Для студентів денної І заочної форм навчання за напрямами 0501 ”Економіка І підприємництво”, 0502 ”Менеджмент” Вид. 2-ге, перероблене Харків-2004 icon

Для студентів денної І заочної форм навчання за напрямами 0501 ”Економіка І підприємництво”, 0502 ”Менеджмент” Вид. 2-ге, перероблене Харків-2004
Скачати 381.29 Kb.
НазваДля студентів денної І заочної форм навчання за напрямами 0501 ”Економіка І підприємництво”, 0502 ”Менеджмент” Вид. 2-ге, перероблене Харків-2004
Дата23.06.2012
Розмір381.29 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В.Т. ДОЛЯ , Ю.О. СИТНИК


МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

З ВИВЧЕННЯ

ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

(для студентів денної і заочної форм навчання за напрямами

0501 ”Економіка і підприємництво”, 0502 ”Менеджмент”)

Вид. 2-ге, перероблене


Харків-2004


Доля В.Т., Ситник Ю.О. Методичний посібник з вивчення теорії економічного аналізу (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямами 0501”Економіка і підприємництво”,0502”Менеджмент”). Вид. 2-ге, перероблене. - Харків: ХНАМГ, 2004 - 29 с.

Рецензент: Л.О.Кизилова


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 2 від 21.09.2004 р.


^ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

1.1. Кваліфікаційні вимоги

Вивчення теорії економічного аналізу полягає у набутті теоретичних знань, розвитку економічного мислення, формуванні методичного забезпечення та практичних навичок і вмінь щодо оцінки результатів господарської діяльності підприємства залежно від внутрішньогосподарських умов, кон'юнктури ринку, державних регуляторів економіки та природних факторів. Набуті знання та вміння надають студенту змогу обґрунтовано діагностувати стан та прогнозувати розвиток підприємства. У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

а) знати:

 • загальну методику економічного аналізу господарської діяльності підприємства;

 • принципи та порядок складання детермінованих і стохастичних аналітичних моделей результатів господарської діяльності;

 • змістовні категорії та операційні характеристики об'ємних (кількісних) і відносних (якісних) результатів роботи підприємства, а також внутрішньовиробничих та зовнішніх умов-факторів його господарської діяльності;

 • джерела інформації для економічного аналізу на підприємстві;

 • методи оцінки впливу умов-факторів на результати господарської діяльності на різних типах моделей;

б) вміти:

 • складати детерміновані аналітичні моделі валового обсягу виробленої продукції, обсягу реалізації продукції, обороту (виручки), фондовіддачі, швидкості обігу обігових коштів, виробітку на 1-го працюючого, промислової продуктивності, витрат виробництва, рентабельності;

 • користуватися методами оцінки впливу умов-факторів на результати господарської діяльності;

 • оцінювати стан, прогнозувати розвиток умов-факторів та визначати можливі наслідки їхньої зміни щодо діяльності підприємства;

 • виявляти потенційні можливості нарощування обсягів та підвищення ефективності господарської діяльності, обчислювати їх величину та розробляти проекти управлінських рішень.

^ 1.2. Організаційні види навчальної роботи

Вивчення дисципліни відповідно до навчального плану включає такі організаційні види навчальної роботи:

 • лекційні заняття протягом семестру в обсязі однієї або двох години на тиждень, тобто 17 або 34 години за семестр (див. підрозділ 2.1);

 • практичні заняття в обсязі 34 або 17 годин за семестр (див. підрозділ 2.2 та розділ 4); *)

 • виконання індивідуальної контрольної роботи, зміст, варіанти та умови якої викладено в розділі 4;

 • самостійна робота над підручниками, навчальними й методичними посібниками з метою поглибленого опанування теоретичними знаннями та практичною методикою економічного аналізу господарської діяльності підприємства (див. розділ 3).

Всього на виконання індивідуальної контрольної роботи та самостійну роботу з рекомендованою літературою за графіком навчального процесу студенту виділяється 30 годин позааудиторного робочого часу.


2. ^ ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

2.1. Зміст лекційного курсу

Тема 1. Предмет та задачі економічного аналізу

Об'єкти економічного аналізу на макро- та мікрорівнях. Підприємство - основний об'єкт економічного аналізу.

Предмет економічного аналізу: результати господарської діяльності підприємства в залежності від умов та обставин його діяльності. Операційні характеристики обсягів та ефективності господарської діяльності підприємства. Внутрішньовиробничі умови-фактори. Зовнішні умови-фактори: кон'юнктура ринку (ціни на продукцію та сировину, процентні ставки банків, страхові тарифи тощо); державні регулятори економіки (податки, дотації, субвенції,
*) Перші цифри – за напрямом „Менеджмент” другі – „Економіка і підприємництво”.

ліцензії, сервітути, квоти, норми амортизації, соціальні й екологічні нормативи тощо); природні, соціально-політичні, демографічні та інші умови-фактори.

Функції та задачі економічного аналізу: контроль, оцінка, обґрунтування управлінських рішень.

Форми економічного аналізу на підприємстві: загальноекономічний аналіз, техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності, функціонально-вартісний аналіз, контролінг, дослідження операцій, економетричний аналіз, аудиторська перевірка та ревізія господарської діяльності, їхній взаємозв'язок з функціями та задачами економічного аналізу на підприємстві.


^ Тема 2. Метод та зміст економічного аналізу

Метод економічного аналізу, його зміст: розробка аналітичних, моделей, підготовка вихідної інформації, вибір еталонів для порівняння і визначення відхилень, факторний аналіз відхилень, оцінка результатів господарської діяльності, розрахунки резервів економічного зростання, підготовка проектів управлінських рішень.

Аналітичні моделі, види моделей: детерміновані і стохастичні моделі. Аддитивні моделі: область застосування та принципи побудови. Мультиплікативні моделі: суттєві принципи та формальні правила побудови. Статична та динамічна форми мультиплікативних моделей. Агрегатні індекси в динамічних мультиплікативних моделях. Переваги динамічних мультиплікативних моделей. Кратні, змішані та комплексні аналітичні моделі.

Джерела інформації для економічного аналізу. Еталони для порівняння, метод порівняння, метод перерахунку еталонів.

Факторний аналіз відхилень. Методи факторного аналізу відхилень на різних типах моделей.

Прогноз зміни умов-факторів господарської діяльності за результатами аналізу, розрахунок резервів економічного зростання та оцінка очікуваних результатів господарської діяльності у майбутньому.


^ Тема 3. Аналітичні моделі аналізу найважливіших показників господарської діяльності підприємства

Моделі валового обсягу виробництва, товарної продукції, обсягу реалізації продукції, виручки, обороту, доходу, прибутку.

Ресурси підприємства, їхні види. Показники продуктивності ресурсів. Мультиплікативні моделі фондовіддачі, виробітку на 1-го працюючого, швидкості обігу обігових коштів підприємства, промислової продуктивності ресурсів.

Динамічні моделі рентабельності витрат ресурсів, рівня витрат, реалізації продукції. Рентабельність окремих видів продукції. Брейківен.

Змішана модель витрат виробництва: статті та елементи витрат, фактори "норм" і "цін".


^ Тема 4. Методи факторного аналізу

Класифікація методів факторного аналізу залежно від типу аналітичних моделей.

Балансовий метод факторного аналізу на аддитивних моделях.

Методи факторного аналізу на мультиплікативних моделях, проблема "нерозподільного залишку", класифікація методів.

Методи непрямого розподілу "нерозподільного залишку" між факторами: метод ланцюгових підстановок, логарифмічний метод.

Методи прямого розподілу "нерозподільного залишку" між факторами: метод з розподілом абсолютно порівну, методи з пропорційним розподілом, модульний метод.

Методи дворівневого розподілу "нерозподільного залишку" між факторами: паралельний метод, метод зважених кінцевих різниць, інтегральний метод.

Методи з поступовим роздрібненням та відкиданням "нерозподільного залишку": диференціальний метод.

Інтегрально-балансовий метод факторного аналізу на кратних моделях.

Вибір та можливі комбінації методів факторного аналізу на комплексних аналітичних моделях.


^ Тема 5. Метод складних процентів в економічному аналізі

Сутність методу складних процентів, його застосування в аналітичній роботі на підприємстві.

Вирахування середніх темпів динаміки, прогнозування рівня по­казників господарської діяльності, визначення часових періодів.

Шість функцій оцінки грошової одиниці у фінансовому аналізі, майбутня вартість поточної одиниці, поточна вартість майбутньої одиниці, аннуїтет (фактор Інвуда), внесок на амортизацію одиниці, накопичення (зростання) одиниці, фактор фонду заміщення.


^ 2.2. Зміст практичних занять і домашніх завдань

На практичних заняттях під керівництвом викладача студенти виконують запропоновані ним практичні завдання, умови та вихідні дані до яких наведені в розділі 4 та додатку. Ці завдання (задачі) відповідно до змісту лекційного курсу мають п'ять типів:

тип 1 (тема 2) - порівняння фактичного, звітного значення показника з планом або з фактичним значенням його за попередній період із застосуванням методів порівняння і перерахунку еталонів;

тип 2 (теми 3,4) - складання аддитивних моделей показників, що аналізуються, та факторний аналіз відхилень фактичних, звітних значень від еталонів цих показників балансовим методом;

тип 3 (теми 3,4) - складання мультиплікативних двохфакторних моделей показників, що аналізуються, та факторний аналіз відхилень фактичних, звітних значень від еталонів цих показників методами факторного аналізу на мультиплікативних моделях;

тип 4 (теми 3,4) - складання мультиплікативних багатофакторних моделей фондовіддачі або виробітку на 1-го працюючого та факторний аналіз приросту цих показників у звітному році у порівнянні з попереднім методами ланцюгових підстановок, логарифмічним, модульним, з розподілом "нерозподільного залишку" абсолютно порівну або пропорційним;

тип 5 (тема 5) - визначення середньорічних темпів зниження обсягів виробництва продукції, або виробітку на 1-го працюючого та рівня цих показників за можливих темпів зростання у майбутньому методом складних процентів.

Умови 50 таких практичних завдань (задач) наведені в підрозділі 4.3 та додатку.

Виконання домашніх завдань полягає у розв’язанні тих практичних завдань (задач), які не виконувались на практичних заняттях.


^ 3. ЛІТЕРАТУРА З ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Учеб-
  ник. 6-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2004

 2. Доля В.Т. Экономический анализ: теория и практические методики. Учебн. пос. – К.: КОНДОР, 2003,208 с.

 3. Модели и методи анализа производительности ресурсов предприятия. Уч.-метод. пособие по дисциплине "Теория экономического анализа" (для студентов экономических специальностей) / Сост. В.Т.Доля. - Харьков: ХГАГХ, 1997. - 104 с.


^ 4. ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ, ДОМАШНЮ РОБОТУ ТА

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

4.1. Вихідні дані

Вихідними даними для практичних занять та виконання індивідуальної контрольної роботи є звітна, облікова та інша інформація підприємства за 2003-2004 роки. Вона наведена у додатку. Табл. Д1 містить вибіркові статистичні дані підприємства про:

 • обсяг виробництва продукції;

 • виробничі основні фонди (основний капітал);

 • обігові кошти (обіговий капітал);

 • трудові ресурси;

 • витрати виробництва;

 • зовнішні фактори діяльності.

У табл. Д2 наведені дані за 1997-2004 роки про чисельність працюючих, обсяг виробництва продукції та динаміку зростання ринкових цін на неї.

Вихідним даним присвоєно умовні коди (перша графа таблиць), за якими вони вказані в умовах кожного практичного завдання як обов'язкові для використання (див. підрозділ 4.3).


^ 4.2. Варіанти завдання на контрольну роботу студентам заочної форми навчання

Варіант завдання на контрольну роботу студенти визначають самостійно за останніми двома цифрами номеру залікової книжки, наприклад, ...57, ...71, ...05 тощо. За передостанньою цифрою визначається варіант першої серії задач (типи 1,2 та 3), а за останньою - варіант другої серії (типи 4 та 5). Таким чином, до контрольної роботи входить розв'язання п'яти задач, тобто по одній кожного типу. Конкретні номери задач для будь-якого варіанту беруться за наведеними нижче таблицями варіантів;


перша серія (варіант - передостання цифра номеру залікової книжки)

Тип задач

№ задач за варіантами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

друга серія( варіант – остання цифра номеру залікової книжки)

Тип задач

№ задач за варіантами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

4

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

5

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50


Наводимо приклади визначення номерів задач за варіантами завдання на контрольну роботу:

Останні дві цифри № задач за серіями

номеру залікової книжки перша друга

...57 05; 15; 25 37; 47

...71 07; 17; 27 31; 41

...05 10; 20; 30 35; 45

...00 10; 20; 30 40; 50


^ 4.3. Умови задач

Тип 1. Метод порівняння

01. Порівняйте валовий обсяг виробленої продукції у 2004 році з 2003 роком, визначте його зростання [01; 10; 56] .

02. Порівняйте обсяг реалізованої продукції у 2004 році з 2003 роком, визначте його зростання [06; 11; 56].

 1. Визначте абсолютне й відносне зниження витрат на виробництво валової продукції у 2004році порівняно з 2003 роком [01; 42; 56; 57].

 2. Визначте абсолютне й відносне зниження витрат на реалізовану продукцію у 2004 році порівняно з 2003 роком [06; 49; 56;57].

^ 05. Визначте абсолютне й відносне зниження витрат на оплату праці у 2004 році порівняно з 2003 роком [01; 48; 56; 57].

06. Визначте абсолютне й відносне зростання виробітку на 1-го працюючого у 2004 році порівняно з 2003роком [01; 27; 56].

^ 07. Визначте абсолютне й відносне зростання рівня рентабельності витрат виробництва у 2004 році порівняно з 2003 роком [06; 49; 56; 57].

08. Визначте абсолютне й відносне зростання фондовіддачі виробничих основних фондів у 2004 році порівняно з 2003 роком [01; 12; 56; 58].

09. Охарактеризуйте зростання швидкості обігу обігових коштів у 2004 році порівняно з 2003 роком [09; 21; 22].

 1. Охарактеризуйте зниження обсягу виробленої продукції у 1998-2004 роках [60; 62; 63].

Тип.2. Факторний аналіз балансовим методом на аддитивних моделях

 1. Виконайте аналіз перевиконання плану з обсягу реалізованої продукції у 2004 році [01; 02; 03; 04; 05].

 2. Виконайте аналіз перевиконання плану з обороту (виручки) у 2004 році [06; 07; 08].


*) Тут і далі у квадратних дужках - коди показників діяльності підприємства (див. додаток, табл.Д1 та Д2), що обов'язкові для використання у рішеннях відповідних задач.

 1. Виконайте аналіз понадпланових витрат на реалізовану продукцію [23; 24; 25; 26; 42].

 2. Визначте прибуток від реалізації продукції у 2004 році, виконайте аналіз перевиконання плану з прибутку в 2004 році [01; 02; 03; 04; 05; 23; 24; 25; 26; 42].

 3. Виконайте аналіз зниження витрат на валовий обсяг виробленої продукції у 2004 році порівняно з планом [01; 42; 43; 44; 45; 46; 47].

 4. Проаналізуйте за факторами зменшення виходів на роботу робітників основного виробництва у 2004 році порівняно з 2003 роком [29; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41].

 5. Виконайте аналіз приросту обороту (виручки) у 2004 році порівняно з 2003 роком у поточних цінах [06; 07; 08].

 6. Проаналізуйте за факторами приріст обсягу реалізованої продукції у 2004 році порівняно з 2003 роком у поточних цінах [01; 02; 03; 04; 05].

 7. Проаналізуйте за факторами зниження витрат на валову продукцію у 2004 році порівняно з 2003 роком [ 01;42; 43; 44; 45; 46; 47; 56; 57].

20. Виконайте аналіз зниження витрат на реалізовану продукцію у 2004 році порівняно з 2003 роком [06; 23; 24; 25; 26; 42; 56; 57].

Тип 3. ^ Методи факторного аналізу на двофакторних мультиплікативних моделях

 1. Визначте вплив на приріст обсягу виробленої продукції у 2004 році порівняно з 2003 роком зменшення чисельності та зростання виробітку працюючих методом ланцюгових підстановок [01; 27].

 2. Визначте приріст витрат на оплату праці у 2004 році порівняно з 2003 роком за рахунок зменшення чисельності та зростання середнього заробітку працюючих методом ланцюгових підстановок за індексною схемою розрахунків [27; 48].

 3. Розкладіть приріст обсягу виробленої продукції у фізичних одиницях виміру у 2004 році порівняно з 2003 роком за факторами зменшення чисельності та зростання продуктивності праці робітників. Використайте для цього логарифмічний метод [10; 29].

24. Виконайте методом С. Югенбурга факторний аналіз виконання плану 2004 року з валового обсягу продукції за факторами зменшення чисельності та зростання виробітку працюючих [01; 27].

 1. Визначте приріст обсягу реалізованої продукції у 2004 році порівняно з 2003 роком за рахунок збільшення кількості реалізованої продукції та зростання цін на неї. Використайте для цього метод С.Югенбурга [06; 11].

 2. Розкладіть паралельним методом приріст обсягу реалізованої продукції у 2004 році порівняно з 2003роком за факторами збільшення кількості реалізованої продукції та зростання цін на неї [06; 11].

 1. Розкладіть модульним методом приріст витрат фарби на одиницю продукції у 2004 році порівняно з 2003 роком за факторами зниження кількості та підвищення цін на фарбу [50; 53].

 2. Розкладіть методом з пропорційним розподілом "нерозподільного залишку" приріст витрат деревини на одиницю продукції у 2004 році у порівнянні з 2003 роком за факторами зменшення кількості та підвищення ціни на витрачену деревину [51; 54].

 3. Розкладіть модульним методом зростання витрат клею на одиницю продукції у 2004 році у порівнянні з 2003 роком за факторами зниження кількості та підвищення ціни на витрачений клей [52; 55].

 4. Проаналізуйте логарифмічним методом виконання плану з витрат на вироблену продукцію у 2004 році за факторами зростання кількості та собівартості виробленої продукції [10; 42].

Тип 4. ^ Багатофакторні мультиплікативні моделі та факторний аналіз на них

31. Складіть багатофакторну мультиплікативну модель фондовіддачі та виконайте факторний аналіз її приросту в поточних цінах у 2004 році порівняно з 2003 роком за факторами:

 1. частка активних виробничих основних фондів у загальній вартості їх,

 2. частка робочих машин та устаткування у загальній вартості активних виробничих основних фондів,

3) видова структура робочих машин та устаткування, або середня вартість однієї одиниці машин та устаткування,

4) тривалість періоду в календарних днях,

5) коефіцієнт технічної готовності робочих машин та устаткування,

 1. коефіцієнт використання робочих машин та устаткування у роботі,

 1. коефіцієнт змінності роботи робочих машин та устаткування,

 2. кількість годин роботи машин та устаткування за зміну,

 1. виробіток продукції за одну машино-годину роботи машин та устаткування.

Для факторного аналізу використайте метод ланцюгових підстановок [01; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20].

 1. За умовами задачі 31 виконайте факторний аналіз приросту фондовіддачі логарифмічним методом.

 2. За умовами задачі 31 виконайте факторний аналіз методом з розподілом "нерозподільного залишку" абсолютно порівну.

 3. За умовами задачі 31 виконайте факторний аналіз методом з пропорційним розподілом "нерозподільного залишку".

35. За умовами задачі 31 виконайте факторний аналіз модульним методом.

36. Складіть багатофакторну мультиплікативну модель виробітку на 1-го працюючого і виконайте факторний аналіз його приросту в поточних цінах у 2004 році у порівнянні з 2003 роком за факторами:

 1. частка працюючих у основному виробництві в загальній чисельності працюючих,

 2. частка робітників у чисельності працюючих в основному виробництві,

 3. середня кількість виходів на роботу робітників основного виробництва,

 1. тривалість робочого дня робітників основного виробництва у годинах,

 2. коефіцієнт корисного використання робочого часу,

 3. коефіцієнт виконання норм виробітку,

 4. коефіцієнт продуктивного використання робочого часу,

8) виробіток продукції за одну людино-годину робітників основного виробництва.

Для факторного аналізу використайте метод ланцюгових підстановок [01; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34].

 1. За умовами задачі 36 виконайте факторний аналіз приросту виробітку на 1 -го працюючого логарифмічним методом.

 2. За умовами задачі 36 виконайте факторний аналіз методом з розподілом "нерозподільного залишку " абсолютно порівну.

 3. За умовами задачі 36 виконайте факторний аналіз методом з пропорційним розподілом "нерозподільного залишку".

40. За умовами задачі 36 виконайте факторний аналіз модульним методом.

Тип 5. Метод складних процентів

41. Визначте середньорічні темпи у відсотках скорочення чисельності працюючих за 1998-2004 рр. і в тому числі окремо за 1998-2002 та 2003-2004 рр. Зробіть відповідні висновки [59].

42. Визначте середньорічні темпи у відсотках падіння обсягу виробництва продукції за 1998-2004 рр. і в тому числі окремо за 1998-2002 та 2003-2004 рр. Зробіть відповідні висновки [60].

43. Визначте середньорічні темпи у відсотках зниження виробітку на 1-го працюючого за 1998-2004 рр. і в тому числі окремо за 1998-2002 та 2003-2004 рр. Зробіть відповідні висновки [61].

44. Обчисліть середньорічні темпи зростання цін на продукцію підприємства за 1998-2004 рр. і в тому числі окремо за 1998-2002 та 2003-2004 рр. у відсотках. Зробіть відповідні висновки [63].

45. Обчисліть середньорічні темпи у відсотках зростання валового обсягу виробництва продукції за 1998-2004 рр. і в тому числі окремо за 1998-2002 і 2003-2004 рр. Зробіть відповідні висновки [62].

46. Визначте, яким буде обсяг виробленої продукції у фізичних одиницях виміру в 2010 році, якщо починаючи з 2005 року він щорічно зростатиме на 5, або 10 відсотків [60].

 1. Визначте, яким буде виробіток на 1-го працюючого у фізичних одиницях виміру в 2010 році, якщо починаючи з 2005року він щорічно зростатиме на 5, або 10 відсотків [61].

 2. Обчисліть, скільки років знадобиться для досягнення рівня виробництва продукції 1997 року, якщо починаючи з 2005 року він щорічно зростатиме на 5, або 10 відсотків [60].

 1. Обчисліть, через скільки років можна досягти рівня виробітку на 1-го працюючого 1997 року, якщо починаючи з 2005 року він щорічно зростатиме на 5, або 10 відсотків [61].

 2. Визначте, скільки років буде потрібно для зростання виробітку на 1-го працюючого до 150 одиниць, якщо починаючи з 2005 року він зростатиме на 5, або 10 відсотків щорічно [61].


^ 4.4. Основні формули до розв’язання задач

№ задач Основні формули

01 - 08:

11 - 20: у = х, 2+,..+хт;

21:

22:

23; 30:

24 - 25:

26:

27;29

28:

  1. : Ф = Уа Уму Д Ктг Кзм Г Вгм

31:

32: Фı =Ф

33: Фı = Ф0( ii-1) +

34 : Фı = Ф0( ii-1) +НЗ

35: Фı = Ф0( i i-1) +НЗ

36-40: В = Уо Уор Я Гр Ккор Кн Кпр Вгр

36:

37:

38:

39: Вı = В0( ii-1) +НЗ

40: Вı = В0( ii-1) +НЗ

41-45: i =;

46;47 : J = (1+i )k

48-50: k =


^ 4.5. Приклади розв'язання задач

Задача 01. Порівняйте валовий обсяг виробленої продукції у 2004 році з 2003 роком, визначте його зростання. Вихідні дані:

Код

Найменування, одиниця виміру

2003

2004

01

Валовий обсяг виробленої продукції, тис. грн..

2415

2989

10

Обсяг виробленої продукції у фізичних одиницях виміру, одиниць

15840

16704

56

Індекс ринкових цін на продукцію підприємства

1

1,174


Зростання обсягу виробленої продукції у 2004 році у порівнянні 2003 роком становить:

- у ціновому вимірі

2989 – 2415*1,174 = 2989-2835= +154 тис.грн.

- у фізичних одиницях виміру

16704 - 15840 = +864 од.

Відносне зростання становить

, або +5,4%.

Задача 12. Виконайте аналіз перевиконання плану з обороту (виручки) у 2004 році. Вихідні дані:

Код

Найменування, одиниця виміру

План

Факт

06

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

2297

2988

07

Дебіторська заборгованість покупців,

споживачів продукції на початок року, тис.грн.

332

332

08

те ж, на кінець року

207

519

Перевиконання плану з обороту у 2004 році становило:
фактичний оборот 2988+(332-519) = 2801 тис.грн.

оборот за планом 297+(332-207) = 2422 тис грн.

Відхилення (перевиконання +691 -312 = +379 тис.грн. плану)

Висновок: план 2004року з обороту перевиконано на 379 тис.грн. Це стало наслідком:

 • перевиконання плану реалізації продукції (+691 тис.грн.);

 • повним невиконанням запланованого скорочення дебіторської заборгованості за продукцію і допущеним її подальшим збільшенням на кінець 2004 року (312 тис.грн.).

Задача 24. Виконайте методом С.Югенбурга факторний аналіз виконання плану 2004 року з валового обсягу продукції за факторами зменшення чисельності та зростання виробітку працюючих. Вихідні дані:

Код

Найменування, одиниця виміру

План

Факт01

Валовий обсяг виробленої продукції, тис.грн.

2356

2989

+633

27

Середньорічна спискова чисельність працюючих, чол.

175

174

-1
Виробіток на 1-го працюючого, тис. грн./чол. (код 01: код 27)

13,463

17,178

+3,715

План з валового обсягу виробленої продукції перевиконаний на 633 тис.грн., у тому числі: за фактором зменшення кількості працюючих

(?1)*13,463+ = ?15 тис. грн.,

за фактором зростання виробітку працюючих

(+3,715)*175 + = +648 тис. грн.

Разом +633 тис. грн

Задача 49. Обчисліть, через скільки років можна досягти рівня виробітку на 1-го працюючого 1997 року, якщо починаючи з 2005 року він щорічно зростатиме на 5, або 10 відсотків. Вихідні дані:

Код

Найменування, одиниця виміру

1997р.

2004р.

61

Виробіток на 1-го працюючого у фізичних одиницях виміру, од. /чол.

124

96


Загальний темп зростання виробітку за k років повинен скласти

J = =1,2917

Якщо щорічний темп зростання виробітку буде 5 відсотків, то для досягнення виробітку 124 од./чол. треба

року,

а якщо 10 відсотків, то

року.


ДОДАТОК

^ Вихідні дані для виконання практичних завдань (задач)

Таблиця Д1 - Звітні й планові показники господарської діяльності підприємства за 2003-2004 рр.

Код

Найменування , одиниця виміру

2003р.

2004р.

за планом

фактично

1

2

3

4

5

01

А. Обсяг виробництва продукції

Валовий обсяг виробленої продукції, тис. грн.


2415


2356


2989

02

Незавершене виробництво продукції на початок року (в цінах реалізації), тис. грн.


314


129


129

03

те ж, на кінець року

129

231

81

04

Готова продукція на складі на початок року ( в цінах реалізації), тис. грн.

95

263

263

05

те ж, на кінець року

263

220

312

06

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн..

2432

2297

2988

07

Дебіторська заборгованість покупців, споживачів продукції на початок року, тис. грн.

170

332

332

08

те ж, на кінець року

332

207

519

09

Виручка ( оборот), тис. грн.

2270

2422

2801

10

Обсяг виробленої продукції у фізичних одиницях виміру, од.

15840

16182

16704

11

те ж, реалізованої продукції

15992

...

16701
Б. Виробничі основні фонди (основний капітал)


12

Середньорічна вартість виробничих основних фондів, тис. грн.

941

...

1016

13

у тому числі активних (машин та устаткування)

479

...

512

14

із ряд. 13 робочі машини та устаткування

226

...

247

15.

Машино-дні перебування робочих машин та устаткування у господарстві

9490

...

10248

16

із ряд. 15 у ремонті та очікуванні ремонту

1262

..

965


Продовження таблиці Д1

1

2

3

4

5

17

із ряд. 15 у роботі

7004

...

8104

18

Відпрацьовано робочими машинами і устаткуванням машино - змін

8895

...

11184

19.

те ж, машино - годин

54387

...

57487

20

Середньорічна кількість робочих машин і устаткування, одиниць

26

...

28
В. Обігові кошти (обіговий капітал)


21

Середньорічні запаси і витрати, тис. грн.

433

...

487

22

Середньорічна сума грошових коштів, розрахунків та інших фінансових активів, тис. грн.

348

..

456

23

Незавершене виробництво продукції на початок року (за фактичними витратами) , тис. грн.

274

103

103

24

те ж, на кінець року

103

181

56

25

Готова продукція на складі на початок року (за фактичними витратами) , тис. грн.

81

240

240

26

те ж, на кінець року

240

196

282
Г. Трудові ресурси


27

Середньорічна спискова чисельність працюючих

180

175

174

28

у тому числі в основному виробництві

156

151

152

29

із ряд. 28 робітників

141

137

137

30

Відпрацьовано робітниками основного виробництва людино- днів

29892

29320

28633

31

те ж, людино- годин

231065

226057

220188

32

Внутрішньозмінні втрати робочого часу ( за ФРД),%

24,3

...

21,6

33.

Непродуктивні витрати робочого часу на лишні, випадкові роботи, усунення браку тощо, %

3,7

...

5,1

34

Рівень виконання норм виробітку (за вирахуванням витрат робочого часу),%

98,8

..

104,2

35

Номінальний фонд робочого часу робітників основного виробництва, днів

34968

...

34113

36

Невиходи на роботу - всього, днів

5076

...

5480

37

у тому числі: відпустки

2679

...

3014
через хворобу

1551

...

1233


Продовження таблиці Д1

1

2

3

4

5
цілодобові простої

564

...

822
прогули

282

...

411

41

Реальний фонд робочого часу (ряд.35- ряд. 36)

29892

...

28633

42

Д. Витрати виробництва

Витрати на валовий обсяг виробленої продукції, тис. грн.


2120


2013


2435

43

у тому числі: матеріальні

1552

1458

1829

44

амортизація

86

85

97

45

на оплату праці

302

300

332

46

відрахування на соціальні заходи

101

100

110

47

інші операційні витрати

79

70

67

48

Витрати на оплату праці

302

300

332

49

Витрати на обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

2132

1979

2440

50

Витрати фарби, кг/од.

1,25

....

1,23

51

Витрати деревини, м3/ од.

0,126

...

0,107

52

Витрати клею, кг/од.

0,63

...

0,58

53

Заготівельна собівартість фарби, грн./ кг

7,56

....

8,78

54

те ж, деревини, грн./м3

94,15

...

104,68

55

те ж, клею, грн. /кг

21,30

...

27,16

56

Е. Зовнішні (цінові) фактори

Індекс ринкових цін на продукцію підприємства (2004р. до 2003р.)


1


-


1,174

57

Середній індекс цін на витрачувані ресурси (сировина, матеріали, енергія, робоча сила тощо)


1


-


1,114

58

Середній індекс балансової вартості виробничих основних фондів

1

-

1,075

Таблиця Д2 - Основні показники використання трудових ресурсів підприємства за 1997-2004 рр.

Код

Найменування , одиниця виміру

1997р.

1998р.

1999р.

2000р.

2001р.

2002р.

2003р.

2004р.

59

Середньорічна спискова чисельність працюючих, чол.

216

209

202

194

190

183

180

174

60

Обсяг виробленої продукції у фізичних одиницях виміру, од.

26784

26125

23634

19788

17860

15921

15840

16704

61

Виробіток на 1- го працюючого у фізичних одиницях виміру, од./чол..

124

125

117

102

94

87

88

96

62

Валів обсяг виробленої продукції, тис. грн.

1682

1937

2106

2046

2272

2219

2415

2989

63

Індекс ринкових цін на продукцію підприємства (1997р. = 1)

1

1,181

1,419

1,647

2,026

2,219

2,425

2,850

ЗМІСТ

Стор.

1. Мета і завдання вивчення теорії економічного аналізу..................... 3

 1. Кваліфікаційні вимоги .......................... 3

 2. Організаційні види навчальної роботи .......................... 4

2. Програма вивчення дисципліни теорії економічного аналізу........... 4

 1. Зміст лекційного курсу ......................... 4

 2. Зміст практичних занять і домашніх завдань.............................. 7

 1. Література з теорії економічного аналізу .......................... 8

 2. Завдання на практичні заняття , домашню роботу та

контрольну роботу .......................... 8

 1. Вихідні дані .......................... 8

 2. Варіанти завдання на контрольну роботу студентам

заочної форми навчання .......................... 9

 1. Умови задач .......................... 10

 2. Основні формули до розв'язання задач .......................... 15

 3. Приклади розв'язання задач .......................... 16

 4. Додаток. Вихідні дані для виконання практичних завдань

(задач)................................................................................................. 19


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичний посібник з вивчення теорії економічного аналізу (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямами 0501”Економіка і підприємництво”,0502”Менеджмент”)


Укладачі Володимир Тимофійович Доля

Юлія Олексіївна Ситник


Відповідальний випусковий Н.І.Гордієнко


Редактор М.З.Аляб'єв


План 2004, поз. 14Підп. до друку 29.09.04 Формат 6084 1/16 Папір офісний.
Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 0,8 Обл.-вид. арк. 1,5

Тираж 200 прим. Замовл. №________ Ціна договірна61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ


61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Для студентів денної І заочної форм навчання за напрямами 0501 ”Економіка І підприємництво”, 0502 ”Менеджмент” Вид. 2-ге, перероблене Харків-2004 iconІ. В. Фісун методичні вказівки
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки...
Для студентів денної І заочної форм навчання за напрямами 0501 ”Економіка І підприємництво”, 0502 ”Менеджмент” Вид. 2-ге, перероблене Харків-2004 iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 "Фінанси", 0501 "Економіка підприємства", 0501 "Маркетинг", 0502 "Менеджмент організацій" усіх форм навчання та слухачів цпо
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Для студентів денної І заочної форм навчання за напрямами 0501 ”Економіка І підприємництво”, 0502 ”Менеджмент” Вид. 2-ге, перероблене Харків-2004 iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей...
Для студентів денної І заочної форм навчання за напрямами 0501 ”Економіка І підприємництво”, 0502 ”Менеджмент” Вид. 2-ге, перероблене Харків-2004 iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з економічного аналізу (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей...
Для студентів денної І заочної форм навчання за напрямами 0501 ”Економіка І підприємництво”, 0502 ”Менеджмент” Вид. 2-ге, перероблене Харків-2004 iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з фінансового менеджменту (для студентів економічних спеціальностей за напрямом 0501...
Для студентів денної І заочної форм навчання за напрямами 0501 ”Економіка І підприємництво”, 0502 ”Менеджмент” Вид. 2-ге, перероблене Харків-2004 iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних І самостійних занять з курсу „Теорія економічного аналізу” для студентів економічних спеціальностей...
Для студентів денної І заочної форм навчання за напрямами 0501 ”Економіка І підприємництво”, 0502 ”Менеджмент” Вид. 2-ге, перероблене Харків-2004 iconЕконометрі я методичний посібник з вивчення дисципліни
Доля В. Т. Економетрія. Методичний посібник з вивчення дисципліни (для студентів за напрямами підготовки 0501 "Економіка", 0502 "Менеджмент")....
Для студентів денної І заочної форм навчання за напрямами 0501 ”Економіка І підприємництво”, 0502 ”Менеджмент” Вид. 2-ге, перероблене Харків-2004 icon«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи екології» для спеціальностей 0501 «Економіка...
Для студентів денної І заочної форм навчання за напрямами 0501 ”Економіка І підприємництво”, 0502 ”Менеджмент” Вид. 2-ге, перероблене Харків-2004 icon«Економіка І підприємництво»
Розміщення продуктивний сил І регіональна економіка: Конспект лекцій для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки...
Для студентів денної І заочної форм навчання за напрямами 0501 ”Економіка І підприємництво”, 0502 ”Менеджмент” Вид. 2-ге, перероблене Харків-2004 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи