Методичні вказівки для проходження технологічної практики icon

Методичні вказівки для проходження технологічної практики
Скачати 121.19 Kb.
НазваМетодичні вказівки для проходження технологічної практики
Дата23.06.2012
Розмір121.19 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАДо друку

дозволяю

Перший проректор___________Г.В. СтадникМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

(для студентів 3 курсу денної форм навчання

спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент організацій місцевого самоврядування»)
Харків - ХНАМГ - 2008

Методичні вказівки для проходження технологічної практики (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 - «Менеджмент організацій» / Укл.: Молодченко-Серебрякова Т.Г. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 13 с.


Укладач: Т.Г. Молодченко-Серебрякова.


Рецензент: к.т.н., доц. В.О. Мельман


Мета цих методичних вказівок - закріплення теоретичних і практичних знань , що отримані за період навчання.


Рекомендовано кафедрою управління проектами в міському господарстві і будівництві, протокол № 5 від 28 січня 2008 р.


ВСТУП


Вирішення завдань підготовки висококваліфікованих фахівців вимагає закріплення набутих у вищому навчальному закладі теоретичних знань шляхом одержання практичних навичок роботи на підприємстві. З цією метою студенти 3 курсу проходять технологічну практику, протягом 3 тижнів (108/3 годин/кредитів)

Технологічна практика студентів є складовою й невід'ємною частиною процесу підготовки спеціалістів і проводитися на комунальних підприємствах та в організаціях, в органах місцевого самоврядування. Для її організації й проведення повинні бути створені умови, що забезпечують не тільки закріплення отриманих студентами теоретичних знань із спеціальних дисциплін, а й набуття ними практичних навичок і уміння працювати за спеціальністю на основі вивчення досвіду організації управлінських процесів і укладання різних угод і контрактів, використання обчислювальної техніки.

Практика - це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях, виконання ними конкретних службових обов'язків.

Програма розроблена відповідно до “Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України”, Міністерства освіти України від 14.02.96 р. № 3.1-5/97 р., навчальних планів Харківської національної академії міського господарства.


1.Мета ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


1.1 Закріплення, поглиблення та систематизація теоретичних знань студентів, одержаних при вивченні загальноекономічних дисциплін.

1.2 Визначення структури підприємства та діючої на ньому системи управління.

1.3 Оволодіння студентами різними формами організації праці у сфері їх майбутньої професії, формування на базі отриманих в Академії знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах.

1.4 Вивчення інформаційних технологій, використовуваних на підприємстві.

1.5 Набуття навичок самостійної роботи з проведення техніко-економічного аналізу діяльності підприємства, його структурних одиниць, підрозділів, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та визначення шляхів їх застосування.

1.6 Ознайомлення з використовуваною технологією документообігу, особливо електронного документообігу.

1.7 Освоєння прийомів, методів і способів обробки проведених досліджень.


^ 2. ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


Для ефективного досягнення цілей, перерахованих у розділі 1, студенти повинні виконати наступні завдання.

2.1 Розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії й основних проблем дисциплін, що визначають область професійної діяльності, бачити їхній взаємозв'язок у цілісній системі знань.

2.2 Мати орієнтацію на професійну майстерність і творчий розвиток за професією.

2.3 Уміти використовувати методи науково-технічної творчості для вирішення завдань, пов'язаних з професійною діяльністю.

2.4 Знати етичні й правові норми, що регулюють відносини між людьми в суспільстві, навколишньому середовищу й вміти враховувати їх у професійній діяльності.

2.5 Уміти на науковій основі організовувати свою працю й володіти комп'ютерними методами збору, зберігання та обробки інформації.


^ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ


3.1 Строки проведення технологічної практики встановлюються відповідно до навчального плану.

3.2 Технологічна практика організується на підприємствах житлово-комунального господарства, в органах місцевого самоврядування й державного управління. Практика на підприємствах здійснюється на основі договорів, відповідно до яких зазначені підприємства зобов'язані надавати місця для проходження практики. Договори підготовляються як кафедрою, так і самими студентами. Якщо студент сам пропонує підприємство для проходження практики й воно підходить для її проходження, то з даним підприємством укладається договір.

Студенти, які уклали контракт з майбутніми роботодавцями, технологічну практику, як правило, проходять на підприємствах роботодавців.

3.3 Тривалість робочого дня студентів при проходженні практики на підприємстві становить для студентів віком до 18 років не більше 36 годин на тиждень, віком від 18 років і більше не більше 40 годин на тиждень.

3.4 З моменту зарахування студентів на робочі місця як практикантів на них поширюються правила охорони праці й внутрішнього розпорядку, що діють на підприємстві, з якими вони повинні бути ознайомлені.

3.5 При наявності вакантних посад студенти можуть бути зараховані на них, якщо робота відповідає цілям технологічної практики.

3.6 Студенти, які не виконали програму практики з поважної причини, направляються на практику повторно, у вільний від навчання час.

3.7 Студенти, які не виконали програму практики з неповажної причини або, одержали на захисті незадовільну оцінку, можуть бути відраховані як такі, що мають академічну заборгованість у порядку, передбаченому статутом ХНАМГ.

3.8 Обов'язки студента при проходженні технологічної практики:

3.8.1 До виходу на практику пройти співбесіду з керівником практики від кафедри.

3.8.2 Строго дотримуватись встановлених строків практики.

3.8.3 У період проходження практики: вивчити й строго дотримувати правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії й пожежної безпеки, додержувати трудової дисципліни й правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства; відповідати за виконувану роботу і її результати нарівні зі штатними працівниками; брати активну участь у громадському житті підприємства.

3.8.4 Вести щоденник і робочий журнал, виконати програму практики й завдання керівника від кафедри й підприємства; виконати звіт, вчасно його здати й захистити на кафедрі.

3.9 Проходження практики включає п’ять етапів:

Перший етап - підготовка до виходу на практику. Перед виходом студенти повинні:

- самостійно проробити дані методичні вказівки з метою більш результативних консультацій перед виходом на практику;

- пройти загальний інструктаж на кафедрі: мета й завдання практики, порядок проходження практики, правила безпеки при проходженні до місця практики, форма зв'язку з відповідальним за організацію практики на кафедрі, одержати завдання на практику від керівника практики;

- одержати й оформити необхідні документи: завдання на практику, щоденник установленого зразка.

Другий етап. По прибутті до місця практики, студенти інформують керівника від кафедри про своє працевлаштування за зазначеними на інструктажі засобами зв'язку. Надалі, про всі складності й непорозуміння, якщо такі матимуть місце, повідомляти керівника.

Наказом по підприємству із числа керівників підприємства (організації) - провідних спеціалістів відділів і відповідно до умов договору на проведення технологічної практики студентів призначається керівник від виробництва, з яким уточнюється робоче місце, програма проходження практики, індивідуальне завдання.

Третій етап. Робота на підприємстві. У цей період всі студенти (які перебувають на робочих місцях, стажисти й дублери) збирають і обробляють матеріал до звіту, ведуть щоденник, пишуть розділи звіту, знайомляться зі структурою підприємства. Вся діяльність студентів на третьому етапі проходить під наглядом керівників від виробництва, до яких студенти звертаються з усіх питань практики.

Четвертий етап (2-3 дні до закінчення практики) присвячується остаточному оформленню звіту, здачі його в переплетеному вигляді на перевірку керівникові від виробництва, який на титульному аркуші проставляє оцінку за п'ятибальною системою й завіряє свій підпис печаткою; оформленню характеристики (форма характеристики наведена в додатку 1); здачі взятих матеріальних цінностей, літератури, розрахунку й звільненню.

П'ятий етап. Захист звіту на кафедрі. Захист звітів (процедура захисту описана далі) є одним з елементів підготовки молодого фахівця. У тижневий строк після закінчення практики студенти зобов'язані здати звіт керівникам від кафедри на перевірку, при необхідності доробити окремі розділи (вказуються керівником) і захистити його на кафедральній комісії, графік роботи якої доводиться до відома студентів.

Оцінка з технологічної практики прирівнюється до оцінок з теоретичного навчання й ураховується при підведенні підсумків загальної успішності студентів і призначенні стипендії за підсумками зимової екзаменаційної сесії в 7 семестрі.


  1. ^ СТРУКТУРА Й ЗМІСТ ЗВІТУ З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


Форма й вид звітності (щоденник, звіт і т.п.) студентів про проходження практики визначається навчальним відділом Академії.

Нижче наводиться структура звіту з технологічної практики. Розглянуті структурні елементи розташовують у звіті в такій послідовності:

4.1 Титульний аркуш (форма титульного аркуша наведена в додатку 2).

4.2 Завдання на технологічну практику. Поряд з робочою програмою студентові повинне бути видане конкретне індивідуальне завдання на технологічну практику. Структура завдання: тема роботи, основне завдання, зміст роботи й зміст звіту про виконану роботу.

4.3 Реферат. Реферат містить кількісну характеристику звіту (число сторінок, рисунків, таблиць, кількість використаних джерел, додатків і т.п.) і коротку текстову частину.

4.4 Зміст.

4.5 Вступ.

Відомості про підприємство, на якому проходила практика: адміністративне положення, структура підприємства, взаємодія його окремих частин, профіль діяльності, розв'язувані завдання, інформаційна структура організації, інформаційно-комунікаційні технології, використовувані в організації.

4.6 Опис відділу або підрозділу де проходила практика.

    1. Опис використовуваної технології документообігу.

4.9 Індивідуальне завдання: постановка завдання, аналіз можливих шляхів вирішення, обраний варіант вирішення, отримані результати.

4.10 Висновок. Обговорення результатів виконання практики.

4.11 Список використаної літератури й джерел.

4.12 Додатки (ілюстрації, таблиці, карти, текст допоміжного характеру). Додатки можуть бути оформлені окремою папкою.

Оформлення звіту з практики виконують відповідно до вимог ДСТУ 3008-95, ДСТУ 2.105-95

Звіт складає кожний студент індивідуально.


^ 5.ЗАХИСТ ЗВІТУ

5.1 Захист звіту з технологічної практики відбувається за розкладом. Розклад захистів вивішують на кафедральному інформаційному стенді і доводять до старост груп. Оскільки студенти повинні регулярно переглядати інформацію на стенді, відповідальність за власну інформованість про строки захисту вони несуть самі.

5.2 Неявка студента на захист практики у встановлені для захисту строки призводить до автоматичного зниження оцінки на один бал. Перенесення строків особистого захисту здійснюється тільки на підставі попередньої домовленості з керівником практики при наявності поважної причини.

5.3 На захист студент повинен представити керівникові звіт з практики, оформлений відповідно до зазначених вище вимог й допущений до захисту керівником практики від кафедри, відгук керівника технологічної практики від підприємства й залікову книжку.

5.5 Остаточна оцінка практики визначається на підставі результатів захисту практики. При визначенні оцінки беруть до уваги:

актуальність і пропрацьованність індивідуального завдання;

якість змісту й оформлення звіту, а також ілюстративного матеріалу;

якість доповіді;

якість відповідей студента на запитання у процесі дискусії;

відгук керівника від підприємства.

5.5 Захист практики виконують в наступному порядку: студент протягом 4-6 хвилин робить доповідь, в якій викладає підсумки практики; відповідає на запитання.


Додаток 1

ВІДГУК

керівника технологічної практики від організації

_________________________________________________________________

(Прізвище, Ім'я, по батькові студента повністю )

студент(ка), який навчається за фахом 6.030601 Менеджмент організацій проходив технологічну практику в період з __________________ по ____________________

на____________________________________________________________________________

(повна назва організації, установи)

____________________________________________________________________________________________________________________________________


в_____________________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу організації, установи)

У період проходження практики___________________________ працював(а)

(П.І.Б.)

на неоплачуваній (оплачуваної) посаді ____________________________________________

Рівень професійної підготовки, продемонстрований за час проходження практики, можна оцінити в такий спосіб:

1.Рівень теоретичної підготовки__________________________________________________

2.Ступінь володіння методами й методиками збору й обробки інформації_______________

_____________________________________________________________________________

3.Ступінь зрілості економічної свідомості _________________________________________

4.Рівень ділової активності:

4.1 Відповідальність_______________ 4.2 Дисциплінованість______________

4.3 Ретельність____________________ 4.4 Пунктуальність ________________

4.5 Комунікабельність______________ 4.6 Ініціативність _________________

5. Недоліки й зауваження_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.Короткі відомості про виконане індивідуальне завдання___________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Пропозиції Академії _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Загальна оцінка з практики ___________________________________________________


Керівник технологічної практики від організації____________________________________

_____________________________________________________________________________

(Прізвище, Ім'я, по батькові, місце роботи, посада)

__________________________________________________________________


Печатка організації

«___» _____________ 200_ р.


Додаток 2

Титульний аркуш звіту


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

^
Факультет менеджменту
кафедра «Управління проектами в міському господарстві й будівництві»

Спеціальність: «Менеджмент організацій»

Спеціалізація: «Менеджмент організацій місцевого самоврядування»


^ Звіт

з технологічної практики


Виконав студент гр.______

_________________________
(П .І.Б.)
___________________________

(підпис)
Перевірили:


______________________________________

(посада керівника від підприємства) (П.І.Б)


___________ _________________________

(оцінка) (підпис)

_____________

МП (дата)


______________________________________________________

(посада керівника від кафедри) (П.І.Б)

___________ _________________________

(оцінка) (підпис)

_____________

(дата)


Харків 200__

Навчальне видання


Методичні вказівки для проходження технологічної практики (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030601 - «Менеджмент організацій»)


Укладач: Таїсія Геннадіївна Молодченко-Серебрякова


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз. 397М

__________________________________________________________________

Підп. до друку 29.01.2008 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Обл.- вид. арк. 0,7

Замовл. №_________ Тираж 50 прим.

__________________________________________________________________
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

__________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

__________________________________________________________________


Схожі:

Методичні вказівки для проходження технологічної практики iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики
Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 09 06 03...
Методичні вказівки для проходження технологічної практики iconБ. К. Зеленський, Т. Г. Молодченко-Серебрякова методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики
Методичні вказівки для проходження ознайомлювальної практики з спеціальності 030601 “Менеджмент організацій” (для студентів 1 курсу...
Методичні вказівки для проходження технологічної практики iconМетодичні вказівки до проходження маркетингової практики для студентів спеціальності 050108 «Маркетинг»
Методичні вказівки до проходження маркетингової практики для студентів спеціальності 050108 «Маркетинг» / Укладач І.І. Гончарова...
Методичні вказівки для проходження технологічної практики iconМетодичні вказівки до проходження виробничої практики „ Догляд за хворими
Методичні вказівки до проходження виробничої практики „Догляд за хворими”з навчальної дисципліни „Пропедевтична педіатрія” (згідно...
Методичні вказівки для проходження технологічної практики iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики
Методичні вказівки для проходження науково-дослідної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 000003; 000003...
Методичні вказівки для проходження технологічної практики iconМетодичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Методичні вказівки до організації проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки для проходження технологічної практики iconМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фінансового обліку І для студентів 3 курсу
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фінансового обліку І для студентів III курсу напряму підготовки 030509...
Методичні вказівки для проходження технологічної практики iconМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами спеціальності 050106 “Облік і аудит” підготували
Методичні вказівки для проходження технологічної практики iconМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами спеціальності 050106 “Облік і аудит” підготували
Методичні вказівки для проходження технологічної практики iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи