Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Сторінка1/3
Дата07.06.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________ (Пацурківський П.С.)

“ 31 ” серпня 2009 р.


робоча програма
(за кредитно-модульною системою)
курсу “ЛОГІКА (ЗАГАЛЬНА І ЮРИДИЧНА)”для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”


Спеціалізації _________________________________________

Факультет: юридичний
Кафедра теорії та історії держави і права

Форма

навчання

Курс

Семестр

Всього годин

К-ть кредитів

Лекції (год.)

Семінарські заняття (год.)

Самостійна

робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Курсові роботи (шт.)


Залік (сем.)


Екзамен (сем.)


Lенна

1

2

108

3

18

18

72

-

-

-

2

Заочна

1

2

108

3

10

2

96

-

-

-

2Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06.01. “Право" спеціальності 06.01.01. «Право»


Робоча програма складена к.ю.н., доцентом Місевичем С. В. ________________________


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол № 1 .

“29” серпня 2009 р.


Завідувач кафедри ___________________________ /Никифорак М.В./


Схвалено методичною радою юридичного факультету


30” серпня 2009 р.

Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Савчук С.В./


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


 1. Мета вивчення навчальної дисципліни.

Метою курсу „Логіка (загальна та юридична)” є ознайомлення студентів з основними закономірностями, формами та правилами логічного мислення, яке є необхідним підґрунтям до набуття ними навичок правильного юридичного мислення, підвищення у студентів загального рівня культури мислення.


2. Завдання дисципліни.

Розкриття специфіки і значення логіки; ознайомлення з основами правильного мислення; вивчення основних законів формальної логіки; отримання навичок культурного раціонального спілкування; оволодіння основами логічної аргументації та доказу. Знання логіки підвищує культуру мислення і поведінки, урізноманітнює світоглядні цінності, ознайомлює з логічними законами та правилами, дає можливість орієнтації в сучасному суперечливому світі, сприяє розвитку раціональних культурних зв'язків, допомагає становленню самосвідомості і інтелектуального розвитку. 1. Перелік основних знань, умінь та навичок, що будуть сформовані у процесі вивчення курсу.

У процесі вивчення курсу студенти повинні:

  1. набути базисних знань з основ формальної логіки – зокрема щодо основних форм мислення (поняття, судження, умовивід);

  2. оволодіти практичними навичками використання теоретичних знань щодо форм та закономірностей правильного мислення на практиці з метою отримання необхідних у подальшій професійній діяльності навичок;

  3. засвоїти основні правила логічної побудови аргументації та отримати навички ведення послідовної і результативної дискусії;

  4. усвідомити загальнокультурну та методологічну цінність логіки, знання основ якої є важливим елементом юридичної освіти.
 1. Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки, шифр та назва напряму, спеціальності, для якої читається курс.

Правознавство. Бакалаврський освітньо-кваліфікаційний рівень. 06.01 Право 8.060101. 1. Кількість кредитів – 3.

Курс складається з 3 модулів, 6 навчальних елементів. 100 балів.


 1. Загальна кількість годин.

108.


 1. Кількість годин на тиждень.

2.


 1. Обов’язкова дисципліна чи за вибором.

Обов’язкова.


 1. Семестр, в якому читається.

Другий семестр.


 1. Кількість годин відведених на лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття та самостійну роботу студентів.

Лекції – 18 годин, практичні – 18 годин, самостійна робота студентів – 72 години.


 1. Вид підсумкового контролю

Видом підсумкового контролю по навчальній дисципліні „Логіка (загальна та юридична)” є іспит.
^ ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. ПРЕДМЕТ ЮРИДИЧНОЇ ЛОГІКИ.

ОСНОВНІ ЗАКОНИ ЛОГІКИ I ПРАВО.


 1. Чуттєве та раціональне пізнання. Специфіка логічного пізнання світу.

 2. Предмет формальної логіки. Формальна і діалектична, класична і некласична логіка. Специфіка предмету юридичної логіки.

 3. Історичні етапи становлення юридичної логіки.

 4. Закони тотожності та несуперечливості.

 5. Закони виключеного третього та достатньої підстави.


Література

 1. Карамишева Н.В. Логіка пізнання. Евристика. – Л.: Астролябія, 2002.- С. 11-17.

 2. Жеребкін В.Є. Логіка.- Харків: Основа, 1995.- С.3-24.

 3. Бандурко О.М., Тягло О.В. Курс логіки. – К.: Літера, 2002. – С. 10-19.

 4. Клаус Г. Введение в формальную логику.- Москва, 1960.- С.34-58.

 5. Хоменко І.В. Логіка – юристам: Підручник.- К., 1997.- С.6-24.

 6. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. – Москва: Владос, 1998. – С. 8-41.

 7. Ішмуратов А.Т. Закон суперечності і логіка парадоксів // Філософська думка. - 1983. - № 3. С. 45-58.Клаус Г. Введение в формальную логику. - Москва, 1960. - С.34-58. (Шифр: Б 112436 16 К 47).

 8. Кнапп В., Герлох А. Логика в правовом сознании. - Москва: Прогресс, 1987. - С. 5-85, 20-256.

 9. Колошин В. Логічна структура норми права // Право України. — 1995. - № 7. - С. 44-46.

 10. Конверський А.Є. Логіка. – К.: Четверта хвиля, 1998. – С. 5-19, 99-122.

Практичні завдання

 1. Сборник упражнений по логике. 3-е изд. - Минск: Университетское, 1990. - Гл. 1. - С. 5-15.

 2. Жеребкiн В.Є. Логiка. - Харкiв: Основа, 1995. - Вправи до роздiлу Y1. - С. 245-246.

 3. Визначте, що в наведених міркуваннях є істинним, що хибним, а що неправильним, які помилки (логічні чи фактичні) допущені у разі хибності:

а) Деякі люди талановиті. Отже деякі з талановитих є людьми.

б) Місяць – штучний супутник Землі.

в) Оскільки вулкани – гори, а гейзери – вулкани, то гейзери належать до гір.

 1. З а д а ч а

^ ВБИВСТВО В ЛОНДОНСЬКОМУ МЕТРО

Розклад останнього нiчного потягу лондонського метро по лiнiї Чаринг-Кросс - Бейкер Стрiт такий:

Прибуття Вiдправлення

Чаринг-Кросс - 0.17

Трафальгар Сквер 0.18 0.20

Пiкадiллi 0.22 0.24

Оксфорд Серкес 0.25 0.27

Рiджентс Парк 0.29 0.30

Бейкер Стрiт 0.32 -

Вожак банди Зукко був знайдений мертвим у потягу, що прибув у Бейкер Стрiт о 0.32. Його серце було проколото, i судова експертиза встановила, що вiн помер "майже миттєво", не бiльш як чверть години тому. Скотланд Ярд Упевнений, що вбивство здiйснив хтось iз слiдуючих членiв банди: Бутто, Спагеттi, Макаронi або Замбалiонi. Детектив Брайт, якому доручено розслiдування, встановив про пiдозрюваних таке:

1. Бутто знаходився незабаром пiсля 0.18 в Олдгейт (див. нижче схему), де поцiкавився точним часом у вартового. Полiцейський "майже впевнений", що це був саме Бутто.

2. Спагеттi вийшов о 0.15 в Чаринг-Кросс iз потягу i пiшов пiшки до Трафальгар Сквер, де о 0.25 сiв в автобус N 13, що їхав до Бейкер Стрiт. Мiж 0.16 i 0.20 вiн розмовляв з двома друзями на Норсумберленд Евеню.

3. Макаронi купив о 0.19 на станцiї Трафальгар Сквер квиток до Рiджентс Парк. Оскільки Сколанд Ярд його давно розшукував, то за ним стежив детектив Шарп. Той помiтив, як Макаронi купував квиток, але їхав з ним у потягу i арештував його на станцiї Рiджентс Парк. Однак Шарп готовий присягнувши засвiдчити, що це не був потяг, який виїзджає з Трафальгар Сквер о 0.20, наступний, що вiдправляється звiдти о 0.23.

4. Замбалiонi бачили разом iз Зукко в ресторанi Кiантi бiля Пiкадiллi. Вони були явно в поганому настрою. Пiсля цього їх бачили на станцiї Пiкадiллi, близько 0.10, коли Зукко купив два квитки до Рiджентс Парк. Однак Замбалiонi стверджує, що в останню мить вiн вирiшив не їхати разом iз Зукко, а повернутися в ресторан; i справді, троє свiдкiв пiдтверджують, що його там бачили мiж 0.20 i 0.25.

Хто вбив Зукко i за яких обставин?


С х е м а

Бейкер Стрiт *

. Олдгейт

Рiджент Парк *.......................*

.

* Оксфорд Серкес

.

.

* Пiкадiллi

.

.

*......................* Трафальгар Сквер

Норсумберленд Евеню .

.

* Чаринг-Кросс


6. Задача

^ РОЗБИТЕ ВIКНО

Пiд час перерви в класi були Аня, Борис, Iван та Марiя. Один з них розбив вiкно. Вчитель попросив студентiв-практикантiв юридичного факультету провести невелике "слiдство" i виявити винного. На запитання студентiв-юристiв кожен з учнiв дав по три вiдповiдi:

Аня: 1. Я його не розбивала. 2. Я сидiла i читала. 3. Марiя знаѕ, хто розбив вiкно.

Борис: 1. Я цього не робив. 2. З Марiѕ\єю я давно не розмовляю. 3. Це зробив Iван.

Iван: 1. Я не винен. 2. Розбила Марiя. 3.Борис говорить неправду, що це я розбив.

Марiя: 1. Я не розбивала вiкно. 2. Це винна Аня. 3. Борис про все знає, оскiльки ми з ним розмовляли пiд час перерви.

Зрештою кожний з них признався, що з трьох вiдповiдей, якi вони давали, двi iстиннi, а одна хибна. Хто розбив вiкно?


Тема 2. ПОНЯТТЯ В ПРАВI

Заняття 1

1. Поняття як форма мислення. Роль юридичних понять у структурi права.

2. Закон зворотнього вiдношення мiж обсягом i змiстом понять, його використання в слiдчiй практицi.

3. Види юридичних понять.

4. Логiчнi вiдношення мiж юридичними поняттями.

Лiтература


 1. Карамишева Н.В. Логіка пізнання. Евристика. – Л.: Астролябія, 2002.- С. 62-78.

 2. Жеребкiн В.Є. Логiка. - Харкiв: Основа, 1995. - Розд. 2 "Поняття". - С. 24-46.

 3. Хоменко І.В. Логіка - юристам: Підручник. - К., 1997. - Розділ 7 “Поняття”. - С. 192-204.

 4. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. - Москва: Высшая школа, 1982. - Гл. 2. - С. 23-30.

 5. Солодухин С.А. Логика для юристов. — М., 1998. — С. 33-40.

 6. Кнапп В., Герлох А. Логика в правовом сознании. - Москва: Прогресс, 1987. - Гл. 7. - С. 257-275.

 7. Бабаев В.К. Советское право как логическая система. - Москва: Академия МВД СССР, 1978. - Разд. П, гл. 1 "Понятия и их роль в правовом регулировании". - С. 105-151.

Практичне завдання

1. Жеребкiн В.Є. Логiка. - Харкiв: Основа, 1995. - Вправи до роздiлу 2. - С. 239-240.

2. Упражнения по логике. - Москва: Высшая школа, 1990. - Гл. 1, § 1-3. - С. 5-11.

3. Сборник упражнений по логике. 3-е изд. - Минск: Университетское, 1990. - Гл. П,

§ 5, 6, 8. - С. 15-24, 27-29.


Задача N 3

^ АРЕШТ IТАЛIЙСЬКОГО МАФIОЗI

Вожак однiєї з гiлок iталiйської мафiї Ферреро вирiшив вийти на мiжнародний рiвень дiяльностi i запропонував вожакам мафiї в семи європейських країнах спiвробiтництво. Помiчники iталiйського мафiозi передали вiдповiдним адресатам пакети, в яких було по два заклеєних конверти: в одному - пропозицiя про спiвробiтництво, в другому - конкретний план спiльсних дiй. Однак помилково конверти в пакетах були переплутанi i вийшло, що чеський мафiозi Кукачка, який цiкавився наркобiзнесом, отримав листа датською мовою i план дiй в сферi валютних махiнацiй, який призначався французькому мафiозi Жоресу. Останнiй отримав португальського листа i план дiй у сферi торгiвлi зброєю, що призначався для голандця Кококка, який отримав iспанського листа i план дiй у сферi нафтобiзнесу, цiкавого для датчанина Гансена, який отримав план дiй у сферi наркобiзнесу. Португалець Сертiно, який цiкавиться сучасним пiратством, отримав нiмецького листа, а нiмецький мафiозi Шульц, який займається контрабандою - французького листа.

Iталiйськiй полiцiї стало вiдомо, що розкрити мiсцеперебування Ферреро можливо, якщо об'єднати iнформацiю, викладену в конвертi з планом дiй, призначеного для iспанського мафiозi Чiлiно та iнформацiю, що зашифрована в мовi листа, який отримав сам Чiлiно. Хто ж отримав конверт з планом дiй, який був призначений для iспанця i якою мовою отримав листа Чiлiно?


Тема 2. ПОНЯТТЯ В ПРАВI

Заняття 2

 1. Визначення юридичних понять. Структура i види визначень. Використання логiчної операцiї визначення в юридичнiй практицi i законотворчiй дiяльностi.

 2. Правила i помилки визначення юридичних понять.

 3. Подiл понять. Правила i помилки в подiлi. Використання операцiй подiлу в законотворчiй дiяльностi та юридичнiй практицi.

 4. Логiка класiв: предмет, основнi поняття i закони. Використання логiки класiв у судовому слiдствi.

 5. Класифiкацiя, її властивості та види. Типи класифiкацiй правових норм.


Лiтература

 1. Жеребкін В.Є. Логіка. - Харків: Основа, 1995. - Розділ ІІІ. - С. 46-62, 241-243.

 2. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. - Москва: Высшая школа, 1982. - Гл. Ш, 2-4. - С. 41-58.

 3. Кнапп В., Герлох А. Логика в правовом сознании. - Москва: Прогресс, 1987. - Гл. Y1. - С. 275-298.

 4. Карамишева Н.В. Логіка пізнання. Евристика. – Л.: Астролябія, 2002.- С. 62-78.

 5. Хоменко І.В. Логіка - юристам: Підручник. - К., 1997. - Розділ 7 “Поняття”. - С. 192-204.

 6. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. - Москва: Высшая школа, 1982. - Гл. 2. - С. 23-30.

 7. Солодухин С.А. Логика для юристов. — М., 1998. — С. 33-40.

 8. Кнапп В., Герлох А. Логика в правовом сознании. - Москва: Прогресс, 1987. - Гл. 7. - С. 257-275.

 9. Бабаев В.К. Советское право как логическая система. - Москва: Академия МВД СССР, 1978. - Разд. П, гл. 1 "Понятия и их роль в правовом регулировании". - С. 105-151.

Практичнi завдання

 1. Упражнения по логике. - Москва: Высшая школа, 1990. - Гл. 1, § 4-6. - С. 11-18.

 2. Сборник упражнений по логике. 3-е изд. - Минск: Университетское, 1990. - Гл. П. - § 7, § 9-12. - С. 24-27, 29-40.

 3. Мельников В.М. Логические задачи. - Киев-Одесса: Вища школа, 1989. - Задачи 1.44; 1.50; 1.82; 1.91.

 4. Жеребкін В.Є. Логіка. - Харків: Основа, 1995. - Вправи. - С. 241-243.


Задача N 4

Т Е Р О Р И С Т И

У зв'язку з активiзацiѕю дiяльностi екстремiстських груп і органiзацiй по здiйсненню терористичних актiв, полiцiя затримала п'ятьох чоловiк, якi пiдозрювались у пiдготовцi аварiї на залiзницi. Вибуховий пристрiй, який хтось iз них приладнав на залiзничному шляху, було вчасно виявлено i всiх п'ятьох заарештовано. Полiцiя зосередила свою увагу на тих пiдозрюваних, якi безпосередньо брали участь в обладнаннi вибухiвки на шляхах. Розслiдування встановило, що А бачили тiльки при двох обставинах: або разом з Б, або разом з В, причому надiйно не встановлено, чи був присутнiм при цих зустрiчах ще хто-небудь iнший з цих п'ятьох. Г бачили декiлька раз в присутностi Б i В. У тих випадках коли цi особи з ним не зустрiчались, до Г заходив Д. Дослiджуючи часовий механiзм вибухiвки, експерти встановили, що при її обладнаннi на шляхах обов'язково повинен був бути присутнiм А. Це встановлено полiцiєю на основi порiвняння часу зустрiчей цих осiб, який вона точно хронометрувала, стежачи за пiдозрюваними.

Чи може хто-небудь з цих п'яти осiб довести, що вiн не був присутнiм при обладнаннi вибухiвки на залiзницi?

Задачу розв’язати за допомогою формул логiки класiв без використання кругiв Ейлера.


Тема 3. СУДЖЕННЯ В СТРУКТУРI ПРАВА (заняття 1)

 1. Судження, його структура та елементи. Виділення судження в реченні. Судження і текст норми права.

 2. Типи i види суджень. Використання видiляючих i виключаючих суджень у законодавствi.

 3. Розподiленiсть термiнiв.

 4. Вiдношення мiж простими судженнями. Логiчний квадрат i його правовий змiст.


Лiтература

 1. Бандурко О.М., Тягло О.В. Курс логіки. – К.: Літера, 2002. – С. 48-51.

 2. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. – Москва: Владос, 1998. – С. 277-280.

 3. Жеребкiн В.Є. Логiка. - Харкiв: Основа, 1995. - С. 62-93.

 4. Малахов В.П. Основы формальной логики. – Москва, 1998. – С. 65-89, 107-120.

 5. Солодухин С.А. Логика для юристов. – М.: Экспертное бюро М, 1998. – 58-85.


Практичнi завдання

1. Жеребкiн В.Є. Логiка. - Харкiв: Основа, 1995. - Вправи до роздiлiв 1Y-Y. - С. 243-245.

2. Вкажiть речення, що виражають судження, визначiть термiни судження:

А) Держава - основний iнститут полiтичної системи суспiльства;

Б) Водiї, не порушуйте правил дорожнього руху!

В) Скiльки студентiв вiдсутнiх на лекцiї?

Г) Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкорюються лише закону.


3. В атрибутивних судженнях знайдiть суб'єкт, предикат i логiчну зв'язку. Ви-

значiть кiлькiсну i якiсну характеристику суджень, вкажiть кванторне слово:

А) Особа, винна в скоєннi злочину, пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi.

Б) Декотрi засудженi до позбавлення волi не утримуються у виправно-трудових колонiях.

В) Жодних окремих доказiв, пiдтвердили б точку зору обвинувачення, не було надано.


4. Утворiть судження всiх форм (А, Е, I, О) з наступних пар понять:

А) Руський князь (S); прибiчник централiзованої влади (Р).

Б) Моральна норма (Р); норма права (S).


5. Визначiть вид складного судження, запишiть його за допомогою символiв:

А) Санкцiї у мiжнародному правi застосовуються до держави, якщо зафiксованi порушення нею мiжнародних зобов'язань, або норм мiжнародного права.

Б) У судовому засiданнi прокурор повинен або пiдтримувати обвинувачення, або вiдмовитись вiд нього.

В) Судову аудиторiю складають не тiльки професiйнi судді та народні засідателі і присяжні, але й iншi учасники процесу (потерпiлi, свiдки, експерти), а також слухачi, якi прийшли в суд з рiзних мотивiв.


6. За допомогою таблиць iстинностi перевiрте, чи мають мiсце наступнi рiвностi:


а) p & (qvr) = (p&g) v (p&r);

— —

— _

б) p — > q = p & q;


в) р = q = (p — > q) & (q — > p);

_

г) (pvq) & (pvq) = p;


д) p & (pvq) = p;


е) p v (p&q) = p;

_ _

i) (pvr) & (qvr) = (pvr) & (qvr) & (pvq);

_ _

й) (p&r) v (q&r) = (p&r) v (p&r) v (p&q).

Задача N 5


С В I Д К И


У справi про вбивство є двоє пiдозрюваних - Семен і Павло. Допросили чотирьох свiдкiв. Перший показав наступне: “Семен не винен”. Другий свiдок сказав: “Павло не винен”. Третiй свiдок: “З двох поданих свiдчень одне точно iстинне”. Четвертий: “Показання третього свiдка хибнi”. Четвертий свiдок виявився правим. Хто ж здiйснив злочин?

Задачу розвєязати за допомогою таблиць iстинностi та використовуючи рiвності попереднього завдання N 6.


  1   2   3

Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи