Харківська національна академія міського господарства icon

Харківська національна академія міського господарства
НазваХарківська національна академія міського господарства
Сторінка1/4
Дата23.06.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи

з дисципліни „БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ”


(для студентів заочної форми навчання спеціальності.

6.050100 „Облік і аудит”)


Харків - ХНАМГ -2006


Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни „Біржова діяльність” (для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050100 „Облік і аудит”). Укл. Н.І. Гордієнко, Ю.О.Ситник. - Харків: ХНАМГ, 2006. - 39 с.


Укладачі : Н. І. Гордієнко,

Ю.О. Ситник

Рецензент: к.е.н., проф. Н.Ф Чечетова


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту,

протокол № 12 від 6.04.06 р.


ЗМІСТ

Загальні положення…………………………………………………………….. 4

Зміст дисципліни………………………………………………………………. 5

Самостійна робота студентів …………………………………………………. 9

Вказівки до виконання контрольної роботи………………………………… 10

Задачі розрахункової частини………………………………………………… 11

Приклади розв’язання задач…………………………………………………... 23

Завдання тестового контролю........................................................................... 29

Список літератури…………………………………………………………… 36

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Біржі займають особливе місце в інфраструктурі сучасної ринкової економіки. Біржі сьогодні – це приклад дієвого ринку, на якому щоденно зустрічаються інтереси виробників, споживачів, фінансистів, спекулянтів, банків, компаній та організацій.

^ Мета курсу – формування системи знань з організації і функціонування біржового ринку як складового елемента інфраструктури ринку, технології здійснення біржових операцій

^ Завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з узагальненим досвідом роботи зарубіжних і вітчизняних бірж, вивчення нормативних основ здійснення біржової діяльності України, опанування технології здійснення біржових операцій на різних видах бірж

^ Предмет курсу - біржова діяльність в її еволюційному розвитку.

Курс „Біржова діяльність” вивчається на базі засвоєння студентами таких дисциплін навчального плану:

- в теоретико - методологічному відношенні – „ Макроекономіка”, „Економічна історія”, „Історія економічних вчень”, „Гроші та кредит”;

-в методологічному відношенні – „Основи комерційної діяльності”, „Міжнародна економіка”, „Статистика”;

- у відображенні результатів діяльності – „Теорія економічного аналізу”,„Економіка підприємства”,

^ У результаті вивчення дисципліни студент повинен :

знати:

 • зміст основних нормативних і законодавчих документів , що регулюють здійснення біржової діяльності;

 • основні принципи організації та проведення біржових торгів на товарній і фондовій біржі;

 • функцій і задання посередників на біржах;

 • технологію формування ланцюга руху замовлення від покупця до продавця на біржі;

 • основи ф’ючерсної торгівлі;

 • основні види цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку й методи оцінки їх вартості;

вміти:

 • розробляти стратегію поведінки гравця на фондовій і товарній біржі;

 • розраховувати результат від здійснення певних видів біржових операцій;

 • обчислювати рахунки клієнтів щодо ф’ючерсних контрактів;

 • використовувати механізм хеджування;

 • оцінювати ринкову вартість цінних паперів.


^ ЗМІСТ ДИСЦІПЛІНИ


Тема 1. Історія розвитку біржової торгівлі і її тенденції

Функції оптової торгівлі. Аукціони. Ярмарок. Локальні ринки. Порівняльна характеристика форм оптової торгівлі. Виникнення біржі. Розвиток бірж в Європі: Лондонська, Нью - Йоркська біржі. Розвиток біржі в США. Чикагська торгова біржа. Еволюція форм біржових угод: спотові контракти, форвардні угоди, фючерси, опціони на фючерси. Сучасні тенденції розвитку світового біржового ринку. Історія формування національного біржового ринку. Біржі царської Росії. Одеська біржа. Миколаївська біржа. Київська біржа. Біржова торгівля в Радянської України. Становлення біржової торгівлі в незалежній Україні. Тенденції розвитку бірж на території Харківської області.

^

Тема 2. Товарна біржа як елемент інфраструктури ринку

Ознаки класифікації бірж. Товарна , фондова , валютна біржі. Частно - правові й публічно - правові біржі. Закриті й відкриті біржі. Універсальні й спеціалізовані біржі. Комерційні й некомерційні біржі. Міжнародні, регіональні й національні біржі. Функції біржі. Засновники біржі. Членство в товарній біржі. Права і обов’язки членів товарної біржі. Вартість “ біржового місця”. Органи управління товарною біржею. Склад, функції і завдання органів управління біржею. Спеціальні підрозділи біржі. Функції і завдання розрахунково - клірингової палати.
^ Тема 3. Регулювання біржової діяльності

Мета регулювання біржової діяльності. Механізм біржового регулювання: правове, нормативне і інформаційне забезпечення. Система управління біржовою дальністю. Державні й недержавні методи регулювання. Функції підсистем управління біржовою діяльністю. Державне регулювання. Принцип саморегулювання. Змішана модель регулювання.

Правові умови створення і діяльності бірж в Україні. Зміст і структура Закону України “Про товарну біржу”. Створення і порядок реєстрації товарної біржі. Принципи діяльності товарних бірж. Права і обов’язки товарної біржі. Майно біржі та гарантії майнових прав. Механізм формування організаційних основ біржового сільськогосподарського ринку. Реалізація принципу саморегулювання біржі. Внутрішньобіржові нормативні акти.

Податкове поле функціонування товарних бірж.


^ Тема 4. Біржові угоди

Визначення і ознаки біржової угоди. Юридичний, організаційний, економічний і етичний аспекти біржових угод. Зміст угоди. Ознаки класифікації біржових угод. Угоди з реальним товаром. Угоди без реального товару.

Визначення біржового товару. Основні класи біржових товарів. Особливості речового біржового товару. Оцінювання якості біржового товару. Цінні папери як біржовий товар. Функції, часові й просторові характеристики цінних паперів. Класифікація цінних паперів як біржового товару. Іноземна валюта як біржовий товар.

Сутність, мета і зміст угоди з реальним товаром. Види угод з реальним товаром. Особливості форвардної угоди. Різновиди форвардних угод. Угода із заставою. Угода із заставою на купівлю. Угода із заставою на продаж. Угода з премією. Класифікація угод з премією. Угоди з кредитом.

Визначення ф’ючерсної угоди. Головні відмінності ф’ючерсних та форвардних контрактів. Стандартизація ф’ючерсних контрактів. Переваги ф’ючерсних контрактів. Процедура урегулювання ф’ючерсних контрактів. Технологія біржової ф’ючерсної торгівлі. Внутрішньоринкова, міжринкова та міжтоварна угоди. Взаємозв’язок наявних і ф’ючерсних цін. Хеджування. Види хеджування.

Відмінності опціонних угод. Види опціонів за технікою виконання. Опціон на купівлю. Опціон на продаж. Подвійний опціон. Опціонна премія. Класифікація опціонів залежно від співвідношення цін виконання опціонів і рівня ф’ючерсних цін.

Розрахунки за угодами з реальним товаром. Форми розрахунків. Основи клірингових розрахунків. Початкова і варіаційна маржа.


^ Тема 5. Організація біржової торгівлі та її учасники

Учасники біржових торгів на відкритих і закритих біржах. Брокери. Ділери. Постійні й разові відвідувачі торгів. Права й обов’язки брокерів. Маклери й клерки.

Організація та оснащення операційної зали біржі. Правила поведінки в операційній залі. Форми організації біржових торгів. Електронна біржова торгівля.

Процедура надання заявки на купівлю - продаж реального товару. Реєстрація і оформлення біржових угод. Порядок укладання і виконання угод на куплю - продаж ф’ючерсних контрактів. Порядок розірвання угод.


^ Тема 6. Брокерська діяльність

Організаційно – правові основи створення і функціонування брокерської фірми .Функції брокерської фірми. Клієнти брокерських фірм. Правила вибору брокерської фірми. Доходи брокерських фірм. Система оплати праці брокерів.

Зміст угоди на брокерське обслуговування. Угода - доручення клієнта брокерської фірми на здійснення біржової угоди. Договір комісії. Звіт брокера (брокерської фірми) клієнту про виконану роботу згідно з дорученням. Види доручень клієнта брокеру.
^

Тема 7. Ринок цінних паперів


Визначення цінного паперу. Функції цінних паперів. Основні ознаки цінних паперів , якими здійснюється торгівля на біржах. Класифікація цінних паперів як біржового товару. Основні й похідні ціні папери. Первинний та вторинних ринок цінних паперів.

Класифікаційні ознаки цінних паперів. Класифікація цінних паперів згідно із Законом України “ Про цінні папери і фондову біржу”. Грошові цінні папери. Інвестиційні цінні папери. Боргові цінні папери. Відмінності акцій і облігацій.

Основні учасники ринку цінних паперів. Емітенти. Інвестори. Класифікація інвесторів. Класифікація фондових посередників. Фінансові брокери. Інвестиційні консультанти. Інвестиційні компанії.
  1   2   3   4

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050702 – «Електромехінка»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво»”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи