Наскрізна програма icon

Наскрізна програма
Скачати 136.88 Kb.
НазваНаскрізна програма
Дата23.06.2012
Розмір136.88 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


НАСКРІЗНА ПРОГРАМА


практичної підготовки студентів

із спеціалізації

7.0921.01.03 – "Охорона праці в будівництві"


Харків – ХДАМГ – 2002


Наскрізна програма практичної підготовки студентів спеціалізації ОПБ – Харків; ХДАМГ, 2002 - 12 с.


Уклав: Жигло Ю. І.

Рецензент: Заіченко В. І.


Затверджена кафедрою БЖД,

протокол № 4 від 31.10.01 р.

ЗМІСТ


Вступ 4

1. Загальні положення 4

2. Ціль практик 4

3. Загальні вимоги до організації та проведення практик 5

3.1. Бази практик 5

3.2. Організація практики 5

3.3. Обов'язки кафедри, відповідальної за проведення

практики 5

3.4. Функції підприємства – бази практики 6

3.5. Обов'язки керівника практики від підприємства 6

3.6. Обов'язки студентів – практикантів 6

3.7. Організація проведення практики 7

3.8. Контроль ходу проходження практики 7

3.9. Вимоги до звіту по виробничій практиці 7

3.10. Підведення підсумків практики 8

4. Програма практик 8

4.1. Ознайомлювальна практика 8

4.2. Перша навчально-виробнича практика 9

4.3. Друга технологічна практика 9

4.4.Переддипломна практика 10


Вступ

Перехід до ринкових відносин вимагає підвищення якості підготовки спеціалістів в області охорони праці в будівництві. Сучасний спеціаліст повинен володіти глибокими теоретичними й практичними навиками, вміти оперативно приймати організаційно-технічні рішення на практиці.

Прохідна програма практичної підготовки студентів по спеціалізації 7.092103 "Охорона праці в будівництві" розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти України №161 від 2 червня 1993 р. "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах". За основу розробки програми прийняті Положення про підвищення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене Наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. №93, кваліфікаційна характеристика спеціаліста по спеціалізації 7.0921.03, навчальний план. Використана також комплексна програма "Наскрізна практика студентів", УМО - 07 - 2/42.

Виробнича практика – важлива складова частина навчального процесу з підготовки висококваліфікованих спеціалістів в області охорони праці. Мета практики – поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні навчальних дисциплін, придбання практичних навиків із спеціальності, розвиток творчого підходу до самостійного вирішення інженерно-технічних задач в реальних виробничих умовах.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Важливу роль в підготовці висококваліфікованих спеціалістів в області охорони праці відіграє комплексний підхід до організації виробничого навчання і придбання практичних навиків та вмінь студентів.

Наскрізна програма є основним навчально-методичним документом , що визначає види практик, їх тривалість, системність і спадкоємність виробничого навчання.

Відповідно до навчального плану спеціальності 7.0921.01.03 "Охорона праці в будівництві", затвердженого Міністерством освіти України та Радою академії, кафедрою "Безпека життєдіяльності" проводяться такі види практик: ознайомлювальна; перша навчально-технологічна; друга технологічна і перед-дипломна.

^ 2. ЦІЛЬ ПРАКТИК


Загальна ціль практик – формування у випускника професійних практичних знань, вмінь і навиків, необхідних для виробничої, проектної, дослідницької діяльності в області охорони праці при проектуванні та спорудженні цивільних, промислових об'єктів та їх комплексів на інженерних посадах в будівельно-монтажних, експлуатаційних організаціях, у проектних, науково-дослідних інститутах, будівельних фірмах.

^ 3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК

3.1. БАЗИ ПРАКТИК


Практики проводяться на передових підприємствах міського господарства, житлово-комунального будівництва і капітального ремонту, на об'єктах ремонту й реконструкції Академії. Вибір бази практики здійснює кафедра з урахуванням цілей й задач виробничих практик та можливостей їх реалізації на підприємстві.

Вибір баз практик виконується на основі аналізу підсумків проведення практик за останні роки. Він повинен сприяти підвищенню якості та ефективності практичної підготовки студентів.

Базами практик рекомендується вибирати підприємства, що мають договори з Академією про підготовку для них спеціалістів. Заявку на оформлення договору з підприємством про проходження практики кафедра направляє у навчальний відділ.

Навчальний відділ Академії підготовляє і оформляє всю необхідну документацію по укладенню договору з підприємством.

Вимоги до баз практик:

- високий рівень техніки, технологій, організації і охорони праці при проведенні будівельно-монтажних робіт;

- можливість послідовного проведення більшості видів практик при додержанні спадкоємності їх робочих програм;

-можливість проходження практики групами студентів;

- наявність науково-технічних зв'язків з Академією.


^ 3.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ


Кафедра "Безпека життєдіяльності" виконує навчально-методичне керівництво такими видами практик:

- ознайомлювальна практика (1 курс);

- перша навчально-виробнича практика (3 курс);

- друга технологічна практика (4 курс);

- переддипломна практика (5 курс).

Терміни і зміст виробничої практики визначаються затвердженим в Академії робочим навчальним планом спеціальності та робочими програмами практик, розроблених кафедрою БЖД.


^ 3.3. ОБОВЯЗКИ КАФЕДРИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИКИ


- забезпечити виконання навчального плану та навчальних занять, запланованих на період проведення практики, якість її проведення;

- забезпечити керівництво практикою досвідченими викладачами;

- оформити наказ по Академії про розподіл студентів по об'єктах практики і призначення викладачів – керівників практики;

- розподілити відповідно до укладених договорів студентів по підприємствах – базах практики;

- провести перед початком практики виробничу нараду студентів – практикантів і викладачів – керівників практики;

- забезпечити контроль за організацією і проведенням практики студентів, за виконанням її термінів і змісту.


^ 3.4. ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА – БАЗИ ПРАКТИКИ:


- забезпечення необхідних умов для отримання студентами в період проходження практики знань із спеціальності з урахуванням спеціалізації;

- виконання обговорених з Академією календарних графіків проходження практики;

- надання студентам можливості використання проектно – кошторисної і нормативної документації;

- забезпечення і контроль дотримання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку і техніки безпеки при проходженні практики.

Пряме керівництво виробничою практикою покладається наказом керівника підприємства, який виконує загальне керівництво, на висококваліфікованого спеціаліста.


^ 3.5. ОБОВЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД ПІДПРИЄМСТВА:


а). виконуючого загальне керівництво практикою:

- підбирати досвідчених спеціалістів як керівників практики студентів;

- спільно з керівником від Академії організувати і контролювати організацію практики студентів відповідно до графіка і програми практики;

- забезпечити проведення інструктажів з охорони праці;

- організувати для студентів спільно з керівником практики від Академії читання лекцій;

- проведення семінарів і консультацій, організація екскурсій.

б). виконуючого пряме керівництво практикою:

- забезпечити виконання індивідуального завдання студентами;

- керувати науково-дослідною роботою студентів, передбаченою завданням кафедри;

- виконувати контроль проходження практики відповідно до календарного графіка;

- виконувати прийом звітів студентів з практики, дати відгук і висновок з практики та звіту;

- дати пропозиції щодо покращення практичної підготовки студентів.


^ 3.6. ОБОВЯЗКИ СТУДЕНТІВ – ПРАКТИКАНТІВ


Студент повинен:

- повністю виконати завдання, передбачені програмою практики і календарним графіком;

- чітко виконувати розпорядок на підприємстві правил охорони праці;

- вести щоденник, своєчасно складати звіт про проходження практики;

- надати керівнику практики письмовий звіт про виконання завдання, щоденник виробничої практики.


^ 3.7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ


Виробнича практика проводиться відповідно до робочої програми, обговореної з підприємством.

Робоча програма практики повинна передбачати:

- оформлення та отримання пропуску на підприємство, об'єкт;

- вивчення правил охорони праці та пожежної безпеки;

- проведення навчальних занять та виробничих екскурсій;

- виконання індивідуальних завдань;

- виконання самостійних завдань на робочому місці;

- оформлення звіту;

- здача звіту з практики.

Керівник практики від Академії разом з керівником від підприємства повинен забезпечити переміщення студентів по підприємству чи об'єкту відповідно до графіка проходження практики.


^ 3.8. КОНТРОЛЬ ХОДУ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ


Контроль ходу практики здійснюється з метою виявлення і усунення її недоліків, надання практичної допомоги студентам по виконанню програми практики і виконується керівниками від Академії та підприємства, представниками навчальної частини Академії, завідувачем кафедри БЖД.


^ 3.9. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


Звіти повинні містити:

- титульний аркуш з усіма підписами;

- зміст – перелік розділів і тем, сторінки;

- вступ – коротка характеристика об'єкта, ціль і завдання практики;

- основна частина - звіт про конкретну виконану роботу в період практики. Зміст цього розділу повинен розкривати питання, передбачені програмою практики і індивідуальними завданнями;

- звіт оформляють від руки. Обсяг звіту – 20-30 стор.;

- висновок – студент робить висновки і вносить пропозиції щодо покращення практики;

- список використаної літератури.


^ 3.10. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ


По закінченні практики студент захищає звіт у комісії, призначеній завідувачем кафедри, з диференційованою оцінкою (крім ознайомлю- вальної практики).

На захист подаються:

- звіт з практики;

- щоденник виробничої практики, підписаний керівниками від підприємства та Академії;

- коротка письмова характеристика студента, підписана керівником від підприємства;

- робочі матеріали (схеми, креслення, фотографії, графіки і т.д.).

Студент, який не виконав програму практики, отримав негативний відгук про роботу чи незадовільну оцінку, направляється повторно на практику в період канікул.


^ 4. ПРОГРАМА ПРАКТИК


4.1. ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПРАКТИКА

(1 курс) – 1 тиждень


Призначення та ціль практики:

- аналіз і вивчення сучасних напрямків у будівництві та охорони праці;

- ознайомлення студентів з напрямками роботи провідних спеціалістів в області охорони праці.

Програма практики:

- ознайомлення студентів з дисциплінами, що викладаються на кафедрі БЖД;

- демонстрація курсових і дипломних проектів;

- проведення екскурсій по місту, в проектні й будівельні організації, на підприємства будіндустрії;

- проведення лекції провідними спеціалістами територіального управління Держнагляду з охорони праці та екологічної служби м. Харкова.

База практики: кафедра "Безпека життєдіяльності", Харківське територіальне управління Держнаглядохоронпраці, екологічна служба

м. Харкова.

По закінченні практики студенти подають звіт, що включає текстову і, при необхідності, графічну частини. Звіт студенти захищають перед комісією, що складається з викладачів кафедри.

На 1 курсі студенти проходять геодезичну практику (4 тижні) під керівництвом кафедри геодезії, на 2 курсі – навчально-ознайомчу практику з будівельних машин (1 тиждень) під керівництвом кафедри ТБВ та БМ і навчально-геологічну практику (1 тиждень) під керівництвом кафедри механіки грунтів.


^ 4.2. ПЕРША НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

(3 курс) – 4 тижні


Ціль практики:

- закріплення і розвиток теоретичних та придбання функціонально-практичних знань, умінь та навиків з управління охороною праці в будівельних організаціях і на підприємствах будіндустрії;

- придбання професійних умінь і використання теоретичних знань шляхом безпосередньої діяльності у відділі охорони праці підприємства.


Програма практики:

- ознайомлення із структурою організації служби охорони праці в будівельних організаціях чі на підприємствах будіндустрії;

- ознайомлення з системою управління охороною праці на об'єкті;

- ознайомлення із законодавчими документами та нормативною літературою з охорони праці;

- ознайомлення з переліком заходів з охорони праці, включених у колективний договір;

- ознайомлення з документацією по проведенню інструктажів і навчання з охорони праці;

- ознайомлення з матеріалами розслідування нещасних випадків і професійних захворювань на об'єкті практики;

- ознайомлення з матеріалами звітності з травматизму;

- участь у громадському контролі за станом охорони праці;

- участь в обстеженні стану охорони праці в окремих виробничих підрозділах під керівництвом інженера з охорони праці;

- ознайомлення з паспортом санітарно – технічного стану умов праці на об'єкті.


^ 4.3. ДРУГА ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

(4 курс) – 4 тижні


Ціль практики:

- закріплення та поглиблення теоретичних знань, придбання навиків керівництва службою охорони праці організації;

- збір матеріалів для виконання проекту.


Програма практики:

- ознайомлення з посадовими інструкціями інженера з охорони праці;

- ознайомлення з порядком розробки інструкцій з охорони праці, діючих в межах підприємства;

- ознайомлення з інструкціями з охорони праці для спеціальностей і робіт з підвищеною небезпекою, що використовуються на підприємстві;

- ознайомлення з матеріалами з охорони праці, включеними в проекти виконання робіт;

- ознайомлення з матеріалами з охорони праці, включеними в технологічні карти;

- вивчення організації навчання населення правилам пожежної безпеки;

- аналіз стану питання щодо урахування протипожежних вимог при будівництві та реконструкції будівель та споруд.


^ 4.4. ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

(5 курс) - 4 тижні


Ціль і завдання практики:

Переддипломна практика є організаційною частиною навчального процесу і переслідує ціль закріплення теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні спеціальних предметів, розвинути їхні практичні навики та творче мислення.

Переддипломна практика проводиться після завершення теоретичного курсу і затвердження теми дипломного проекту по вирішенню питань охорони праці при будівництві об'єктів цивільного та промислового будівництва.

За час проходження переддипломної практики студент знайомиться з проектуванням і будівництвом близьких до розроблювального в дипломному проекті за призначенням і конструктивними особливостями об'єктів і збирає матеріал для проектування.

У результаті проходження переддипломної практики студент повинен:

- ознайомитися з передовими методами і прийомами проектування і будівництва цивільних, промислових та міських інженерних споруд;

- ознайомитися з прогресивними методами проектування безпечного проведення основних видів будівельно-монтажних робіт у проектній організації чи КБ будівельного тресту;

- виконати індивідуальне завдання.

Навчально-методичне керівництво переддипломною практикою студентів виконують керівники від Академії і виробництва.

Зміст переддипломної практики

У період проходження практики студент повинен ознайомитись з такими питаннями і розкрити їх у звіті:

А. У проектній організації:

1. З методами технічного керівництва і організацією виробництва у проектній організації, в її відділах і секторах.

2. З порядком проходження всієї документації від заявки заказника до затвердження і здачі виконаного проекту.

3. З тематикою проектування, що є провідною для даної проектної організації.

4. З технічними умовами і нормами проектування.

5. Із стадіями виконання проектних робіт:

а). технічний проект

- техніко-економічна частина, генеральний план і транспорт, технологічна частина, будівельна частина, організація будівництва, охорона праці, кошториси;

б). робочий проект:

- робочі креслення, використання типових проектів і уніфіційованих типових секцій, індивідуальне проектування.

6. З конструюванням різноманітних споруд та їх деталей.

7. З питаннями охорони праці в технологічних картах на виконання окремих виробничих процесів.

8. З методами розрахунку конструкцій.

9. З проектами організації безпечного виконання робіт.

10. З використанням обчислювальної техніки, засобів та приладів, що раціоналізують працю проектувальника.

11. З економікою проектування.

12. З оформленням проектної документації відповідно до вимог ЕСКД і ГОСТа (способи позначення, прийоми виконання деталей та вузлів на кресленнях, специфікація, кутовий штамп і д.т.).

13. З патентно-лицензійною службою у проектній організації.

Б. У будівельні організації

1. З методами технічного керівництва і організацією будівельного виробництва.

2. З технічними проектами основних споруд і робочими кресленнями конструкцій, найбільш прогресивних у технічному відношенні.

3. З проектами організації будівництва; обговоренням вибору методів і виконання робіт; будівельними машинами і механізмами.

4. З технічними картами на виконання окремих видів БМР.

5. З календарними та сітьовими графіками будівництва.

6. З плануванням будівництва.

7. З охороною праці при веденні робіт.


Індивідуальні завдання.


З метою підвищення ефективності переддипломної практики студент повинен виконати індивідуальне завдання, яке йому видає керівник дипломного проектування. В індивідуальному завданні, складеному за участю студента в СНТ і УНРС, можуть розроблятися питання, присвячені вивченню нових прогресивних і безпечних методів виконання робіт, використанню нових будівельних матеріалів, індустріалізації і механізації будівництва і т.п. Ці завдання повинні бути складовою частиною дипломного проекту і розвивати у студента науково-технічне мислення.

Навчальне видання


Наскрізна програма практичної підготовки студентів із спеціалізації "Охорона праці в будівництві"


Уклав: Юрій Іванович Жигло


Відповідальний за випуск: Б. М. Коржик

Редактор: М. З. Аляб"єв


План 2002, поз 179

Підп. до друку 15.01.2002 Формат60х84 1/16

Папір офісний. Друк на ризографі. Навч.-вид.арк. 0,8

Тираж 50 прим. Зам.№ Ціна договірна

________________________________________________________________

ХДАМГ, 61002, Харків, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ, Харків, вул. Революції,12Схожі:

Наскрізна програма iconГ. В. Стадник Наскрізна програма
Наскрізна програма виробничої практики студентів напряму підготовки 0502 «менеджмент» освітнього рівня бакалавр спеціальності 0502...
Наскрізна програма iconНаскрізна програма практики
Наскрізна програма практики для студентів 1- 5 курсів денної форми навчання спеціальності 090600, 090603, 090603 “Електротехнічні...
Наскрізна програма iconМ. О. Слободенюк та ін. Наскрізна програма та методичні рекомендації
Л.І. Соломенко, М. О. Слободенюк та ін. Наскрізна програма та методичні рекомендації з організації практичної підготовки фахівців...
Наскрізна програма iconМ. О. Шульга наскрізна програма практичної підготовки студентів
Наскрізна програма практичної підготовки студентів за спеціалізацією "Технічне обслуговування, ремонт І реконструкція будівель"....
Наскрізна програма iconНаскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “економіка підприємства”
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “Економіка підприємства” має триступеневу структуру
Наскрізна програма iconМ. О. Зубрицька „ ” 20 р. Наскрізна програма практики галузь знань 0305 „Економіка та підприємництво”
move to 0-465697
Наскрізна програма iconПрограма практики підготовки фахівців зі спеціальності "економіка підприємства"
Наскрізна програма практики підготовки фахівців зі спеціальності “Економіка підприємства” має триступеневу структуру
Наскрізна програма iconГ.І. Благодарна наскрізна програма
«Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальностей 06010108, 06010108 «Водопостачання та водовідведення», 06010302, 06010302 «Раціональне...
Наскрізна програма iconПрограма практики для студентів спеціальностей 050701, 05070103 "Електротехнічні системи електроспоживання" денної форми навчання
Наскрізна (типова) програма практики для студентів спеціальностей 050701, 05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання” /...
Наскрізна програма iconВ. М. Шавкун Рецензент: доц., к т. н. М. А. Голтв’янський Рекомендовано кафедрою електричного транспорту
Наскрізна програма практики для студентів 1 – 6 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0922 050702 – "Електромеханіка" спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи