Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика зошит контрольних завдань icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика зошит контрольних завдань
Скачати 180.93 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика зошит контрольних завдань
Дата02.06.2012
Розмір180.93 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА

Зошит контрольних завдань

(для студентів 3 курсу спец. 6.050100 „Економіка підприємства”)


Харків – ХНАМГ – 2005


Етика та естетика: Зошит контрольних завдань (для студентів 3 курсу спец. 6.050100 „Економіка підприємництва”) / Укл.: Фесенко Г. Г. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 18 с.


Укладач: Г.Г.Фесенко

Рецензент: Яцюк М. В.


Упровадження курсу “Етика та естетика” пов’язане з необхідністю гуманізації освіти у вищих навчальних закладах, поєднання глибоких професійних знань з опануванням великої спадщини світової етичної та естетичної думки.

^ Мета курсу: формування системи знань з історії та сучасних концепцій етики і естетики як важливого показника освіченості фахівця.

Завдання курсу: вивчення теорій етичної та естетичної форм суспільної свідомості. Набуття навичок етичного, естетичного, загальнокультурного аналізу суспільного і культурного життя.

Предмет: основні етичні й естетичні концепції в їх історичному розвиткові.

Основною формою контролю вивчення даного курсу є виконання тестових завдань, які допомагають поглибити, закріпити й творчо осмислити одержані знання. У процесі вивчення курсу передбачається цілеспрямоване самостійне формування культурних орієнтирів і установок особистості; здібностей та потреб у художньо-естетичних переживаннях та морально-естетичних рефлексіях, тобто духовного потенціалу особистості.


Рекомендовано кафедрою історії та культурології,

протокол № 7 від 17 травня 2005 р.^ Тема 1. Етика – філософська наука про мораль


Що є предметом етики? Чому етика є філософською наукою? ________________________________________

________________________________________________

________________________________________________


________________________________________________

________________________________________________


Визначіть функції моралі:


Веління, розпорядження, певні правила поведінки, мислення і переживання, що повинні бути властиві людині, називаються ________________________


Фактично всі формулювання моральних норм можна звести до однієї: «___________________________»


Визначіть вищі етичні цінності:Що означає здатність моральної норми до універсалізації?

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________


Які етичні цінності Ви вважаєте особливо важливими для сфери бізнесу? Яку роль відіграє етика бізнесу в країнах із перехідною економікою? Визначить специфіку цього процесу в Україні.


^ Тема 2. Етичні вченняЯкий образ буття є моральним згідно з вченням кініків?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________


Порівняйте евдемоністичне вчення Арістотеля і Епікура

Евдемонія за Арістотелем

Евдемонія за Епікуром
У чому полягає найважливіший сенс людського існування за стоїками? ______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________


Визначіть моральні вимоги до людини в епоху Відродження (вчення Л.Альберті)
Розкрийте гуманістичну суть ідеї природних прав людини та теорії суспільного договору ______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Розкрийте суть теорії З.Фройда про агресивну природу людини ? ______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Хто перший з мислителів розглядав „етику” як особливе наукове знання, розробив класифікацію етичних понять?

 • Арістотель

 • І.Кант

 • Г.Гегель


Визначіть категоричні імперативи І.Канта:
Хто з мислителів ХIХ ст. розмежував поняття «мораль» і «моральність» ?

 • Г.Гегель

 • Л.Фейєрбах

 • А.Шопенгауер


Хто з мислителів ХIХ ст. стверджував, що самогубство не є виходом з життєвого страждання?

 • А.Шопенгауер

 • Ф. Ніцше.

 • Л.Фейєрбах


Яка філософська течія ХХ ст. запропонувала специфічний принцип ставлення до інших „Хто не з нами – той проти нас”?______________________________________________


Яка філософська школа ХХ ст. стверджує, що людина „вкинута” у дуже незатишний світ. Вона перебуває на самоті, в постійній турботі про шматок хліба та в інших невідкладних справах, відчуває тривогу, а часом і страх? ___________________________________________________


Кому з мислителів належить авторство твердження „Мета виправдовує засоби”?

 • Н. Макіавеллі

 • А.Шопенгауер

 • В.Ленін


Хто з гуманістів епохи Відродження є автором трактату „Про гідність людини”?

 • Піко делла Мірандолла

 • Леон Батіста Альберті

 • Нікколо Макіавеллі


Моральність –

 • Сукупність оцінок і моральних норм, прийнятих у певній епосі та спільноті чи конкретна їх система

 • філософська наука, що встановлює правила моральної поведінки

 • Сукупність оцінок і чуттєвих проявів певної особи


Хто з мислителів ХIХ ст. заперечував християнську мораль?

 • А.Шопенгауер

 • Л.Фейєрбах

 • Ф.Ніцше

Тема 3. Категорії етикиЗа що і перед ким несе моральну відповідальність особа? ___________.

Визначіть категорії моральної самосвідомості:

 • обов’язок;

 • відповідальність;

 • справедливість;

 • щастя;

 • честь і гідність людини;

 • совість;

 • розкаяння;

 • почуття сорому.


Які різновиди морального зла Ви можете виділити?Які загальні cyтнiснi риси морального зла? ________________

______________________________

_______________________________


Визначіть вид зла, до якого відносять жадібність?

 • Суспільне

 • Моральне, ворожість

 • Моральне розпущеністьЯкі категорії етики розділяють і протиставляють моральне і аморальне в культурі людини?

 • Добро і свобода

 • Свобода і необхідність

 • Зло і необхідність

 • Добро і зло


Рабство як феномен історії людства – зло:

 • Моральне

 • Соціальне

 • Природне


У культурних суспільствах, де негативно оцінюється злиття добра і зла, характерною є особистість:

 • Схильна до компромісів

 • Схильна до конфронтації

 • Схильна до співробітництва


У культурних спільнотах, де більшість людей негативно оцінює поєднання добра і зла, перевага віддається особі, яка прагне:

 • До конфронтації

 • До компромісу

 • До діалогу

Яке місце займає в житті людини проблема сенсу життя?

Завдання: Обґрунтуйте Вашу думку за одним питанням

(вибирати у відповідності з останньою цифрою залікової книжки)


 1. Чи є тоталітаризм проявом морального зла? Чи можна розглядати зло як просте заперечення добра?

 2. Чи можна бажати зла задля самого зла? Чи потрібен людині власний «досвід зла»?

 3. Як, виходячи із засад загальнолюдської моральності, Ви могли б обґрунтувати свій обов'язок перед власною локальною спільнотою?

 4. Чим визначається власне моральний аспект свободи? Яке відношення має пізнання необхідності до людської свободи?

 5. Чи може свобода дії служити достатньою підставою для обґрунтування відповідальності людини за вчинене?

 6. Чи є синонімічними терміни «свобода» і «воля»? Якщо ні - в чому Ви вбачаєте відмінність між ними?

 7. У чому, на Вашу думку, полягає основна складність пояснення свободи волі людини? Що дає ідея міжсуб'єктного спілкування для пояснення свободи волі людини?

 8. Що значить поважати моральну гідність людини? Яким є співвідношення морального обов'язку і совісті?

 9. Як пов'язані совість і свобода людини?

 10. Як співвідносяться совість і сором? Може чи не може особа, на Вашу думку, відчувати сором перед самою собою?


^ Тема 4. Національна етика. Сімейна етика. Релігійна етика. Біоетика


Що становить загальнолюдський зміст моральності?


 • Сукупність незмінних норм і принципів, що „сповіщені” кожній людській істоті

 • Система, що збагачується в ході історії новим людським смислом

 • Фундаментальні норми і правила, що регулюють вихідні ситуації людських взаємин і життєустрою, наявні за будь-яких соціально-історичних умов

 • Заповіді різних релігій як узагальнені регулятиви людської поведінки

 • Більш пізні моральні здобутки людства, такі, як ідея свободи, трудова етика, визнання неповторної цінності людської індивідуальності тощо

 • „Проблемні вузли”: співвідношення обов’язку й любові, закону й милості, самоутвердження і самовіддачі, сорому і совісті, егоїзму й альтруїзму тощо


Етноетика – це:

 • Наука, яка займається теоретико-порівняльним вивченням культур різних народів

 • Наука, яка займається описанням культур різних народів

 • Спеціальна галузь етичних знань, що розглядає моральні проблеми, пов’язані з національними спільнотами


Визначіть показники зрілості моральної культури нації:


 • Здатність визнавати власні помилки і провини

 • Здатність до національної самокритики

 • Пробуджена свідомість національної відповідальності

 • Наявність у кожної нації особливого національного характеру

 • Переконаність у вищості, порівняно з іншими, власної етнічної групи та її культури


Яка з чотирьох буддійських істин вимагає моральних зусиль людини?

 • Життя наповнене стражданнями

 • Причина страждань – бажання повноти життя, яке приковує людину до колеса сансари

 • Можна припинити страждання і досягнути нірвани

 • Існує шлях досягнення цієї мети („шлях спасіння”). Щоб стати на цей шлях життя, необхідно позбавитися від ілюзій щодо позитивного значення земних благ та пристрастей, які затіняють від людини „справжню реальність”


В якому релігійному вченні чесна завзята праця знаходить характер релігійного подвигу, стає своєрідною «мирською аскезою»?

   • Буддизм

   • Християнський протестантизм

   • Іслам

   • Християнське православ’я


Які проблеми Ви можете віднести до „біоетики”?

 • Клонування організмів

 • „Хімічні” дощі

 • Евтаназія

 • Зміна статі

 • „Озонова дірка”


Як називається збірка Божих Заповідей, збірка релігійних приписів і заборон, що становлять основу юдейської та християнської моральності за Біблією її текст було переказано Ягве Мойсеєві на горі Синай?_______________


Яка світова релігія розвинула з етико-філософської системи, що вимагає дотримання морального закону як шляху визволення душі з коловороту втілень і досягнення нірвани? ______________________


Сім`я - особлива форма організації життя людей. Визначіть основні характеристики сімейної етики:
Чи відіграє, на Вашу думку, віра в Бога важливу роль у формуванні системи цінностей?________________________


___________________________________________________


Як Ви розумієте слова Євангелія „важко багатому увійти в Царство Боже”?_____________________________________


У чому полягає особливість етико-нормативної програми Мухамеда на відміну від етико-нормативної програми Ісуса Христа?____________________________________________


Чому моральна сила християнської любові особливо виявляється у вимозі любити ворогів, які «проклинають», «ненавидять» і «ображають»? ______________________


Чи має особистість право вибору в установленні своєї національної ідентичності? Наведіть Ваші аргументи за чи пpoти. _____________________________________________


Чи має, на Вашу думку, сенс поняття національної відповідальності? ___________________________________


Які основні моральні риси властиві українській національній культурі?_______________________________^ Тема 5 . Основні етичні проблеми сучасності


Визначіть критерії морального поступу:

 • Конкретна система цінностей, вироблена тією або іншою культурою

 • Відповідність усій конкретної цілісності усталеної системи моралі в її історично найрозвинутіших формах

 • Спадкоємність власного духовного розвитку


Особистість у ХХI ст. стикається з новими етичними проблемами, переживає кризу ідентичності (індивідуальної та колективної), а саме:
Як Ви розцінюєте перспективи моральних цінностей у сучасному українському суспільстві? Обґрунтуйте свою позицію._____________________________________________________________________________________________

________________________________________________


Які моральні труднощі породжує науково-технічний прогрес?

Тема 6. Сутність поняття „естетика”. Основні естетичні категорії


Історія мистецтва як наука сформувалась у:

 • XVIII ст.

 • XVII ст.

 • XIX ст.


Як би Ви визначили, що таке прекрасне у природі?_______

__________________________________________________


Який його зв’язок має піднесене з прекрасним?__________

___________________________________________________


Які типи трагічних конфліктів Вам відомі? ______________

___________________________________________________


Які твори мистецтва є, на Вашу думку, зразками гумору?

______________________________________________________________________________________________________


Що таке художній стиль? Як співвідносяться метод і стиль у мистецтві?______________________________________

______________________________________________________________________________________________________


Поясніть, чому з розвитком суспільства відбувається зміна художніх методів__________________________________

__________________________________________________


.


Спробуйте проаналізувати з точки зору естетичних категорій будь-який роман, повість, поему, театральний спектакль, кіно- або телефільм, на який звернули увагу
Заняття 7. Історія естетичної думки. Основні естетичні концепції ХIХ – ХХ ст.

Завдання: Дати розгорнуту відповідь на одне питання (вибирати у відповідності з останньою цифрою залікової книжки)

 1. Філософська естетика класицизму.

 2. Філософська естетика романтизму

 3. Марксизм і марксистсько-ленінська естетика

 4. Позитивізм і естетика позитивізму

 5. Психоаналіз і психоаналітична естетика

 6. Інтуїтивізм і естетика інтуїтивізму

 7. Феноменологічна естетика

 8. Структуралістська естетика

 9. Екзистенціалістська естетика

 10. Неотомістська естетика
Заняття 8. Мистецтво як соціальний феномен


Визначіть мистецькі форми, що були відомі архаїчній людині:

 • наскальний живопис,

 • палеолітичні Венери.

 • мегалітична архітектура

 • архаїчна література

 • архаїчний театр


Чому саме в таких видах мистецтва, як скульптура і театр, найбільш яскраво втілилось уявлення еллінів про призначення мистецтва як про катарсис? _______________________________________________


Яку роль відіграє мистецтво у формуванні людської чуттєвості?__________________________________________________


Розкрийте сутність поняття „естетичний досвід”__________________


Покажіть людську діяльність як джерело естетичного______________


Як співвідносяться мистецтво і екзистенційна структура особистості?_______________


Тема 9. Основні положення постмодерністської естетикиЗавдання: Дати розгорнуту відповідь на одне питання (вибирати у відповідності з останньою цифрою залікової книжки)


 1. Обґрунтуйте стильовий плюралізм постмодернізму

 2. Покажіть вплив позитивізму на формування посткласичної естетики

 3. Розкрийте роль інтуїтивізму у формуванні пост- класичної естетики

 4. Визначить вплив теорії психоаналізу на формування посткласичної естетики.

 5. Охарактеризуйте основні напрями сучасної естетичної думки.

 6. Визначіть головну відмінність між модерністським та постмодерністським музикознавством.

 7. Як розглядають питання метамови постструктуралісти?

 8. Який термін запровадив Ж.Ф.Ліотар для опису типу можливостей або стратегій, які доступні в постмодерності?

 9. Яку роль відіграло зміщення об’єкта інтерпретації у появі постмодерністських літературних студій?

 10. Визначіть кінозасоби, які, утворюючи новий простір оповідної логіки, породжують парадоксальну естетику постмодернізму?

^ Список літератури


Тема 1. Етика – філософська наука про мораль

Апель К.О. Ситуація людини як eтичнa проблема // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. – К., 1999. – С. 231-254.

Бердяев Н. А. 0 назначении человека. – М., 1993.

Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность (Философские раздумья о жизненных проблемax) // Этическая мысль: Науч. - публицист. чтения. – М., 1990. – С. 16 – 57.

Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М.,2000.

Етика: Навч. посібник / Аболіна Т.Г., Єфименко В.В., Лінчук О.М. та ін. – К., 1992.

Етика: Навч. посіб./ Лозовий В.О., Панов М.І. та ін. – К.,2002.

Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учеб. пособ. – Мн., 2001.

Кондрашов В.А., Чичина Е.А. Этика. Эстетика. – Ростов н/Д.,2000.

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. – К.,2001.

Назаретян А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры. – М.,

Этика: Словарь афоризмов и изречений / Назаров В. Н., Мелешко Е. Д. – М., 1995.


Тема 2. Етичні вчення

Аристотель. Большая этика // Apистотель. Соч.: В 4т. – М., 1983. Т. 4. – С. 324–332.

Бердяєв Н.А. Дух и реальность: Основы богочеловеческой духовности // Бердяєв Н.А. Философия свободного Духа. – М.,1994. – С.444–460.

Бердяев Н.А. О назначении человека. – М.,1993.

Гельвеций К.А. Соч. в 2 т. – М.,1976–1977.

Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч. в 6 т. М., 1965. Т. 4, ч. 1. С. 228-289;// И.Кант Соч. – М.,1997. – Т.III. – С.39–275.

Лосев А.Ф. Жизненный и творческий путь Платона // Платон. Соч. –Т.1. – М.,1968. – С.5-73.

Милль Дж. О свободе // Антология классической либеральной мысли. – М.,1995. – С.228 – 393.

Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Избр. произв. в 2 кн. – СПб.,1990.

Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М.,1989.

Сенека. О счастливой жизни // Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – М.,1995.

Сковорода Г. Вибрані твори в українських перекладах / Упоряд. Ушкалов Л. – Харків, 2003.

Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. – Соч. в 2 т. – М.,1990. – Т.1.

Эпикур. Письмо к Манекен // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.,1979. – С.432-436.

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. – М.,1989.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.,1994.

Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997. – С. 267-301.


Тема 3. Категорії етики

Бердяев Н. А. Эрос и личность (Философия пола и любви). – М., 1989.

Берлін І. Дві концепції свободи // Сучасна політична філософія. – К., 1998. –С. 56–113.

Бубер М. Образы добра и зла // Бубер М. Два образа веры. – М., 1995. – С. 125–156.

Ильин И. А. 0 сопротивлении злу силою // Ильин И. А. Путь к очевидности. – М., 1993. – С. 5-132.

Льюис К. С. Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. Трактаты. – М., 1992. Мир и Эрос: Антология философских текстов о любви. – М., 1991.

Мэй Р. Любовь и воля. – М.; К., 1997.

Фромм Э. Искусство любить // Фромм Э. Душа человека. - М., 1992. – С. 109–178.


Тема 4. Національна етика. Сімейна етика. Релігійна етика. Біоетика

Альбицкий В.Ю. Аборт: этико-правовые проблемы // Медицина, этика, религия и право. – М.,2000. – С.45-56.

Біоетика в Україні: стан і перспективи розвитку (круглий стіл) // Філос. думка. – 1999. №3. – С.117155.

Бичко А.К. Риси характерології української нації // Етнонаціональний розвиток України. – К.:Либідь,1993.

Лосский Н. О. Бог и мировое зло. - М., 1994.

Сирис А.З. Философия противодействия исследованиям клонирования человека // Философские исследования. – 2002. № 2. – С.186196.

Фіхте Й.-Г. Що таке народ у вищому розумінні цього слова і що таке любов до Батьківщини // Націоналізм: Антологія. – К.: Смолоскип, 2000. – С.46-55.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма //Избр. произв. - М.,1990.

Aпель К. О. Етноетика та універсалістська макроeтикa: nротиріччя чи доповняльність // Єрмоленко А. М. Комунікативна nрактична філософія. – К., 1999. – С. 355-371.

Василенко Л.И. Экологическая этика: от натурализма к философскому персонализму // Вопросы философии. – 1995. – №3. – С.37 2.


Тема5. Основні етичні проблеми сучасності

Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность (Философские раздумья о жизненных проблемax) // Этическая мысль: Науч.-публицист. чтения. – М., 1990. – С. 16–57.

Генон Р. Кризис современного мира. – М., 1991.

Мадьяр Д. Планетаризация сознания. – М., 1995.

Назаретян А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры. – М., 1996.

Хесле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // Вопросы философии. - № 10. – С.112–123.


Тема 6. Сутність поняття „естетика”. Основні естетичні категорії

Бергсон А. Сміх: Нарис про значення комічного. – К., 1994.

ЛюбимоваТ.Б. Трагическое как эстетическая категория. – М.: Наука, 1985.

Малахов В. А. Искусство и мироотношение. – К., 1988.

Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии.- М.,1994.

Естетика: Підручник / Левчук Л.Т., Кучерюк Д.Ю, Панченко В.І. – К.: Вища шк., 2000.

Яковлев Е.Г. Эстетический вкус как эстетическая категория эстетики. – М., 1986.

Раппопорт С.Х. От художника к зрителю: как построено и как функционирует произведение искусства. – М., 1978.

Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления разных лет. – М., 1993. – С.47–132.


Тема 7. Історія естетичної думки. Основні естетичні концепції ХIХ – ХХ ст.

История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. – М., 1962.

Лосев А.Ф. История античной эстетики (ранняя классика). – М., 1963.

Лосев A.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978.

Гегель Г.В.Ф. Эстетика. – М.: Искусство,1968.

Кант И. Критика способности суждения. – М.,1994.

Естетика / Левчук Л.Т. та ін. – К.,2000

Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.,1991.

Шеллинг Ф.В. Философия искусства. – М.:,1966.

Шиллер Ф. Естетика. – К., 1974.

Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. – М.: Искусство, 1983. – Т.1-2.


Тема 8. Мистецтво як соціальний феномен

Кучерюк Д.Ю. Екологічна естетика як система // Етика, естетика і теорія культури. – К.,1991. – Вип.34. – С.3 – 13.

Личковах В.А. Национальный стиль искусства // Философские науки. – 1992. - № 1. – С.14 – 25.

ЛюбимоваТ.Б. Трагическое как эстетическая категория. – М.: Наука, 1985.

Малахов В. А. Искусство и мироотношение. – К., 1988. – С. 35 – 49.

Українська художня культура: Навч.посіб. / Грицай С.Й., Корнієнко Н.М. – К.,1996.

Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості // Твори: В 20т. – К.,1955. – Т. 16. – С. 251– 297.

Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления разных лет. – М., 1993. – С.47-132.

Эстетика: Учеб. пособ. / Левчук Л.Т., Кучерюк Д.Ю, Панченко В.И., Русин М.Ю. – К.,1991.

Яковлев Е.Г. Художник: личность и творчество. – М., 1991.

Яковлев Е.Г. Эстетический вкус как эстетическая категория эстетики. – М., 1986.


Тема 9. Основні положення постмодерністської естетики

Горичева Т. Православие и постмодернизм. – Ленинград,1

Енциклопедія постмодернізму / За ред. Вінквіста Ч. та Тейлора В. – К.:Основи,2003.

Козловски П. Культура постмодерна. – М.,1997.

Левінас Е. Між нами. Дослідження думки про іншого. – К., 1999.

Ліотар Ж.Ф. Ситуація постмодерну // Філософ. і соціол. думка. – 1995. – № 5 – 6. – С. 15 – 38.

Халипов В. Постмодернизм в системе мировой культуры // Иностр. литература. – 1994. – №1. – С.235 – 240.

Грабовський С. Постмодерний дискурс і кризове буття людини // Незалежний культурологічний журнал „Ї”. – 2002. – № 26. – С.43 – 49.

Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия. – М.,1998.
Навчальне видання


^ ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА

Зошит контрольних завдань

(для студентів 3 курсу спец. 6.050100 „Економіка підприємства”)


Укладач: Фесенко Галина Григорівна


Відповідальний за випуск: М.В.Яцюк


Редактор: С. Д. Сусло


План 2005, поз. 208

___________________________________________________________________________________________________

Підп. до друку 29.06.2005 Формат 60*84 1/16 Папір офісний

Друк на різографі Обл.-вид. арк. 2,0 Тираж 500 прим.

Зам. №

___________________________________________________________________________________________________


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


6


1002. Харків, ХНАМГ вул. Революції, 12

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика тест-зошит контрольних завдань
Етика та естетика: Тест-зошит контрольних завдань (для студентів 2 курсу спец. 050201 „Менеджмент організацій”) / Укл. Фесенко Г....
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства в. В. Жигло програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика та естетика»
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства «культурологія, етика, естетика»
«Культурологія, етика, естетика» методичні вказівки до практичної та самостійної роботи для студентів денної І заочної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
До організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки? Молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять І виконання контрольних робіт з дисципліни
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика зошит контрольних завдань iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи