Про формування граничних критеріїв технічного стану будівельних конструкцій І елементів icon

Про формування граничних критеріїв технічного стану будівельних конструкцій І елементів
Скачати 65.89 Kb.
НазваПро формування граничних критеріїв технічного стану будівельних конструкцій І елементів
Дата01.06.2012
Розмір65.89 Kb.
ТипДокументи

ПРО ФОРМУВАННЯ ГРАНИЧНИХ КРИТЕРІЇВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЕЛЕМЕНТІВ

М.О. ОВСІЙ

ПП “Будекспертиза”

36021, Україна, м. Полтава, вул. Калініна, 26, кв.71

Е-mail: edovsiy@rambler.ru

Т.А. ГАЛІНСЬКА

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

36011, Україна, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

Е-mail: Galinska@i.ua

Академік Б.Є.Патон у роботі [9] відмічає, що нині значно зросла частка конструкцій, споруд та обладнання, що відпрацювали свій нормативний термін. Так в Україні на об’єктах базових галузей експлуатується понад 35 млн. т несучих металевих конструкцій і понад 250 млн. м3 залізобетонних конструкцій, значна частина яких вичерпала свій ресурс.

Для оцінки ресурсу та безпеки експлуатації конструкцій та будівель необхідно виконувати кваліфіковані обстеження та оцінку ступеня їх ушкодження, які мають бути основою для прогнозування залишкового ресурсу та розробки заходів щодо подовження терміну їх безаварійної роботи. Але на сьогодні, як зазначає П.І. Кривошеєв в роботі [7], відсутня необхідна нормативно-технічна база для оцінки та прогнозування залишкового ресурсу об’єктів, які відпрацювали свій розрахунковий термін або відпрацюють його в найближчому майбутньому.

У чому ж проявляються недоліки існуючих на сьогодні методик діагностування технічного стану та визначення залишкового ресурсу конструкцій (елементів) будівель і споруд, які є основою діючих нормативно-директивних документів [3, 4, 8, 10, 11]:

 • відсутність у методиках збігу між категоріями технічного стану конструкцій (елементів) та їх визначенням;

 • відсутність однозначного визначення та кількісної оцінки граничних станів при різних категоріях технічного стану конструкцій (елементів);

 • відсутність однозначного поділу конструкцій (елементів) за категорією їх відповідальності у складі будівлі чи споруди, характером руйнування та класифікацією, ступенем і рівнем їх пошкоджень і дефектів.

Вище відмічені недоліки діагностування будівельних конструкцій особливо гостро проявляються при визначенні за класифікаційними ознаками нормативних документів [3, 8] технічного стану ІІІ (непридатний для нормальної експлуатації) чи стану ІV (аварійний) для конструкцій (елементів), які мають крихкий характер руйнування або мають ушкодження, які кількісно не класифікуються нормативними документами [3, 8]. Також критерії граничного стану для конструкцій (елементів), які мають аварійний (предаварійний) стан у більшості випадків кількісно чітко не визначені, так як при оцінці стану за допомогою перевірного розрахунку використовуються два основні критерії граничного стану при їх проектуванні, які за ознаками відповідають їх технічному стану І (нормальний) чи ІІ (задовільний), тобто:

 • граничний стан І-ої групи   по забезпеченню несучої здатності;

 • граничний стан ІІ-ої групи   за придатністю до нормальної експлуатації.

Вище перелічені недоліки не дозволяють чітко призначити термін наступного обстеження будівлі (споруди), який на пряму залежить від технічного стану її конструкцій (елементів). В роботах [6, 14] запропоновані методики щодо призначення (визначення) наступного терміну обстеження конструкцій (елементів) будівлі (споруди) залежно від їх технічного стану, які також потребують подальшого удосконалення.

Тому актуальною є проблема визначення залишкового ресурсу будівель і споруд, а також відновлення або створення відповідної нормативно-технічної бази, яка б включала технічні вимоги, методичні підходи й порядок діагностування їх конструкцій і елементів.

За останні роки значний вклад в розробку методик діагностування окремих конструкцій (елементів) будівель і споруд та оцінку їх технічного стану зробили С.Ю. Богдан [1], О.І. Голоднов [2], Є.В. Клименко [5], О.В. Семко і О.П. Воскобійник [12], Є.Ю. Худолєй [13], А.В. Шимановский і С.В. Колесниченко [14], А.М. Югов [15] та інші вчені. В той же час розробка загальної концепції діагностування та оцінки технічного стану будівельних конструкцій (елементів) та будівель (споруд) в цілому потребує зусиль усіх провідних у будівельній галузі науковців.

Для удосконалення методики діагностування і оцінки технічного стану будівельних конструкцій (елементів) будівель і споруд авторами статті пропонується:

 • установити (прийняти) три (І-ІІІ) категорії технічного стану конструкцій (елементів) будівель (споруд): стан конструкції І   задовільний (справний, роботоспроможний); стан конструкції ІІ   непридатний для нормальної експлуатації (обмежено працездатний); стан конструкції ІІІ – аварійний (предаварійний і аварійний);

 • прийняти (установити) кількісні значення (критерії) граничних станів за І і ІІ групами для конструкцій (елементів), які б задовольняли чи не задовольняли вимоги, що відповідали б при порівнянні відповідно: технічному стану конструкції, при якому її відносять до технічного стану конструкції І (задовільний) чи до технічного стану конструкції ІІ (непридатному для нормальної експлуатації); технічному стану конструкції, при якому її відповідно відносять до технічного стану конструкції ІІ (непридатному для нормальної експлуатації) чи до технічного стану конструкції ІІІ (аварійному). При технічному стані конструкцій (елементів) І (задовільний) повинні не порушуватися вимоги за граничними станами І і ІІ групи, які на сьогодні встановлені нормативно-технічною та конструкторською (проектною) документацією, при незадоволенні (порушенні) вимог технічний стан конструкцій повинен класифікується як непридатний для нормальної експлуатації (ІІ);

 • привести визначення граничного стану за І і ІІ групою конструкцій (елементів) до однозначних, які б відповідали класифікаційним ознакам їх технічних станів категорій І-ІІІ, тобто відповідним кількісним значенням і ознакам їх дефектів, пошкоджень та характеру руйнування.

 1. Богдан С.Ю. Визначення граничних станів елементів бетонних і залізобетонних конструкцій методами механіки руйнування: автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04.- “Механіка деформованого твердого тіла”/ С.Ю. Богдан; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.  К., 2002.  19 с.

 2. Голоднов О.І. Граничний стан сталевих колон і балок при наявності залишкових напружень: автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.01.- “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”/ О.І. Голоднов; Придн. держ. акад. буд. і арх.  Дніпропетровськ, 2006.  36 с.

 3. ДБН 362-92. Оценка технического состояния стальных конструкций эксплуатируемых производственных зданий и сооружений. – К.: Государственный комитет Украины по делам архитектуры, строительства и охраны исторической среды, 1993. – 47 с.

 4. ДБН В.3.1-2002.  Ремонт і підсилення несучих і огороджуючих будівельних конструкцій і основ промислових будинків і споруд / Держбуд України. – К.: НДІБВ, 2003. – 82 с.

 5. Клименко Є.В. Методологія оцінювання, прогнозування та регулювання технічного стану будівель і споруд із залізобетону: автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.01.- “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”/ Є.В. Клименко; Нац. ун-т "Львів. політехніка".  Львів, 2008.  31 с.

 6. Клименко Є.В. Визначення терміну наступного обстеження і паспортизації будівель та споруд з урахуванням технічного стану їх конструкцій (елементів)/ Є.В. Клименко, М.О. Овсій // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-тех. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76.– С.3-7.

 7. Кривошеєв П.І. Науково-технічні проблеми ресурсу будівельних конструкцій при реконструкції житлових будинків / П.І. Кривошеєв // Реконструкція житла. – 2009. – Вип.11.   С.20-25.

 8. Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. – К.: Держбуд України, 1999. – 152 c.

 9. Патон Б.Є. Проблеми ресурсу конструкцій, споруд та обладнання в Україні / Б.Є. Патон// Будівельні конструкції: міжвід. наук. зб. праць НДІБК.– К., 2001. – Вип.54.  С.18-23.

 10. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий: Разр. ЦНИИпромзданий, 1997.  129 с.

 11. Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений / НИИСК.  М.: Стройиздат, 1989.  104 с.

 12. Семко А.В. О риске ошибочной диагностики при обследовании несущих строительных конструкций / А.В. Семко, Е.П. Воскобойник // Предотвращение аварий зданий и сооружений.   2011. – 7 с. [Електронний ресурс] Режим доступу до статті: http://pamag.ru/src/ about-risk-error-diagnoz/about-risk-error-diagnoz.pdf.

 13. Худолєй Є.Ю. Діагностика та оцінка технічного стану залізобетонних конструкцій на основі вибіркового контролю: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01. – “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”/ Є.Ю. Худолєй; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури/.   Дніпропетровськ., 2004. – 16 с.

 14. Шимановский А.В. Назначение срока проведения первого обследования для определения остаточного ресурса стальных конструкций / А.В. Шимановский, С.В. Колесниченко // Зб. наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського. –2009.  Випуск 3.  С.13-20.

 15. Югов А.М. Технічна діагностика та оцінка залишкового ресурсу експлуатованих металевих конструкцій: автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.01.  “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”/ А.М. Югов; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт.  Макіївка, 2004.  35 с.

Схожі:

Про формування граничних критеріїв технічного стану будівельних конструкцій І елементів iconЗ дисципліни «технологія ремонту будівельних конструкцій»
«Технологія ремонту будівельних конструкцій» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 06010103...
Про формування граничних критеріїв технічного стану будівельних конструкцій І елементів iconРозвиток будівельних конструкцій
Основні властивості металевих конструкцій І напрями їх розвитку
Про формування граничних критеріїв технічного стану будівельних конструкцій І елементів iconО. С. Якушенко, канд техн наук нейронні мережі для діагностування газотурбінних двигунів
Розглянуто проблеми визначення архітектури нейронної мережі, оптимальної щодо якості розпізнавання класу технічного стану газотурбінного...
Про формування граничних критеріїв технічного стану будівельних конструкцій І елементів icon«Динаміка будівельних конструкцій»
Й з дисципліни «Динаміка будівельних конструкцій» (для студентів 5курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 06010101,...
Про формування граничних критеріїв технічного стану будівельних конструкцій І елементів iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «технологія ремонту будівельних конструкцій»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Технологія ремонту будівельних конструкцій» (для студентів 5 курсу денної та 6...
Про формування граничних критеріїв технічного стану будівельних конструкцій І елементів iconВступ
Україні й за кордоном. Сучасний стан, галузі застосування І перспективи розвитку конструкцій з деревини та пластичних мас в будівництві....
Про формування граничних критеріїв технічного стану будівельних конструкцій І елементів iconКомплекс випробувальний для дослідження енергозберігаючих характеристик і довговічності будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Укцій при Київському національному університеті будівництва і архітектури розробниками нашої компанії був введений в експлуатацію...
Про формування граничних критеріїв технічного стану будівельних конструкцій І елементів iconНаказ №81-оп " 18 " лютого 2014 р м. Чернівці Про створення комісій зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, дорогоцінних металів з балансу Відповідно до Постанови кму №1314 від 08.
Для визначення технічного стану та придатності до подальшої експлуатації приладів, обладнання, устаткування, конструкцій, вузлів...
Про формування граничних критеріїв технічного стану будівельних конструкцій І елементів iconБ. С. Монографія «Діагностування функціонально-технічного стану газоперекачувальних агрегатів»
Монографія «Діагностування функціонально-технічного стану газоперекачувальнихагрегатів», Укл.: Ільченко Б. С – Х.: Хнамг, 2010
Про формування граничних критеріїв технічного стану будівельних конструкцій І елементів iconЗавдання Метод граничних елементів
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи