Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт icon

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Скачати 255.8 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Дата23.06.2012
Розмір255.8 Kb.
ТипДокументи


МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАIНИ


ХАРКIВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ

МIСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ


з дисципліни

ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ МІСЬКОГО

ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ”

(для студентів 2 курсу денної форми навчання

спеціальності 7.092202 - „Електричний транспорт”)


ХАРКІВ - ХНАМГ - 2006


Організація руху міського електротранспорту: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Укл. Кульбашна Н.І., – Харків: ХНАМГ, 2006. – 20 с.


Укладач: Н.І. Кульбашна


Рецензент: к.т.н., проф. Е. І. Карпушин


Рекомендовано кафедрою „Електричний транспорт”, протокол № 14 від 6.06.06


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета цих вказівок — вивчення та дослідження зміни показників руху транспортних засобів по транспортній мережі й пасажирських перевезень на маршрутах міського електричного транспорту (МЕТ), залежно від різних факторів. Внаслідок виконання робіт студент повинен: знати—методики проведення обстежень, вміти — проводити обробку матеріалів обстеження та мати уявлення о впливі факторів транспортного руху на показники функціонування маршрутів МЕТ.

Роботи виконують на транспортній мережі (ТМ) МЕТ на перегонах, зупиночних пунктах (ЗП) та перетинах. Об'єкт дослідження — маршрути МЕТ. Для їх виконання студент повинен мати: годинник із секундною стрілкою, журнал спостережень, олівець, калькулятор.

Перед лабораторною роботою, студент повинен ознайомитися з лекційним матеріалом з даного курсу, вивчити послідовність виконання лабораторної роботи та оформити звіт. Він включає : титульний аркуш, тему й мету роботи; результати спостережень та їх первинну обробку, подану у вигляді таблиць, графіків, кількісних характеристик; висновки. Лабораторну роботу захищають у співбесіді з викладачем за контрольними питаннями при наявності звіту студента


^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема роботи : ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ НА МАРШРУТІ Мета роботи: Дослідити залежність швидкостей руху на МЕТ

(ходової, експлуатаційної та швидкості сполучення) від умов руху по перегонах, ділянках транспортної мережі маршруту.

Хід виконання роботи

1.Накреслити в звіті до лабораторних робіт журнал спостережень, форма якого подана в табл. 1.

Таблиця 1 — Журнал спостережень

Напрямок руху_____________________ П.І.П. обліковця__________________

Назва зуп. пункту __________________Дата, день тижня__________________

Назва перегону_______________________

Термін обстеження__________________

№ виміру

№ мар-шруту

№ поїзда

Час прибуття; год.,хв.,с

Час відправлення; год.,хв.,с

Час прибуття на наступ.ЗП год.,хв.,с

Час ходу, с

Час зупинки, с

Середн. ходова швид, км/год.

1
1007

13.25.02

13.25.35

2
N
 1. Одержати у викладача номер маршруту, назву зупиночного пункту міського електричного транспорту, перегін транспортної мережі та напрямок руху. Занести дані до журналу спостережень.

 2. Визначити довжину перегону, що обстежується, згідно з напрямком руху. Довжина перегонів трамвайної транспортної мережі зведена до табл. 1 методичних рекомендацій /1/.

 3. Синхронізувати годинники в аудиторії і слідувати до пункту обстеження. Обстеження починати у визначений час.

 4. Протягом однієї години фіксувати у ньому час прибуття та відправлення поїздів маршруту. Інвентарний номер поїзду визначається за номером першого вагона. Під час обстеження заповнюються перші п’ять колонок табл.1.

 5. Проаналізувати умови руху по перегону, кількість перехресть та організація руху по них, розміщення дорожніх знаків і розмітки, наявність спеціальних частин (стрілок сходження та розходження), ухилів, кривих, поворотів, розташування стоячих транспортних засобів і місця руху пішоходів.

 6. З метою полегшення аналізу умов руху по перегону нарисувати схему перегону з вказівкою всіх вищенаведених факторів. Приклад складання схеми перегону показано в методичних рекомендаціях /1/.

 7. Розрахувати час ходу по перегону. Для цього переписати в обліковців, які стояли на наступному зупиночному пункті, значення часу прибуття на їхній зупиночний пункт і занести ці значення в табл. 1 до шостої колонки.

Примітка. Якщо обліковці по шляху руху стоять на останньому зупиночному пункті, для розрахунку часу ходу переписують данні у попередніх обліковців.

Час ходу по перегону визначають за формулою

(1)

де — час руху перегону в і-е вимірювання, с;

— час прибуття на наступний зупиночний пункт, год. хв. с;

— час відправлення з зупиночного пункту, год. хв. с;

n – номер зупиночного пункту.

10. Визначити середню ходову швидкість руху по кожному і-му вимірюванню за формулою

, (2)

де — середньоходова швидкість руху в і-е вимірювання, км/год;

lR - довжина R- го перегону, м;

- час ходу по перегону в і-е вимірювання, с.

 1. Побудувати сумісний графік залежності V x = F (Lм). Для цього по осі Х відкладають зупиночні пункти маршруту, по осі У – значення ходових швидкостей. На графік наносять усі значення швидкостей з позначенням номера рухомої одиниці. Приклад графіку подано в методичних рекомендаціях /1/.

 2. Проаналізувати розподіл значень швидкостей руху по маршруту. Зробити висновки щодо впливу умов руху на зміну ходової швидкості на обстежуваному перегоні. Розробити заходи з підвищення швидкості на перегоні.

 3. Розрахувати час стоянки на зупиночному пункті за формулою

, (3)

де — час руху перегону в і-е вимірювання, с;

— час прибуття на зупиночний пункт, год., хв., с;

— час відправлення з зупиночного пункту, год., хв., с.

Отримані значення занести до табл. 1.

14. Розрахувати швидкість сполучення за формулою.

, (4)

де V c - швидкість сполучення, км/год;

K — кількість перегонів одного напрямку;

lR – довжина R – го перегону, м;

N — кількість зупиночних пунктів, розташованих у одному напрямку;

tст n — час стоянки на n-му зупиночному пункті, с.

Для розрахунку Vc за формулою (4) треба використовувати як свої спостереження на n - му зупиночному пункті, так і іншого студента за суміжним зупиночним пунктом.

15. Розрахувати експлуатаційну швидкість руху на скороченому маршруті за формулою (5) по кожному поїзду, що пройшов через усі обстежувані зупиночні пункти одного напрямку й зробити висновки щодо її різниці між швидкістю сполучення:

, (5)

де - експлуатаційна швидкість, км/год;

t кс — час зупинки на кінцевій станції, с; t кс = 2 — 3 хв.;

Р – кількість кінцевих станцій.


Контрольні запитання

1) Дати визначення конструктивної, ходової, гранично допустимої швидкості руху, швидкості сполучення та експлуатаційної швидкості. Назвати величини цих швидкостей для традиційних видів МЕТ.

2) Проаналізувати відомі Вам типи швидкості руху МЕТ й розташувати в порядку підвищення їх величини. '

 1. Проаналізувати зміну ходової швидкості руху по перегону і маршруту за даними лабораторних спостережень, визначити фактори, що впливають на їх різницю.

 2. Обґрунтувати, які типи швидкості руху характеризують рух на перегоні.

 3. Дати визначення перегону транспортної мережі. Накреслити діаграму руху на перегоні, назвати відповідні режими.

 4. Що називається часом руху по перегону, як визначити його на практиці? Назвіть складові часу руху по перегону.

 5. Назвіть динамічні характеристики поїзду, що впливають на час руху по перегону. Як їх визначити за діаграмою руху поїзду?

 6. Назвіть величину гранично допустимої швидкості руху на перегоні у міських та міжміських перевезеннях.

 7. Обґрунтуйте, яка швидкість руху характеризує рух по маршруту та обертання поїздів на ньому?

10) Обґрунтуйте, чому експлуатаційна швидкість є важливим показником роботи МЕТ.

I1) Проаналізуйте й назвіть фактори, що впливають на швидкість сполучення за маршрутом, експлуатаційну та ходову швидкості, визначить заходи щодо їх підвищення?

12) Обґрунтуйте, чим відрізняться містобудівні заходи від конструктивних та організаційних заходів підвищення швидкості руху, організаційні - від конструктивних заходів.


^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема роботи: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА МАРШРУТІ

МЕТОДОМ РЕЄСТРАЦІЇ НАПОВНЕНЬ ПОЇЗДІВ

Мета роботи: Дослідити зміну показників пасажирських перевезень на маршруті МЕТ, отриманих методом реєстрації наповнень поїздів, у часі й просторі.

Хід виконання роботи

 1. Одержати у викладача вихідні дані: напрямок руху, назву перегону транспортної мережі виду МЕТ й номер маршруту.

 2. Накреслити в звіті до лабораторної роботи журнал спостережень, занести інформацію до нього.

Таблиця 2 — Журнал спостережень

Напрямок руху ______________________Дата __________________

Назва перегону _____________________ День тижня__________________

Місяць року _______________________ Тривалість обстеження_________

Номер маршруту___________________ П.І.Б обліковця_________________вим

Час проходж.,

год.,хв.

№ маршруту

Наповнення, балів

Тип РС

Кількість вагонів

Поточне наповнення, пас

1

2

3

4

5
? =

 1. Протягом однієї години фіксувати в журналі спостережень час відправлення, наповнення поїздів за п'ятибальною системою знаком „+", тип рухомого складу і кількість вагонів. Якщо поїзд складається з двох вагонів, то фіксувати наповнення по першому вагону. Методика оцінки наповнення поїздів подана в методичних рекомендаціях /1/.

 2. Зробити первинну обробку результатів спостережень, тобто перерахувати бали в поточне наповнення, використовуючи додаткову інформацію в методичних рекомендаціях /1/. Результати занести до табл. 2 у колонку "Поточне наповнення".

5. Пасажиропотік і-го перегону маршруту за період спостереження Т розрахувати за формулою

, (6)

де - пасажиропотік і-го перегону маршруту, пас/год;

Nп. — поточне наповнення і-го вимірювання, пас.;

Т - період спостереження, год .

6. Дослідити зміну пасажиропотоку маршруту в просторі. Накреслити діаграму пасажиропотоку по перегонах маршруту для двох напрямків.

7. Визначити обсяг транспортної роботи маршруту

, (7)

де Q – обсяг роботи транспорту, пас·км/год;

- пасажиропотік і-го перегону маршруту, пас/год;

lR – довжина R – го перегону, км.

 1. Розрахувати коефіцієнти нерівномірності розподілу пасажиропотоку. Коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоку за довжиною маршруту по одному напрямку визначається за формулою

, .(8)

де - коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоку за довжиною маршруту;

- максимальне значення пасажиропотоку по одному напрямку руху, пас/год;

LR – довжина маршруту, км.

Коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоку за напрямком руху розраховують за формулою

, (9)

де ? - коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоку за напрямком руху;

R max - найбільше значення пасажиропотоку з двох напрямків руху, пас/год;

Rmіп - найменше значення пасажиропотоку з протилежного напрямку

руху, пас/ год.

10. Дослідити зміну пасажиропотоку в часі. Визначити нерівномірність пасажиропотоку в середині години за формулою

, (10)

де Ксг - коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоку в середині години;

Rmax - максимальне наповнення поїзду за годину, пас/год.;

Rср - середнє наповнення поїздів за годину, пас/год.

11. Зробити висновки щодо зміни пасажиропотоку по маршруту, обґрунтувати значення пасажиропотоку на перегоні і зміну його протягом часу.


Контрольні запитання

 1. Розповісти про методику виконання окомірного методу реєстрації
  наповнень поїздів. Визначити мету й назвати його достоїнства та недоліки. Як визначити пасажиропотік перегону за результатами методу.

 2. Дати оцінку балам у методі реєстрації наповнень поїздів.

 1. Що таке пасажиропотік перегону, ділянки транспортної мережі? Обґрунтувати, в чому між ними різниця.

 2. Назвати й навести приклади видів графічного відображення пасажиропотоку. Визначити практичне застосування графіків.

 1. Як графічно відображається зміна пасажиропотоку перегону на маршруті, за годинами доби? Навести приклади, визначити практичне застосування графіка.

 2. Перелічити основні показники пасажирських перевезень

 3. Що таке обсяг пасажирських перевезень на маршруті, як його визначити за результатами обстеження? Призначення цього показника.

 4. Чим відрізняється обсяг пасажирських перевезень від пасажиропотоку?

 5. Що називається обсягом транспортної роботи на маршруті, як його визначити? Призначення цього показника.

 6. Проаналізувати закономірність зміни пасажиропотоку у середині часу, по годинам доби та визначити показники якими вона оцінюється і їх практичне застосування.

 7. Проаналізувати закономірність зміни пасажиропотоку по перегонах, визначити показники, якими вона оцінюється і їх практичне застосування.

 8. Обґрунтувати, який метод обстеження оперативний і найменш трудомісткий.

 9. Який метод дозволяє визначити пасажирообмін на зупиночному пункті?

 10. Що таке середня довжина поїздки пасажира на маршруті, як її визначити за результатами обстеження?

 11. За допомогою яких методів обстеження пасажиропотоків можна визначити середню довжину поїздки пасажира?

 12. За допомогою яких методів обстеження пасажиропотоків можна визначити тільки напрямок пасажиропотоків, а не фактичне значення?

 13. Від чого залежить вибір методу обстеження пасажиропотоків?^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема роботи : ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ

ПАСАЖИРОМ ПОЇЗДУ МАРШРУТУ НА ЗУПИНОЧНОМУ ПУНКТІ

Мета роботи: Дослідити залежність часу очікування пасажиром рухомої одиниці від випадкових параметрів руху та перевезень на маршруті.

Хід виконання роботи

 1. Роботу виконують на основі даних спостережень, які виконувалися у лабораторній роботі №1

 2. Накреслити в звіті до лабораторних робіт журнал спостережень, який наведений у табл. 3.

Таблиця 3 — Журнал спостережень

Напрямок руху ________ Дата ________________

Назва зупиночного пункту___________ День тижня __________

П.І.Б. обліковця________________

№ виміру

Час прибуття (відправлен.), год.,хв.,с

Інтервал руху, с

Кількість пасажирів, які залишилися на ЗП

1


2


N
Занести із звіту №1 вихідні дані для виконання роботи : напрямок руху, назву зупиночного пункту, тривалість обстеження, зафіксувати в ньому час прибуття або відправлення рухомої одиниці. Кількість пасажирів, які залишилися на зупиночному пункті, одержати у викладача.

3. Розрахувати інтервал руху, використовуючи час прибуття чи відправлення:

; (11)

чи , (12)

де і –інтервал руху, с;

- час відправлення в n вимірювання, год.хв.с;

- час прибуття n вимірювання, год.,хв., с.

4. Провести статистичну обробку рядів випадкових величин : інтервалу руху по мережі й кількість відмов у посадці, в наступній послідовності: побудова гістограми вибірки, визначення математичного очікування та середнього квадратичного відхилення.

4.1. Розташовуємо ряд випадкових величин Х (і) у порядку збільшення.

4.2. Визначаємо кількість розрядів

К = 1 + 3,2 log N, (13)

де К - кількість розрядів;

N – кількість вимірів.

4.3. Визначаємо попередню довжину розрядів

, (14)

де - довжина розряду,

Хmin, Хmax – мінімальне і максимальне значення ряду випадкових величин.

4.4. Поділяємо шкалу від Х min до Х max на К розрядів, визначаємо мережі кожного розряду й розподіляємо кожну випадкову величину в розряд, в який вона попадає.

4.5. Якщо всі розряди перекриті, тобто в розряд потрапила хоч одна випадкова величина, то мережі розрядів вибрано правильно. Якщо ні, то переходять до розбивки на розряди різної довжини. Вибирають довжину розряду таким чином, щоб в кожний розряд потрапила хоча б одне значення випадкової величини. Підраховують кількість влучень n j в кожний розряд. Заповнюють табл. 4.

Таблиця 4

Розряди

Х 1 – Х 2

Х 2 – Х 3

Х 3– Х 4

Х 4 – Х 5

.....

Х к-1 – Х к

Кількість влучень, n j

n 1

n 2

n 3

n 4

.....

n к-1

Частота

Рj *

Р1 *

Р2 *

Р3 *

Р4 *

......

Рк-1 *

Щільність частоти

.......4.6. Розрахувати частоту (імовірність події) за формулою

, (15)

де Рj *- частота (імовірність події);

n j - кількість влучень в кожний розряд;

N – кількість вимірів.

4.7. Щільність частоти визначаємо за формулою

, (16)

де - щільність частоти;

Рj *- частота (імовірність події);

- довжина розряду.

4.8. Будуємо гістограму – емпіричний аналог функції щільності розподілення f (x). Відкладають по осі абцис розряди, по осі ординат - значення щільності розподілу. Будуємо на кожному розряді стовпчик площиною Рj*. Визначаємо закон розподілу ряду випадкових величин.

4.9. Розраховуємо кількісні показники випадкових величин

а) визначаємо математичне очікування ряду випадкових величин Х (і)за формулою

, (17)

де - математичне очікування ряду випадкових величин;

хj – середина j- го розряду;

Рj *- частота (імовірність події).

б) Знаходимо значення статистичної дисперсії

; (18)

в) визначаємо середньоквадратичне відхилення

. (19)

5. Аналогічно робимо розрахунки для встановлення середнього значення кількості пасажирів, яким відмовлено в посадці, і визначаємо за цією величиною ймовірність відмови у посадці Р від.

6. Визначаємо середній час очікування пасажиром рухомої одиниці на зупиночному пункті за формулою

, (20)

де - середній час очікування пасажиром рухомої одиниці, с;

—середнє квадратичне відхилення випадкової величини, с;

і – середній інтервал руху , с;

Р від —імовірність відмови в посадці.

7. Робимо висновки щодо впливу регулярного й нерегулярного руху поїздів маршруту на час очікування пасажира.


Контрольні запитання

 1. Дати визначення маршрутному й мережному інтервалам руху та обґрунтувати чи є між ними різниця.

 1. Що називається випадковою величиною?

 2. Чому всі значення вимірів на міському транспорті є випадковими? Навести приклади випадкових величин на МЕТ.

 3. Обґрунтувати, в чому різниця дискретної випадкової величини від непереривної. Навести приклади. Обґрунтувати, до якого типу відносяться випадкові величини, зазначені в лабораторній роботі.

 4. Назвати характеристики випадкових величин. Що таке імовірність?

 5. Визначити, що таке закон розподілу випадкової величини. Які закони Ви знаєте?

 1. Що називається гістограмою, як її побудувати? Її практичне значення.

 2. Дайте визначення щільності розподілу випадкової величини, якою властивістю вона володіє?

 3. Що таке математичне очікування випадкової величини?

 4. Назвати числові характеристики випадкової величини, що вони характеризують?

 5. Визначити фізичний сенс дисперсії і середнього квадратичного відхилення.

 6. Обґрунтувати, чи є різниця між впорядкованим і групованим статистичними рядами. Як визначити кількість і довжину розрядів групованого статистичного ряду.

 7. Визначити імовірність того, що інтервал руху на мережі буде від —- хвилин (с) до — хвилин ( с ).

 8. Як визначається середній час очікування пасажиром рухомої одиниці на зупиночному пункті при регулярному й нерегулярному русі?

 9. Які процеси відбуваються на зупиночному пункті під час затримки рухомих одиниць маршрутів?^ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Тема роботи : ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ОБОРОТНОГО РЕЙСУ

МАРШРУТУ МЕТОДОМ ХРОНОМЕТРАЖНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Мета роботи : Дослідити, як впливають складові часу руху по маршруту на значення часу оборотного рейсу.

Хід виконання роботи

 1. Одержати у викладача номер маршруту МЕТ й накреслити в звіті з лабораторних робіт журнал спостережень, зразок якого наведений у табл. 5.Таблиця 5 — Журнал спостережень

Номер маршруту_______________

Дата ________________

День тижня __________

Стан погодних умов____________

П.І.Б. обліковця__________________

Назва зупиночного пункту

Час прибуття, год.,хв.,с

Час відправлення, год., хв., с

Час затримки на перегоні, год.хв.с

Примітка 1. Провести обстеження методом хронометражних спостережень у салоні поїзду протягом одного оборотного рейсу, фіксуючи час прибуття і відправлення із зупиночного пункту, час початку і кінця затримки в журнал спостережень в табл. 5. У колонці "Примітка" вказати причину затримки руху по перегону в скороченій формі (затримка на перехресті, випадкова затримка, простій перед зупиночним пунктом і т.д.).

 2. Виконати первинну обробку результатів спостережень.

3.1. Визначити складові елементи часу оборотного рейсу за формулою ( 21 ), результати розрахунків занести до табл. 6.

Таблиця 6 — Результати первинної обробки спостережень

Назва ЗП

Час стоянки на ЗП, хв.

Час руху по перегону, хв.

Час затримки на перегоні, хв.

, (21)

де —час руху по і-му перегону, с;

—час прибуття на n –й зупиночний пункт, с;

—час відправлення з попереднього зупиночного пункту, с.

3.2. Аналогічно підрахувати час стоянки на зупиночному пункті й кінцевій станції.

3.2. Визначити тривалість часу оборотного рейсу ТОБ на маршруті за формулою

, (22)

де - час руху по і-му перегону, хв.;

t зп j - час стоянки на j – му зупиночному пункті, хв.;

tкс - час зупинки на кінцевій станції, хв.;

L - кількість перегонів на маршруті;

К - кількість зупиночних пунктів на маршруті в прямому і зворотному напрямках.

3.3. Накреслити графік хронометражу та зробити висновки щодо залежності часу оборотного рейсу маршруту від його складових частин. Виявити резерви часу при руху по дільницям. Приклад графіка хронометражу подано в методичних рекомендаціях /1/.


Контрольні запитання

 1. Дати визначення часу оборотного рейсу маршруту.

 2. Які бувають маршрути за характером обігу? Визначити їх недоліки й переваги.

 1. Дати оцінку складовим частинам тривалості оборотного рейсу маятникового і кільцевого маршрутів.

 2. Що називається хронометражем?

 3. Чому проведення хронометражних спостережень є одним з основних завдань служби руху?

 4. Обґрунтуйте, чому треба проводити хронометражні спостереження для різних часових періодів.

 1. Обґрунтуйте, чому тривалість оборотного рейсу - основний планово-нормативний показник маршруту.

 2. У зв'язку з якими змінами в перевезеннях пасажирів необхідно проводити хронометраж часу оборотного рейсу?

 3. Доведіть, коли потрібно зменшувати час оборотного рейсу, а коли збільшувати.

9) Які види хронометражу використовують для визначення тривалості руху на перегоні, затримки на зупиночному пункті, затримки на перегоні й зупинки на кінцевій станції?

10) Які види затримок на перегоні Ви знаєте? З яких складових складається час ходу по перегону?

11)Визначити мету і послідовність виконання хронометражних спостережень у салоні поїзда.

12) Що називається графіком хронометражу, що він показує, як його будувати?

13) Як проводиться аналіз графіка хронометражу?

14) Скільки разів необхідно провести заміри під час хронометражу, щоб правильно встановити час оборотного рейсу?


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Кульбашна Н.І. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни „Організація руху електротранспорту”. Харків: ХНАМГ, 2006. – 30 с.

2. Ефремов И.С., Кобозев В.И., Юдин В.А. Теория городских пассажирских перевозок. – М.: Высш.шк., 1980. – 526 с.

3. Варелопуло Г.А., Организация движения и перевозок на городском пассажирском транспорте. – М.: Транспорт, 1980. – 208 с.

4. БДН-360-92 . Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

5. Фишельсон М.С. Транспортная планировка городов. – М.: Высш. шк., 1985. – 239 с.


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт


„Організація руху міського електротранспорту” (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец. 7.092202 - „Електричний транспорт”)


Укладач : Надія Іванівна Кульбашна


Редактор: М.З. Аляб’єв

Коректор: З.І. Зайцева


План 2006, поз. 192
Підп. до друку 21.06.06. Формат 60 х 80 1/16

Папір офісний. Друк на різографі

Обл. – вид. арк.2,0. Умовн. – друк. арк. 1,2

Тираж 50 прим. Замовл. №

61002 Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12Схожі:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт Чернівці Чернівецький національний університет 2011
В – п 781 Вінклер І. А. Проблеми екологічно безпечних технологій : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу " Основи автоматики та систем управління " для студентів спеціальності 091101
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Системи управління базами даних" для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп’ютерне моделювання процесів І систем" для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи управління в комплексних розгалужених системах» для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Теорія автоматичного керування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів 3 курсу усіх форм навчання та слухачів...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з будівельних машин
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з будівельних машин для студентів усіх форм навчання професійного напрямку 0921...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу: „ Теорія прийняття рішень І оптимізація для студентів 4-го курсу денної форми навчання
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, конспект лекцій, рекомендовану літературу,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи