Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права” icon

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Скачати 100.19 Kb.
НазваЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Дата23.06.2012
Розмір100.19 Kb.
ТипДокументи
Змістовно-діяльнісна структура модулів

навчальної дисципліни „Логіка права”
НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види заняття

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ


Л


С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
^ Модуль 1. Предмет логіки права. Логіка норм та оцінок.
НЕ 1.1

Предмет логіки права. Закони логіки і закони права.

Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності i специфіку правового мислення.

Розгортання внутрішньої логіки норми права в право як логічну систему. Аналіз i оцінка логічної природи права в концепціях юридичного позитивізму, неокантіанської школи права, в "юриспруденції понять", в працях видатних логiкiв i правознавців минулого та сучасності: Чiчерiн, Катков, Iльїн, Кiстяковський, Iєрiнг, Ерлiх, Клуг, Шрайбер, Зембiнський, Томмело.

Логічна природа права як основа застосування сучасних логічних теорiй для аналiзу динамiки внутрiшньої структури норм права, правовiдносин i системи права в цiлому. Логiка норм, логiка дiї, логiка оцiнок, логiка питань i вiдповiдей, логiка класiв, символiчна логiка, їх використання в юридичнiй науцi i практицi.

Три рiвнi логiчних знань з точки зору права. Чиста формальна логiка як наука про закони i форми правильного мислення. Прикладна юридична логiка як наука про застосування формально-логiчних теорiй в правi. Дiалектична логiка права як наука про право як логiчну систему, що розвивається. Спiввiдношення юридичної логiки i логiки права. Використання термiну "юридична логiка" в широкому i вузькому розумiннi.

Три основні тенденції праворозуміння: 1) позитивно-нормативна; 2) природно-правова; 3) соціологічна. Проблема сутності права у теорії та філософії права. Взаємозв’язок права та держави. Варіанти взаємовідношення права та моралі. Взаємозв’язок права та релігії. Право як складне багатогранне явище соціальної дійсності.

Література

 1. Вступ до сучасної юридичної логіки /За ред. М.І. Панова. - Ксилон, 2001. - 196 с.

 2. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. - К., 1992.

 3. Івін О.А. Логіка. - К., 1996.

 4. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. - К.: Абрис, 1997. - 350 с.

 5. Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств. - Харьков: РИФ Арсис ЛТД, 1998. - 255 с.

 6. Хоменко І.В. Логіка - юристам. - К.: Четверта хвиля, 1997. - 391 с.

2


 • тестування;

 • термінологічний диктант;

 • усне та фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.

2

2

5


2

  1. Розгортання внутрішньої логіки норми права в право як логічну систему.

  2. Логiка дії

  3. Логiка питань i відповідей.


5


10

НЕ

1.2

Логіка норм і модальна логіка. Абсолютна логіка норм. Відносна логіка норм.

Логiчна природа i структурованiсть правової норми, динамiка основних її елементiв. Поняття логiчної норми в теорiї права. Спiввiдношення норм-приписiв i логiчних норм. Норма права як результат логiчного аналiзу правового тексту i виявлення структурно-смислової єдностi основних її елементiв.

Правовий нормативний квадрат. Логiчнi вiдношення мiж основними типами правових норм. Вираз одних правових норм через iншi. Логiчнi особливостi формування рiзних типiв нацiонально-правових систем. Правова нормативна пентаграма. Основнi принципи i закони логiки норм.

Логiка дiї i її роль в розкриттi логiчних форм правової поведiнки. Взаємозв'язок логiки дiї i логiки норм у виявленнi логiчної структури основних типiв правовiдносин (на прикладах рiзних галузей права).

Лiтература

 1. Вступ до сучасної юридичної логіки /За ред. М.І. Панова. - Ксилон, 2001. - 196 с.

 2. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. - К., 1992.

 3. Івін О.А. Логіка. - К., 1996.

 4. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. - К.: Абрис, 1997. - 350 с.

 5. Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств. - Харьков: РИФ Арсис ЛТД, 1998. - 255 с.

 6. Хоменко І.В. Логіка - юристам. - К.: Четверта хвиля, 1997. - 391 с.

2

2 • тестування;

 • термінологічний диктант;

 • усне та фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.

2

2

5


2

 1. Логiчна природа i структурованiсть правової норми, динамiка основних її елементiв. Поняття логiчної норми в теорiї права.

 2. Норма права як результат логiчного аналiзу правового тексту i виявлення структурно-смислової єдностi основних її елементiв.

 3. Правовий нормативний квадрат.


5


10

НЕ 1.3

Людська взаємодія та логіка норм. Норми, оцінки та факти.

Логічна теорія людської взаємодії. Логіка норм, ґрунтована на теорії взаємодії. Класифікації норми. Кореляція обов’язків та прав. Концептуальна етична схема. Норми і факти.

Лiтература

 1. Бабаев В.К. Норма права как истинное суждение // Правоведение. - 1976. - № 2. - С. 30-37.

 2. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. – Москва: Владос, 1998. – С. 277-332.

 3. Жеребкiн В.Є. Логiка. - Харкiв: Основа, 1995. - Роздiл 1Y-Y. - С. 62-93.

 4. Малахов В.П. Основы формальной логики. – Москва, 1998. – С. 65-89, 107-120.

 5. Солодухин С.А. Логика для юристов. – М.: Экспертное бюро М, 1998. – 58-85.

2


 • тестування;

 • термінологічний диктант;

 • усне та фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.
2

2

6


3


  1. Правова нормативна пентаграма.

  2. Основні принципи i закони логiки норм.

  3. Сучасне розумiння структури i природи формально-догматичного методу.


5


10
Всього за модулем 1

30
^ Модуль 2. Еристика та теорія аргументації.

НЕ 2.1

Поняття та структура евристики. Загальна характеристика суперечки. Аргументація і критика. Лінійний та альтернативні елементарні акти доказування.

Поняття та структура еристики як науки. Поняття про суперечку. Види суперечок. Поняття про аргументацію. Структура аргументації. Форми аргументації. Види аргументації. Техніка аналізу аргументації. Поняття про критику. Види критики. Еквівалентні однозначні акти доказування. Багатозначні акти доказування. Умовно однозначні акти доказування. Умовно багатозначні акти доказування. Розділові акти доказування. Єднально-розділові акти доказування. Класифікація елементарних актів доказування.

Лiтература

 1. Жеребкiн В.Є. Логiка. - Харкiв: Основа, 1995. - Гл. YП-1Х. – С. 215-231.

 2. Збірник вправ і задач з логіки: Методичні рекомендації /Укл. С.Ф. Марценюк. - К.: Вища школа, 1991. - 52 с.

 3. Івін О.А. Логіка. - К., 1996.

 4. Рузавин Г.И. Логика и аргументация. - М.: Культура и спорт, 1997. - 350 с.

 5. Тер-Акопов А.А. Судебная логика. - М., 1980.

 6. Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств. - Харьков: РИФ Арсис ЛТД, 1998. - 255 с.

 1. Хоменко І.В. Еристика. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

4

4 • тестування;

 • термінологічний диктант;

 • усне та фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.
2

2

6


3

  1. Форми аргументації.

  2. Види критики.

  3. Класифікація елементарних актів доказування.


5


10

НЕ 2.2

Правила і помилки в аргументації та критиці. Перевірка та побудова системи доказів.

Правила і помилки щодо тези. Правила і помилки щодо аргументів. Правила і помилки щодо форми (демонстрації). Допоміжний підсилюючий та послаблюючий комплекс доказів. Допоміжні операції поєднання доказів. Початкові дані по справі. Поняття та побудова версії. Перевірка версій. Версія та план розслідування. Лінійне та альтернативне підтвердження версії.

Лiтература

 1. Домбровский Р.Г. Логика и теория судебного доказательства. Оптимизация расследования преступлений. - Иркутск, 1982. - С. 10-22.

 2. Жеребкiн В.Є. Логiка. - Харкiв: Основа, 1995. - Гл. ХІІ, ХІІІ. - С. 204-238.

 3. Курбатов В.И. Логика. – Ростов-на-Дону, 1997. – С. 143-289.

 4. Орлов Ю.К. Структура судебного доказывания и понятие судебного доказательства // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 28. - Москва, 1987. - С. 86-101.

 5. Рузавин Г.И. Логика и аргументація. – Москва: ЮНИТИ, 1997. – С. 244-349.

 6. Тымцяс В.Г. Логика. Курс лекций. – Москва: ПРИОР, 1999. – С. 137-148.

4

1 • тестування;

 • термінологічний диктант;

 • усне та фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.
2

2

5


2

  1. Роль доказування в юридичній практиці (доповідь).

  2. Специфіка доказування в цивільному та кримінальному процесі (доповідь).

  3. Роль гіпотези та версії в досудовому та судовому слідстві (доповідь).


5


10

НЕ 2.3

Прийоми маніпулювання в суперечках.

Поняття про маніпулювання. Коректні і некоректні прийоми впливу на супротивника в суперечці. Прийоми мовного маніпулювання. Софізми у суперечках. Тактичні прийоми маніпулювання в суперечках. Психологічні прийоми маніпулювання в суперечках. Невербальні прийоми маніпулювання в суперечках.

Лiтература

 1. Жеребкiн В.Є. Логiка. - Харкiв: Основа, 1995. - Гл. YП-1Х. – С. 215-231.

 2. Збірник вправ і задач з логіки: Методичні рекомендації /Укл. С.Ф. Марценюк. - К.: Вища школа, 1991. - 52 с.

 3. Івін О.А. Логіка. - К., 1996.

 4. Рузавин Г.И. Логика и аргументация. - М.: Культура и спорт, 1997. - 350 с.

 5. Тер-Акопов А.А. Судебная логика. - М., 1980.

 6. Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств. - Харьков: РИФ Арсис ЛТД, 1998. - 255 с.

 7. Хоменко І.В. Еристика. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
2

1 • тестування;

 • термінологічний диктант;

 • усне опитування;

 • фронтальне опитування;

 • реферативні доповіді.

2

2

5


2

  1. Коректні і некоректні прийоми впливу.

  2. Софізми у суперечках.

  3. Психологічні прийоми маніпулювання в суперечках.


5


10
Всього за модулем 2

30
Модуль контрольний (підсумковий)

40
Всього балів

100

Схожі:

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
move to 0-6209545
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
Предмет юридичної логіки. Історичні етапи розвитку логіки. Основні закони юридичного мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права”
Взаємозв’язок права та держави. Варіанти взаємовідношення права та моралі. Взаємозв’язок права та релігії. Право як складне багатогранне...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права”
Взаємозв’язок права та держави. Варіанти взаємовідношення права та моралі. Взаємозв’язок права та релігії. Право як складне багатогранне...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права”
Поняття гносеології права як науки. Гносеологія права як наука про закономірності правового пізнання. Специфіка предмету гносеології...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права”
Поняття гносеології права як науки. Гносеологія права як наука про закономірності правового пізнання. Специфіка предмету гносеології...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Становлення проблеми взаємозв’язку права І мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи