров'я надається перевага перед виробничо-економічною рентабельністю.

Самостійній роботі студентів денної і заочної форм навчання приділяється значна увага – за навчальним планом 57 і 92 год. відповідно.

Студенти повинні закріпити теоретичний курс, запропонований на лекціях, працюючи з рекомендованою літературою. Завдання для самостійної роботи виконують за варіантами. Роботи перевіряються і аналізуються викладачем на практичних завданнях. Для вирішення задач у цих вказівках наведені необхідні формули, алгоритм вирішення і вихідні дані. Роботи виконують у зошиті, який здають під час заліку.


^ 1. ПРОГРАМА КУРСУ


ТЕМА 1. Технологічні процеси і технологічні системи та їх характеристика

Зміст понять техніки і технології. Роль технології в соціально-економічному розвитку суспільства. Технологія як наука та як об'єкт економічних досліджень. Поняття технологічного процесу, принципи організації. Технологічний процес і його відмінності від виробничого. Класифікація технологічних процесів. Шляхи та закономірності розвитку технологічних процесів. Техніко-економічні показники технологічних процесів.

Поняття технологічної системи. Структура систем, їх класифікація, властивості й техніко-економічний рівень. Закономірності розвитку технологічних систем. Системи технологій підприємств, галузей та міжгалузевих комплексів.


^ Тести для самоперевірки

1. Підкресліть зайве в переліку завдань технології:

А) опис виробничих процесів;

Б) розробка технологічних правил та вимог;

В) складання карт та графіків виробничих процесів;

Г) розрахунок економічної доцільності вибраних засобів механізації;

Д) контроль якості виробництва.

2. Доповніть визначення

Технологія – це наука, яка вивчає і реалізує процеси, методи, засоби……………………………………………………………………………..

3. Виберіть правильний варіант відповіді

Технологія, що вивчає процеси і методи переробки сировини, при яких змінюється її зовнішній вигляд або розміри, називається…

А) механічна;

Б) хімічна.

^ 4. Наведіть приклади технологічних операцій.

5. Знайдіть помилку у визначенні

Інтенсивний шлях розвитку виробництва полягає у тому, що збільшується кількість підприємств і працюючих, застосовуються нові методи виконання робіт, прогресивні механізми і матеріли.

6. Знайдіть відповідність компонентів групи «а» компонентам групи «б»

Група «а» Група «б»

1. Індивідуальне виробництво а) обмежена номенклатура виробів

2. Масове виробництво б) гнучкість виробництва

3. Серійне виробництво в) висока продуктивність

4. Безперервне виробництво г) однакова продукція

7. Виберіть правильну відповідь відповідно до наведеної нижче схеми

Відповідь

Твердження 1

Твердження 2

Зв'язок між твердженнями

А

правильне

правильне

правильний

Б

правильне

неправильне

правильний

В

неправильне

правильне

правильний

Г

неправильне

неправильне

неправильний


1. Матеріалоємність визначається якісними характеристиками сировини і механічними втратами, тому для отримання найбільшого прибутку використання техногенної сировини має пріоритетне значення.


ТЕМА 2. ^ Технологічний розвиток і його закономірності

Взаємозв'язок розвитку науки, техніки і технологій. Розвиток поколінь техніки і технологій у світовій економічній системі. Типи науково-технічного і технологічного розвитку. Технологічний розвиток еволюційного та революційного типу. Технічні цикли. Зміст і структура науково-технічних циклів. Модель циклічного розвитку поколінь технологій.

Технологія як фактор економічного зростання. Виробничо-технологічна структура та її місце в економічній системі. Поняття технологічних зрушень в економічному розвитку та проблема зміни технологій. Особливості структурних зрушень в індустріальній та інформаційній економіках. Прогнозування нової технології.


^ Тести для самоперевірки

1. Заповніть схему «Ознаки індустріальної інформаційної технології»2. Проаналізуйте ефективність впровадження автономних персональних комп’ютерів за схемою

Витрати

Ефект


ТЕМА 3. ^ Пріоритетні напрямки технологічного розвитку та прогресивні види технологій

Вибір пріоритетних напрямків технологічного розвитку. Науково-технічні, технологічні, соціально-економічні та екологічні фактори. Світові тенденції розвитку прогресивних технологій. Критерії прогресивності технологій, їх роль у ресурсозбереженні, енергозбереженні, створенні нової техніки і нових видів продукції.

Сучасні види та характеристика прогресивних технологій виробництва: біотехнології, генна інженерія, оптоелектроніка, космічна, лазерна тощо. Нові технології в автоматизації і роботизації виробництва. Автоматизація матеріального виробництва як основа розвитку соціальної сфери. Пріоритетний розвиток соціальної сфери, основні напрями. Перспективи їх розвитку в Україні та провідних індустріальних країнах.

Пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки в Україні. Соціально-економічні особливості реалізації державних науково-технічних програм.


Тести для самоперевірки

1. Заповніть схему: «Основні ознаки прогресивних технологій»2. Назвіть способи реалізації робочих процесів

А. Дозування матеріалів. Б. Формоутворення. В. Зміна властивостей.

1) Різання, 2)Зміцнення, 3)Термомеханічна обробка, 4) Лиття,

5) Випарування, 6)Хіміко-термічна обробка.

3. Доповніть речення

Екологічно орієнтованими робочими процесами обробки матеріалів є такі, що ……………………………………………………………………………………..


ТЕМА 4. ^ Сучасний технологічний розвиток на рівні підприємства

Автоматизація виробництва як вищий етап технологічного розвитку підприємства. Напрямки технологічного оновлення виробництва.

Поняття гнучких виробничих систем, їх структура та властивості. Ефективність створення і використання гнучких виробничих систем. Поняття науково-технічної підготовки сучасного виробництва (науково-дослідна, конструкторська, технологічна підготовка). Автоматизовані системи науково-технічної підготовки виробництва.


^ Тести для самоперевірки


1. Знайдіть відповідність компонентів групи «а» компонентам групи «б»

Група «а» Група «б»


1. Наукова підготовка а) процеси оптимізації номенклатури

2. Конструктивна підготовка б) технологічне проектування і оснащ.

3. Технологічна підготовка в) патентне дослідження

г) експериментальні дослідження


2. Установити правильну послідовність, вказавши порядок цифрами

Інженерне прогнозування

Удосконалення організації та управління виробництвом

^ Параметрична оптимізація об’єктів виробництва

Забезпечення виробничої та експлуатаційної технологічності конструкцій

Розробка технологічних процесів

Пошукове дослідження

Постановка проблеми

Патентне дослідження

Проектування і виготовлення засобів технологічного оснащення

^ Теоретичні й експериментальні дослідження


3. Обведіть кружечком правильну відповідь

Маршрутні міжцехові карти вказують переходи до кожної операції, способи її виконання, технологічні режими, дані про засоби технічного оснащення, матеріали і витрати праці.

А) Так. Б) Ні.

4. Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив

Виявлення і використання відомих конструктивних рішень і матеріалів; відпрацювання технологічних рішень, технологічний контроль і коригування конструкторської документації здійснюється на етапі конструкторської (а) або технологічної підготовки?

5. Перелічіть документи, які необхідні при вирішенні таких завдань:

1) ^ Розробку нових технологічних процесів здійснюють на основі

……………………………………………………………………………………………

2) Визначення трудомісткості та собівартості робіт здійснюють на основі…………………………………………………………………………………….


ТЕМА 5. Економічна оцінка технологій

Система показників ефективності технологій та їх вплив на загальні економічні показники виробництва. Вартісна оцінка нової технології з використанням економетричних моделей. Основні методи економічної оцінки технологій. Метод «витрати - ефективність». Рівень технології як показник якості технологічного процесу. Вплив технології на якість продукції. Методи контролю якості продукції. Комплексне управління якістю продукції за міжнародними стандартами. Показники техніко-організаційного та технологічного рівня виробництва. Рівень технологічного впливу, технологічної інтенсивності, керованості, адаптації, безпеки та їх оцінка.


^ Тести для самоперевірки

1. Дайте визначення

Якість – це……………………………………………………………………

Петля якості – це…………………………………………………………..

2. Заповніть «Ланцюгову реакцію» Демінга3. Доповніть визначення

Безвідмовність – це властивість виробу зберігати працездатність…………………………………………………………………

Довговічність - це властивість виробу зберігати працездатність…………………………………………………………………

Збереженість - це властивість виробу зберігати працездатність…………………………………………………………………

Гігієнічні показники показують відповідність виробу……………………

Антропометричні показники показують відповідність виробу……………………

Психологічні показники показують відповідність виробу……………………

4. Знайдіть відповідність компонентів групи «а» компонентам групи «б»

Група «а» Група «б»

1. Показники ергономічності виробів а) оригінальність

2. Показники естетичності б) оздоблення

3. Показники екологічності в) розміри та форма

4. Показники безпеки г) хімічний склад


ТЕМА 6. Оцінка і вибір технологічних рішень на підприємстві

Формування системи показників технологічних рішень. Вибір економічних, технологічних, технічних критеріїв. Визначення оптимальних параметрів технологічного процесу.

Основні поняття стандартизації та метрології. Міжнародна стандартизація. Принципи побудови засобів контролю.

Формування системи техніко-економічних показників, які визначають якість технологічних рішень. Техніко-економічний аналіз технологічних рішень на альтернативній основі. Вибір оптимального варіанта технологічного рішення.


^ Тести для самоперевірки

1. Вставте пропущене слово

……………– це наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення єдності вимірювань і способи досягнення необхідної точності їх.

………………вимірювань означає максимальну наближеність їх результатів до істинного значення вимірюваної величини.

………………вимірювання – характеристика якості вимірювання, яка відображає близькість до нуля систематичної похибки вимірювання.

………………… – діяльність, яка полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування для вирішення потенційних завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню і сприянню науково-технічному співробітництву.


…………………….– документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, що стосуються діяльності чи її результатів, з метою встановлення впорядкованості у певній галузі, розроблений у встановленому порядку.

……………………..– документ, що встановлює технічні вимоги, яким мають відповідати продукція, процеси чи послуги.


ТЕМА 7. Галузеві особливості технологічного розвитку України

Сучасний стан, особливості і тенденції розвитку базових технологій основних галузей промислового виробництва: паливно-енергетичного комплексу, будівництва, машинобудування, металургії, хімічної промисловості тощо. Галузеві особливості систем технологій матеріальної та нематеріальної сфер виробництва. Шляхи вдосконалення та модернізації систем технологій найважливіших галузей матеріальної та нематеріальної сфер виробництва.


^ Тести для самоперевірки

1. Назвіть основні завдання технології будівельних процесів

2. Виберіть правильний варіант відповіді

1) Технологічно однорідний і організаційно неподільний елемент, що забезпечує створення первинної будівельної продукції ( наприклад, розробка ґрунту, транспортування конструкцій), називається

^ А. будівельним процесом. Б. робочою операцією.

2) Норма часу виражається такими одиницями виміру

А. год./м2; Б. год./т; В. м2/год.

3. Вставте пропущене слово

Норма………….- кількість продукції, яка має бути вироблена за одиницю часу робітником відповідного фаху і кваліфікації в умовах правильної організації праці та виробництва.

Норма…………- це ……………, який встановлено на виконання одиниці продукції робітником відповідного фаху і кваліфікації в умовах правильної організації праці та виробництва.

Частина умовного розчленування об’єкта будівництва по вертикалі з технологічних міркувань - …………..

Частина загального фронту робіт, що призначається для одного виконавця або для бригади - ………..

^ Обсяг будівельної продукції, що випускається за одиницю часу.

Перевірка якості конструкцій заводського виготовлення, будівельних матеріалів і виробів, які постачаються на будівельний майданчик - ……………..контроль.

Перевірка якості виконаних робіт - …………………..контроль.


^ 2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗАНЯТТЯ № 1

У результаті проведення заняття проводиться замір знань з дисциплін, що передують вивченню курсу «Системи технологій»: «Основи економічної теорії», «Безпека життєдіяльності», та ін.. Під час опитування за матеріалами лекції №1 студенти повинні знати основні визначення, поняття, терміни.

1. Показ навчального фільму «Нові технології у будівництві. Розробки японських вчених».

2. Вирішення задач

1. Для фірми визначити діаметр циліндричного силосу для зберігання цементу. Висота силосу 10 м. Треба зберігати 100 т цементу. Насипна щільність цементу 1300 кг/м3 . Коефіцієнт заповнення силосу 0,9.
а) б)

Рис.1


а) V = ?R2 H; б) V =⅓ ?R2 H;

V=m/?


2. Визначити кількість циліндричних силосів, що входять до складу цементу ємністю 1500 т. Висота силосної банки 10 м, діаметр 6 м. Насипна щільність цементу 1300 кг/м3 . Коефіцієнт заповнення силосу 0,9.

3. Визначити площу складу піску ємністю 3000 т. Насипна щільність піску 1300 кг/м3 . Кут відкосу 45°. Висота штабелю 3 м.

^ ЗАНЯТТЯ № 2

Технологічні процеси

У результаті проведення заняття студенти повинні знати принципи організації технологічного процесу

1. Показ навчального фільму

«Принципи організації технологічних процесів у будівництві»

2. Вирішення задач на тему «Принципи організації технологічного процесу на складах підприємств».


^ Методичні вказівки


Склади – будівлі, споруди та обладнання, призначені для приймання, розміщення та зберігання товарів, підготовки їх до використання і реалізації споживачеві.

Необхідність у спеціально обладнаних майданчиках чи помешканнях для утримання запасів існує на всіх стадіях технологічного циклу. Тому на практиці використовують різні види складів. Сукупність технологічних операцій на різноманітних складах приблизно однакова. Це пояснюється тим, що в різних процесах склади виконують такі функції:

  • тимчасове розташування та зберігання матеріальних запасів;

  • надання інших властивостей матеріальним потокам;

  • забезпечення логістичного сервісу у системі споживання.

Матеріальний потік – вантажі, деталі, товарно-матеріальні цінності, що розглядаються у процесі виконання різних операцій (розвантаження, навантаження, транспортування, пакування, сортування та інші) та віднесені

до певного часового інтервалу.

^ Вхідний матеріальний потік – матеріальний потік, що потрапляє на склад ззовні.

Внутрішній матеріальний потік - матеріальний потік, що утворюється у

результаті здійснення операцій на складі.

^ Вихідний матеріальний потік - матеріальний потік, що потрапляє зі склада споживачеві.

Розглянемо технологічний процес на складі.

На дільниці розвантаження сировина, напівфабрикати, конструкції або

товари розвантажуються з транспортного засобу. Деякі товари

перевіряються, сортуються. Матеріали розпаковують, розкладають за профілями, марками, розмірами, встановлюють їх кількість (за теоретичною масою). Вибірковими замірами перевіряють відповідність матеріалу вимогам стандартів або технічних умов замовлення і складають акт на прийом вантажу.

Якщо виявлено відхилення від норм, то складають рекламаційний акт. Потім додатково маркірують товар. Зберігання матеріальних цінностей здійснюється відповідно до вимог стандартів. На складі при необхідності виконують операції з розморожування матеріалів або інші підготовчі операції.

Ємність складів є головним фактором, що визначає його тип і спосіб механізації вантажно-розвантажувальних робіт.

Залежно від способу подання та розвантаження матеріалів споруджують такі типи складів: відкриті штабельні, штабельно-траншейні, штабельно-естакадні, закриті напівбункерні, бункерні, силосні та інші. Закриті склади

найбільш поширені для зберігання якісної сировини або товарів з певними

вимогами до температуро-вологісного режиму зберігання. На штабельних складах матеріал подають за допомогою штабелеукладача, а розвантажують екскаваторами, автонавантажувачами та іншими механізмами. Штабельно-траншейні склади обладнані траншеями для транспортування матеріалів стрічковими конвеєрами.

Завдання 1. Визначення об’єму складу сипких матеріалів

1. Підприємства з цілорічним режимом роботи

Для заводів із цілорічним режимом роботи ємність складів визначається залежно від режиму відвантаження готової продукції. Якщо відвантаження цілорічне, ємність складів повинна визначатися продуктивністю заводу та припустимої перерви у поданні транспорту під навантаження готової продукції з урахуванням подальшої форсованої подачі вагонів:

V =,

де Q – річна потужність заводу, (Q = 500000 м3);

t - розрахунковий період часу перерви у поданні транспорту; 15 діб;

K - коефіцієнт форсування подання вагонів ( К = 1,5 – 2 );

R – коефіцієнт, виведений на підставі практичних даних ( 1,1 – 2,0 ).

Ємність складу повинна забезпечувати зберігання не тільки повного

обсягу продукції, але і кожного окремого виду товарів за встановленою номенклатурою.

На випадок аварійних затримок у подачі транспортних засобів біля складів треба зарезервувати вільні майданчики, на яких можна розваловувати матеріал зі складу.

Якщо відвантаження готової продукції сезонне, то ємність складу визначається за формулою

V =,

де N- тривалість сезону відвантаження, календарні дні ( 90 днів).


^ 2. Підприємства із сезонним режимом роботи


Ємкість складу залежить від потужності заводу, тривалості сезону роботи і планової потреби в продукції. Досвід роботи заводів показав, що їх продукція нерівномірно споживається протягом року. Тому обсяг готової продукції заводів із сезонним режимом роботи розбивається на дві частини: продукція, що відпускається тільки сезонно, та продукція, що відпускається протягом року.


V =PQ (365 – n)/365,

де Q – річна потужність заводу, (Q = 500000 м3 ) ;

n –тривалість сезону роботи заводу, календарні дні; (90 днів)

Р – коефіцієнт, який визначає обсяг продукції, що споживається протягом року ( 0,7).

Розраховуючи ємкість складу, слід брати до уваги , що сипкі матеріали, які зберігаються на відкритому складі, утворюють конус з кутом природного

відкосу 35 – 40°, який залежить від стану матеріалу та фракційного складу.

Якщо матеріал зберігається у силосах, то треба враховувати коефіцієнт заповнення складу. При розміщенні конструкцій на складах необхідно керуватися правилами техніки безпеки, пожежної безпеки та технологічними факторами організації складського господарства.

Завдання 2.

Склад продовольчих товарів

Загальна площа складу S =( S1 + S2+ S3 + S4 + S5 + S6 + S7),

де S 1 - площа під матеріалами, що зберігаються ( під стелажами, штабелями та іншими пристосуваннями для зберігання товарів );

S2 - площа під проїздами та проходами;

S3 - площа ділянки прийомки;

S4 - площа ділянки комплектування;

S5 – площа робочих місць працівників;

S6 – площа приймальної експедиції;

S7 – площа відправної експедиції.

Розглянемо порядок розрахунків величин, що входять до складу формули.

1. ^ Площа під матеріалами, що зберігаються (під стелажами, штабелями та іншими пристроями)

S1 = ( Q Ч З Ч Кн ) / ( 254 Ч Сv Ч Кв Ч Н ),

де Q – річний товарообіг, у.о./рік;

З – розмір товарних запасів, днів;

Кн- коефіцієнт нерівномірності завантаження складів; Кн = 1,1;

Кв – коефіцієнт використання вантажного об’єму складів;

Сv – вартість 1 м3 товару, який зберігається на складі, у.о.;

Н - висота штабеля, м;

254 – кількість робочих днів у поточному році.

Коефіцієнт використання вантажного об’єму складів характеризує щільність і висоту штабеля і розраховують за формулою

Кв = Vпов/ SобЧН,

де Vпов - об’єм товарів в упаковці, який можна укласти на даному обладнанні , м3;

Sоб – площа, яку займає проекція зовнішніх контурів обладнання на горизонтальну площу, м3.

Технологічне значення коефіцієнта Кв полягає в тому, що обладнання не- можливо повністю заповнити товаром. Для того, щоб здійснити укладку і виїмку з місць зберігання, потрібно залишати технологічні зазори. Спеціальне обладнання теж займає певний простір на складі, що зменшує вантажний об’єм.

Розрахунок Кв для стелажа марки СТ-2М-ІІ показав, що при зберіганні товарів на піддонах Кв =0,64, а без піддонів Кв = 0,67.


^ 2. Площа під проїздами та проходами

Площа проїздів та проходів визначається після варіанту механізації та залежить від типу підйомно-транспортних машин, які використовуються у технологічному процесі.

^ 3. Площа ділянки прийомки і комплектування

Площа ділянки прийомки і комплектування розраховується на основі укрупнених показників розрахункових навантажень на 1м2 площі. У табл. 1 наведено дані для визначення кількості товарів на 1м2 площі.

Таблиця 1. Укрупнені показники розрахункових навантажень на 1м2 площі на

ділянках прийомки і комплектування


Назва товарної групи

Середнє навантаження при висоті укладки 1м, т/ м2

(або вага 1 м3 товару в упаковці, т )

Консерви м’ясні

0.85

Консерви рибні

0.71

Консерви овочеві

0.60

Консерви плодовоягідні

0.55

Цукор

0.75

Кондитерські вироби

0.50

Варення, джем, повидло, мед

0.68

Чай

0.32

Борошно

0.70

Крупа

0.55

Макаронні вироби

0.20

Інші продовольчі товари

0.50


4. Площа робочих місць працівників

Розмір робочого місця завідувача складом приймають 12 м2.


5. Площа приймальної експедиції

Приймальна експедиція організується для розміщення товарів, що надійшли в неробочий час. Розмір площі приймальної експедиції визначають за формулою

S6 = ( Q Ч t п.е.Ч Кн ) / (Ср Ч 365 Ч qе ),

де Q – річний товарообіг, у.о./рік;

t п.е - кількість днів, протягом яких товар буде знаходитись у приймальній експедиції;

Кн- коефіцієнт нерівномірності завантаження складів; Кн = 1,1;

Ср - приблизна вартість 1т товару, який зберігається на складі, у.о./т;

qе - укрупнений показник розрахункових навантажень на 1 м2 в експедиційних приміщеннях, т/м2 .

^ 6. Площа відправної експедиції

Площу відправної експедиції визначають за формулою

S7 = (Q Ч t в.е. Ч А Ч Кн )/(Ср Ч 254 Ч qе Ч 100) ,

де t в.е – кількість днів, протягом яких товар буде знаходитись у відправній експедиції;

А – частина товарів, які проходять через відправну експедицію, %.


Використовуючи наведені формули та дані табл.2, треба виконати розрахунок складу. Результати занести до табл.3.


Таблиця 2. Вихідні дані для виконання завдання

Показники

Позначення

Одиниця виміру

Значення показника

Річний товарообіг


Q

Ум.о./рік

1000000

Розмір товарних запасів


З

дні

30

Коефіцієнт нерівномірності завантаження складів


Кн

-

1,1

Коефіцієнт використання вантажного об’єму складів


Кв

-

0,64

Вартість 1 м3 товару, який зберігається на складі


Сv

Ум.од./м3

100

Висота штабеля

Н

м

3,5


Кількість днів, протягом яких товар буде знаходитись у приймальній експедиції


t п.е

дні

0,5


Приблизна вартість 1 т товару, який зберігається на складі


Ср

Ум.од./т

200

Укрупнений показник розрахункових навантажень на 1 м2 в експедиційних приміщеннях


qе

т/м2

0,5

Кількість днів, протягом яких товар буде знаходитись у відправній експедиції


t в.е

дні

0,5

Частина товарів, що проходять через відправну експедицію


А

%

50

Кількість днів, протягом яких товар буде знаходитись на ділянці комплектування


t

дні

1


Таблиця 3. Експлікація технологічних зон складу

Назва технологічної зони

Розмір площі зони, м2

Зона зберігання (вантажна зона)
Площа проїздів та проходів
Ділянка прийому товарів
Ділянка комплектування товарів
Прийомна експедиція
Відправна експедиція
Робоче місце завідуючого складом
Загальна площа складу


Завдання 2. Розрахунок потреби будівництва у складах

Запас матеріалів, конструкцій та виробів на складах розраховують за формулою

Зск = QЧTн ЧК1 ЧК2 сп,

де Тсп – тривалість споживання, діб;

Tн - норма запасу, діб;

К1 = 1,1; К2= 1,3.

Розрахункову площу встановлюють для кожного виду матеріалів


Зрск/VЧKп,

де V- норма складування на 1 м кв. площі складу;

Кп =0,5…0,7 – коефіцієнт використання площі складу.

Норми запасу основних матеріалів, конструкцій та виробів (Tн ) наведені в табл.4; норми складування матеріалів (V) наведені в табл.5. Результати розрахунків занести в табл.6.


Таблиця 4. Норми запасу основних матеріалів, конструкцій та виробів
п/п

Матеріали, конструкції, вироби

При доставці автотранспортом на відстань

до 50 км

більше 50 км

1

Сталь, труби металеві, лісоматеріали, сантехнічні та електротехнічні вироби, кольорові метали і т.ін.

12 діб

15 – 20 діб

2

Цемент, скло, рулонні й азбестоцементні матеріали, столярні вироби

8 – 12 діб

10 – 15 діб

3

Цегла будівельна, каміння бутове, сипучі матеріали, збірні залізобетонні конструкції та труби, утеплювач плитний, перетинки

5 – 10 діб

7 – 20 діб


Таблиця 5. Норми складування матеріалів

п/п

Найменування матеріалів, виробів, конструкцій

Одиниця виміру

Норми складування на 1 м2

Тип складу

1

Збірні залізобетонні вироби

м3

0,8 – 1,2

відкритий

2

Цегла будівельна

м3

2,0

відкритий

3

Цемент, гіпс, вапно

т

1,5 – 2,0

закритий

4

Ліс круглий

м3

1,3 – 2,0

навіс

5

Ліс розпиляний

м3

1,2 – 1,5

навіс

6

Віконні та дверні рами

м2

15 - 20

закритий

7

Паркет

м2

50,0

закритий

8

Плитки метлаські

м2

70 - 80

закритий

9

Хвилясті азбестоцементні листи

т

3,0

навіс

10

Скло віконне листове

м2

70 - 200

закритий

11

Фарби, лаки, хімікати

т

0,6 – 1,6

закритий

12

Сталеві труби

т

0,5 – 0,8

відкритийТаблиця 6. Розрахунок площі складівп/п

Назва констр.

Одиниця виміру

Q

Tн

Зск

V

КП

Зр

Зпр.

Тип складу

L,м

В,м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


^ ЗАНЯТТЯ № 3

Технологічний розвиток і його закономірності

Перед студентами висувається завдання скласти принципову технологічну схему для виробництва продукції ( по варіантах) за описаною технологією. Студент повинен вміти вибрати для кожного технологічного процесу необхідне обладнання, користуючись довідковою літературою.


^ ЗАНЯТТЯ № 4

Розрахунок матеріального балансу для конкретного виробництва

Студент повинен вміти визначити необхідну кількість сировини для забезпечення заданої потужності підприємства.


Методичні рекомендації


Мета розрахунків – визначити кількість сировини, необхідної для виконання заданого об’єму виробництва продукції підприємства з урахуванням технологічних втрат.

Вихідні дані:

  • виробнича потужність підприємства;

  • спосіб і технологічна схема виробництва;

  • склад сировинної маси;

  • фізико-механічні властивості сировини і виробів;

  • технологічні й фізичні втрати на всіх стадіях технологічного процесу.

До початку розрахунку треба скласти технологічну схему виробництва. Розрахунок ведуть від складу готової продукції до складу сировини по кожній ділянці виробництва.


^ ЗАНЯТТЯ № 5

Технологічний розвиток і його закономірності

Перед студентами висувається завдання скласти принципову технологічну схему для виробництва продукції ( по варіантам) за описаною технологією. Студент повинен вміти вибрати для кожного технологічного процесу необхідне обладнання, користуючись довідковою літературою


^ ЗАНЯТТЯ № 6

Проблема модернізації виробничої бази

Студент повинен вміти аналізувати різні технологічні аспекти виробництва, порівнювати за технічними характеристиками обладнання підприємств на підставі довідкової та періодичної літератури

Студент повинен вміти:

    • вибрати будівельний кран для конкретного об’єму за технічними параметрами.


  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «системи технологій» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconН. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни
«науково-дослідницька робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства»,...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «системи технологій» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства т.І. Світлична, Н. В. Дріль методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «прогнозування»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Прогнозування” для студентів (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «системи технологій» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconІ. В. Фісун методичні вказівки
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «системи технологій» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconК. В. Кузьмичова. Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи
«Інформаційні системи І технології на підприємстві» для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 0501 – “Економіка...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «системи технологій» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconМ. П. Пан Методичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «системи технологій» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconВ. В. Жван Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Тендерна діяльність» (для студентів денної І заочної форм...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «системи технологій» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, В.І. Лисиця.–...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «системи технологій» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко,...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «системи технологій» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconГ. Ф. Скала, М. П. Пан, В. М. Тимошенко, І. А. Ачкасов Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Економіка й організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни „ Економіка й організація інноваційної...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «системи технологій» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Аудит» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 050106 «облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи