Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент”
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент”
Сторінка1/4
Дата23.06.2012
Розмір1.15 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки до виконання практичних робіт


з дисципліни „Стратегічний менеджмент


(для студентів спеціальності 7.050 201 ? „Менеджмент організацій”)


Харків – ХНАМГ ? 2006

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” (для студентів спеціальності 7.050 201 - „Менеджмент організацій). Укл. Кайлюк Є.М., Гриненко В.В. - Харків: ХНАМГ, 2006. - 39 с.


Укладач: к.е.н., проф. Є.М. Кайлюк, В.В. Гриненко


Рецензент: О.М. Виноградська


Рекомендовано кафедрою Менеджменту і маркетингу в міському господарстві протокол № 2 від 11.09.06 р.


ЗМІСТ


ВСТУП

1. Практичні заняття 1,2............................................................................................5

2. Практичні заняття 3,4,5.......................................................................................10

3. Практичні заняття 6,7...........................................................................................20

4. Практичні заняття 8,9...........................................................................................23

5. Практичне заняття 10...........................................................................................27

6. Практичне заняття 11...........................................................................................29

7. Практичне заняття 12...........................................................................................30

8. Практичне заняття 13...........................................................................................34

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ................................................................................................37


ВСТУП


Методичні вказівки призначені для студентів фаху “Менеджмент організацій”, що вивчають “Стратегічний менеджмент”. Задача дисципліни - сформувати в студентів уявлення про те, що стратегічний менеджмент є інструментом побудови системи і реалізації економічної стратегії підприємства, апаратом стратегічного аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, визначення загальної і конкурентноспроможної стратегії.

Ціль методичних указівок - допомогти студентам глибше засвоїти теоретичний матеріал, допомогти в рішенні практичних задач по досліджуваному курсу, прищепити навички вирішення практичних ситуацій стратегычного менеджменту підприємства.

При виконанні завдань необхідно переписати умову задачі, призвести розрахункові формули, дати пояснення використовуваним умовним позначенням і символам, виконати докладні розрахунки, проставити одиниці виміру в отриманих відповідях, дати стислий аналіз результатів рішення.

Задачі оформляються на окремих листах із полями і здаються викладачу.

 1. ^ Практичні заняття 1,2. Оцінка характеру і ступеня використання організацією умов зовнішнього середовища з використанням схеми детермінантів “національного ромба”.


Мета заняття - придбання навичок виявлення й аналізу чинників зовнішнього середовища організації.

Завдання:

 1. Проаналізувати схему детермінантів “національного ромба” (НР) і сформувати перелік чинників зовнішнього середовища, формованих кожним детермінантом НР і впливаючих на стратегію організації.

 2. Оцінити ступінь використання умов зовнішнього середовища за допомогою чинників, формованих детермінантами НР.


Порядок виконання:

Заняття 1.

1. Ознайомитися з основними положеннями теорії “національного ромба”, викладеними нижче.

Для оцінки чинників зовнішнього середовища, що впливають на рівень конкурентної переваги і на формування стратегії організації, необхідно відзначити існування концепції конкурентної переваги країни, висунутої відомим економістом Майклом Портером. Основу цієї концепції складає ідея так називаного “НР”, що розкриває чотири властивості (детермінанту) країни, що формують конкурентне середовище, у якому діє організація (рис. 1). НР характеризує систему детермінантів конкурентної переваги, компоненти якої (як і в будь-якій системі), знаходячись у взаємодії, створюють ефект цілісності, тобто або посилюють, або послабляють потенційний рівень конкурентної переваги підприємств країни.

Що являють собою детермінанти?

^ Параметри чинників. Чинники являють собою матеріальні і нематеріальні умови, необхідні для формування конкурентної переваги в самому виробничому процесі організації, а також у країні. У залежності від конкретних значень (параметрів) цих чинників організація може одержати або сприятливі або несприятливі для створення і підтримки конкурентної переваги умови виробництва.

^ Стратегії організацій, їхня структура і суперництво. Мова йде про конкурентну боротьбу на “центральному рингу”, де акції і контракции організацій-суперників призводять до створення нових умов функціонування організацій.

^ Параметри попиту. До них відносяться такі, як вимогливість покупців до якості товарів і послуг; еластичність попиту по ціні; рівень прибутку, перехресна еластичність; ступінь усвідомлення різноманітними соціальними групами актуальності тієї або іншої потреби; національні традиції і звичаї; фази життєвого циклу попиту й інші параметри, що характеризують попит, розмір попиту і його динаміка.

^ Родинні і підтримуючі галузі. Наявність у національній економіці розвинутих родинних і підтримуючих галузей, тобто галузей, що забезпечують організацію необхідними матеріалами, напівфабрикатами, що комплектують виробами й іншими матеріальними засобами і необхідними інформаційними об'єктами, є неодмінною умовою створення і підтримки конкурентної переваги кожного окремого підприємства в країні в порівнянні з підприємствами інших країн. Також у систему детермінантів включаються ще “випадкові події” і “дії уряду”, що можуть або посилювати, або послабляти конкурентну перевагу країни й істотно впливати на стратегію підприємств.

2. Вирішити зі студентами задачу на базі умовного підприємства „А”, а саме:

2.1 Побудувати схему детермінантів національного ромбу, включаючи додаткові об’єкти „випадок” і „дії уряду”. Рис. 1.
Рис. 1 - Детермінанти конкурентної переваги країни (“національний ромб”)

2.2 Вписати основні і додаткові (“випадок” і “дії уряду”) детермінанти НР у графу А табл. 1.1, заповнити графу Б, сформувавши в такий спосіб набір чинників зовнішнього середовища організації, формованих кожним детермінантом.


Таблиця 1.1

Детермінант НР, g

Чинники, формовані g-м детермінантом НР

ag

Qg

А

Б

1

2

1.

...

...

...

...

...

...

...

6.

...

...

...1,0

Зрозок заповнення таблиці 1 наведений нижче

Таблиця 1.1 Зразок

Детермінант НР, g

Чинники, формовані g-м детермінантом НР

ag

Qg

А

Б

1

2

1. Параметри чинників

1.1 Вдосконалення технологій

0,2

5/6=0,83

1.2 Збільшення обсягів продажу

1.3 Розвиток зв’язків з постачальниками та замовниками

1.4 Технічна база сильна

1.5 Інформаційна база про потбеби ринку сильна

1.6 Висококваліфіковані кадри

2. Стратегія підприємства, його структура у порівнянні з іншими підприємствами

2.1 Стратегія розвитку підприємства

0,5

1

2.2 Конкуренція слабка

2.3 Досконала технологічна структура

2.4 Достатня кількість замовлень

2.5 Наявність розвиненої системи збуту з представництвами в закордонних країнах

3. Параметри попиту

3.1 Збільшення кількості державних замовлень

0,2

1

3.2 Збільшення числа приватних контактів

3.3 Наявність маркетингових досліджень

3.4 Наявність коштів у замовників

3.5 Своєчасна сплата замовлень

3.6 Наявність постійних клієнтів

4. Родинні та підтримуючі галузі

4.1 Будівництво

0,1

1

4.2 Розвинене машинобудування

4.3 Наявність дослідницького відділу1,0

3. Оцінити ступінь впливу чинників зовнішнього середовища, формованих детермінантами НР, по формулі:

, (1.1)

де ag - коефіцієнт значимості g-го детермінанту для організації (вимірюється в частках одиниці);

Qg - коефіцієнт, що характеризує відношення числа сприятливих для організації чинників до загального числа чинників.

Формула детермінантів національного ромбу являє собою середню геометричну зважену від впливу чинників зовнішнього середовища.

Коефіцієнт ag показує частку значимості кожного детермінанту в сукупній значимості всіх детермінантів. Зрозуміло, що сукупна значимість дорівнює 1,0.

Коефіцієнт Qg показує сукупний вплив чинників, сформованих кожним детермінантом. Наприклад: при аналізи виявлено, що на параметри чинників впливають 6 чинників, з них 5 сприятливих до організації і 1 несприятливий. Тоді коефіцієнт Qg дорівнює 5/6.

Для прикладу умовного підприємства „А”

DНР = 0,2

Результати показують, що для підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок факторів зовнішнього середовища необхідно покращити параметри чинників. Показник DНР буде використаний в розрахунках наступних задач.

Чинники, що формують кожний детермінант національного ромбу потрібно виявити при аналізі. Студенти роблять це самостійно або за допомогою викладача.

Заняття 2.

Вирішити задачу на прикладі ХНАМГ, а саме:

 1. Побудувати схему „Національний ромб”;

 2. Сформувати таблицю чинників для детермінантів зовнішнього середовища ХНАМГ;

 3. Оцінити значущість кожної групи чинників за допомогою коефіцієнтів ag , та оцінити сукупний свлив груп чинників за допомогою коефіцієнтів Qg;

 4. Розрахувати показник DНР.

 5. Зробити висновок про ступінь використання зовнішнього середовища ХНАМГ.
 1. Практичні заняття 3,4,5. Побудова матриці оцінки стратегічного потенціалу організації (СПО)


Мета заняття - придбання навичок побудови матриці оцінки СПО

Завдання:

 1. Скласти матрицю для оцінки потенціалу організації, попередньо сформувавши набір елементів СП на підставі логіко-економічного аналізу.

 2. Дати кількісні характеристики елементів СПО і ресурсам організації за допомогою коефіцієнта значимості і коефіцієнта відповідності.


Порядок виконання:

Заняття 3

 1. Побудувати матрицю оцінки стратегічного потенціалу організації (СПО). СПО складається з 12-ти елементів.

До елементів СПО належать:

 1. Здатність підприємства до макроекономічного аналізу ситуації в країні та за її межами;

 2. Здатність до своєчасного виявлення потреб споживачів;

 3. Здатність до аналізу економічної кон”юнктури ринків товарів і послуг, що дозволяють ефективно задовольнити виявлені потреби;

 4. Здатність до аналізу економічної кон”юнктури ринків факторів виробництва (земля + праця + капітал);

 5. Здатність до реалізації конкурентоспроможної ідеї в процесі виробництва товарів;

 6. Здатність підтримувати конкурентний статус у виробничій політиці за разунок керування стратегічними зонами господарювання.

 7. Здатність забезпечити внутрішню гнучкість виробничої системи за рахунок оснащення виробництва новітніми технічними засобами ;

 8. Здатність забезпечити внутрішню гнучкість виробничої системи за рахунок використання передової технології;

 9. Здатність забезпечити внутрішню гнучкість виробничої системи за рахунок формування кадрового потенціалу підприємства;

 10. Здатність забезпечити рівень конкурентоспроможності товарів і послуг, потрібний для лідерства в сегментах ринка, що займає підприємство;

 11. Здатність забезпечити випуск товарів і послуг в обсягах, що відповідають потенційному попиту на них;

 12. Здатність забезпечити ефективну розробку й реалізацію стратегічної програми технічного і соціального розвитку підприємства.

Взірець матриці наведений в таблиці 2.1, де потрібно заповнити графу А “Елементи СПО” .


Таблиця 2.1. Матриця оцінки СПО

Еле-мен-ти

КЗНi

Види ресурсів (j)

СПО (i)
тех-

нічні

техно-логічні

про-

стірові

кад-рові

ОСК

інфор-маційні

фінан-

совіКСРj

Rij

КСРj

Rij

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

N

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...ОСК - ресурс організаційної структури керування;

Rij - коефіцієнт, рівний добутку коефіцієнтів значимості і відповідності;

Rij= КЗНiґ КСРj.


Після формування матриця прийме вигляд

Таблиця 2.2. Матриця оцінки СПО

Еле-мен-ти

СПО (i)

КЗНi

Види ресурсів (j)

тех-

нічні

техно-логічні

про-

стірові

кад-рові

ОСК

інфор-маційні

фінан-

сові

КСРj

Rij

КСРj

Rij

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

 1. Для заповнення матриці кількісними показниками скласти для кожного елементу СПО анкети такого виду для опитування думок експертів (табл. 2.3):

Таблиця 2.3

Елемент СПО (i)

Види ресурсів (j)

Оцінки експертів КСРj

Підсум-кова

оцінка

1

2

3

4

5

А

1

2

3

4

5

6

1. Технічні
...

2. Технологічні3. Кадрові4. ОСК5. Просторові6. Інформаційні7. Фінансові


100

100

100

100

100

100


  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” iconМіністерство освіти І науки? Молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять І виконання контрольних робіт з дисципліни
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання ргр з дисципліни «курортологія»...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «гідротехнічні споруди»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з дисципліни «гідротехнічні споруди»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методологія наукових досліджень. Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи
«Менеджмент організацій міського господарювання», «Менеджмент організацій міського самоврядування», «Менеджмент будівельних організацій»,...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для магістрів заочної форми навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Краївська І. А. Бухгалтерський облік бюджетних установ: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Стратегічний менеджмент” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Харчова хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи