Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни
Сторінка1/8
Дата28.07.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Т.М. КАДИЛЬНИКОВА, Л.П. КАГАДІЙ, І.Б. КОЧЕТКОВА,

Л.Ф. СУШКО, О.Є. ЗАПОРОЖЧЕНКО


ВИЩА МАТЕМАТИКА

В ПРИКЛАДАХ ТА ЗАДАЧАХ


Частина V


Дніпропетровськ НМетАУ 2011


Міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

Національна металургійна академія україни


Т.М. ^ КАДИЛЬНИКОВА, Л.П. КАГАДІЙ, І.Б. КОЧЕТКОВА,

Л.Ф. СУШКО, О.Є. ЗАПОРОЖЧЕНКО


ВИЩА МАТЕМАТИКА

В ПРИКЛАДАХ ТА ЗАДАЧАХ


Частина V


Затверджено на засіданні Вченої Ради академії

як навчальний посібник. Протокол №15 від 27.12.2010


Дніпропетровськ НМетАУ 2011


УДК 517(07)

Кадильникова Т.М., Кагадій Л.П., Кочеткова І.Б., Сушко Л.Ф., Запорожченко О.Є. Вища математика в прикладах та задачах. Частина V: Навч. посібник.- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011.- 88 с.

Наведені докладні рекомендації до вивчення дисципліни «Вища математика», а саме, розділу «Ряди». Теоретичні положення супроводжуються необхідними поясненнями , а також розв’язуванням типових задач. Рекомендуються завдання для самостійної роботи.

Призначений для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання.


Іл. 5 . Бібліогр.: 5 найм.


Друкується за авторською редакцією.


Відповідальний за випуск А.В. Павленко, д-р фіз.-мат. наук, проф.


Рецензенти:.О.О. Сдвижкова, д-р техн. наук, проф. ( НГУ)

Ю.Я. Годес, канд. фіз.-мат. наук, доц. (ДНУ)


© Кадильникова Т.М., Кагадій Л.П.,

Кочеткова І.Б., Сушко Л.Ф.,

Запорожченко О.Є.

Національна металургійна академія

України, 2011


ВСТУП


Дуже важливою формою навчання студентів є самостійна робота над навчальним матеріалом, яка складається з вивчення теоретичних положень за підручником, розгляду прикладів та самостійного розв’язання задач, причому опанування теоретичного матеріалу є необхідною передумовою формування практичних навичок, але не завжди є цілком достатнім для цього. Вміння розв’язувати задачі формується виключно шляхом цілеспрямованої та копіткої самостійної роботи, в тому числі і над аналізом прикладів розв’язання задач, які наведені у підручниках та навчальних посібниках.

При самостійному розв’язанні задач часто виникають певні утруднення, які пов’язані або з вибором методу розв’язування задачі, або з суто технічними особливостями обраного методу. Побороти утруднення другого роду порівняно нескладно – треба лише систематично працювати, виконуючи всі завдання викладача, в тому числі й ті, які здаються дуже простими. Вибір методу розв’язування вимагає більш глибокого аналізу прикладів з метою встановлення закономірностей, яким підкоряється цей вибір.

Основне призначення цього навчального посібника – допомогти студентам технічних спеціальностей подолати ці складності та навчити їх свідомо застосовувати теоретичні знання до розв’язування задач.

У п’ятій частині навчального посібника викладено матеріал з чотирьох розділів курсу вищої математики: «Числові ряди», «Степеневі ряди», «Застосування рядів» та «Ряди Фур’є». Основні теоретичні положення, формули та теореми ілюструються докладним розв’язанням великої кількості задач різного рівня складності з їх повним аналізом, в тому числі і щодо вибору методу розв’язування. Для ефективності засвоєння матеріалу пропонуються завдання для самостійної роботи, до яких наведені відповіді.

Автори сподіваються, що така побудова посібника надає студентові широкі можливості для активної самостійної роботи, яка, безумовно, сприятиме засвоєнню матеріалу при вивченні дисципліни «Вища математика».

Розділ 1

^ ЧИСЛОВІ РЯДИ


1.1. Знакододатні рядиЯкщо , ,... ,...— нескінченна числова послідовність, то виразназивається числовим рядом, а величини , ,...— членами цього ряду.

Побудуємо допоміжну послідовність частинних сум ряду , ,...,... . Якщо ця послідовність має скінчену границю , то ряд називається збіжним, а число сумою ряду. У випадку, коли границя не існує або є нескінченною, ряд називається розбіжним.

Якщо всі члени ряду є додатними, то ряд називається знакододатним.


Необхідна умова збіжності числового ряду

Якщо ряд є збіжним, то послідовність його членів прямує до нуля, тобто .

Наслідок. Якщо , то ряд є розбіжним.


Достатні умови збіжності знакододатних рядів


Ознака порівняння.

Якщо для членів знакододатних рядів справджується нерівність , та ряд є збіжним, то ряд також збігається.

Якщо для членів знакододатних рядів справджується нерівність , та ряд є розбіжним, то ряд також розбігається.

Якщо для членів знакододатних рядів має місце умова , то ряди та збігаються або розбігаються одночасно.

Найчастіше для порівняння використовується узагальнений гармонічний

ряд (або ряд Діріхле) . Цей ряд збігається, якщо , та розбігається у

випадку .


Ознака Даламбера.

Ряд збігається, якщо параметр менший за 1, та розбігається, якщо це число більше за 1. У випадку поведінку ряду за допомогою ознаки Даламбера визначити неможливо.


Радикальна ознака Коші

Ряд збігається, якщо параметр менший за 1, та розбігається, якщо це число більше за 1. У випадку поведінку ряду за допомогою радикальної ознаки Коші визначити неможливо.


Інтегральна ознака Коші

Нехай загальний член ряду задано рівністю , та функція є додатною та спадною на проміжку . Тоді невласний інтеграл та ряд збігаються або розбігаються одночасно.


При розв’язуванні задач доцільно обирати ознаку для дослідження, користуючись порадами, які наведені у вигляді таблиці.


^ Структура загального члена ряду

Рекомендована ознака

Неправильний алгебраїчний дріб


Необхідна умова збіжності

Правильний алгебраїчний дріб;

функції , , , , аргументами яких є правильний алгебраїчний дріб

Ознаки порівняння

,

Ознака порівняння за допомогою нерівності

Показникова функція;

факторіал;

факторіальний добуток;

функції , , , , нескінченно малі аргументи яких містять наведені вище елементи

Ознака Даламбера

Степенево-показникова функція;

показникова функція

Радикальна ознака Коші

Будь-яка монотонно спадна функція, інтегрування якої не вимагає значних зусиль, наприклад:

; ;

Інтегральна ознака Коші


Зауваження 1. Теоретично дослідження збіжності будь-якого числового ряду повинно починатися з перевірки необхідної умови збіжності. Але ця процедура досить часто є нетривіальною і, що дуже важливо, не завжди надає можливість зробити остаточний висновок. Отже, ми будемо вважати за доцільне застосовувати необхідну ознаку у тих випадках, коли є обгрунтовані припущення щодо її ефективності.

Зауваження 2. Наведені поради не є обов’язковими, вони лише допомагають обрати один з можливих шляхів розв’язування стандартних задач. Більшість задач може бути розв’язана кількома методами.


Зразки розв’язання задач


Скласти формулу загального члена та знайти для заданого числового ряду:


1.

Члени ряду є дробами. Послідовність числівників складає арифметичну прогресію з першим членом 1 та різницею 3 , отже, задається з урахуванням формули загального члену арифметичної прогресії як = . Послідовність знаменників складає геометричну прогресію з першим членом 3 та знаменником 5 , отже, за формулою загального члену геометричної прогресії задається як . Таким чином, загальний член ряду задається рівністю .

Умову, яка задає , можна отримати з формули загального члена шляхом заміни змінної на , отже,

.


2.

Члени ряду є дробами. Числівник дробу складається з двох множників, перший з яких є факторіалом члена арифметичної прогресії з першим членом 1 та різницею 2 , отже, задається як . Послідовність других множників відповідає формулі . Знаменник кожного з дробів є добутком попереднього знаменника та нового множника, який складає з існуючими арифметичну прогресію з першим членом 2 та різницею 3 . Таким чином, послідовність нових множників відповідає формулі , а весь знаменник має вигляд . Таку послідовність будемо надалі називати факторіальним добутком. Отже, формулою загального члена ряду є рівність

.

Тоді .

Зауваження. Для факторіального добутку доцільно при побудові формули для підкреслити наявність всіх множників, які відповідають попередньому члену ряду.


З’ясувати за допомогою означення, чи буде збіжним числовий ряд, та за умови позитивної відповіді знайти суму ряду.


3. .

Загальний член ряду задається формулою , отже, послідовність частинних сум має вигляд . Це сума членів геометричної прогресії з першим членом та знаменником , яка обчислюється за допомогою формули

.

Тоді , отже, ряд збігається, а його сума .


4. .

Загальний член ряду задається формулою , отже, послідовність частинних сум має вигляд

.

У дужках – сума членів арифметичної прогресії з першим членом 3 та знаменником 5 , отже, .

Тоді , тобто ряд є розбіжним.


5.

Загальний член ряду задається формулою , отже, послідовність частинних сум має вигляд

.

Легко помітити, що

,

,

,...

.

Тоді .

Отже, , ряд є збіжним, а його сума .


З’ясувати за допомогою ознак збіжності, чи буде збіжним числовий ряд.


6.

Загальний член ряду задається формулою . Це неправильна дробово-раціональна функція (степінь числівника не менший за степінь знаменника), отже, доцільно скористатися необхідною умовою збіжності.

. За необхідною умовою збіжності ряд розбігається.


7. .

Степінь числівника більший за степінь знаменника , отже, доцільно скористатися необхідною умовою збіжності.

. Ряд розбігається.


8.

не існує, отже, за необхідною умовою збіжності ряд розбігається.


9.

Загальний член ряду є правильною дробово-раціональною функцією (степінь числівника менший за степінь знаменника), числівник еквівалентний величині , знаменник – , отже, ~.

Порівняємо досліджуваний ряд з розбіжним гармонійним рядом .
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни iconІнформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу). Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи