Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011 icon

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011
Скачати 164.54 Kb.
НазваЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011
Дата23.06.2012
Розмір164.54 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни

«Організація та управління діяльністю інформаційних установ»

для студентів заочного факультету за напрямом

6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність


Дніпропетровськ НМетАУ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни

«Організація та управління діяльністю інформаційних установ»

для студентів заочного факультету за напрямом

6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні Вченої ради академії

Протокол № 15 від 27.12.2010.


Дніпропетровськ НМетАУ 2011


УДК 338.2(075.8)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних установ» для студентів напряму 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність / Укл. С.В. Савченко. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2011 – 14 с.


Містить характеристику дисципліни, робочу програму, вимоги до виконання контрольних робіт, тематику контрольних завдань, запитання до іспиту та перелік рекомендованої літератури з дисципліни. Призначена для студентів напряму 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання.


Укладач С.В. Савченко, канд. іст. наук, асист.


Відповідальний за випуск: О.В. Михайлюк, д-р. іст. наук, доц.


Рецензент В.Т. Британ, канд. іст. наук, доц. (НМетАУ)


Зміст1. Характеристика дисципліни

2. Робоча програма дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних установ»

3. Вимоги до написання контрольних робіт

4. Тематика контрольних робіт

5. Запитання до іспиту

Рекомендована література


1.Характеристика дисципліни


Навчальна дисципліна “Організація та управління діяльністю інформаційних установ” є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – формування знань та придбання навичок, необхідних для роботи у сучасних інформаційних установах, організаціях, вільна професійна орієнтація у системах та мережах інформаційних потоків, спрямування курсу управління організацією.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- технологічний зміст діяльності інформаційних установ;

- основні вимоги до інформаційного забезпечення установ;

- теоретичні основи інформаційних процесів в установах;

- специфіку спілкування в процесі інформаційної діяльності;

- методи і технічні засоби діяльності інформаційних установ;

- еволюцію організації та управління діяльністю інформаційних установ;

- правове та договірно-правове регулювання діяльності в інформаційних установах;

­- структуру установи, що надає інформаційні послуги;

- ­специфіку інформаційної продукції та її ринки.

вміти:

- професійно оцінювати ідеї, пропозиції, рекомендації для прийняття управлінських рішень в галузі інформаційної діяльності;

- скеровувати інформаційний процес колективних заходів;

- підвищувати рівень достовірності інформаціїї, забезпечувати її зберігання;

- формувати, удосконалювати інформаційні потоки, стискати інформацію в інформаційних потоках;

- застосовувати методи і технічні засоби інформаційної діяльності в установах;

- удосконалювати роботу інформаційних та інформаційно-аналітичних служб, підрозділів, секторів;

- здійснювати економічний аналіз та оцінку ефективності діяльності інформаційних та інформаційно-аналітичних установ.

Критерії успішності – отримання позитивних оцінок на практичних заняттях, при виконанні контрольної роботи та складанні заліку.

Засоби діагностики успішності навчання – опитування на практичних заняттях, перевірка контрольних робіт, іспит.

Зв’язок з іншими дисциплінами. «Організація та управління діяльністю інформаційних установ» тісно пов’язана з такими дисциплінами як «Документознавство», «Інформаційно-аналітична діяльність» та «Інформаційний менеджмент


2.Робоча програма дисципліни «Організація та управління діяльність інформаційних установ»


Загалом 144 год

16 год. лекційних

8 год. практичних

1 індивідуальна робота


Тема та зміст заняття

Ауд.


Лекц.

Практ.

1


Поняття загального управління. Характеристика організації.

Розвиток теоретичних основ управління. Управління як функція та процес.

Поняття і теоретичні основи організації.

Організації та сучасне життя. Концепція

Макса Вебера ? ідеальна бюрократія. Формальні не неформальні відосини в організаціях. Теорія нагляду Мішеля Фуко. Японська модель організації.


2


2
2

Структура управління організацією.

Поняття, принципи, підходи до побудови структур управління.

Макс Вебер та його модель ідеального

управління. Управління документацією в організаціях: історичний та методологічний аспекти.

Наукові принципи управління організацією та установою. Поняття організаційної системи. Класифікація організацій.

2


2

3

Принципи управління та вдосконалення

інформаційно-документаційних процесів

в установі. Принципи управління

документаційно-інформаційними процесами у вітчизняних та зарубіжних інформаційних установах. Зміни в теорії та практиці

управління. Шляхи раціоналізації

ДІП (документаційно-інформаційних процесів).

4

4
4

Організація документообігу в

інформаційних установах. Етапи,

принципи, аналіз. Оцінювання

ефективності документообігу та

інформаційних процесів. Ключові

елементи сучасної інформаційної

установи. Типологія та

класифікація інформаційних установ.

Структура інформаційних установ та взаємодія її

структурних елементів.

2


2

5

Критерії раціональності

організації документообігу в інформаційній установі. Принцип раціональності у

створенні інформаційної установи.

Модель ідеальної організації

документообігу в інформаційній установі.

Роль документознавця як

”інформаційного менеджера” в установі.

2

2
6

Правове забезпечення

інформаційної діяльності в Україні.

Основні положення Закону України

«Про інформацію». Закон України

«Про доступ до публічної інформації».

Документаційне забезпечення діяльності

установ в Україні. Закон «Про

науково-технічну інформацію».


2

2
7

Інформація як об’єкт, інструмент та мета діяльності інформаційної установи.

Вимоги до документованої інформації.

Структура інформаційно-комунікаційної

системи. Національна програма інформатизації. Нормативно-правові акти органів виконавчої влади щодо забезпечення діяльності інформаційних установ.

Інформаційне забезпечення управління:

поняття, основи, принципи, мета. Інформаційна взаємодія. Діяльність керівника.

Документаційне забезпечення діяльності

Установи.

2
2

8

Архівна та бібліотечна система України.

Специфіка інформаційних послуг

архівної установи. Нормативно-правова база

Бібліотечна система України. Інформаційні послуги сучасної бібліотеки.

Нормативно-правова база.

2

2
Інформаційні послуги сучасної бібліотеки. Інформаційний продукт як інструмент впливу на громадську свідомість.


9

Інформаційні потоки в організації.

Психологічні особливості

інформаційно–управлінської діяльності.

Експертні оцінки у підготовці інформації для прийняття управлінських рішень.

Інформаційне моделювання.

Інформаційний ринок. Інформаційний

консалтинг. Управлінське консультування. Інформаційна експертиза. Інформаційний посередник.

2
2
^

3.Вимоги до написання контрольних робітКонтрольна робота є обов’язковим складником у процесі вивчення дисципліни ОУДІУ. Вона виконується студентом у вигляді рукопису в окремому зошиті (12-16 с.). Контрольна робота повинна містити такі елементи:

1) формулювання теми;

2) план, що складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури. Сама робота має бути чітко структурована за планом, заявленим на першій сторінці. Звертаємо увагу, що вступ, висновки та список літератури нумерації не підлягають;

3) нумерація сторінок (знизу посередині або в правому куті);

4) список використаної літератури та джерел. Його оформлення має відповідати офіційним правилам бібліографічного опису. Наприклад: Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту / О.В. Матвієнко. – К., 2004. – 128 с.

Поклик на електронну публікацію оформлюється так:

Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://andrushivka.org.ua – назва з екрану

Або: Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту [Електронне видання]. –URL: http://andrushivka.org.ua

Для написання контрольної роботи студент повинен опрацювати щонайменше 3-4 джерела. Перелік літератури має бути складено за алфавітом. Частину необхідної літератури студент може одержати на інтернет–сторінці кафедри документознавства та інформаційної діяльності за адресою: http://www.nmetau.edu.ua/?mod=div&id=2046&page=600


Зверніть увагу: контрольні роботи у вигляді рефератів, видрукуваних на портативному друкарському верстаті (printer), до розгляду не приймаються!
^

4.Тематика контрольних робіттеми

Назва теми


1

Розвиток наук інформаційно-комунікаційного циклу.

Інформаційні комунікації.
2

Основні концепції інформаційного менеджменту (ІМ).

ІМ як галузь менеджменту організації.
3

Інформаційні потоки в організації. Структура потоків.
4

Соціально-психологічні особливості управлінської діяльності.

Колектив установи як психологічний феномен.
5


Поняття інформаційно-аналітичної діяльності. Аналіз інформації

як основа правильного ухвалення управлінського рішення.

Види інформаційно-аналітичної діяльності.
6

Оглядово-аналітична робота. Поняття, категорії.

Види оглядово-аналітичної діяльності.
7

Роль експертних оцінок у підготовці інформації для

прийняття управлінських рішень.

Процедура експертизи інформації.
8

Інформація як об’єкт моделювання.

Процес інформаційного моделювання та результат.
9

Поняття інформаційних продуктів та послуг.

Структура інформаційного ринку.
10

Електронні публікації.

Інформаційний консалтинг.
11

Інформація як об’єкт захисту.

Інформація як товар. Надання інформаційної послуги.
12

Загальні проблеми управління організацією та установою.
13

Правові та теоретико-методологічні основи організації та управління діяльністю інформаційних установ.
14

Експертні оцінки у підготовці інформації для прийняття

управлінських рішень.
15

Інформаційне забезпечення управління.
16

Діяльність інформаційних установ в Україні: практичний

аспект (функціонування архівної та бібліотечної системи)

17

Структура інформаційного ринку. Інформаційни консалтинг.

18

Основні концепції інформаційного менеджменту.
5.Запитання до іспиту


 1. Поняття загального управління. Характеристика організації.

 2. Розвиток теоретичних основ управління. Поняття і теоретичні основи організації.

 3. Організації та сучасне життя.

 4. Концепція М. Вебера ? ідеальна бюрократія.

 5. Формальні не неформальні відосини в організаціях. Теорія нагляду Фуко.

 6. Японська та західна модель організації. Структура управління організацією.

 7. Поняття, принципи, підходи до побудови структур управління.

 8. Управління документацією в організаціях: історичний та методологічний аспекти. Принципи наукового управління.

 9. Принципи управління документаційно-інформаційними процесами у вітчизняних та зарубіжних інформаційних установах.

 10. Зміни в теорії та практиці управління.

 11. Шляхи раціоналізації ДІП (документаційно-інформаційних процесів).

 12. Організація документообігу в ІУ, етапи, принципи, аналіз.

 13. Оцінювання ефективності документообігу та інформаційних процесів.

 14. Ключові елементи сучасної інформаційної установи.

 15. Типологія та класифікація сучасних організацій.

 16. Критерії раціональності організації документообігу в інформаційній установі (ІУ).

 17. Роль документознавця як ”інформаційного менеджера” в установі.

 18. Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні.

 19. Основні положення Закону України «Про інформацію».

 20. Закон України «Про доступ до публічної інформації».

 21. Документаційне забезпечення діяльності установ в Україні.

 22. Інформація як об’єкт, інструмент та мета діяльності ІУ.

 23. Вимоги до документованої інформації.

 24. Структура інформаційно-комунцікаційної системи.

 25. Інформаційне забезпечення управління Закон «Про інформацію» та «Про науково-технічну інформацію». Національна програма інформатизації.

 26. Інформаційне забезпечення управління: поняття, основи, принципи, мета. Архівна система України. Специфіка інформаційних послуг архівної установи.

 27. Нормативно-правова база діяльності інформаційних установ.

 28. Бібліотечна система України. Інформаційні послуги сучасної бібліотеки. Нормативно-правова база інформаційної діяльності бібліотеки в інформаційному суспільстві.

 29. Інформаційний продукт як інструмент впливу на громадську свідомість.

 30. Інформаційні потоки в організації.

 31. Соціально-психологічні особливості інформаційно-управлінської діяльності.

 32. Експертні оцінки у підготовці інформації для прийняття управлінських рішень. Інформаційне моделювання.

 33. Інформаційний ринок: поняття, проблеми.

 34. Розвиток наук інформаційно-комунікаційного циклу.

 35. Інформаційні комунікації.

 36. Основні концепції ІМ. ІМ як галузь менеджменту організації.

 37. Інформаційні потоки в організації. Методика аналітичної роботи.

 38. Соціально-психологічні особливості управлінської діяльності.

 39. Колектив установи як психологічний феномен.

 40. Види інформаційно-аналітичної діяльності.

 41. Оглядово-аналітична робота. Поняття, категорії. Види оглядово-аналітичної діяльності.

 42. Роль експертних оцінок у підготовці інформації для прийняття управлінських рішень. Процедура експертизи інформації.

 43. Інформація як об’єкт моделювання. Процес інформаційного моделювання та результат.

 44. Поняття інформаційних продуктів та послуг. Структура інформаційного ринку.

 45. Електронні публікації.

 46. Інформаційний консальтинг. Інформація як об’єкт захисту.

 47. Інформація як товар. Надання інформаційної послуги.

 48. Загальні проблеми управління організацією та установою.

 49. Основні концепції інформаційного менеджменту.

 50. Інформаційне забезпечення управління.^
Рекомендована література
 1. Дубин Б. Российские библиотеки в системе репредуктивных институтов / Дубин Б. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.polit.ru/research/2005/10/27/libraries.html – название с экрана

 2. Закон України «Про інформацію».

 3. Закон України «Про доступ до публічної інформації».

 4. Закон України «Про національний архівний фонд».

 5. Закон України «Про науково-технічну інформацію».

 6. Информационные системы в экономике. Учебник / Под ред. В.В. Дика – М.: Финансы и статистика, 1996.

 7. Казанцева К.В. Научная организация информационной деятельности / Казанцева К.В. – М.: Наука, 1985.

 8. Картер Дж. Управленческие информационные системы / Картер Дж. – М.: Радио и связь, 1982.

 9. Костров А. Введение в информационный менеджмент / Костров А. Владимир, 1996.

 10. Коломієць Г.С., Маньковський А.Л. Інформаційна продукція: ринок, маркетинг, підготовка кадрів / Коломієць Г.С., Маньковський А.Л. – К.: Либідь, 1991.

 11. Ларин М.В. Управление документацией в организациях: проблемы истории и методологи / Ларин М.В. – М., 2000.

 12. Матвієнко О. Основи інформаційного менеджменту: Навчальний посібник / Матвієнко О. – К., 2004.

 13. Матвієнко О. Основи менеджменту інформаційних систем: Навчальний посібник / Матвієнко О. – К., 2004.

 14. Мильнер Б. З. Теория организации / Мильнер Б. – М., 2001.

 15. Никитов В., Орлов Е. Информационное обеспечение государственного управления / Никитов В., Орлов Е. – М., 2000.

 16. Румянцева З. Общее управление организацией. Теория и практика / Румянцева З. – М., 2007.

 17. Файоль Анри. Общее и промышленное управление / Анри Файоль. Пг., 1916.

Схожі:

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
«Основи біогеохімії» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
«Основи біогеохімії» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010 Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
«Соціальна екологія» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27. 12. 2010. Дніпропетровськ нметау 2011 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи