Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/6
Дата23.06.2012
Розмір0.84 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

З КУРСУ „БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”


(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 6.050200 – Менеджмент організацій; 6.100400 – Транспортні системи, Організація і регулювання дорожнього руху, Організація перевезень і управління на транспорті напряму «Менеджмент» 0502; 6.092200 – Електричний транспорт, Охорона праці та безпека на електричному транспорті напряму «Електромеханіка» 0922)

Харків - ХНАМГ – 2006

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної форми навчання спеціальностей: 6.050200 – Менеджмент організацій; 6.100400 – Транспортні системи, Організація і регулювання дорожнього руху, Організація перевезень і управління на транспорті напряму «Менеджмент» 0502; 6.092200 – Електричний транспорт, Охорона праці та безпека на електричному транспорті напряму «Електромеханіка» 0922) / Укл. Овчаров О.В.,

Обухов С.О., Мікуліна І.О. –Харків: ХНАМГ, 2006. – 38.


Укладачі: О.В.Овчаров, С.О. Обухов, І.О. Мікуліна


Рецензент: А.М. Гарьковець


Відповідальний за випуск: Б.М. Коржик


Рекомендовано кафедрою “Безпека життєдіяльності”,

протокол № 10 від 21.03.2006 г.


З М І С Т


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ........................................................................…..... 4

1.1. Мета і значення БЖД як навчальної дисципліни...............................…....... 4

1.2. Підстави для проведення практичних занять з БЖД.........................…....... 4

1.3. Порядок підготовки до проведення практичних занять і виконання

індивідуальних практичних завдань...............................................................…... 5


^ 2. ПРОГРАМА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

„БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”................................................................…... 6

2.1. Загальні вказівки......................................................................................…..... 6

2.2. Модулі й блоки для самопідготовки студентів до виконання практич-

них завдань..................................................................................................…......... 6


3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ............................….... 8


^ 4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

ЗА НАДАНИМИ ВИКЛАДАЧЕМ ЗАВДАННЯМИ......................................….. 8

4.1. Практичне завдання №1. Ризик як оцінка небезпеки..........................…...... 9

4.2. Практичне завдання №2. Дія шуму і вібрації на організм людини.......….. 13

4.3. Практичне завдання №3. Іонізуючі випромінювання, радіаційна

безпека.............................................................................................................…..... 14

4.4. Практичне завдання №4. Електромагнітні поля (ЕМП) і випроміню-

вання..................................................................................................................…... 18

4.5. Практичне завдання №5. Небезпека електричного струму..............…….... 20

4.6. Практичне завдання №6. Хімічні й біологічні фактори небезпеки..…….... 22

4.7. Практичне завдання №7. Психофізіологічні небезпеки.....................……... 25

4.8. Практичне завдання №8. Надання першої долікарської допомоги

потерпілому..............................................................................................……........ 28


^ 5. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ПРО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ

ЗАВДАНЬ......................................................................................................……... 35


6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ........................................................................……..... 36


7. ДОДАТОК..................................................................................................…….. 37


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Мета і значення БЖД як навчальної дисципліни


Безпека життєдіяльності (БЖД) - це галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу на організм людини, основ захисту здоров'я та життя людини і середовища її помешкання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини.

^ Мета вивчення дисципліни - забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, у першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров'я людини, сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності бакалавра й спеціаліста вміння й навички для запобігання небезпекам та ліквідації їх наслідків, захисту людей і середовища.

Студенти, які засвоюють дисципліну "Безпека життєдіяльності", повинні навчитися:

• ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид, вивчати просторові й часові координати, величину та ймовірність їх прояву;

• визначати небезпечні, шкідливі й вражаючі фактори, що викликаються джерелами цих небезпек;

• прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини;

• використовувати нормативно-правову базу захисту від дії небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів;

• використовувати у практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні й освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі.

Вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" базується на засадах інтеграції теоретичних і практичних знань, отриманих студентами в загальноосвітніх навчальних закладах (природознавство, фізика, хімія, основи безпеки життєдіяльності тощо), а також в академії при вивченні загальноосвітніх дисциплін і на основі набутого життєвого досвіду.


^ 1.2. Підстави для проведення практичних занять з БЖД


Робочою програмою дисципліни „Безпека життєдіяльності”, яка є нормативною дисципліною для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.050200 МБО, 6.050200 МОМС, 6.050200 МОМГ, 6.050200 МГКТС, 6.050200 ММТ, 6.100400 ТС, 6.100400 ОР, 6.100400 ОП напряму «Менеджмент» 0502, 6.092200 ЕТ, 6.092200 ОПБЕТ напряму «Електромеханіка» 0922, передбачається проведення практичних занять з БЖД і виконання індивідуального практичного завдання, що видається викладачем у встановленому порядку.

Мета практичних занять і виконання індивідуальних практичних завдань – закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів, отримання практичних навичок з класифікації, ідентифікації небезпек, прогнозування їх наслідків, планування заходів з попередження реалізації потенційно існуючих небезпек, підготовка до самостійного вирішення питань безпеки життєдіяльності в повсякденному житті.


^ 1.3. Порядок підготовки до проведення практичних занять і виконання індивідуальних практичних завдань


Першим етапом в підготовці до проведення практичних занять є отримання студентом теоретичних знань на лекціях з БЖД і під час самостійного вивчення відповідної науково-технічної літератури.

На лекціях викладач знайомить студентів з програмою курсу, формами поточного й підсумкового контролю з дисципліни, вимогами, що висуваються до якісного вивчення та успішного проходження всіх етапів. На перших лекціях він дає студентам теоретичні знання з приводу наявності, впливу негативних чинників (шуму і вібрації, іонізуючого випромінювання, електромагнітних коливань, хімічних і біологічних факторів, психофізіологічних факторів і т. ін.), ризику реалізації небезпек в техносфері, урбанізованому середовищі в Україні та в світі. Окрім того, викладач повинен висвітлити в лекціях індивідуальні фізіологічні й психологічні особливості людини, які будуть безпосередньо пов’язані з певним ступенем впливу негативних чинників на безпеку життєдіяльності людини, колективу, країни в цілому.

Головною запорукою безумовного виконання на високому інтелектуальному рівні індивідуальних практичних завдань є самостійна робота студента. Керуючись програмою курсу „Безпека життєдіяльності”, студент вивчає рекомендовану літературу й чітко закріплює наданий йому лекційний матеріал і матеріал практичних занять.

^ 2. ПРОГРАМА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ „БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”


2.1. Загальні вказівки


Дисципліна „Безпека життєдіяльності” викладається за допомогою модулів та відповідних блоків, як це передбачено положеннями Болонської декларації. Така система передбачає розподіл усього навчального матеріалу дисципліни на окремі модулі, кожний з яких являє собою тематичний напрямок або декілька тем, спрямованих на з’ясування певного питання. Кожний модуль містить блоки, які об’єднують певні питання однієї теми.

Поруч з кожним блоком є посилання на літературні джерела, в яких в тій чи іншій мірі висвітлюються питання даної теми.


^ 2.2. Модулі й блоки для самопідготовки студентів до виконання практичних завдань

Модуль І. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності


Блок 1. 1. Безпека життєдіяльності як категорія

 1. Наукові засади безпеки життєдіяльності [1-5].

 2. Основні поняття та визначення в безпеці життєдіяльності [1-5].

 3. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів [1-5]


Блок 1.3. Ризик як оцінка небезпеки

 1. Загальна оцінка та характеристика небезпек [1-5].

 2. Оцінка ризику небезпеки [1-5].

 3. Концепція прийнятного (допустимого) ризику [1-5].

 4. Управління ризиком [1-5].

 5. Якісний аналіз небезпек [1-5].


Модуль 2. Людина як елемент системи „Людина-життєве середовище"


Блок 2.3. Фізіологічні особливості організму людини

 1. Будова і властивості аналізаторів [1-5].

 2. Характеристика основних аналізаторів безпеки життєдіяльності [1-5].

 3. Загальні уявлення про обмін речовин та енергію [1-5].


Блок 2.4. Психологічні особливості людини

 1. Значення нервової системи в життєдіяльності людини [1-5].

 2. Психіка людини і безпека життєдіяльності [1-5].

 3. Атрибути людини [1-5].

 4. Риси людини [1-5].

 5. Емоційні якості людини [1-5].Модуль 3. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті. Засоби їх попередження.


Блок 3.1. Дія шуму і вібрації на організм людини[1-5]


Блок 3.2. Іонізуючі випромінювання, радіаційна безпека

 1. Основні характеристики іонізуючих випромінювань[1-5, 6].

 2. Природні іонізуючі випромінювання [1-5, 6].

 3. Штучні джерела іонізуючих випромінювань[1-5, 6].

 4. Одиниці вимірювання радіоактивних випромінювань[1-5, 6].

 5. Радіаційна безпека [1-5, 6].


Блок 3.3. Електромагнітні поля (ЕМП) і випромінювання

 1. Загальна характеристика електромагнітних полів[1-5, 7].

 2. Вплив ЕМП на організм людини[1-5, 7].


Блок 3.4. Небезпека електричного струму

 1. Загальна характеристика електричної енергії[1-5, 8].

 2. Особливості впливу електричного струму на організм людини[1-5, 8].


Блок 3.5. Хімічні й біологічні фактори небезпеки

 1. Хімічні фактори небезпеки[1-5, 9].

 2. Біологічні фактори небезпеки[1-5, 9].


Блок 3.6. Психофізіологічні фактори небезпеки

 1. Фізична діяльність людини[1-5].

 2. Розумова діяльність людини[1-5].

 3. Загальна характеристика трудової діяльності[1-5].

 4. Психофізіологічні фактори небезпек[1-5].

 5. Фактори, які впливають на продуктивність праці[1-5].


Модуль 4. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій


^ 4.1. Надання першої долікарської допомоги потерпілому

33. Призначення першої долікарської допомоги та загальні принципи її надання[1-5].

34. Надання першої допомоги при враженні діяльності мозку, зупинці дихання та серцевої діяльності[1-5].

35. Перша допомога при кровотечах та ушкодженнях м’яких тканин[1-5].

36. Перша допомога при вивихах, розтягуваннях і розривах зв’язок та при переломах кісток[1-5].

37. Долікарська допомога при термічних впливах та хімічних опіках[1-5].

38. Допомога при отруєннях[1-5].

39. Допомога при ураженні електричним струмом та блискавкою[1-5].

40. Надання першої допомоги при утопленні[1-5].

^ 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Відповідно до програми практичні заняття проводяться не більше як з однією групою студентів згідно з розкладом, запропонованим кафедрою БЖД, навчальною частиною та деканатом.

На практичних заняттях викладач надає студентам більш детальні відомості щодо негативного впливу небезпечних чинників виробничої сфери та побуту на здоров’я й організм людини. Поряд з цим він роз’яснює студентам приклади виконання тих чи інших практичних завдань, передбачених цими методичними вказівками.

Після проведення першої практичної роботи викладач видає кожному з студентів для самостійного виконання індивідуальний варіант практичного завдання згідно з темами практичних занять. Номер варіанта визначається викладачем.

Студенти повинні систематично відвідувати всі практичні заняття. Якщо студент з тих чи інших причин не відвідував практичні заняття, він самостійно відпрацьовує практичну роботу за наданою літературою, згідно з цими методичними вказівками і виконує відповідне завдання, отримуючи консультації викладача.


^ 4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ЗА НАДАНИМИ ВИКЛАДАЧЕМ ЗАВДАННЯМИ


Одразу після отримання індивідуального завдання та проведення відповідного практичного заняття викладачем студент самостійно виконує практичну роботу в позанавчальний час згідно з своїм варіантом та цими методичними вказівками. Консультації з виконання практичних робіт надає студентам викладач під час практичних занять, а також у встановлені ним консультаційні години протягом тижня.

Практична робота виконується студентами в двотижневий термін, з дня проведення практичного заняття, на комп’ютері, на аркушах паперу формату А-4. Поля сторінок: верхнє, нижнє і праве – 2 см; ліве – 3 см; шрифт – звичайний, Times New Roman; кегель – 14. Титульний аркуш виконують таким чином: зверху посередині робиться напис „Міністерство освіти і науки України”, під ним „Харківська національна академія міського господарства”; нижче на правому боці „Кафедра безпеки життєдіяльності”; в центрі аркуша посередині „Практична робота з курсу „Безпека життєдіяльності” № варіанта”; нижче наводиться повністю група, курс, факультет та П.І.Б. виконавця роботи, а також П.І.Б. викладача, який перевірятиме практичну роботу. Матеріали роботи підшивають в пластиковий прозорий швидкозшивач. Практичні роботи можуть виконуватись також традиційним рукописним способом у зошиті. Кожне завдання виконується за схемою: умова – визначення - рішення – висновки.

Під час виконання практичної роботи студент одночасно вивчає й усвідомлює основні визначення та поняття, що стосуються цієї роботи.


^ 4.1. Практичне завдання №1. Ризик як оцінка небезпеки


Користуючись визначеннями категорій серйозності небезпеки та рівнів ймовірності небезпеки (табл. 1а і 1б), класифікувати дві небезпеки (згідно з наданим викладачем варіантом), наведені в табл. 1в. За допомогою матриці оцінки ризику (табл. 1г) класифікувати і оцінити ризик конкретних небезпек за ступенем припустимості[1-5]. Запланувати заходи щодо зменшення ризику реалізації конкретної небезпеки.


Таблиця 1а.^ Категорії серйозності небезпек

Вид

Категорія

Опис нещасного випадку

Катастрофічна

I

Смерть або зруйнування системи

Критична

II

Серйозна травма, стійке захворювання, суттєве пошкодження в системі

Гранична

III

Незначна травма, короткочасне захворювання, пошкодження в системі

Незначна

IV

Менш значні, ніж у III категорії, травми, захворювання, пошкодження в системі


Таблиця 1б.^ Рівні ймовірності небезпек


Вид

Рівень

Опис наслідків

Часта

А

Велика ймовірність того, що подія відбудеться

Можлива

В

Може трапитися декілька разів за життєвий цикл

Випадкова

С

Іноді може відбутися за життєвий цикл

Віддалена

D

Малоймовірна, але можлива подія протягом життєвого циклу

Неймовірна

Е

Настільки малоймовірно, що можна припустити, що така небезпека ніколи не відбудетьсяТаблиця 1в.^ Перелік небезпек, які необхідно класифікуват


Номер варіанта

Найменування небезпек

1


Зіткнення літаків у повітрі

Зіткнення двох автомобілів на переповненій автостоянці

2

Виверження вулкану

Землетрус у Харківській області

3

Землетрус на Малайському архіпелазі

Катастрофи космічних човників „Челенджер” і „Колумбія”
Продовження табл. 1в

^ Номер варіанта

Найменування небезпек

4

Повільний зсув

Середній зсув у Дніпропетровській області

5

Швидкий зсув у Закарпатті

Сель у Харківській області

6

Сель у Закарпатті

Повінь у Голландії

7

Паводок у Закарпатті

Снігова лавина в Харківській області

8

Снігові лавини в Альпах

Тропічний циклон на узбережжі Центральної Америки

9

Тайфун на Далекому сході

Тайфун на сході України

10

Торнадо в штатах Техас і Луїзіана в США

Смерч на Азовському морі

11

Лісова пожежа на сході України

Степова пожежа в Харківській області

12

Підземна природна пожежа в Сумській області

Війна між США і Ізраїлем

13

Війна між Ізраїлем і Сирією

Аварії з витоком СДОР на металообробному заводі

14

Аварії з витоком СДОР на підприємстві хімічної промисловості

Зіткнення потягів на Південній залізниці

15

Катастрофа пасажирського морського судна в Чорному морі

Інфікування людини грипом

16

Інфікування ВІЛ студента

Захворювання на сифіліс заміжньої жінки

17

Інфікування ВІЛ наркомана

Зараження гонореєю пенсіонера

18

Зараження генітальним герпесом від медичного працівника

Інфікування хворобою Боткіна при нанесенні татуювання

19

Зараження ВІЛ-інфекцією гомосексуаліста

Зараження ВІЛ-інфекцією лесбіянки

20

Зараження гепатитом при пірсінзі

Зараження гепатитом наркомана

21

Інфікування студента паличкою Коха

Інфікування наркоманки туберкульозом

22

Терористичний акт, вчинений рабином у синагозі

Теракт, вчинений ісламським фундаменталістом у синагозі
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи