Господарства методичні вказівки до виконання І захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» icon

Господарства методичні вказівки до виконання І захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування»
НазваГосподарства методичні вказівки до виконання І захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування»
Сторінка1/13
Дата28.07.2012
Розмір2.14 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

до виконання і захисту

розрахунково-графічної роботи

з дисципліни «Страхування»


(для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання

з економічних спеціальностей)


Харків-ХНАМГ-2007

Методичні вказівки до виконання і захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» (для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання з економічних спеціальностей). Авт. Пасічний В.О., Плакіда В.Т.:-Харків: ХНАМГ, 2007-96с.


Автори: к.е.н., доц. В.О.Пасічний, к.е.н. В.Т.Плакіда.


Рецензент: д.е.н., проф. А.Є. Ачкасов


Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол № 2 від 27.09.2006 р

ЗМІСТ

с.


 1. Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 2. Вказівки та пояснення щодо виконання РГР . . . . . . . . . . . . . . . 4

 3. Методичні вказівки щодо захисту РГР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ДОДАТКИ:

А. Умови забезпечення платоспроможності

страховиків (із с. 30 ЗУ «Про страхування») . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Б. Зразки визначення рівнів страхових сум та

страхових тарифів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

В. Заяви страхувальника (зразки бланків) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Г. Договори добровільного страхування (зразки бланків) . . . . . . . . . . 49

Д. Заяви на виплати страхового відшкодування . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Е. Акти про страхові наслідки (зразки бланків) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

 1. ^ Загальні положення

  1. В умовах ринкової економіки в життєдіяльності юридичних і фізичних осіб завжди існують загрози ризикового характеру. Для захисту від негативних нас­лідків ризикових подій ймовірного характеру людство протягом тисячоліть ви­робило необхідні механізми, основним з яких є страхування, що забезпечує надійний економічній захист від можливих збитків.

  2. Метою виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) з курсу «Страху­вання» є закріплення студентами основних положень теоретичного курсу цієї дисципліни та набуття необхідних навичок майбутньої практичної фахової дія­льності страхувальника при страхуванні масових видів страхових ризиків.

  3. Тематика практичних завдань для студента при виконанні цієї РГР побудо­вана відповідно до змісту й складу взаємовідносин між страхувальником і стра­ховиком, які діють в господарській практиці.

2. Вказівки та пояснення до виконання РГР

  1. Розрахунково-графічну роботу (РГР) виконують за нижче наведеним пла­ном, який в майбутньому (після завершення РГР) оформляють як зміст готової роботи.

План РГР:

 1. Економічна значущість та основні функції страхування ризиків (2-3 стор. - замість Вступу)

 2. Сутність, зміст, особливості заданого виду страхування (8-15 стор.)

 1. Обґрунтування вибору страховика (2-3 стор.)

 2. Коротка характеристика об'єкта страхування (1-2 стор.)

 1. Основні умови договору страхування та обґрунтування двох-трьох доповнень (змін) щодо тексту проекту договору (2-5 стор.)

 1. Комплект заповнених документів:

а) щодо складання угоди (заява і договір);

б) щодо оформлення виплати страхового відшкодування (заява і страховий акт).

 1. Використана література.

  1. Варіант завдання на РГР студент заочної форми навчання приймає за сумою двох останніх цифр номера залікової книжки, а для студента стаціонару номер варіанта дає викладач за номером студента в його журналі.

  2. Вид страхового ризику (виду страхування), щодо якого виконується ця РГР, приймають із табл. 2.1.

  3. Пунктом 2 плану РГР передбачається написання реферату, користуючись відповідною літературою (див. рекомендований список літератури), а також, що дуже доцільно, «Правилами страхування ...» відповідного виду страхування, які розробляє кожна страхова компанія для одержання ліцензії.

  4. Вибір страховика слід здійснювати (у спосіб порівняльної оцінки за нижче наведеними показниками-критеріями) з двох страхових компаній. Перша при­ймається за № варіанта даної розрахунково-графічної роботи (тобто за сумою 2-х останніх цифр залікової книжки) з табл. 2.2 «Фінансових результатів...» діяльності страховиків, друга – за № варіанта плюс 30.

Таблиця 2.1. Перелік видів страхування для вибору варіанта РГР1№ варіанта для груп спеціаль­ностей та спеціалізації

Назва конкретного виду страхування

ЕБП,

ЕПМГ

ОіА та інші
10

0

Страхування інвестиційних вкладень

21

1

Страхування туристів та менеджерів від нещасного випадку і хвороб

9

2

Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту

20

3

Страхування майна від втрати, крадіжки, затоплення та ін.

8

4

Страхування квартир, дач та іншого майна

7

5

Страхування засобів застави

11

6

Страхування фінансових ризиків

12

7

Страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом

13

8

Страхування вантажів, що перевозяться залізницею

14

9

Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспор­том

6

10

Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом

5

11

Страхування відповідальності власників транспортних засобів юридичних осіб

15

12

Страхування відповідальності за екологічне забруднення

4

13

Страхування відповідальності за якість продукції, робіт, послуг

3

14

Страхування цивільної відповідальності (власників будівель, забудовників, власників собак, мисливців та інш.)

2

15

Страхування поломок технологічного устаткування, машин

19

16

Страхування професійної відповідальності керівників тур фірм, організаторів турів та екскурсій, адвокатів, нотаріусів та ін.

18

17

Страхування майна підприємств від пожеж та стихійного лиха.

0

18

Колективне та індивідуальне добровільне страхування від не­щасних випадків

1

19

Страхування будівельних ризиків

16

20

Страхування відповідальності роботодавця

17

21

Страхування невиконання контрактів з боку постачальників продукції або незатребуваної продукції з боку споживачів

25

22

Страхування інвестиційних кредитів

24

23

Страхування експортних кредитів

23

24

Страхування товарних кредитів

22

25

Добровільне медичне страхуванняНеобхідно порівнювати наступні показники-критерії:2

1) статутний фонд;
2) активи;

за 1-ми 7-ма показниками

3) страхові резерви;

необхідно порівнювати як

4) страхові платежі;

абсолютні їх значення на


5) страхові виплати;

01.01.2006, так і динаміку

6) динаміка прибутку;

(зміни за рік)

7) коефіцієнт страхових виплат (Кв)

страхові виплати

Кв =-------------------------

страхові платежі


Коефіцієнт страхових виплат (Кв) є показником, що характеризує повноту фактичного виконання страховиком своїх договірних зобов’язань щодо захисту від наслідків страхових ризиків, тому за цим критерієм слід вибирати ту страхову компанію, в якої він більший.

 1. запас платоспроможності (див, статтю З0 Закону України «Про страхування» №2745- III від 4.10.2001р., яка наведена в Додатку А.)

За цим показником-критерієм необхідно розрахувати значення фактичного та нормативного запасу платоспроможності по кожній з порівнюваних страхових компаній за 2006 р.


У господарській практиці потрібну інформацію (для розрахунків показників фактичного й нормативного запасу платоспроможності страховика) беруть із його звітних документів, які страхова компанія зобов’язана публікувати. При виконанні РГР, якщо у студента немає можливості одержати відповідну інформацію, він може для кожної страхової компанії:


 1. величину фактичного запасу платоспроможності умовно прийняти на рівні 90% від відповідної суми активів порівнювальних компаній (див. табл. 2.2 гр.4);

 2. значення показників, необхідних для розрахунків і визначення нормативних запасів платоспроможності, наведені в табл. 2.2 (див. графи 14, 16, 18, 20)


Вибір за критерієм платоспроможності робити як за різницею між фактичними та нормативними рівнями запасу платоспроможності, так і за абсолютним значенням фактичного запасу;

 1. страховий тариф (прийняти умовно, див. Додаток Б);

 2. наявність, вид і розмір франшизи (прийняти умовно);

 3. система страхування (порівнювати будь-які дві);

 4. наявність та імідж перестраховика (перестраховиків).

Цей підрозділ РГР слід закінчити загальним висновком (тобто за сукупністю усіх згаданих показників-критеріїв вибору страховика) про зроблений студентом вибір однієї компанії з двох порівнюваних. При обґрунтуванні кінцево­го вибору страхової компанії слід самостійно (враховуючи рекомендації відпо­відних літературних джерел, а також свої знання, інтуїцію та життєвий досвід) встановлювати пріоритетність показників-критеріїв.

Таблиця 2.2. Фінансові результати за 2005-2006 рр, тис. грн.

№ п/п

Страхова компанія

Активи

Статутний фонд

Власний капітал

01.01.2005

01.01.2006

01.01.2005

01.01.2006

01.01.2005

1

2

3

4

5

6

7

1

Лемма (Харьков)

919339

1100819,1

550000

550000

784246,4

2

Аура (Днепропетровск)

875915,9

680714,3

10000

10000

391867,8

3

Эталон (Киев)

300293,9

343898

92600

180000

211106

4

Захід-Резерв (Коломия)

260701,9

318418,2

12250

12250

248966,3

5

СГ«ТАС» (Киев)

280772,3

310713,2

7500

8100

213424,7

6

Оранта (Киев)

161780,3

295346,6

44647,2

44647,2

51269,7

7

Провита1 (Вышгород)

-

278292,6

-

20000

-

8

Кредо-Классик (Киев)

144872,6

217427,8

65200

65200

107169,5

9

Эталон-Полис (Киев)

201160,1

168335

19500

118000

137441

10

Гарант-АВТО (Киев)

105401

167850

30172

30172

55178,6

11

Украинская транспортная страховая компания (ЮТИКО)

142569,7

156224,7

112383,8

127144,3

128992

12

ИНГО Украина (Киев)

90936,6

114649,7

18771,8

23927,8

31417,8

13

РZU Украина (Киев)

48311,6

114046,3

20626

77626

14819,9

14

Украинская пожарно-страховая компания (Киев)

80995,7

108391,5

20000

20000

48304,3

15

Арма (Киев)

95744,2

107628,9

60000

60000

81404,7

16

Днепринмед (Днепропетровск)

141013,9

105407,6

13631,5

13631,5

45739

17

СК «Украинская страховая группа»

90754,7

103852,3

50000

50000

50172,9

18

Феникс (Киев)

83224,9

87461,2

19500

39000

71608,4

19

Европейский страховой альянс (Киев)

77743,9

86533,4

55000

55000

57966,6

20

СПИЧ (Донецк)

34503,7

78343,4

6425,2

6425,2

13321,5

21

Лидер (Киев)

19095,4

73323,4

15000

65500

15725,7
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Господарства методичні вказівки до виконання І захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (ргр)
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисципліни "Підвалини фундаменти та спецфундаменти" Сост: Бронжаєв...
Господарства методичні вказівки до виконання І захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „екологія”
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної та заочної форми...
Господарства методичні вказівки до виконання І захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» iconХарківська національна академія міського господарства методичні до виконання розрахунково-графічної роботи
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу усіх форм...
Господарства методичні вказівки до виконання І захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» iconХарківська національна академія міського господарства о. Г. Рудь методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисциплін "Підвалини, фундаменти, механіка грунтів" (для студентів...
Господарства методичні вказівки до виконання І захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Стратегічний аналіз» (для студентів 5 курсу заочної форми...
Господарства методичні вказівки до виконання І захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» iconА. Ю. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технології гіс»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технології гіс» (для студентів 3 курсу денної та заочної...
Господарства методичні вказівки до виконання І захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства краєзнавство методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
Краєзнавство: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів 1 та 3 курсів усіх форм навчання спеціальностей...
Господарства методичні вказівки до виконання І захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до практичних занять І виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять І виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання»...
Господарства методичні вказівки до виконання І захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» iconГосподарства методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з курсу
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Економічна інформатика" (для студентів 1 курсу денної форми...
Господарства методичні вказівки до виконання І захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Страхування» iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни " енергетична електроніка " для студентів напряму 0908 "Електроніка"
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Енергетична електроніка" / укладач В. М. Гапич. – Суми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи