Навчально-методичний посібник icon

Навчально-методичний посібник
НазваНавчально-методичний посібник
Сторінка2/8
Дата23.06.2012
Розмір1.65 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8
^

Тема 1. Наукові основи економічного аналізуІсторія становлення та розвитку економічного аналізу.

Економічний аналіз і теорія пізнання. Економічний аналіз та основні принципи діалектики.

Економічний аналіз у системі інших наук. Взаємозв'язок економічного аналізу з іншими дисциплінами.

Проблеми і перспективи розвитку економічного аналізу.


^ Рекомендована література: 1,7,15,19,12,10,21


Тема 2. Основні принципи економічного аналізу і завдання в управлінні ринковою економікою


Економічний аналіз у системі управління підприємством як основною ланкою національної економіки.

Сутність економічного аналізу як засобу дослідження економічних явищ та методу обґрунтування управлінських рішень, вияву резервів, оцінки економічної ефективності господарювання.

Господарські процеси як предмет економічного аналізу. Об`єкти і суб`єкти економічного аналізу.

Зміст та завдання економічного аналізу господарської діяльності на підприємствах та організаціях за умов ринкової економіки.

Основні принципи аналітичного дослідження господарської діяльності: комплексність, системність, динамічність, точність, ефективність, зрозумілість, дієвість та прогресивність.

Роль економічного аналізу в розвитку ринкових відносин.


^ Рекомендована література: 1,7,15,19,12,10,21


Тема 3. Метод і методика економічного аналізу


Визначення методу та його особливостей. Методика економічного аналізу як сукупність відповідних методів, засобів та прийомів. Поняття чинника (фактора) в економічному аналізі як умови, що визначає соціально-економічні явища та процеси; класифікація факторів, які визначають результати господарської діяльності.

Система показників, її формування та використання в економічному аналізі. Класифікація аналітичних показників: кількісні та якісні, загальні та часткові, абсолютні та відносні, об'ємні та питомі та ін..

Спосіб деталізації загальних показників за ознакою часу, місця здійснення господарських операцій, центру відповідальності та складовими частками показників.

Методика економічного аналізу як сукупність способів та творчої активності суб’єктів аналізу. Класифікація технічних прийомів економічного аналізу: абстрактно – логічні, економіко–математичні, евристичні, спеціальні.


^ Рекомендована література: 2,3,8, 9,15,19,12,1,21,10


Тема 4. Економіко – логічні способи обробки економічної інформації


Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження. Поняття прямого та зворотного факторного аналізу (аналізу та синтезу).

Спосіб порівняння, особливості його використання в аналізі господарської діяльності. Бази порівняння. Забезпечення зіставлення показників.

Розрахунок показників на основі оцінки, поєднання та перетворення показників плану, обліку та звіту, вибіркових спостережень.

Ряди динаміки. Методика розрахунку додаткових показників для їх оцінки.

Спосіб групування для виявлення взаємозв`язку групованих ознак та результативних показників, вивчення тенденцій розвитку явища, що досліджується, та виявлення значущих причин його зміни. Види групувань, що використовуються для вирішення аналітичних завдань.

Абсолютні, середні та відносні величини: види та призначення в аналітичних дослідженнях.

Метод балансового пов'язування у дослідженні матеріальних і трудових ресурсів, грошових витрат і доходів підприємства, його фінансового стану та при узагальненні результатів факторного аналізу.

Типи факторних систем. Методи аналізу кількісного впливу факторів на зміну результативного показника (методи елімінування). Методи і алгоритми ланцюгових підстановок, індексного методу, розрахунків за допомогою абсолютних та відносних відхилень, методу пропорційного розподілу, логарифмічного та інтегрального методу оцінки факторних впливів. Проблеми “нерозподіленого залишку” методу ланцюгових підстановок і способи його розподілу.


^ Рекомендована література: 2,3,8, 9,15,19,12,10,17,21


Тема 5. Економіко – математичні методи в економічному аналізі


Економіко – математичні методи в аналізі господарської діяльності, їх класифікація і характеристика.

Область застосування і особливості використання в аналізі графічних методів, методів кореляційного та регресивного аналізу, лінійного і динамічного програмування, теорії масового обслуговування, теорії ігор, а також інших економіко-математичних методів.

Сутність моделювання господарських операцій, процесів та економічних явищ. Основні методологічні принципи процесу моделювання.

Послідовність та етапи економіко-математичного моделювання господарських операцій та процесів.

Економіко – математичне моделювання як засіб вивчення господарської діяльності. Детерміноване моделювання та аналіз факторних систем господарської діяльності. Основні прийоми детермінованого моделювання: методи подовження, розширення, формального розкладання та скорочення факторних систем.

Стохастичне моделювання та аналіз факторних систем господарської діяльності. Побудова математико-статистичних моделей господарської діяльності. Аналіз кореляційних моделей.

Спеціальні прийоми в економічному аналізі (метод складних процентів та маржинальний аналіз).


^ Рекомендована література: 2,3,8, 9,15, 12,10,16, 17,14,18


Тема 6. Типологія видів і напрямків економічного аналізу, їх зміст та роль в управлінні господарською діяльністю.


Функції управління та основи класифікації видів економічного аналізу.

Перспективний і ретроспективний (оперативний, підсумковий) економічний аналіз: зміст, завдання, джерела інформації, методи і особливості організації.

Внутрішній і зовнішній аналіз: їх порівняльна характеристика, мета, завдання, інформаційне забезпечення, користувачі.

Управлінський та фінансовий аналіз: зміст, завдання, місце в системі комплексного економічного аналізу.

Оперативний аналіз. Зміст та завдання. Методика оперативного аналізу основних техніко-економічних показників. Оперативний аналіз в умовах комп’ютеризації управління.

Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства (виробництва). Зміст і завдання аналізу.

Стратегічний аналіз, його значення і завдання в ринкових умовах господарювання. SWOT – аналіз, його використання у стратегічному плануванні.

Аналіз маркетингової діяльності. Схема основних етапів маркетингового дослідження. Напрями економічного аналізу в галузі маркетингової діяльності.

Ситуаційний аналіз, його цілі. Етапи аналітичної роботи при виконанні ситуаційного аналізу.

Леверидж в економічному аналізі.

Аналіз відхилень від норм у вітчизняній і зарубіжній практиці.

Аналіз витрат і вигод. Методичні питання проведення аналізу.

Суть, принципи і завдання ФВА. Особливості проведення функціонально-вартісного аналізу. Досвід і перспектива застосування ФВА на підприємствах України та зарубіжжя.


^ Рекомендована література: 3,4,7,12,11,15,17


Тема 7. Комплексна система економічного аналізу


Системний підхід в аналізі господарської діяльності. Етапи проведення системного аналізу.

Загальна схема взаємозв`язків основних груп економічних показників. Стисла характеристика окремих блок-розділів комплексного економічного аналізу. Взаємозв`язок основних синтетичних показників. Послідовність та розподіл обов`язків за комплексним аналізом.

Узагальнення і систематизація результатів аналізу. Комплексний економічний аналіз як система пошуків резервів підвищення ефективності виробництва.

Підготовка управлінських рішень за мобілізацією виявлених резервів.


^ Рекомендована література: 3,4,7,12,11,15,17


Тема 8. Інформаційне забезпечення і організація аналізу господарської діяльності


Система економічної інформації як база даних для аналізу господарської діяльності підприємств різноманітних форм власності. Принципи організації інформаційного забезпечення управління та аналізу господарської діяльності.

Вимоги, яким повинна відповідати система інформації, обліку та звіту. Характеристика найважливіших видів економічної інформації, що використовується для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств.

Накопичення та систематизація облікових, звітних даних для аналізу, складання рядів динаміки показників, які аналізуються. Вихідні принципи складання аналітичних таблиць.

Перевірка достовірності джерел інформації, використаної в аналізі господарської діяльності підприємства.

Фінансова звітність: форми, структура та зміст. Статистична облікова інформація (звітна та оперативна). Позаоблікова інформація.

Метод організації економічного аналізу.

Принципи організації процесу економічного аналізу. Форми організації та виконавці економічного аналізу. Розподіл обов'язків між виконавцями аналітичної роботи.

Основи організації комп'ютерної обробки економічної інформації.

Узагальнення і оформлення результатів аналізу. Прийняття рішень за результатами господарської діяльності на основі висновків аналітичної роботи. Організаційне і інформаційне забезпечення проведення економічного аналізу з врахуванням міжнародного досвіду.


^ Рекомендована література: 17,7,10,21


Тема 9. Методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо–фінансової діяльності підприємства


Аналітичні показники, що використовуються в аналізі результатів виробництва і реалізації продукції (послуг), їх взаємозв'язок, послідовність та зміст аналізу. Структурно-логічна модель аналізу виробництва та реалізації продукції. Аналіз факторів виробництва: показники і зміст. Структурно-логічні моделі аналізу факторів виробництва: трудових і матеріальних ресурсів, основних засобів підприємства.

Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції: показники і зміст.

Аналіз показників, що відображають фінансові результати і фінансове становище суб’єкта господарювання. Основні напрямки і методи проведення аналітичної роботи.


Рекомендована література: 6,7,8,10,12,15,17,19,21


^ 2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології
Планування роботи дошкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти і науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для слухачів Інституту підготовки професійних суддів Одеса 2011 Рекомендовано до видання
Призначення покарання: Навчально-методичний посібник / Авт кол.; Відп ред. В. О. Туляков. – О.:, 2011. с
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля „Фінансовий менеджмент” (для магістрів спец. 8050106 „Облік І аудит”)....
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Навчально-методичний посібник iconХарьковская национальная академия городского хозяйства соціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів специфічних категорій, що навчаються за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...
Навчально-методичний посібник iconПрактична гінекологія навчально-методичний посібник
Практична гінекологія : навчально-методичний посібник / В. В. Маркевич. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 258 с
Навчально-методичний посібник iconПолітична історія України навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник «Політична історія України» з базового курсу для студентів інженерно-технічних, економічних І гуманітарних...
Навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи