Тема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю icon

Тема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю
Скачати 213.77 Kb.
НазваТема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю
Дата28.07.2012
Розмір213.77 Kb.
ТипДокументи

Тема 1. Бюджет та бюджетна система України.

Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення Державного бюджету.
2. Розкрийте економічну сутність Державного бюджету.
3. Що являє собою бюджет за матеріальним змістом.
4. Від яких факторів залежить обсяги формування Державного бюджету?
5. Що таке зведений фінансовий баланс держави?
6. Визначте структурні складові частини Державного бюджету.
7. 3 якого часу та з якою метою бюджет поділяється на загальний та спеціальний фонди?
8. Дайте характеристику бюджету в залежності від спiввiдношеняя між складовими елементами — доходами та видатками.
9. Які функцій виконує Державний бюджет? Надайте їх характеристику.
10. Дайте визначення бюджетної системи, бюджетному устрою.

11. Які типи бюджетних систем існують, від чого це залежить?
12. Надайте характеристику змісту та складу бюджетної системи України.
13. Якими законодавчими актами регулюються Державний бюджет, бюджетна система України?
14. Вiдповiдно до яких принципів побудована бюджетна система України?
15. Назвіть складові зведеного бюджету України. На яких рівнях він визначається?
16. Охарактеризуйте сучасний стан бюджетної системи України. Які проблеми потребують вирішення?
17. Дайте визначення доходам державного бюджету.
18. Як класифікуються доходи бюджету в залежності від методів формування?
19. Які фактори впливають на обсяг доходної частини Державного бюджету?
20. Чим вiдрiзняються видатки від витрат Державного бюджету?
21. Дайте визначення дефіциту, профiциту бюджету. Який рівень дефіциту бюджету вважається допустимим?
22. Розкрийте економічну сутність дефіциту бюджету.

23. Назвіть основi причини виникнення дефіциту бюджету.
24. За якими ознаками можна класифікувати бюджетний дефіцит?
25. Дайте характеристику шляхам збалансування бюджету. Від яких факторів залежить вибір методів покриття бюджетного дефіциту?
26. Які саме джерела покриття дефіциту бюджету застосовувалися в України на протязі періоду з 1992 року по 2004 рiк i чому?
27. Назвіть заходи подолання дефіциту бюджету.
28. Дайте характеристику механізму секвестру видатків i коли він застосовується?
29. Чим вiдрiзняються внутрiшнi джерела фінансування дефіциту бюджету від зовнiшнiх? Які найбільш сприятливі i чому?
30. Якою повинна бути політика регулювання державою бюджетного дефіциту?
Тестові завдання
1. Державний бюджет — це:
а) провідна ланка фінансової системи;
б) матеріальна база існування держави;
в) вартісний інструмент розподілу національного продукту;
г) усі вiдповiдi вiрнi.
2. Фінансовий план, що являє собою розпис доходів та витрат, — це:
а) бюджет за своєю суттю; в) бюджет за формою;
б) бюджет за матеріальним змістом; г) бюджет, як суспільне явище.
3. Централізований фонд фінансових ресурсiв держави — це:
а) бюджет за своєю суттю; в) бюджет за формою;
б) бюджет за матеріальним змістом; г) бюджет, як суспільне явище.
4. Характерними ознаками бюджету як загальнодержавного фонду грошових ресурсiв є:
а) маневреність; в) наявність резервних фондів;
б) значні розміри; г) усі вiдповiдi вiрнi.
5. Система фінансових планів, що характеризують фiнансовi ресурси всіх секторів економіки, платежі населення, — це:
а) план доходів та видатків країни;
б) зведений фінансовий баланс держави;
в) державний бюджет країни;

г) платiжний баланс країни.
6. Вперше розподiлення Державного бюджету України на загальний та спецiальний фонди було вiдзначено у бюджетi на:
а) 2002 рiк; в) 2000 рiк;
6) 2001 рiк: г) 1999 рiк.
7. Бюджет виконує наступнi функцiї:
а) розподiльчу; г) стимулюючу;
б) контрольну; д) соціальну;
в) регулюючу; є) усі відповіді вірні.
8. Акумуляцiя коштiв держави та подальший їх розподiл для задоволення всiх потреб суспiльства здiйснюється через функцiю:
а) стимулюючу; в) регулюючу;
б) розподiльчу; г) соціальну.
9. Своєчасне та повне надходження в бюджет коштiв, а також їх оптимальний розподiл та ефективне використання забезпечує функцiя бюджету:
а) контрольна; в) регулюючу;
б) розподiльчу; г) стимулююча.
10. Структура бюджетної системи залежить вiд:
а) державного устрою;
б) фiнансової політики держави;
в) адмiнiстративного — територiального подiлу країни;
с) усi вiдповiдi вiрнi.
11. Формування бюджету на реалiстичних макропоказниках економiчного i соцiального розвитку держави вiдбувається вiдповiдно до принципу побудови бюджетної системи:
а) збалансованостi; в) обґрунтованостi;
б) повноти; г) ефективностi.
12. Розподіл видiв видатків мiж державним бюджетом та мiсцевими бюджетами, а також мiж мiсцевими бюджетами, що ґрунтуватися на максимально можливому наближеннi надання суспiльних послуг до їх безпосереднього споживача, здiйснюється вiдповiдно до принципу побудови бюджетної системи:
а) повноти; в) субсидiарностi;
б) обґрунтованостi; г) ефективностi.

13. Зведений бюджет областi складається з показникiв:
а) бюджету областi та Державного бюджету;
б) власного та центрального бюджетiв;
в) бюджетiв районiв i мiст обласного пiдпорядкування;
г) обласного бюджету та бюджетiв районiв i мiст обласного пiдпорядкування.
14. Зведений бюджет Автономної Республiки Крим об’єднує показники:
а) бюджетiв мiст i селищ автономiї;
б) державного i обласних бюджетiв;
в) бюджету мiста Севастополя та республiканського бюджет;
г) республiканського бюджету автономiї та бюджетiв районiв i мiст республiканського пiдпорядкування цiєї автономiї.
15. Зведений бюджет району об’єднує показники:
а) обласного та мiських бюджетiв;
б) районного бюджету, бюджетiв мiст районного пiдпорядкування, бюджетiв селищних i сiльських рад;
в) бюджетiв мiст районного пiдпорядкування;

д) бюджетiв районiв i мiст республiканського пiдпорядкування.
16. Зведений бюджет мiста з районним подiлом включає показники:
а) бюджетiв районiв у мiстi;
б) мiського бюджету та бюджетiв районiв у мiстi;
в) бюджетiв районiв i мiст обласного пiдпорядкування;
г) мiського бюджету та бюджетiв районiв i мiст республiканського пiдпорядкування.
17. Формування доходiв бюджету здiйснюється за рахунок:
а) виробленого в країнi нацiонального доходу;
б) надходжень вiд мiжнародного перерозподiлу фiнансових ресурсiв;
в) надходжень вiд державних угiдь;
г) усi вiдповiдi вiрнi.
18. За формою прояву бюджетний дефiцит може бути:
а) вiдкритим; в) пасивним;
б) прихованим; г) активним.
19. За причинами виникнення бюджетний дефiцит може бути:
а) свідомим; в) вимушеним;
б) пасивним; г) активним.

20. Дефіцит, який характеризується спрямуванням залучених для його покриття коштів на фiнансування поточних потреб, — це дефiцит:
а) вимушений; в) пасивний;
б) свiдомий; г) активний.
21. Дефіцит, який виникає внаслiдок касового розриву в процесi виконання бюджету, — це:
а) вiдкритий бюджетний дефiцит; в) прихований дефiцит;
б) тимчасовий дефiцит бюджету; г) стiйкий дефiцит бюджету.
22. Дефіцит, який iснує в довгостроковому перiодi та спричиняє зростання державного боргу, — це:
а) пасивний дефiцит; в) активний дефiцит;
б) стiйкий дефiцит; г) тимчасовий дефiцит.
23. Пропорцiйне скорочення видаткiв до кiнця бюджетного року з метою зменшення дефiциту бюджету, — це:
а) механiзм секвестру видаткiв;
б) фiнансовий механiзм;
в) механiзм бюджетних призначень;
г) бюджетне зобов’язання.
24. Збалансування бюджету в Україні вiдповiдно до дiючого законодавства можливо здiйснити шляхом:
а) збiльшення доходiв; в) емiсiї грошей;
б) скорочення видаткiв; г) державних позик.
25. Полiтика регулювання бюджетного дефiциту повинна:
а) бути довгостроковою;
б) мати споживчий характер;
в) використовувати як зовнiшнi так i внутрiшнi джерела покриття бюджету;
г) використовувати довгостроковi цiннi папери з великими вiдсотками за ними.
Доповнiть за змiстом
26. Обсяг державного бюджету залежить вiд:
а) рiвня розвитку економiки;
б) напрямiв фiнансової політики держави;
в) …………………………………………...;
г) ……………………………………………

27. Бюджетнi вiдносини в Україні регламентованi наступними нормативно-правовими актами:
а) Конституцiєю України; в) ……………………………..;
б) Бюджетним кодексом; г) ……………………………...
28. Бюджетна система України побудована вiдповiдно до наступних принципiв:
а) єдності бюджетної системи; в) ……………………………..;
б) збалансованостi; г) ………………………………

29. На обсяг доходiв державного бюджету впливають наступнi фактори:

а) стан економічної кон’юнктури;
б) недосконалість податкового законодавства;
в) …………………………………….;
г) ……………………………………..

30. Вибiр шляхiв покриття бюджетного дефiциту залежить вiд наступних факторiв:
а) полiтичної та фiнансової ситуацiї у країнi;
б) темпiв росту валового внутрiшнього продукту;
в) …………………………………………………...;
г) ……………………………………………………
Чи вiрно стверджувати?
31. ,,За своєю суттю бюджет — це централiзований фонд фiнансових ресурсiв”:
а) вiрно; б) невiрно.
32. ,,державний бюджет вiдображає iнтереси мiнiстерств i відомств, пiдпримєтв й органiзацiй, окремих верств населення i регiонiв України”:
а) вiрно; б) невiрно.
33. ,,Державний бюджет відображає iнтереси тiльки мiнiстерств i вiдомств, пiдприємств та органiзацiй”:
а) вiрно; б) невiрно.
34. ,,Розмiр обсягу бюджету залежить вiд масштабiв бюджетних програм, що реалізуються через бюджет”:
а) вiрно; б) невiрно.
35. ,,Принципи бюджетної системи можугь застосовуватися окремо, без взаємозв’язку мiж собою”:
а) вiрно; б) невiрно.

36. ,,Доходи бюджету — це усi податковi, неподатковi та іншi надходження на безповоротнiй основi, справляння яких передбачено законодавством України”:
а) вiрно; б) невiрно.
37. ,,Джерела формування загального та спецiального фондiв бюджету щорiчно затверджуються Законом України про державний бюджет”:
а) вiрно; б) невiрно.
38. ,,Видатки бюджету включають кошти, що спрямовуються на здiйснення програм та заходiв, передбачених вiдповiдним бюджетом, та кошти на погашення основної суми боргу та повернення надмiру сплачених до бюджету сум”:
а) вiрно; б) невiрно.
39. ,,Витрати бюджету включають видатки бюджету та кошти, що спрямовуються на погашення основної суми боргу”:
а) вiрно; б) невiрно.
40. Обсяг дефiциту бюджету не повинен перевищувати обсягу капiтальних вкладень держави”:
а) вiрно; б) невiрно.
41. ,,Склад бюджетної системи вiдображається в зведеному, або консолiдованому бюджетi України”:
а) вiрно; б) невiрно.
42. ,,Дефіцит, що пов’язаний з необхiднiстю здiйснення великих капiтальних вкладень, може розглядатися не як кризове явище, а як державне регулювання бюджетного дефiциту”:
а) вiрно; б) невiрно.
43. ,,Бюджетний кодекс дозволяє використовувати емiсійнi джерела фiнансування дефiциту бюджету”:
а) вiрно; б) невiрно.
44. ,,Профiцит бюджету може бути затверджений винятково з метою погашення вiдсоткiв по державному боргу”:
а) вiрно; б) невiрно.
45. ,,Дефіцит бюджету може бути затверджений винятково з метою погашення основної суми боргу та на забезпечення збереження обсягу оборотної касової готiвки”:
а) вiрно; б) невiрно.

Тема 2. Бюджетний процес та його учасники.

Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення бюджетного процесу.
2. Назвiть законодавчi акти, якi регламентують бюджетний процес в Українi.
3. Дайте визначення бюджетному перiоду. Якiй стадії бюджетного процесу він вiдповiдає?
4. Дайте визначення бюджетному циклу.
5. Що розуміють під стадіями бюджетного процесу?
6. Скiльки стадiй бюджетного процесу визначає Бюджетний кодекс? Назвiть їх.
7. Назвiть основнi задачi бюджетного процесу.
8. Що таке ефективний бюджетний процес?
9. Якi фактори впливають на ефективнiсть бюджетного процесу?
10. Дайте характеристику системi органiзацiї ефективного бюджетного процесу.
11. Якi змiни в бюджетному процесi, внесенi Бюджетним кодексом України, сприяли пiдвищенню його ефективностi?
12. Назвiть шляхи пiдвищення якостi бюджетного процесу на сучасному етапi розвитку України.
13. Назвiть основних учасникiв бюджетного процесу.
14. На що впливає координацiя дiй учасникiв бюджетного процесу?
15. Назвiть основнi повноваження Президента України щодо участi в бюджетному процесi.
16. Бюджетнi повноваження Верховної Ради України.
17. Бюджетнi повноваження Комiтету Верховної Ради України.

18. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України як учасника
бюджетного процесу.
19. Повноваження Мiнiстерства фiнансiв України як органу
оперативного управлiння бюджетом.
20. дайте визначення розпорядникам бюджетних коштiв.
21. Визначте рiзницю мiж головними розпорядниками бюджетних коштiв та розпорядниками бюджетних коштiв нижчого рiвня.
22. Дайте визначення бюджетнiй установi.
23. Якими повноваженнями надiленi головнi розпорядники
коштiв бюджету?
24. Визначте повноваження розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого рiвня та отримувачiв бюджетних коштiв.
Тестовi завдання
1. Органiзацiя бюджетного процесу в Українi регламентується:
а) Бюджетним кодексом;
б) Законом України ,,Про бюджетну систему України”;
в) Регламентом Верховної Ради України;
г) усi вiдповiдi вiрнi.
2. Державний бюджет України затверджується на перiод, що має назву:
а) бюджетного року; в) бюджетного циклу;
б) бюджетного перiоду; г) усi вiдповiдi вiрнi.
3. Бюджетний кодекс визначив наступнi стадiї бюджетного процесу:
а) складання проекту бюджету, розгляд та прийняття бюджету;
б) виконання бюджету;
в) підготовка та розгляд звiту про виконання бюджету;
г) усi вiдповiдi вiрнi.
4. Сукупна тривалiсть заходiв по пiдготовцi бюджетних запитiв, затвердженню та виконанню бюджетiв i звiтуванню про здiйсненi фактичнi бюджетi операції, — це:
а) бюджетний рiк; в) бюджетна стадiя;
б) бюджетний цикл; г) бюджетний перiод.
5. Усi стадiї бюджетного процесу проходять пiд постiйним контролем:
а) Кабiнету Мiнiстрiв України; б) мiсцевих органiв самоврядування;
в) Верховної Ради України; г) Державного казначейства.

6. Бюджетний регламент — це документ, в якому визначаються порядок
коштiв:
а) виконання бюджету;
б) складання та розгляду бюджету;
в) розгляду, затвердження бюджету та виконання бюджету;
г) складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету.
7. Бюджетний перiод — це:
а) термiн, на протязi якого дiє складений та затверджений бюджет;
б) термiн з початку складання проекту бюджету до моменту затвердження звiту про його виконання;
г) вірної вiдповiдi немає.

8. На якiсть бюджетного процесу на стадії пiдготовки проекту бюджету впливають наступнi фактори:
а) дотримання норм Закону ,,Про державний бюджет України”;
б) наявнiсть ефективної системи оперативного бюджетного контролю;
в) полiтичнi iнтереси структур влади;
г) залежнiсть вiд прийняття iнших рiшень.
9. Інтереси мiжнародних фінансово-кредитних органiзацiй та їх вимоги впливають на якість бюджетного процесу на стадії:

а) складання проекту бюджету;
б) розгляду та затвердження Закону про бюджет;
в) виконання бюджету;
г) пiдготовки звiту про виконання бюджету.
10. Необхiдними умовами ефективностi бюджетного процесу є:

а) координацiя дiй всiх учасникiв бюджетного процесу;

б) залучення всього потенцiалу для досягнення намiчених цiлей;

в) своєчасне фiнансування державних програм;
г) усi вiдповiдi вiрнi.

11. Повноваження, яке надається головному розпоряднику бюджет них коштiв Бюджетним кодексом, законом про державний бюджет України
або рiшенням про мiсцевий бюджет, що має кiлькiснi та часовi обмеження
та дозволяє надавати бюджетi асигнування, — це:

а) бюджетне асигнування; в) бюджетне зобов'язання;

б) бюджетне призначення; г) бюджетне право.
12. Головний розпорядник бюджетних коштiв не має права:
а) затверджувати кошториси розпорядникiв нижчого рiвня;
б) здійснювати внутрiшнiй контроль за повнотою надходжень, отриманих
розпорядниками бюджетних коштiв нижчого рiвня;

в) передавати бюджетнi повноваження іншому головному розпоряднику коштів;
г) отримувати звiти вiд розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого рiвня :
13. У Державному бюджетi розпорядники бюджетних коштiв поділяються на:
а) головних розпорядникiв;
б) розпорядникiв нижчого рiвня — другого ступеню;
в) розпорядникiв нижчого рiвня — третього ступеню;
г) усi вiдповiдi вiрнi.
Доповніть за змiстом
14. До основних шляхiв пiдвищення якостi бюджетного процесу вiдносяться:

а) забезпечення зв’язку мiж загальними цiлями i прийнятими рiшеннями та розподiл бюджетних ресурсiв вiдповiдно до встановлених цiлей;
б) залучення широкого кола громадськостi до участi в обговоренні бюджетного процесу;
в) ………………………………………………………………………….;
г) ………………………………………………………………………….
15. До основних задач бюджетного процесу належать:
а) виявлення матерiальних та фiнансових резервiв;
б) перерозподіл ресурсiв мiж ланками бюджетної системи;
в) …………………………………………………………………………..;
г) …………………………………………………………………………..
16. Президент України надiлений наступними повноваженнями стосовно бюджетного процесу:
а) видає укази, якi регламентують окремi питання бюджетного процесу;
б) вносить змiни до Закону про бюджет в установленому законодавством порядку;
в) ……………………………………………………………………………;
г) ……………………………………………………………………………
17. До основних повноважень Верховної Ради України вiдносяться:
а) визначення бюджетних повноважень всiх учасникiв бюджетного процесу;
б) затвердження показникiв соцiально-економiчного розвитку держави;

в) …………………………………………………………………………….;
г) ……………………………………………………………………………..

18. Комiтет Верховної Ради України з питань бюджету надiлений на ступними повноваженнями:
а) розглядає та приймає рiшення щодо поданих законопроектів;
б) узагальнює пропозицiї та висновки комiтетiв Верховної Ради до проекту бюджету;
в) …………………………………………………………………………..;
г) …………………………………………………………………………...
19. До основних повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України належать:
а) розробка проекту Закону України про Державний бюджет;
б) забезпечення виконання Державного бюджету;
в) ……………………………………………………………………………;
г) …………………………………………………………………………….
20. Основними повноваженнями Державного казначейства щодо питань бюджетного процесу є;
а) органiзацiя виконання Державного бюджету;
б) координацiя дiяльностi всiх учасникiв бюджетного процесу;
в) ……………………………………………………………………………;
г) ……………………………………………………………………………
Чи вiрно стверджувати?
21. "Державний бюджет вiдповiдно до законодавства за особливими обставинами може бути затверджено на iнший перiод, нiж з 1 сiчня по 31
грудня":
а) вiрно; б) невiрно.
22. ,,Бюджетний перiод в України збiгається з календарним роком i мiстить стадiю складання та затвердження бюджету на наступний перiод”:
а) вiрно; б) невiрно.
23. ,,Задачi, якi вирішує бюджетний процес, пов’язанi з економiчним зростанням та стабiлiзацiєю держави”:
а) вiрно; б) невiрно.
24. ,,Офiцiйна подача Закону України про Державний бюджет здiйснюється оформленням Наказу Кабiнету Мiнiстрiв України”:
а) вiрно; б) невiрно.
25. ,,Одержувачi бюджетних коштiв — це установи, якi утримуються за рахунок державних коштiв”:
а) вiрно; б) невiрно.

26. ,,Бюджетними повноваженнями визнаються права та обов'язки учасників бюджетного процесу”:

а) вiрно; б) невiрно.

27. ,,Розпорядники бюджетних коштiв - це керiвники установ i оргаiзацiй, що одержують у своє розпорядження бюджетнi асигнування”:

а) вiрно; б) невiрно.

28. ,,Головнi розпорядники бюджетних коштiв подiляються на розпорядників другого та третього ступеня”:

а) вiрно; б) невiрно.

29. ,,Процедура парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний рiк сприяє пiдвищенню ефективностi бюджетного процесу”:

а) вiрно; б) невiрно.

30. ,,На всiх стадiях бюджетного процесу здiйснюється оцiнка ефективностi використання бюджетних коштiв”:

а) вiрно; б) невiрно.

Тема 3. Органи оперативного управління бюджетом.

3.1. Класифiкацiя органiв державного управлiння бюджетом

3.2. Мiнiстерство фiнансiв України центральний орган виконавчої влади
3.3. Державне казначейство України
3.4. Державна контрольно-ревiзiйна служба України
3.5. Рахункова палата України
3.6. Державна податкова служба України
Мета вивчення:
познайомитися iз класифiкацiєю державних органiв управлiння бюджетом, з iсторичними аспектами їх розвитку та становлення; розглянути законодавчi документи, якi регламентують дiяльнiсть органiв оперативного управлiння бюджетом; усвiдомити їх основнi завдання, функцiї, структуру та пiдпорядкованiсть.
^ 3.1 Класифiкацiя органiв державного управлiння бюджетом
Держава реалiзує бюджетну полiтику за допомогою органiв державного управлiння, що у залежностi вiд ролi, функцiй i обсягiв дiяльностi пiдроздiляються на 2 групи:
1 — загальнодержавнi органи управлiння;
2 — органи оперативного управлiння.
У залежностi вiд історичних традицій, державного устрою i полiтичної системи до органiв загальнодержавного управлiння в різних країнах вiдносяться:

- Парламент — у Великобританії;
- Нацiональнi збори — у Франції;
- Конгрес у США;
- Бундестаг — у Нiмеччинi;
- Федеральні збори - в Росiйськiй Федерацій.

Загальнодержавні органи управлiння в Українi представлені:
- органами законодавчої влади: Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республiки Крим, органи місцевого самоврядування;

- органами виконавчої влади загальної компетенції: Кабiнет Мiнiстрiв України — вищий орган у системi центральних органiв виконавчої влади; Рада Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласні, Київська i Севастопольська міська, районнi i районнi в містах державні адмiнiстрацiї.
Повноваження Верховної Ради України, Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, органiв місцевого самоврядування, що стосуються функцiонування бюджетної системи врегульованi в Конституцiї України (прийнятої на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.).


Органи державного управлiння
Загальнодержавні органи управління


Органи оперативного управління
Органи законодавчої влади


Міністерство фінансів України
Державне казначейство

Верховна Рада України


Рахункова палата України

ВР АР Крим

Органи місцевого самоврядування


Державна податкова служба України


Органи законодавчої влади
Державна контрольно-ревізійна служба України

Кабінет Міністрів України

Рада Міністрів Ар Крим

Державні адміністрації, обласні, районні.

Рисунок 11 - Класифiкацiя органiв державного управлiння бюджетом

Оперативне управлiння бюджетом реалізується через спецiалiзованi державнi органи, насамперед, через фiнансовий апарат.
У державах з розвинутою ринковою економiкою оперативне управлiння бюджетом здiйснюється, як правило, декількома державними органами.
Наприклад:
1. У США - Мiнiстерством фiнансiв (Казначейством) i Адмiнiстративно-бiоджетним управлiнням при Президентовi. Митною службою. У деяких країнах, таких як США, Великобританiя мiнiстерство фiнансiв має назву Казначейства.
2. У Великобританії - Казначейством, Митним й Акцизним управлiннями.
3. У Нiмеччинi - Мiнiстерством фiнансiв i підлеглими йому Федеральним вiдомством з фiнансiв i Федеральним управлiнням державним боргом.
4. У Франції - Мiнiстерством економiки, фiнансiв та бюджету.
5. В Італії - Казначейством, Мiнiстерством фiнансiв, Мiнiстерством бюджету i планування. Мiнiстерством внутрiшнiх справ та iн.
В Українi оперативне управління бюджетом здiйснюється через Мiнiстерство фiнансiв України.
Крiм того, для забезпечення виконання бюджету, iснує низка органiв, а саме:
- Рахункова палата України;
- Державне казначейство України;
- Державна контрольно-ревiзiйна служба;
- система органiв Державно податкової служби України;
- митнi органи України.
У процесi оперативного управлiння виконуються наступнi питання: планування, облiк, аналiз, контроль, бюджетне регулювання i виконання фiнансового плану держави - бюджету.
^ 3.2. Мiнiстерство фiнансiв України - центральний орган виконавчої влади
У системi органiв оперативного управлiння провідна роль належить Мiнiстерству фiнансiв України.
Мiнiстерство фiнансiв України:
- центральний орган виконавчої влади, підпорядкований Кабiнету Мiнiстрiв України
- юридична особа. має самостійний баланс, рахунки в установах банкiв.

Правова регламентацiя дiяльностi
Мiнiстерства фiнансiв України
Регламентація дiяльностi Мiнiстерства фiнансiв України до 1993 року здійснювалася:
- постановою Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 22 листопада 1971 р. .К 514 "Про затвердження Положення про Мiнiстерство фiнансiв УРСР;
- постановою Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 22 червня 1977 р. 3Ч2 328 “Про порядок затвердження Правил складання i виконання державного бюджету УРСР";
- постановою Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 22 липня 1988 р. . 193 (193-88-п) “Про перебудову дiяльностi й органiзацiйної структури Мiнiстерства фiнансiв УРСР”.
Дiяльнiсть центрального органа державної виконавчої влади незалежної України була регламентована Положенням про Мiнiстерство фiнансiв України, що було затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 1993 р. № 147. В 1999 роцi 26 серпня Указом Президента України було затверджено Положення про Мiнiстерство фiнансiв України 1081/99, вiдповiдно до якого Мiнiстерство фiнансiв здійснює свою дiяльнiсть.
Крiм вищеназваного Положення Мiнiстерство фiнансiв України у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України (254к/96-ВР); законами України; актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України.
Основна мета дiяльностi Мiнiстерства фiнансiв — забезпечення проведення єдиної фiнансової, бюджетної, податкової полiтики, спрямованої на реалiзацiю визначених завдань економiчного та соцiального розвитку України, здiйснення координації дiяльностi у цiй сферi iнших центральних органiв виконавчої влади.
Структура Мiнiстерства фiнансiв України:
1 Центральний апарат Мiнiстерства фiнансiв.
2 Мiсцевi фiнансовi органи:
- Мiнiстерство фiнансiв Автономної Республiки Крим;
- 24 обласних фiнансових управлiння, Київське мiське та фінансове управлiння Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї;
- 492 районних фiнансових управлiння (вiддiлiв).


Центральний апарат Міністерства фінансів


Місцеві фінансові органиМіністерство фінансів АРМ Крим


Обласні фінансові управління (24)


Фінансові управління м.Києва, м.Севастополь


492 районних фінансових управління (відділів)

Рисунок 12 — Структура Мiнiстерства фiнансiв України


До сфери управлiння Мiнiстерства фiнансiв України належать:
1. Центральнi органи виконавчої влади, дiяльнiсть яких вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15.12.1999 р. №1573 спрямовується та координується Кабінетом Мiнiстрiв України через Мiнiстра фiнансiв України:
- Державне казначейство України;
- Головне контрольно-ревiзiйне управлiння України.
2. Урядовi органи державногоуправлiння:
- Державний департамент фiнансового монiторингу;

- Державна пробiрна служба.
3. Територіальні органи:
- Державного казначейства — 661 обласне, районне та мiське вiддiлення;
- Головного контрольно-ревiзiйного управлiння — 583 обласних, районних та мiських контрольно-ревiзiйних управлінь.
4. Установи та органiзацiї що належать до сфери управлiння Мiнiстерства фiнансiв.


Центральний апарат Мiнiстерства фiнансiв
Центральний апарат Мiнiстерства фiнансiв України був сформований у 1992 роцi. Головнi завдання, що виконує Мiнiстерство фiнансiв України, доцiльно згрупувати за напрямами дiяльностi.

Можна зазначити шість блоків завдань:

1) розроблення та проведення єдиної державної, бюджетної, податкової полiтики;
2) здiйснення разом з iншими органами виконавчої влади аналізу сучасної фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi, а також перспектив її розвитку;
3) розроблення стратегій щодо внутрiшнiх та зовнiшнiх запозичень держави i погашення та обслуговування державного боргу;
4) розроблення проекту Державного бюджету України та прогнозних показникiв зведеного бюджету України, забезпечення в установленому порядку виконання державного бюджету України та вимог Бюджетного кодексу тощо;
5) забезпечення концентрацій фiнансових ресурсiв на пріоритетних напрямах соцiально-економiчного розвитку України;
6) розроблення i проведення державної полiтики у сферi виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів i дорогоцінного та напiвдорогоцiнного каміння тощо.
До бюджетних повноважень Мiнiстерства фiнансiв України вiдносяться:
- розробка проекту Державного бюджету України, прогнозних показникiв зведеного бюджету України;
- виконання державного бюджету України за доходами та видатками;
- складання звiту про виконання Державного i зведеного бюджету України;
- органiзацiя методичної роботи з питань фiнансово-бюджетного планування для адмiнiстративно-територiальних одиниць;
- прогнозування i моделювання на поточний перiод i на перспективу податкових надходжень до бюджету, підготовка пропозицiї щодо ефективного розподілу фiнансових ресурсiв для забезпечення державних витрат;
- здiйснення контролю за цільовим використанням коштiв державного та мiсцевих бюджетiв;
- затвердження в установленому порядку планів рахунків, типових форм бухгалтерського обліку i звiтностi;
- удосконалення методів складання бюджету, порядку бюджетного фiнансування, здiйснення методичного керівництва у цiй сферi;
- розробка i затвердження державного розпису Державного бюджету України;
- розробка проектів нормативів бюджетної забезпеченості в розрахунку на одну людину;

- надання вiдповiдво до законодавства вiдстрочки та розстрочки за платежами Державного бюджету України;
- надання з Державного бюджету України в установленому порядку позички в разi виникнення тимчасових касових розривiв під час виконання бюджетiв Автономної Республiки Крим, областей. мiста Києва та Севастополя:
- здiйснення в межах своїх повноважень обслуговування державного внутрiшнього i зовнішнього боргу;
- здійснює iншi функцiї, необхiднi для виконання покладених на нього завдань, передбаченi законодавством.
Структура центрального апарату Мiнiстерства фiнансiв України будується вiдповiдно до функціональних напрямiв дiяльностi. Затверджує структуру Прем’єр-мiнiстр України, положення про його структурнi пiдроздiли - Мiнiстр.
Очолює Мiнiстерство фiнансiв - мiнiстр, якого, вiдповiдно до Конституцiї України, призначає на посаду та звільняє з посади Президент України. Мiнiстр має заступникiв, якi призначаються на посаду та звільняються з посади вiдповiдно до законодавства.

Мiнiстр фiнансiв України:
- здійснює керiвництво Мiнiстерством;
- несе персональну вiдповiдальнiсть перед Президентом України i Кабінетом Мiнiстрiв України за виконання покладених на Мiнiстерство завдань;
- визначає ступінь вiдповiдальностi заступникiв, керiвникiв пiдроздiлiв мiнiстерства.
- погоджує призначення на посади та звiльнення з посад керiвникiв Головного управлiння державного казначейства України, Головного контрольно-ревiзiйного управлiння України.
Для погодженого вирiшення найважливіших питань, обговорення напрямiв дiяльностi у Мiнiстерствi фiнансiв утворюється колегія у кiлькостi 19 осіб у складі:
- Мiнiстра (голова колегії);
- заступникiв Мiнiстра за посадою;
- iнших керівних працiвникiв Мiнiстерства.
З правом дорадчого голосу до складу колегiї можуть входити керiвники інших центральних органiв виконавчої влади, а також представники вiдповiдних громадських органiзацiй. Членів колегiї затверджує та звiльняє вiд виконання обов'язків Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра.
Для забезпечення дiяльностi мiнiстра та органiзацiї роботи апарату Мiнiстерства до сфери управлiння Мiнiстерством входить державний секретар та його заступники. Державних секретарів призначає на посаду за поданням Прем’єр-мiнiстра України та звiльняє з посади Президент України.
Структура Мiнiстерства фiнансiв України затверджена Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 03.03. 2003 р. № 178 ,,Про питання структури Мiнiстерства фiнансiв України та розподiл функцiй i процедур у центральному апараті Мiнiстерства” у розрiзi Департаментів, Головних управлінь, самостійних управлінь та вiддiлiв.

Структура центрального апарату Мiнiстерства фiнансiв
України:
1. Керівництво:
- Перший Вiце-премєр-мiнiстр України, Мiнiстр фiнансiв України;
- Державний секретар, Перший заступник Державного секретаря та 9 заступникiв, Державний секретар — голова Державного департаменту фiнансового моніторингу.
2. Структурні підроздiли центрального апарату, якi включають Департаменти та управлiння.
Органiзацiйна структура Мiнiстерства фiнансiв України наведена на рисунку 13.
Розглянемо мiсцевi фiнансовi органи, до яких вiдносяться:
1. Головнi фiнансовi управлiння обласних, Київської мiської та фiнансове управлiння Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї .
2. Фiнансовi управлiння (вiддiли) районної, районної у м. Києвi та фiнансовий вiддiл районно у м.Севастополi державної адмiнiстрацiї.
Фiнансовi управлiння у своїй дiяльностi керуються Конституцiєю України; Законами України; актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України; наказами Мiнфiну; розпорядженнями голови вiдповiдної місцевої держадмiнiстрацiї; Постановою КМУ вiд 19 серпня 2002 р. №1204 ,,Про затвердження типових положень про Головне фiнансове управлiння обласної, Київської мiської та фiнансове управлiння Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї, про фінансове управління районної, районної у м. Києвi та фiнансовий вiддiл районної у м.Севастополi державної адмiнiстрацiї.

^ Міністерство фінансів України

Перший заступник Міністра фінансів

Департамент забезпечення діяльності Міністра


Департамент бюджетної політики

Заступник

МіністраЗаступник

Міністра

Департамент місцевих бюджетів

Департамент організаційно-розпорядчої і кадрової роботи

Департамент податкової та митної політики


Заступник

Міністра


Заступник

Міністра

Департамент фінансової політики та управління державним боргомЗаступник

Міністра

Департамент міжнародних зв'язків та Європейської інтеграції

Заступник

Міністра

Департамент інформаційних технологійЗаступник

Міністра

Департамент взаємозв'язків з ВР України
Заступник

Міністра

Фінансове управління


Управління справамиМатеріально-технічне забезпечення


Заступник

Міністра

Департамент підвідомчих підприємств

Рисунок 13 – Органiзацiйна структура Мiнiстерства фiнансiв України

Схожі:

Тема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю iconТема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю
Дайте характеристику бюджету в залежності від спiввiдношеняя між складовими елементами — доходами та видатками
Тема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю iconЛекція бюджет І бюджетна система соціально-економічна сутність Державного бюджету
Державний бюджет є централізованим грошовим фондом, являє собою загальнодержавні фінансові ресурси
Тема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю icon1. 1 Основні терміни з курсу «Бюджетна система»
Бюджетна система: конспект лекцій / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. –...
Тема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю icon1. Клінічна анатомія І фізіологія органів сечостатевої системи Матеріали для самоконтролю Питання для самоконтролю
Яким чином забезпечується рівновага процесів фільтрації та канальцевої реабсорбції?
Тема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю iconДисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Бюджетна система» є одержання студентами знань теорії, методології й методики функціонування бюджетної...
Тема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко....
Тема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю iconЗаконодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу
Мсу, програми “Адміністративне право” І містить навчальну програму, методичні вказівки І плани семінарських занять, перелік законодавчих...
Тема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Тема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни Бюджетна система" для студентів денної та заочної форми навчання...
Тема Бюджет та бюджетна система України. Питання для самоконтролю iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Бюджетна система" для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи