Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 269.49 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата07.06.2012
Розмір269.49 Kb.
ТипДокументи

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________ (Пацурківський П.С.)

“ 31 ” серпня 2009 р.


Робоча ПРограма

З курсу „ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА”

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”

Спеціалізації філософія права

Факультет: юридичний

Кафедра теорії та історії держави і права

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний

Обсяг год.


К-ть креди-тів

У тому числі (год.):

Само-стійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи) (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабора-торні

Семінари

Денна

5

10

54

1,5

16

-

8

30

-

-

-

10

-

Заочна

5

10

54

1,5

6

-

2

46

-

-

-

10

-


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми

Напряму 06.01 “Право” спеціальності 8.06.01.01 “Право”


Робоча програма складена д.ю.н., професором Козловським А. А.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол № 1 .

29” серпня 2009 р.


Завідувач кафедри __________________________ /Никифорак М.В. /


Схвалено методичною радою юридичного факультету


“ 30 ”серпня 2001 р.

^ Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Савчук С.В. /


В С Т У П


Процес виникнення, формування та розвитку національної української філософії є складним і суперечливим. Але, власне, повернення до її витоків, а головне, глибоке, всебічне, неупереджене і вільне від наукових стереотипів та ідеологічних догм дослідження цієї проблематики – є найвиправданішими кроками для аналізу нинішнього стану української національної філософії, для подальшого утвердження Української держави та розвитку її правової системи як сьогодні, так і у майбутньому. Філософсько-правова спадщина України має служити відновленню престижу національних державно-правових святинь, долаючи тим самим кризу – влади, держави, оздоровлюючи та згуртовуючи українське суспільство.

Спецкурс "Передумови виникнення, формування і проблеми розвитку національної української філософії" вивчає еволюцію української філософсько-правової традиції, її вплив на формування та розвиток дер­жавної влади в Україні, зародження та функціонування правової си­стеми в цілому і окремих галузей права зокрема.

Навчальний матеріал висвітлюється у відповідності до загально-цивілізаційних засад у розвитку людства з урахуванням національ­ної державно-правової традиції, для якої характерні гуманізм, демо­кратизм і соціальна справедливість.


Мета і завдання спецкурсу "Передумови виникнення, формування і проблеми розвитку національної української філософії"
^

Загальні вимоги до вивчення спецкурсу


Необхідно знати:

 • основні наукові проблеми національної української філософії, її представників;

 • предмет і завдання спецкурсу "Передумови виникнення, формування і проблеми розвитку національної української філософії"; його зв'язок з гуманітарними, соціально-економічними та загальноюридичними дисциплінами;

 • засади еволюції філософсько-правової думки на різних етапах розвитку української державності;

 • джерела та основні риси національної української філософії на визначених етапах історич­ного розвитку держави;

 • відображення у творах представників української національної політико-правової думки боротьби українського народу за утворення (відродження) своєї держави;


Необхідно уміти:

 • використовувати філософсько-правовий досвід української держави у практичній діяльності з відстоювання права українського народу на створення власної демократичної правової держави;

 • користуючись науковими методами пізнання, аналізувати філософсько-правові твори та думки;

 • на основі філософсько-правових знань самостійно прогнозувати суспільно-політичне життя в Україні;

 • на основі набутих філософсько-правових навиків та знань підвищу­вати правову культуру, розуміти значення політико-правових ідей у житті суспільства.


Вивчаючи спецкурс "Передумови виникнення, формування і проблеми розвитку національної української філософії”, майбутній правник не тільки досліджує минулий національний філософсько-правовий досвід, а й набуває навичок аналізу цього процесу становлення та розвитку філософсько-правової думки, і, що найважливіше, набуває вмінь оцінювати сучасні моменти державно-правового розвитку України та прогнозувати майбутні моделі такого розвитку власної держави. За умов формування в Україні демократичного суспільства та держави, у якій панує закон, важливо сформувати такого фахівця-юриста, який поєднував би новітні юридичні знання, високу правову культуру та професіоналізм з розумінням власної національної державно-правової ідеї, з почуттям вивіреної позиції громадянина України – держави суверенної, демократичної, правової.

Якість навчального процесу вивчення даного спецкурсу безпосередньо пов’язана з рівнем навчально-методичної літератури, який, у свою чергу, зумовлюється масштабом охоплюваних методичних елементів та матеріалів.


^ Тематичний план

Тема

Лекції

Семінари

1.
^

ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРІОД ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ФЕОДАЛЬНИХ ВІДНОСИН (ІХ-ХІІІ ст.)


2

-

2.

ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНІ І ПРАВОВІ ІЛЕЇ В ПЕРІОД РОЗВИТКУ ФЕОДАЛЬНО-КРІПОСНИЦЬКИХ ВІДНОСИН І БОРОТЬБИ НАРОДНИХ МАС ПРОТИ СОЦІАЛЬНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ГНІТУ (ХІV – сер. ХVІІ ст.)


4

2

3.

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ДУМКА В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО ФЕОДАЛІЗМУ І ЗАРОДЖЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНОГО УКЛАДУ (кінець ХVІІ – ХVІІІ ст.)

2

2

4.

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ДУМКА В ПЕРІОД РОЗКЛАДУ ТА КРИЗИ ФЕОДАЛІЗМУ І ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛІСТИЧНОГО УКЛАДУ (кінець ХVІІІ ст. – 1861 р.)

2

2

5.

^ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ДУМКА В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗМУ

2

2

В с ь о г о – 54

Самостійна робота – 30

16

8
^ Тема 1. ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРІОД

ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ФЕОДАЛЬНИХ ВІДНОСИН (ІХ-ХІІІ ст.)


1. Соціально-економічний розвиток і політичне становище Київської Русі і роздроблення князівств на території сучасних українських земель у Х-ХІІІ ст.

2. Зародження філософсько-правових ідей в Київській Русі. Основні напрями політико-правової ідеології.

Релігійно-політична концепція “Слова про закон і благодать” Іларіона.

Філософсько-політичні та правові ідеї в “Повести временных лет”.

Політична програма в “Повчанні” Володимира Мономаха.

Філософсько-правові ідеї в “Руській Правді”.

3. Політична і правова ідеологія на території українських земель в період роздроблення Київської Русі.

Ідея об’єднання руських земель у “Слові о полку Ігоревім”.

Ідея посилення князівської влади і обмеження влади бояр у “Молінні (Слові послання)” Данила Заточника.

Протест проти феодальної роздробленості в Київському і Галицько-Волинському літописах.

Ідея збереження величі Києва і його політичного значення в розвитку Древньоруської держави. Обґрунтування права галицького князя на політичний пріоритет на території південно-руських земель.


Література


Джерела

 1. Величко Самійло. Літопис. У двох томах. – К., 1991.

 2. Вивід прав України. Документи і матеріали до історії української політичної думки. Друге видання. – Нью-Йорк, 1964.

 3. Історія Русів. Укр. переклад І.Драга. – К., 1991.

 4. Історія філософії на Україні. У 3-х т. – К., 1987.

 5. Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993.

 6. Історія філософії України. – К., 1994.

 7. Повість врем’яних літ. Літопис (за Іпатським списком). – К., 1990.

 8. Слово о полку Ігоревім. – К., 1989.

 9. Моление Даниила Заточника // Древняя русская литература: Хрестоматия. – Москва, 1980.


Спеціальна література

 1. Боровський Я.С. Світогляд давніх киян. – К., 1992.

 2. Брайчевський М.Ю. Біля джерел слов’янської державності. – К., 1971.

 3. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

 4. Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття перед Христом. – К., 1992.

 5. Ігнатович Є.В. Україна. – terra incognita. Новий погляд на невідомі факти ІІ-V століть нашої ери. – К., 1992.

 6. Золотухина Н.М. Владимир Мономах и развитие русской политико-правовой культуры // Советское государство и право. – 1983. – № 4.

 7. Золотухина Н.М. “Слово о законе и благодати” – первый русский политический трактат Киевского писателя Х1 в. Илариона // Древняя Русь: Проблемы права и правовой идеологии: Сб. науч. ст. – Москва, 1984.

 8. Молдован А.М. “Слово о законе и благодати” Илариона. – К., 1984.


Тема 2. ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНІ І ПРАВОВІ ІЛЕЇ В ПЕРІОД РОЗВИТКУ ФЕОДАЛЬНО-КРІПОСНИЦЬКИХ ВІДНОСИН І БОРОТЬБИ НАРОДНИХ МАС ПРОТИ СОЦІАЛЬНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ГНІТУ (ХІV – сер. ХVІІ ст.)


1. Входження українських земель у склад Литовського князівства. Установлення литовсько-польського панування в українських землях, його характер.

2. Основні напрями філософсько-правової ідеології.

Ідея патріотизму, поняття суверенності народу і держави в І Литовському Статуті.

Ідея особистої відповідальності і рівності перед законом.

Ідея поступового закріпачення селян (терміни “воля” і “неволя”).

3. Відображення боротьби народних мас проти феодального панування, за незалежність українського народу в західноукраїнських літописах (“Хроніка Биховця”, “Короткий Київський літопис”).

4. Ідея боротьби за національне визволення, проти насильницького насадження католицтва і уніатства в полемічній літературі ХІV – початку ХVІІ ст. (Апокрисис, Пересторога, Тренос, Протестація, Палінодія).

5. Політичні ідеї в творчості Івана Вишенського.

Критика феодальних відносин, національно-релігійного гноблення, системи державного управління. Ідея рівності людей від природи. Ідея обмеження царської влади.

Концепція соборності людей. Суспільно-політичний ідеал.

6. Політичні і правові ідеї Богдана Хмельницького. “Березневі статті” 1654 р.


Література

Джерела

 1. Статут Великого Князівства Литовського 1929 р. / За ред. К.І.Яблонскіса. – Мінськ, 1960.

 2. Історія Русів. Укр. переклад І.Драга. – К., 1991.

 3. Історія філософії на Україні. У 3-х т. – К., 1987.

 4. Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993.

 5. Історія філософії України. – К., 1994.

 6. Мыслители Киевскеой Руси. – К., 1987.
^
Спеціальна література

 1. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

 2. Изборник. Повести древней Руси. - Москва, 1986.

 3. Кухта Б. З історії української політичної думки. – К., 1994.

 4. Мішко С. Нарис ранньої історії Руси-України. – Нью-Йорк – Торонто – Мюнхен, 1981.

 5. Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К., 1994.

 6. Партицький О. Старинна історія Галичини. – Львів, 1894.Тема 3. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ДУМКА В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО

^ ФЕОДАЛІЗМУ І ЗАРОДЖЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНОГО

УКЛАДУ (кінець ХVІІ – ХVІІІ ст.)


1. Роз’єднаність українських земель. Соціально-економічний розвиток і політичне становище українських земель у складі Росії. Ліквідація автономії України і Запорізької Січі.

2. Просвітительство на Україні. Основні риси і напрями.

Теорія просвіченого абсолютизму в працях Ф.Прокоповича.

Просвітителі-демократи Г.С.Сковорода і Я.П.Козельський.

Критика Г.Сковородою суспільно-політичних і соціальних порядків, феодального права і судочинства. Принцип “сродності” як основа побудови майбутнього суспільства. Суспільно-політичний ідеал і шляхи його досягнення.

Особливість теорії природного права Я.Козельського. Теорія суспільної угоди. Республіканізм. Погляди в галузі міжнародного права.

3. Політичні і правові ідеї в козацько-старшинських літописах.

Автономістичні ідеї в Літопису Самовидця (70-ті рр. ХVІІ ст.), Г.Грибянки (1710), С.Величка (1720).

4. Обстоювання національно-державних прав українського народу у “Виводі прав України” П.Орлика першої демократичної конституції для України.

5. Політичні і правові ідеї Мазепи.

6. Республікансько-автономістична ідея “Історії Русів” (рубіж ХVІІІ-ХІХ ст.). Вживання термінів “Русь” і Малоросія”. Антикріпосницька ідея.

Література

Джерела

 1. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

 2. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К., 1991.

 3. Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода. – К., 1992.

 4. Бжеський Р. Переяславська умова в планах Б.Хмельницького та “Переяславська легенда”. - Торонто, 1954.

 5. Сковорода Г. Твори в двох томах. – К., 1961.

 6. Сковорода Г. Твори в двох томах. – К., 1994.

 7. Сковорода Григорій. Літературні твори. – К., 1972.

 8. Сковорода Григорій. Дослідження, розвідка, матеріали. – К., 1992.
^
Спеціальна література

 1. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Записки НТШ. Т. 15 (170). – Нью-Йорк – Париж – Торонто, 1960.

 2. Пріцак О. Пилип Орлик, його конституція і бачення проблем тогочасної України // Дзвін. – 1992. – № 2.

 3. Шерер Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або історія козаків-запорожців. – К., 1994.

 4. Краткое описание о козацком малороссийском народе и о военных его делах... – Москва, 1847.Тема 4. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ДУМКА В ПЕРІОД РОЗКЛАДУ ТА КРИЗИ ФЕОДАЛІЗМУ І ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛІСТИЧНОГО УКЛАДУ (кінець ХVІІІ ст. – 1861 р.)


1. Входження українських земель до складу Російської і Австро-Угорської монархій. Умови формування української нації і української національної культури.

2. Політичні і правові ідеї в програмних документах першої української політичної таємної організації 40-х рр. ХІХ ст. – “Кирило-Мефодіївського товариства”. Ідея єдності слов’янських народів. Федералізм і республіканізм. Права і свободи особи.

Філософсько-політичні та правові погляди Тараса Шевченка. Революційний демократизм творчості. Критика політичної системи експлуататорської держави. Ставлення до Запорізької Січі і Б.Хмельницького. Суспільно-політичний ідеал. Самоуправління народу. “Праведний закон”. Погляд на федерацію як засіб державно-правового вирішення національного питання.

3. Революційно-демократичні й республіканські ідеї в програмі Харківсько-Київського товариства.

4. Філософсько-правова ідеологія лібералізму 40-50-х рр. ХІХ ст. (М.О.Максимович, М.І.Костомаров).


Література

Джерела
 1. ^
  Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914. – Львів, 1926.

 2. Шевченко Тарас. Повне зібрання творів: у 12 т. – К., 1990.

 3. Пінчук Ю.М. Микола Іванович Костомаров. 1817-1885. – К., 1992.

 4. Бжеський Р. Переяславська умова в планах Б.Хмельницького та “Переяславська легенда”. - Торонто, 1954.

 5. Оглоблин О. Хмельниччина і українська державність. – Нью-Йорк, 1954.^
Спеціальна література

 1. Грабович Г. Шевченко як міфотворець. – К., 1991.

 2. Копиленко О.Л. Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучасній ідеологічній боротьбі. – К., 1990.

 3. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Тарас Шевченко “...думать, сіять, не ждать” // Віче. – 1994. – № 6 (27).

 4. Матеріали до історії Кирило-Мефодіївського товариства: Визнання кирило-мефодіївців // Збірник пам’яті Тараса Шевченка. – К., 1915.

 5. Грицяк Я.Й. “... Дух що тілорве до бою...”. Спроба політичного портрету Івана Франка. - Львів, 1990.

 6. Копиленко О.Л. Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучасній ідеологічній боротьбі. – К., 1990.

 7. Скакун О.Ф. Иван Франко. – Москва, 1987.Тема 5. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ДУМКА В ПЕРІОД

^ УТВЕРДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗМУ


1. Економічний розвиток і політичне становище України в складі Росії і Австро-Угорщини. Подальший розвиток і особливості політичної і правової думки.

2. Філософсько-правові погляди Михайла Драгоманова. Його конституціоналізм. Політична воля і парламентаризм. Права і свободи людини. Федерація і децентралізація. Місцеве самоуправління. Національне самовизначення. Політична боротьба і національна партія. Ставлення до терору. Соціалізм і шляхи його досягнення.

3. Філософсько-правові погляди Сергія Подолинського і Остапа Терлецького. Революційний демократизм їх поглядів. Погляди на сутність держави. Критика конституціоналізму Австро-Угорської монархії. Політичний ідеал. Принцип соціальної справедливості. Погляди на національне питання. Принцип федералізму. Соціалістичні ідеї.

4. Філософсько-правові погляди Івана Франка.

Погляди на походження, сутність і форми держави. Соціальна воля і державна влада. Суспільно-політичний ідеал. Державне вирішення національного питання. Проблеми федерації. Питання права, закону, кримінальної відповідальності. Про буржуазне право і законність.

5. Філософсько-правові ідеї в творчості Лесі Українки. Критика абсолютної монархії. Розуміння поняття свободи особи. Політичні свободи людини і шляхи їх досягнення. Проблема національної свободи.

6. Політична і правова ідеологія ліберального народництва.

Державно-правові погляди О.Я.Єфименка.

7. Політична і правова ідеологія буржуазного лібералізму.

Політичні і правові ідеї ліберального земства.

Політичні і правові ідеї українофілів (“старих” і “молодих” громад).

Історична школа права (М.Ф.Владимирський-Буданов, О.Ф.Кистяківський).

8. Філософсько-правові погляди Михайла Грушевського.

9. Загальна характеристика програм політичних партій на Україні на початку ХХ ст.

10. Філософсько-правові ідеї в Україні в період виникнення і становлення суверенної держави, їх еволюція.Література

Джерела

 1. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1905.

 2. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? – К., 1991.

 3. Драгоманов М.П. Собрание политических сочинений. В 2-х томах. – Париж, 1905.

 4. Драгоманов М.П. Автобиография. – К., 1917.

 5. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні твори. В 2-х томах. – К., 1970.

 6. Драгоманов М.П.Вибране ... мій задум зложити очерк цивілізації на Україні. – К., 1991.

 7. Драгоманов М., Павлик М., Подолинський С. Програма // Громада: Український часопис. – Львів. – 1981. – № 1.

 8. Голубовский М. Очерки М.Грушевского. Киевская старина ХІ в. – К., 1982.

 9. Українка Леся. Зібрання творів: У 12-ти т. – К., 1975.^
Спеціальна література

 1. Андрусяк Т.Г. Теоретичні основи прав людини в працях Михайла Драгоманова // Право України. – 1993. – № 1.

 2. Андрусяк Т.Г. Свобода народу як основа прав і свобод людини в правовому вченні Михайла Драгоманова // Республіканець. – 1994. – № 2.

 3. Копиленко О.Л. Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучасній ідеологічній боротьбі. – К., 1990.

 1. Грицяк Я.Й. “... Дух що тілорве до бою...”. Спроба політичного портрету Івана Франка. - Львів, 1990.

 2. Копиленко О.Л. Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучасній ідеологічній боротьбі. – К., 1990.

 1. Скакун О.Ф. Иван Франко. – Москва, 1987.


Залікові питання

 1. Соціально-економічний розвиток і політичне становище Київської Русі і роздроблення князівств на території сучасних українських земель у Х-ХІІІ ст.

 2. Зародження філософсько-правових ідей в Київській Русі. Основні напрями політико-правової ідеології.

 3. Релігійно-політична концепція “Слова про закон і благодать” Іларіона.

 4. Філософсько-політичні та правові ідеї в “Повести временных лет”.

 5. Політична програма в “Повчанні” Володимира Мономаха.

 6. Філософсько-правові ідеї в “Руській Правді”.

 7. Політична і правова ідеологія на території українських земель в період роздроблення Київської Русі.

 8. Ідея об’єднання руських земель у “Слові о полку Ігоревім”.

 9. Ідея посилення князівської влади і обмеження влади бояр у “Молінні (Слові послання)” Данила Заточника.

 10. Протест проти феодальної роздробленості в Київському і Галицько-Волинському літописах.

 11. Ідея збереження величі Києва і його політичного значення в розвитку Древньоруської держави.

 12. Обґрунтування права галицького князя на політичний пріоритет на території південно-руських земель.

 13. Входження українських земель у склад Литовського князівства.

 14. Установлення литовсько-польського панування в українських землях, його характер.

 15. Ідея патріотизму, поняття суверенності народу і держави в І Литовському Статуті.

 16. Розвиток ідеї особистої відповідальності і рівності перед законом в трьох редакціях Литовського Статуту.

 17. Ідея поступового закріпачення селян (терміни “воля” і “неволя”) часів Русько-литовської держави.

 18. Відображення боротьби народних мас проти феодального панування, за незалежність українського народу в західноукраїнських літописах (“Хроніка Биховця”, “Короткий Київський літопис”).

 19. Ідея боротьби за національне визволення, проти насильницького насадження католицтва і уніатства в полемічній літературі ХІV – початку ХVІІ ст. (Апокрисис, Пересторога, Тренос, Протестація, Палінодія).

 20. Критика феодальних відносин, національно-релігійного гноблення, системи державного управління в творчості Івана Вишенського.

 21. Ідея рівності людей від природи, обмеження царської влади, концепція соборності людей в творчості Івана Вишенського.

 22. Політичні і правові ідеї Богдана Хмельницького. “Березневі статті” 1654 р.

 23. Роз’єднаність українських земель (кінець ХVІІ – ХVІІІ ст.).

 24. Соціально-економічний розвиток і політичне становище українських земель у складі Росії у ХVІІ – ХVІІІ.

 25. Ліквідація автономії України і Запорізької Січі.

 26. Просвітительство на Україні. Основні риси і напрями.

 27. Теорія просвіченого абсолютизму в працях Ф.Прокоповича.

 28. Просвітителі-демократи Г.С.Сковорода і Я.П.Козельський.

 29. Критика Г.Сковородою суспільно-політичних і соціальних порядків, феодального права і судочинства.

 30. Принцип “сродності” як основа побудови майбутнього суспільства у творчості Г.С.Сковороди, та суспільно-політичний ідеал і шляхи його досягнення.

 31. Особливість теорії природного права Я.Козельського.

 32. Теорія суспільної угоди, республіканізм у творчості Я.Козельського, його погляди в галузі міжнародного права.

 33. Політичні і правові ідеї в козацько-старшинських літописах.

 34. Автономістичні ідеї в Літопису Самовидця (70-ті рр. ХVІІ ст.), Г.Грибянки (1710), С.Величка (1720).

 35. Обстоювання національно-державних прав українського народу у “Виводі прав України” П.Орлика першої демократичної конституції для України.

 36. Політичні і правові ідеї Мазепи.

 37. Республікансько-автономістична ідея “Історії Русів” (рубіж ХVІІІ-ХІХ ст.). Вживання термінів “Русь” і Малоросія”. Антикріпосницька ідея.

 38. Входження українських земель до складу Російської і Австро-Угорської монархій. Умови формування української нації і української національної культури.

 39. Політичні і правові ідеї в програмних документах першої української політичної таємної організації 40-х рр. ХІХ ст. – “Кирило-Мефодіївського товариства”.

 40. Ідея єдності слов’янських народів, федералізм і республіканізм, права і свободи особи в документах “Кирило-Мефодіївського товариства”.

 41. Філософсько-політичні та правові погляди Тараса Шевченка.

 42. Революційний демократизм творчості Т.Г.Шевченка.

 43. Критика Т.Г.Шевченком політичної системи експлуататорської держави.

 44. Погляд Т.Г.Шевченка на федерацію як засіб державно-правового вирішення національного питання.

 45. Революційно-демократичні й республіканські ідеї в програмі Харківсько-Київського товариства.

 46. Філософсько-правова ідеологія лібералізму 40-50-х рр. ХІХ ст. (М.О.Максимович, М.І.Костомаров).

 47. Економічний розвиток і політичне становище України в складі Росії і Австро-Угорщини. Подальший розвиток і особливості політичної і правової думки.

 48. Філософсько-правові погляди Михайла Драгоманова.

 49. Ідея конституціоналізму у творчості М.Драгоманова.

 50. Політична воля і парламентаризм у творчості М.Драгоманова.

 51. Філософсько-правові погляди Сергія Подолинського і Остапа Терлецького.

 52. Філософсько-правові погляди Івана Франка.

 53. Філософсько-правові ідеї в творчості Лесі Українки.

 54. Державно-правові погляди О.Я.Єфименка.

 55. Історична школа права (М.Ф.Владимирський-Буданов, О.Ф.Кистяківський).

 56. Філософсько-правові погляди Михайла Грушевського.

 57. Загальна характеристика програм політичних партій на Україні на початку ХХ ст.

 58. Філософсько-правові ідеї в Україні в період виникнення і становлення суверенної держави, їх еволюція.

Список рекомендованої літератури:


І. Джерела


 1. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38. - Ст. 502.

 2. Величко Самійло. Літопис. У двох томах. – К., 1991.

 3. Вивід прав України. – Львів, 1991.

 4. Вивід прав України. Документи і матеріали до історії української політичної думки. Друге видання. – Нью-Йорк, 1964.

 5. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.

 6. Вишенський І. Твори. – К., 1959; К., 1986.

 7. Галицько-Волинський літопис. – Львів, 1994.

 8. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1905.

 9. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? – К., 1991.

 10. Драгоманов М.П. Собрание политических сочинений. В 2-х томах. – Париж, 1905.

 11. Драгоманов М.П. Автобиография. – К., 1917.

 12. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні твори. В 2-х томах. – К., 1970.

 13. Драгоманов М.П.Вибране ... мій задум зложити очерк цивілізації на Україні. – К., 1991.

 14. Драгоманов М., Павлик М., Подолинський С. Програма // Громада: Український часопис. – Львів. – 1981. – № 1.

 15. Іван франко про соціалізм і марксизм. Рецензії і статті. 1897-1906. – Нью-Йорк, 1966.

 16. Історія Русів. Укр. переклад І.Драга. – К., 1991.

 17. Історія України в особах ІХ- ХVІІІ ст. – К., 1993.

 18. Історія філософії на Україні. У 3-х т. – К., 1987.

 19. Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993.

 20. Історія філософії України. – К., 1994.

 21. Кирило-Мефодіївське товариство. У трьох томах – К., 1990.

 22. Козачинський М. Конспект курсу лекцій “Філософія Арістотеліканства”, читаних 1743 року в Києво-Могилянській академії // Політологічні читання. - 1993. - № 3.

 23. Костомаров Н. Две русские народности. – Киев-Харьков, 1991.

 24. Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – К., 1994.

 25. Куліш П. Твори в двох томах. – К., 1989.

 26. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К., 1992.

 27. Літопис Самовидця. – К., 1971.

 28. Літопис Руський. За Іпатським списком. – К., 1989.

 29. Матеріали до історії розвитку суспільно-політичної думки в Україні ХІХ-ХХ ст. В трьох частинах. – Брюссель – Мюнхен – Лондон – Нью-Йорк – Торонто, 1975-1977.

 30. Мыслители Киевскеой Руси. – К., 1987.

 31. Моление Даниила Заточника // Древняя русская литература: Хрестоматия. – Москва, 1980.

 32. Мазепа І. Підстави нашого відродження. Ч. 1. Причини нашої бездержавності. – Мюнхен, 1946.

 33. Марсове поле. Героїічна поезія на Україні Х- першої половини ХVІІ століть. – К., 1988.

 34. Пам’ятки братських шкіл на Україні. – К., 1988.

 35. Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика, 1710 рік. – К., 1994.

 36. Повість врем’яних літ. Літопис (за Іпатським списком). – К., 1990.

 37. Подолинський С. Вибрані твори. Упорядкування матеріалів та бібліографія Романа Сербина. – Монреаль, 1990.

 38. Проект оснований устава украинского общества “Вольный Союз” – “Вільна Спілка”. Свод і объяснения М.Драгоманова. – Женева, 1984.

 39. Сковорода Г. Твори в двох томах. – К., 1961.

 40. Сковорода Г. Твори в двох томах. – К., 1994.

 41. Сковорода Григорій. Літературні твори. – К., 1972.

 42. Сковорода Григорій. Дослідження, розвідка, матеріали. – К., 1992.

 43. Слово о полку Ігоревім. – К., 1989.

 44. Угода і Конституція Пилипа Орлика // Літературна Україна. – 1990. – № 28. – 12 липня.

 45. Українська суспільно-політична думка в ХХ столітті. В 3-х томах. – Нью-Йорк, 1983.

 46. Українка Леся. Зібрання творів: У 12-ти т. – К., 1975.

 47. Українська поезія ХVІ століття. – К., 1987.

 48. Франко І.Я. Філософські праці. Зібр. тв. в 50 т. Т. 45; Т. 46. – К., 1986.

 49. Хрестоматія давньої української літератури (до кінця ХVІІІ ст.). – К., 1967.

 50. Хрестоматія історії України. – К., 1993.

 51. Шевченко Тарас. Повне зібрання творів: у 12 т. – К., 1990.


Л і т е р а т у р а


 1. Андрусяк Т.Г. Теоретичні основи прав людини в працях Михайла Драгоманова // Право України. – 1993. – № 1.

 2. Андрусяк Т.Г. Свобода народу як основа прав і свобод людини в правовому вченні Михайла Драгоманова // Республіканець. – 1994. – № 2.

 3. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

 4. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К., 1991.

 5. Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода. – К., 1992.

 6. Бжеський Р. Переяславська умова в планах Б.Хмельницького та “Переяславська легенда”. - Торонто, 1954

 7. Боплан Гійом Л. Опис України. Меріме Проспер. Українські козаки. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

 8. Боровський Я.С. Світогляд давніх киян. – К., 1992.

 9. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

 10. Брайчевський М.Ю. Біля джерел слов’янської державності. – К., 1971.

 11. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

 12. Булашов Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування. - К., 1992.

 13. Василенко Г.К. Велика Софія. – К., 1991.

 14. Возняк М. Історія української літератури. Книга перша. – Львів, 1992.

 15. Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття перед Христом. – К., 1992.

 16. Гнатюк В. Наукове товариство імені Шевченка у Львові. – Мюнхен-Париж, 1984.

 17. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 18. Голубовский М. Очерки М.Грушевского. Киевская старина ХІ в. – К., 1982.

 19. Горський В.С. Святі Київської Русі. - К., 1994.

 20. Грабович Г. Шевченко як міфотворець. – К., 1991.

 21. Грицяк Я.Й. “... Дух що тілорве до бою...”. Спроба політичного портрету Івана Франка. - Львів, 1990.

 22. Грицяк Я. “Молоді” радикали в суспільно-політичному житті Галичини. Записки Наукового Товариства ім.Шевченка. Т. ССХХІІ. – Львів, 1991.

 23. Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії. – М.Драгоманова. – К., 1991.

 24. Донцов Д. Історія розвитку укра\нської державної ідеї. – К., 1991.

 25. Дорошенко Д. Нариси історії україни. – Львів, 1991.

 26. Драч І.Ф., Кримський С.Б., Попович М.В. Григорій Сковорода. – К., 1984.

 27. Забутко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1993.

 28. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

 29. Замолеев А.Ф., Зоц В.А. Отечественные мыслители позднего средневековья. Конец ХІV – первая треть ХVІІ в. – К., 1990.

 30. Запорожці. До історії козацької культури. – К., 1993.

 31. Золотухина Н.М. Владимир Мономах и развитие русской политико-правовой культуры // Советское государство и право. – 1983. – № 4.

 32. Золотухина Н.М. “Слово о законе и благодати” – первый русский политический трактат Киевского писателя Х1 в. Илариона // Древняя Русь: Проблемы права и правовой идеологии: Сб. науч. ст. – Москва, 1984.

 33. Ігнатович Є.В. Україна. – terra incognita. Новий погляд на невідомі факти ІІ-V століть нашої ери. – К., 1992.

 34. Изборник. Повести древней Руси. - Москва, 1986.

 35. Избранные общественно-политические и философские произведения украинских революционных демократов Х1Х века. – Москва, 1955.

 36. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури ХVІ-ХVІІІ ст. – К., 1966.

 37. Історія української літератури: У 2 т. – К., 1987.

 38. Кащенко А.Ф. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове. – К., 1992.

 39. Копач О. Нові обрії Стародавньої України. – Едмонтон, 1980.

 40. Копиленко О.Л. Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучасній ідеологічній боротьбі. – К., 1990.

 41. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Тарас Шевченко “...думать, сіять, не ждать” // Віче. – 1994. – № 6 (27).

 42. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Пантелеймон Куліш: “Я піонер з сокирою важкою” // Віче. – 1994. – № 7 (28).

 43. Котляр М.Ф. Данило Галицький. – К., 1979.

 44. Котляр Н.Ф., Смолій В.А. Історія в життєписах. – К., 1994.

 45. Краткое описание о козацком малороссийском народе и о военных его делах... – Москва, 1847.

 46. Крижанівський В. “... і мав про те задуми, всьому людству властиві” // Віче. – 1994. – № 4.

 47. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.

 48. Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик. – К., 1991.

 49. Кухта Б. З історії української політичної думки. – К., 1994.

 50. Лабунька М. Митрополит Іларіон і його писання. – Рим, 1990.

 51. Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914. – Львів, 1926

 52. Лозинський М.Українське національне питання в творах М.Драгоманова // Вишкільний курс. Матеріали до історії розвитку суспільно-політичної думки в Україні ХІХ-ХХ ст. Ч. 1. – Брюссель – Торонто, 1922; 2-е вид. – Нью-Йорк, 1965.

 53. Матеріали до історії Кирило-Мефодіївського товариства: Визнання кирило-мефодіївців // Збірник пам’яті Тараса Шевченка. – К., 1915.

 54. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1992.

 55. Мельник Л.Г. Утвердження ідеї українського національного самовизначення. – К., 1992.

 56. Мішко С. Нарис ранньої історії Руси-України. – Нью-Йорк – Торонто – Мюнхен, 1981.

 57. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К., 1994.

 58. Мицик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали. – Дніпропетровськ-Київ, 1991.

 59. Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. – К., 1990.

 60. Молдован А.М. “Слово о законе и благодати” Илариона. – К., 1984.

 61. Наливайко Д.С. Козацька Християнська республіка. – К., 1992.

 62. Нахлік І.О. Пантелеймон Куліш. – К., 1989.

 63. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К., 1992.

 64. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХVІ- початок ХVІІ ст.). - К., 1990.

 65. Ничик В.М. Феофан Прокопович. – Москва, 1977.

 66. Общественно-политическое движение на Украине в 1856-1862 гг. – К., 1963.

 67. Оглоблин О. Хмельниччина і українська державність. – Нью-Йорк, 1954.

 68. Оглоблин О. Люди олігархії України. – Мюнхен, 1959.

 69. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Записки НТШ. Т. 15 (170). – Нью-Йорк – Париж – Торонто, 1960.

 70. Окіншевич Л. Значне військове товариство в Україні – Гетьманщині ХVІІ-ХVІІІ ст. Записки НТШ. Т. 2 (157). – Мюнхен, 1948.

 71. Охримович Ю. Розвиток української національно-політичної думки (Від початку ХІХ століття до Михайла Драгоманова). – Нью-Йорк, 1956.

 72. Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К., 1994.

 73. Партицький О. Старинна історія Галичини. – Львів, 1894.

 74. Пашук А.І. Іван Вишенський – мислитель і борець. – Львів, 1990.

 75. Петров В. Походження українського народу. – К., 1992.

 76. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993.

 77. Пінчук Ю.М. Микола Іванович Костомаров. 1817-1885. – К., 1992.

 78. Потульницький В.А. Історія української політології. – К., 1992.

 79. Праці комісій виучування історії західно-руського та українського права. – К., 1927.

 80. Пріцак О. Пилип Орлик, його конституція і бачення проблем тогочасної України // Дзвін. – 1992. – № 2.

 81. Прокопович Ф. Слова и речи: В 3 т. – Санкт-Петербург, 1760.

 82. Ребіндер Б. Влесова книга: життя та релігія слов’ян. – К., 1993.

 83. Революционное народничество 70-х гг. ХІХ в.: Сб. док. и материалов: В 2 т. – Москва, 1965.

 84. Рибалка І.К. Історія Української РСР. Дорадянський період. – К., 1978.

 85. Рибчин Іван. Динаміка українського козацтва. – Мюнхен, 1970.

 86. Ричка В.М. За літописним рядком. – К., 1991.

 87. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. – Львів, 1994.

 88. Русалка Дністрова. Дрокументи і матеріали. – К., 1989.

 89. Скакун О.Ф. Политическая и правовая мысль на Украине (1861-1917). – Харьков, 1987.

 90. Скакун О.Ф. Иван Франко. – Москва, 1987.

 91. Скакун О.Ф. Конституціоналізм М.Драгоманова // Штрихи до наукового портрету М.Драгоманова. – К., 1991.

 92. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К., 1993.

 93. Сокуренко В.Г. Погляди М.В.Драгоманова на походження і суть держави і права // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 1965.

 94. Сокуренко В.Г. Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине ХІХ века. – Львов, 1966.

 95. Статут Великого Князівства Литовського 1929 р. / За ред. К.І.Яблонскіса. – Мінськ, 1960.

 96. Субтельний О. Мазепенці. Український сепаратизм на початку ХVІІІ ст. – К., 1994.

 97. Терлецкий О. Літературні стремління галицьких русинів від 1772 до 1882 рр. // Житіє і слово. – 1834.

 98. Толочко П.П. Історичні портрети. – К., 1990.

 99. Толочко О.П. З історії політичної думки Русі ХІ-ХІІІ ст. // Українский історичний журнал. – 1988. – № 9.

 100. Українська дума. – К., 1992.

 101. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991.

 102. Українська ідея. Історичний нарис. – К., 1995.

 103. Хижняк З.І. Києво-Могилевська академія. – К., 1981.

 104. Хрестоматия по древней русской литературе. – Москва, 1974.

 105. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.

 106. Шахрай В., Мазлах С. До хвилі. Що діється на Україні та з Україною?”. – Нью-Йорк, 1967; Розділи книги // Політологічні читання. – Київ, 1993. – № 3.

 107. Шевельє П’єр. Історія війни козаків проти Польщі з історією про їхнє походження, країну, звичаї, спосіб правління та релігію. – К., 1993.

 108. Шерер Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або історія козаків-запорожців. – К., 1994.

 109. Щербаківський В. Формація української нації. Нарис про історію України. – Нью-Йорк, 1958.

 110. Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. – К., 1992.

 111. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. В трьох томах. – Львів, 1990-1992.

 112. Яременко П.К. Український письменник-полеміст Христофор Філалет і його “Апокрисис”. – Львів, 1964.

 113. Ярмусь С. Духовність українського народу. Короткий орієнтаційний нарис. – Вінніпег, 1983.


Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи