Міського господарства icon

Міського господарства
Скачати 119.63 Kb.
НазваМіського господарства
Дата23.06.2012
Розмір119.63 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАМетодичні вказівки

до вивчення дисципліни


Фінансовий ринок

(для студентів заочної форми навчання

спец. 7.050107 “Економіка підприємств”)


Харків – ХНАМГ – 2006

Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Фінансовий ринок” (для студентів заочної форми навчання спец. 7.050107 “Економіка підприємств”). Укл.: Мамонов К.А. – Харків: ХНАМГ, 2006. - 13 с.


Укладач: К.А. Мамонов

Рецензент: В.В. Димченко


Рекомендовано кафедрою ЕУБІ і МГ при факультеті післявузівської освіти і заочного навчання, протокол № 1 від 7. 09. 2005 р.


Зміст


1. Загальні положення……………………………………………………

4

2. Тематичний зміст курсу……………………………………………….

6

Тема 1. Сутність фінансового ринку……………………………………

6

Тема 2. Структура фінансового ринку……………….…………………

6

Тема 3. Грошовий ринок…………………………………………………

6

Тема 4. Обліковий ринок………………………………………………...

6

Тема 5. Міжбанківський ринок………………………………………….

6

Тема 6. Валютний ринок…………………………………………………

7

Тема 7. Ринок капіталів…………………………………………………..

7

Тема 8. Ринок цінних паперів……………………………………………

7

3. Список літератури……………………………………………………..

11


 1. ^ Загальні положення


В останнє десятиріччя збільшилась кількість банківських і кредитних установ, фондових бірж, страхових компаній, фінансових фондів, інвестиційних компаній та ін. Це сприяло зростанню частки фінансового ринку в структурі економіки України. У сучасних умовах господарювання суб’єкти підприємницької діяльності досить часто виходять на фінансовий ринок. Це пов’язано, насамперед, з обмеженістю фінансових ресурсів. Тому важливе значення набуває вивчення студентами економічних спеціальностей і менеджменту структури та інструментів фінансового ринку, особливостей його функціонування в сучасних умовах господарювання, успішний досвід функціонування на фінансовому ринку.

Фінансовий ринок – це і місце купівлі-продажу фінансових ресурсів, і сукупність інститутів, які забезпечують їх обіг, тобто сукупність соціально-економічних відносин у сфері трансформації недіючих грошових коштів у позиковий капітал за допомогою кредитно-фінансових інститутів на основі попиту і пропозиції.

Дисципліну «Фінансовий ринок» вивчають студенти спеціальностей 8.050106 «Облік і аудит» і 6.050206 “Менеджмент організацій” для придбання теоретичних знань та практичних навичок функціонування фінансового ринку в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

Вивчення цієї дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами на таких курсах, як фінанси підприємств, фінансовий аналіз, біржова і банківська справа, гроші і кредит, бухгалтерський облік, аудит, економічний аналіз і аналіз господарської діяльності, планування і прогнозування. Тому великої переваги набуває знання студентом економічних категорій, понять, методів і моделей, що вивчаються у названих курсах.

Мета вивчення курсу - вивчити специфічні товари, що обертаються на фінансовому ринку, - грошові кошти й цінні папери.

Завдання вивчення стратегічного аналізу – вивчити механізм перерозподілу капіталу між кредиторами і позичальниками за допомогою посередників на основі попиту і пропозиції.

У результаті вивчення дисципліни “Фінансовий ринок” студент повинен

знати:

 • місце та роль фінансового ринку в системі економічних відносин України;

 • сфери використання інструментів фінансового ринку;

 • основні методологічні підходи до фінансового ринку;

 • особливості розвитку фінансового ринку в сучасних умовах господарювання;

 • практичні результати роботи підприємств на фінансовому ринку.

вміти:

 • використати інструменти фінансового ринку;

 • визначати напрями розвитку фінансового ринку;

 • формувати економічно обґрунтовану політику дій на фінансовому ринку;

 • будувати ефективно діюче організаційне, фінансово-економічне, соціально-психологічне та інформаційно-аналітичне забезпечення фінансового ринку.

Формами та методами навчання є лекції, семінарські заняття, практичні заняття в комп’ютерній лабораторії, практичні заняття в аудиторії, самостійна робота в бібліотеках, формальні й проблемні лекції, робота в малих групах, групові дискусії під час семінарів, метод комп’ютерних імітацій, евристичний пошук.


Видами контролю та методами оцінювання є контрольна робота: завдання видається викладачем у 1-й тиждень вивчення дисципліни, виконується індивідуально студентом і повертається викладачеві до моменту складання заліку.

^
2. Тематичний зміст курсу


Тема 1. Сутність фінансового ринку:

Предмет курсу “Фінансовий ринок”, основні різниці між емітентами, інвесторами і фінансовими інститутами, основні різниці між збереженнями і інвестиціями, основні функції фінансового ринку, різноаспектний погляд на визначення фінансового ринку, ознаки класифікації фінансового ринку.

Тема 2. Структура фінансового ринку:

Основні складові фінансового ринку, вплив держави на фінансовий ринок, основні відмінності національного ринку від світового, основні напрямки розвитку фінансового ринку і його складових в сучасних економічних умовах господарювання.


Тема 3. Грошовий ринок:

Сутність грошового ринку, основні інститути грошового ринку, вплив грошового ринку на економіку держави, елементи грошового ринку.


Тема 4. Обліковий ринок:

Визначення облікового ринку, облікові ставки облікового ринку, які визначаються ставкою центрального банку, інституціональна структура облікового ринку, цінні папери, які обертаються на обліковому ринку, місце облікового ринку в ринковій економіці.


Тема 5. Міжбанківський ринок:

Форми залучення і розміщення вільних ресурсів кредитних інститутів на міжбанківському ринку, міжбанківські депозити комерційних банків, роль коштів міжбанківського ринку в становленні ринкової економіки України, зв’язок поточної ставки по міжбанківському кредиту і облікової ставки конкретного банку по наданих позиках.

Задача 5.1: Визначити норму ліквідності банка, коли відомо, що високоліквідні активи в складі кошти складають 200 млн. грн., сума поточних вкладів у складі коштів 1000 млн. грн., сума термінових вкладів у складі коштів 500 млн. грн.


Тема 6. Валютний ринок:

Особливості купівлі-продажу валют, основні міжнародні валютні ринки, залежність стану міжнародних розрахунків, форми міжнародних розрахунків, які найбільш вигідні експортерам, котировка валют, сутність деривативу.


Задача 6.1: Визначити крос-курс гривні до російського рубля, коли відомо, що один долар дорівнює 5,03 грн. і 30,5 руб.

Задача 6.2: Визначити прибуток, який отримає банк, якщо пряма котировка фунтів стерлінгів (Вашингтон на Лондон) – 1 фунт стерлінгів = 1,6853 – 1,6863 дол., курс покупця – 1 фунт стерлінгів = 1,6853 дол., а курс продавця – 1 фунт стерлінгів = 1,6863 дол.


Тема 7. Ринок капіталів:

Визначення ринку капіталів, головні різниці ринку капіталів від ринку грошей, економічна функція, яку виконує ринок капіталів, основні причини відсутності ефективного ринку позикових капіталів в Україні, наслідки відсутності ефективного ринку позикових капіталів на економічне положення України, значення держави на ринки капіталів на нинішньому етапі розвитку України.


Тема 8. Ринок цінних паперів:

Структурні елементи ринка цінних паперів, різниця ринку цінних паперів від інших видів ринка, брокери, дилери і джоббер, їх вплив на ринки цінних паперів, принципи функціонування ринку цінних паперів, види класифікацій цінних паперів, визначення інвестиційних якостей цінних паперів, головний критерій ліквідності фінансових активів, основні інституціональні посередники фондового ринку і їх відзнаки один від одного, види цінних паперів, їх класифікація і характеристика.


Задача 8.1: Збереження в 10 тис. грошових одиниць інвестовані в короткострокові державні цінні папери, за які наприкінці року держава обіцяє сплатити 7% річних. Відомо, що інфляція за досліджений період склала 12%. Визначити, який прибуток отримає інвестор, обґрунтуйте одержані результати.

Задача 8.2: Акціонерне товариство випустило 100 привілейованих акцій номіналом в 100 грн. Мінімальний річний дивіденд за час емісії був оголошений в розмірі 10% номіналу. Визначити мінімальну суму, яку акціонерне товариство повинно сплатити щорічно по привілейованих акціях.

Задача 8.3: Акціонерне товариство випустило 1 тис. звичайних акцій. Чистий доход за висновками року склав 100 тис. грн. Дивіденд по всіх привілейованим акціям був виплачений в розмірі 20 тис. грн. Визначити доход на звичайну акцію.

Розв’язання


Визначаємо доход на звичайну акцію за формулою:

До = (Ч - Дп) / К, (8.1)

де Ч – чистий доход;

Дп – дивіденд по привілейованих акціях;

К – кількість звичайних акцій.

Таким чином, доход на звичайну акцію дорівнює:

100000 – 20000 / 1000 = 80 грн.

Оскільки на виплату дивіденду по звичайній акції може направлятися не повна сума дохода, його значення характеризується дивідендним виходом (ДВ):

ДВ = Див / До, (8.2)

де Див – дивіденд на звичайну акцію;

До – доход на акцію.

Дивіденд на звичайну акцію оголошується в абсолютних одиницях, наприклад 5 грн. на акцію або 15 дол. на акцію. Оголошення дивідендів по звичайних акціях у вигляді річних ставок відсотків є некоректним з точки зору світової практики.

Задача 8.4: Комерційний банк у річному звіті навів такі дані на одну звичайну акцію: доход – 50 грн., оголошений дивіденд – 50 грн. Визначити дивідендний вихід.

Задача 8.5: В оголошенні банку сказано, що дивіденд по привілейованих акціях за квартал буде виплачений в розмірі 24% річних. Визначити суму дивіденду, якщо номінал акції складає 100 грн.

Розв’язання


Суму дивідендів за квартал визначаємо за формулою:

Дп = Н х П, (8.3)

де Дп – сума дивідендів за квартал;

Н – номінал привілейованої акції;

П – ставка виплачуваного відсотка у відносних одиницях.

Таким чином, сума дивіденду за квартал дорівнює:

100 х 0,25 х 0,24 = 6 грн.

Задача 8.6: У річному звіті банківської корпорації за 2005 р. наведені такі дані на одну акцію (в доларах): ціна по книгах – 17,67; діапазон ринкових цін протягом року – 31, 275 – 8,126; доход на одну акцію – 1,53.

Визначити діапазон змін цінності акції і коефіцієнт котировки.

Розв’язання


Цінність акції з урахуванням попиту визначається наступним чином:

Ре = ринкова ціна акції / доход на акцію за рік. (8.4)

Цінність акції протягом року склала: 8,126 / 1,53 = 5,311 до 31,275 / 1,53 = 20,441.

Коефіцієнт котирування визначаємо за формулою:

Коефіцієнт котирування = ринкова ціна акції / книжкова ціна акції. (8.5)

Книжкова (облікова) ціна акції характеризує частку власного капіталу акціонерного товариства, що припадає на одну акцію, і складається із номінальної вартості, частки емісійного прибутку (накопиченої різниці між ринковою ціною акцій, які продані і їх номінальною вартістю) і частки накопиченого прибутку, який вкладено в розвиток акціонерного товариства.

Задача 8.7: Облігації номіналом в 200 грн. продаються за ціною 195 грн. Визначити курс облігацій.

Задача 8.8: Курс державних короткострокових облігацій номіналом в 50 грн. складає 47,5. Визначити ціну облігації.

Задача 8.9: Облігації номіналом в 100 грн. продаються за курсом 77,5. Визначити суму доходу від придбання 100 облігацій.

Задача 8.10: Курс акцій складає 100 грн. Гравець, який розраховує на збільшення курсу акцій, покупає опціон на покупку акцій за фіксованою ціною 120 грн., заплативши при цьому премію 30 грн. за акцію. Визначити результати згоди, якщо по закінченні терміну опціону акцій склав: а) 200 грн.; б) 110 грн.

Розв’язання


А). Якщо курс акцій складає 200 грн., покупець опціону реалізує своє право на покупку. При цьому його прибуток на одну акцію складає 200 – 120 – 30 = 50 грн.

Якщо продавець не матиме акції на момент представлення йому вимог на продаж, він повинен буде купити їх за ціною 200 грн. і продавати їх держателю опціону по 120 грн. З урахуванням отриманої премії його збитки складуть 50 грн. на акцію.

Якщо продавець опціону матиме акції на момент представлення йому вимог, його збитки будуть пов’язані з недоотриманням прибутку, оскільки він повинен буде продавати акції за ціною нижче ринкової.

Б). Якщо курс акції склав 110 грн., держателю опціону буде невигідно його реалізувати і він відмовиться від свого права. При цьому його збитки і, відповідно, прибуток продавця опціону дорівнюватимуть розміру виплаченої премії – 30 грн. на акцію.
^

3. Список літератури

 1. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” № 1201-ХІІ від 18. 06. 1991 р. (із змінами і доповненнями).

 2. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. – М.: Финансы и статистика, 1992.

 3. Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В. Фондовый рынок: Уч. пособие для высших учебных заведений экономического профиля. 2-е изд. – М.: Вита-Пресс, 1999. – 400 с.

 4. Бороздин П.Ю. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: УОП ИЛА РАН, 1994.

 5. Валютный рынок и валютное регулирование. Уч. пособие / Т.Р. Антановский, М.Н. Романов, И.Ф. Горина и др. Под ред. И.П. Платоновой: - М.: БЕК, 1996. – 457 с.

 6. Гольцберг М.А. Акционерные общества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. – К.: Текст, 1992.

 7. Денежные средства и расчеты: учет, анализ, аудит: Уч. пособие для вузов / В.А. Пипко, Л.Н. Булавина, М.В. Ганглазов и др. под общ. ред.: В.А. Пипко. – Ростов Н/Д: Феникс, 2002. – 415 с.

 8. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі: Навч. посібник / М.П. Денисенко. – К.: Антра, 2004. – 477 с.

 9. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. – М.: Банки и биржи, 1995.

 10. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций. – К.: МАУП, 1999. – 112 с.

 11. Кибенко Е.Р. Корпоративное право: Уч. пособие. – Харьков: Эспада, 1999. – 480 с.

 12. Рынок ценных бумаг: Уч. пособие для вузов / Е.Ф. Жуков, А.В. Печникова, Л.Т. Литвиненко и др. под ред.: Е.Ф. Жуков. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 399 с.

 13. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты: Уч. пособие / Под ред. В.С. Торкановского. – Спб.: АО «Комплект», 1994.

 14. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рєзанова. За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1993.

 15. Фінансовий ринок. Навч. посібник / Смолянская А.В.. – К.: ЦУЛ, 2004. – 244 с.

 16. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / В.К. Сенагов, А.И. Архипов, Г.Н. Чубаков и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2004. – 719 с.

 17. Финансы, денежное обращение, кредит: 100 экзамен. Ответов / О.Ю. Свиридов. – М.: Ростов Н/Д: Март, 2004. – 287 с.

 18. Финансы и кредит. Вопросы и ответы: [Учеб. пособие для экон. спец.] / М.А. Абрамова, Л.С. Александрова. – М.: Юриспруденция, 2004. – 182 с.

 19. Финансы и кредит: Уч. пособие / А.М. Ковалева, Н.П. Баранникова, Л.А. Бурмистрова и др. Под ред. А.М. Ковалева. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 511 с.

 20. Фондовий ринок України: Навч. посібник / За ред. В.В. Оскольського. – К.: УФБ “Скарбниця”, 1994.

 21. Цінні папери: сутність, біржові операції, обіг. – К.: Поліграфкнига, 1992.^

Навчальне виданняМетодичні вказівки до вивчення дисципліни “Фінансовий ринок” (для студентів заочної форми навчання, спец. 7.050107 “Економіка підприємств”).


Укладач: Костянтин Анатолійович Мамонов


Редактор: М.З. Аляб’єв

Коректор: З.І. Зайцева


План 2006, поз. 348__________________________________________________

Підп. до друку 10.03.06 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Обл. – вид. арк. 0,8 Тираж 100 прим.

Зам № _________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о.І. Славута, В. В. Княжеченко
Особливості економіки підприємств міського господарства: Конспект лекцій для студентів спеціальності “Економіка підприємств міського...
Міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міського господарства iconМіського господарства н. О. Кондратенко
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “організація виробництва на підприємствах міського господарства”
Міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Харківської національної академії...
Міського господарства iconРобоча група Харківської національної академії міського господарства з напрямку «Реформа житлово-комунального господарства»
...
Міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства в. Е. Абракітов картографування шумового режиму центральної частини міста київа харків хнамг
Рекомендовано вченою радою Харківської національної академії міського господарства
Міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства в. Е. Абракітов створення карт шуму сучасних міст із застосуванням геоінформаційних технологій харків хнамг
Рекомендовано вченою радою Харківської національної академії міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи